Comunicació UGT

UGT denúncia a El Corte Inglés a inspeccio de treball pels torns irregulars

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:43

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/elcortingles.gifEl nostre sindicat exigeix a l'empresa que anul·li les clàusules irregulars amb horaris de 6 hores de dilluns a dijous i de 8 hores els divendres i dissabtes

La UGT de Catalunya va presentar ahir dijous, 20 de desembre, una denúncia davant de la Inspecció de Treball contra El Corte Inglés per no donar resposta als requeriments dels delegats del nostre sindicat sobre els contractes laborals on figuren torns irregulars.

El passat mes d'agost, la UGT de Catalunya ja va sol·licitar a El Corte Inglés la nul·litat de les clàusules dels contractes realitzats amb distribució irregular de la jornada: és a dir, aquells contractes realitzats amb un horari de 6 hores de dilluns a dijous i de 8 hores els divendres i els dissabtes. El nostre sindicat no va rebre cap tipus de resposta per part de la direcció, de manera que el passat 11 d'octubre el Comitè d'Empresa va acordar per unanimitat tornar a demanar explicacions a l'empresa per la inclusió d'aquesta clàusula en els contractes dels treballadors i sol·licitar-ne la nul·litat en tots i cadascun dels contractes que la continguin.

Des del nostre sindicat i la resta del Comitè d'Empresa entenem que aquestes clàusules amb aquesta distribució de la jornada són una imposició arbitrària de l'empresa, i que va contra els acords signats per El Corte Inglés i la UGT de Catalunya, entre altres.

En el punt núm. 1 dels criteris d'aplicació de l'acta del Comitè Intercentres amb data 31 d'octubre de 1995, on es recullen els horaris que es poden realitzar en els centres d'El Corte Inglés, diu textualment que "el quadre general de torns pactat en el present acord recull els diferents torns que poden ser aplicats en cada centre de treball, així com els percentatges mínims o màxims d'adscripció als mateixos". I en el punt núm. 2 s'afegeix: "els torns que s'apliquen en cadascun dels centres de treball s'ajustaran necessàriament als establerts en el quadre general de referència".

En aquest acord no es recull cap torn de 6 hores de dilluns a dijous i 8 hores els divendres i dissabtes, raó per la qual aquests horaris no poden aplicar-se als treballadors i les treballadores dels centres d'El Corte Inglés.

Tot i mantenir el diàleg i la negociació com a principal sistema de mediació per solucionar els conflictes que es generen dins de l'empresa, la secció sindical de la UGT de Catalunya no pot obviar l'incompliment dels acords signats. Per aquest motiu, i davant del silenci i el menyspreu que la direcció ha mostrat a les demandes del nostre sindicat i del Comitè d'Empresa, la UGT de Catalunya ha decidit denunciar davant de la Inpecció de Treball aquesta clàusula il·legal que l'empresa està aplicant.

La UGT lamenta que la llei del dret a l'habitatge creï desigualtats en l'accés a les VPO

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:44
/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/edificio.jpg El text aprovat no disminueix el termini de qualificació a 90 anys per als HPO i estableix diferents terminis en funció de qui construeix, a on i amb quins ajuts

La UGT de Catalunya lamenta que després de totes les negociacions al voltant del Projecte de llei del dret a l'habitatge, el debat s'hagi centrat en la modificació d'articles que no tindran una veritable transcendència per garantir l'accés a l'habitatge, i en canvi s'hagin adoptat mesures que generen desigualtats entre la ciutadania en el moment de ser adjudicataris d'un habitatge de protecció oficial (HPO).

En aquest sentit, la redacció de l'article 79 "Termini de qualificació" estableix tres possibilitats:

 1. Si els habitatges han estat construïts es sòl públic o qualificat per a ésser destinat a protecció oficial: actualment 90 anys, segons el decret 244/2005 d'actualització del Pla pel dret a l'Habitatge 2004-2007.

 2. Si els habitatges han estat construïts en sòl no qualificat amb destinació a habitatge de protecció oficial, però els promotors han rebut ajuts públics per aquella promoció: s'establirà el termini per decret.

 3. Si els habitatges han estat construïts en sòl no qualificat amb destinació a habitatge de protecció oficial, i els promotors no han rebut ajuts públics per fer-ho: 30 anys.

Aquesta diferenciació provoca que, tractant-se de persones que acrediten igual necessitat d'habitatge, finalment se'ls adjudiqui una vivenda que tindrà un règim jurídic diferent, fixant el termini de qualificació en funció del sòl sobre el que s'ha construït, qui l'ha construït i quins ajuts ha pogut rebre o no per fer-ho. Per a la UGT de Catalunya, aquesta disposició de la llei genera desigualtats entre ciutadans. En la majoria de casos, serà qüestió de l'atzar que puguin rebre un HPO amb més o menys anys de qualificació. Només serà en el darrer cas (els construïts per promotors privats en sòl lliure i sense ajuts - 30 anys), en el qual els propis promotors podran escollir a quines persones adjudiquen l'habitatge, amb l'únic requisit per part de ls adjudicataris d'estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge Protegit.

El nostre sindicat continua pensant que el termini de qualificació a 90 anys és excessiu i limita les possibilitats de desenvolupament social, personal i familiar de les persones adjudicatàries. Tanmateix, la llei hauria d'haver establert un únic termini de qualificació per a tots els casos.

També en relació amb l'accés als HPO, el sindicat considera que la llei tampoc aborda amb decisió els criteris que han de servir per definir els requisits per accedir a les diferents promocions d'habitatges de protecció oficial. La UGT de Catalunya troba a faltar una ordenació i unificació dels requisits pel que fa als anys d'empadronament que s'exigeixen a cada promoció d'habitatges. És necessari que, en aquest sentit, es prengui una consciència solidària a nivell municipal que permeti que ciutadans i ciutadanes no empadronats en la localitat on es desenvolupen les promocions puguin accedir a aquests habitatges.

En un altre sentit, la UGT de Catalunya considera que s'ha perdut l'oportunitat d'ampliar les polítiques públiques que poden facilitar l'accés a un habitatge. El nostre sindicat ha demanat en reiterades ocasions que s'ampliés el número d'habitatges de protecció oficial destinats al lloguer. Considerem que aquesta política, a través d'un lloguer social, és la que permetria facilitar a tots els ciutadans i ciutadanes un habitatge digne, i d'altra banda, permetria crear un mercat de lloguer paral·lel al lliure, que facilitaria la mobilitat de la ciutadania per qüestions laborals, de formació, de necessitats familiars o altres. En aquest sentit, l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya ha presentat al Parlament de Catalunya més de 55.000 signatures per tramitar una iniciativa legislativa popular que reclama entre d'altres aspectes, l'augment de la construcció d'HPO de lloguer fins al 60% del total.

D'una altra banda, el nostre sindicat considera que la llei aprovada sí recull tot un seguit de disposicions que afronten algunes problemàtiques al voltant de l'habitatge que era necessari regular. Així, la inspecció tècnica dels habitatges, el foment de la rehabilitació i conservació del parc immobiliari, la lluita contra la sobreocupació, l'infrahabitatge i l'assetjament immobiliari, els ajuts al lloguer, o la protecció dels consumidors i usuaris, han estat recollides en el text legislatiu amb diferents mesures que actuaran de forma decidida i positiva per garantir el correcte ús dels habitatges i la seva conservació, per assegurar ajuts socials per a les situacions amb més necessitats o per protegir els consumidors dels abusos que es produeixen al voltant de la compra - venda i lloguer d'habitatges.UGT signa l'acord de millora de la conciliació de laboral i personal a "La Caixa"

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:33

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/lacaixa.jpgA més, s'aconsegueix eliminar la proposta de la direcció d'instaurar flexibilitat horària i jornada partida

Ahir dimarts, 17 de desembre, es va signar un acord entre la direcció de "la Caixa" i els sindicats UGT de Catalunya, CCOO i SECPB per a la conciliació de la vida laboral i personal dels treballadors i les treballadores d'aquesta entitat financera.

Des del nostre sindicat considerem molt positiu aquest acord, principalment, perquè es va eliminar la proposta de la direcció d'instaurar flexibilitat horària amb jornada partida, mesura amb la qual la UGT de Catalunya es va mostra en desacord des d'un principi. A més, l'acord s'ha signat sense cap contrapartida per a la plantilla.

Entre moltes altres mesures, el nou acord contempla:

 • 10 dies més de permís de maternitat, i 14 dies més si es tracta de part múltiple.

 • Increment d'un dia més de permís de paternitat a partir del 2008.

 • Flexibilitat de mitja hora d'entrada i de sortida.

 • Possibilitat de reducció de jornada per cura de fills fins als 12 anys.

 • Millores de prestacions quantitatives i qualitatives per fills amb discapacitat.

 • Crèdit de tres dies laborables acumulables als permisos ja contemplats en la normativa laboral (matrimoni, naixement, malaltia o defunció, trasllat).

 • Facilitats financeres vinculades a la conciliació.


99% de seguiment el primer dia de vaga a Hispano Igualadina

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:26

carrilbus.pngLa UGT denuncia les pressions de l'empresa per vulnerar el dret a la vaga d'alguns conductors

L'aturada convocada avui pel comitè d'empresa de la Hispano Igualadina, l'ha seguida gairebé el 100% de la plantilla de conductors de les línies d'autobusos afectades. La UGT de Catalunya valora aquesta primera jornada de vaga com un èxit, tot i els intents de la direcció de l'empresa d'alterar els serveis mínims decretats per la Generalitat.

El seguiment és total a les línies de transport regular. Per altra banda, i arran de la proposta per part dels representants sindicals, s'han mantingut sense alteracions els serveis dedicats al transport escolar i de persones amb discapacitat. No obstant, alguns conductors han vist vulnerat el seu dret a la vaga per pressions per part de l'empresa, que ha reconvertit el servei del transport escolar en servei per a les línies regulars d'autobusos.

Així doncs, malgrat l'intent de l'empresa de trencar els serveis mínims, els sindicats estant seguint al peu de la lletra els serveis pactats i decretats per la Generalitat, que són els següents:

- de 6.30h - 9.30h: funcionament del 50% del servei regular a totes les línies.
- de 17.00h-20.00h: funcionament del 50% del servei regular a totes les línies.

Les aturades -de 24 hores- prosseguiran demà dimecres, 19 de desembre, i els següents dies 20 i 21 de desembre, i és previst que es reprenguin els pròxims dies 9, 11, 14, 18, 21, 25 i 28 de gener. Afectaran el servei d'autobusos a les principals línies de la Hispano-Igualadina a Catalunya, i que transporten més del 80% del passatge de la companyia.

El nostre sindicat ha decidit anar a la vaga perquè la direcció de la companyia incompleix el conveni de transport de viatgers per carretera de la província de Barcelona. Alguns dels ítems del conveni, pactats específicament amb Hispano Igualadina, s'han vulnerat de forma greu:

 • L'empresa vol imposar unilateralment el seu quadrant de serveis, festius i vacances.
 • L'empresa no compleix la normativa sobre els descansos i dels temps de conducció.
 • La direcció no lliura la documentació correcta corresponent als partes mensuals per a la comprovació de les nòmines.
 • L'empresa no remunera les jornades partides.

Les línies afectades per la vaga seran:

Línia Igualada-Barcelona, pel Bruc i per Capellades.
Línia Igualada - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Línies urbanes d'Esparreguera i Martorell.
Línia Barcelona - Vilafranca del Penedès.
Línia Barcelona - aeroport de Reus.
Línia Barcelona - Igualada.
Línia Barcelona - Esparraguera.UGT denuncia Correus a inspecció de treball per l'incompliment de la normativa de seguretat

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:37
correos.gif un servei de prevenció de riscos laborals dotat dels mitjans materials i humans necessaris, i no es realitza cap investigació sobre els accidents de treball

Aquest matí, els representants de la UGT de Catalunya a Correus han presentat davant de la Inspecció de Treball una denúncia per incompliment de la normativa vigent en matèria de seguretat i salut laboral a les seves oficines. Les principals negligències en aquest àmbit són:

 • No existeix a Correus un servei de prevenció de riscos laborals dotat de mitjans materials i humans necessaris per realitzar les seves funcions preventives.

 • En el cas concret de la província de Barcelona, Correus no disposa d'un servei de prevenció d'acord amb les necessitats.

 • No s'ha realitzat el pla de prevenció ni a nivell estatal ni a nivell provincial.

 • Segueixen sense realitzar-se les avaluacions de riscos laborals.

 • De les escasses avaluacions de riscos realitzades, les mesures correctores o no s'implanten o són insuficients.

 • La formació dels treballadors i les treballadores en matèria preventiva es realitza de forma esporàdica.

 • No es rep una informació detallada sobre els accidents de treball, fet que impedeix realitzar un estudi, investigació o qualsevol tipus d'activitat.

 • El lliurament d'equips de protecció individual és insuficient, i en el cas dels treballadors i treballadores eventuals, mínimes o inexistents.


Els cambrers, els grans oblidats de la llei antitabac

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:49

bar.jpgLa UGT de Catalunya denuncia que 60.000 professionals de l'hostaleria no veuen defensats els seus drets per la llei

Dos anys després de l'entrada en vigor de la Llei Antitabac, la UGT de Catalunya reconeix els beneficis que l'entrada en vigor de la nova normativa ha comportat per al col·lectiu de treballadors, però posa en dubte que aquesta llei hagi defensat els interessos de tots i totes els treballadors i les treballadores de Catalunya, tal i com pretenia.

Per al nostre sindicat, el sector de l'hostaleria ha estat el gran perjudicat. Els i les professionals que desenvolupen la tasca de cambrer (més de 60.000 arreu de Catalunya) no només no han vist garantits els seus drets de preservació vers els perjudicis del fum del tabac, sinó que a més -en moltes ocasions- s'han vist encara més exposats.

Per una banda, els empleats de locals de menys de 100 metres quadrats que han permès fumar els seus clients, han de patir les conseqüències d'una decisió empresarial que no els ha tingut en compte. D'altra banda, en el cas de superfícies de més de 100 metres quadrats, on s'han hagut d'habilitar espais per a fumadors i no fumadors, els cambrers i les cambreres tampoc han vist garantits els seus drets, ja que han de treballar indistintament en ambdós espais. A més, les condicions en els espais de fumadors d'aquests locals de més de 100 metres quadrats són absolutament insalubres. En pocs metres quadrats es concentren un gran nombre de fumadors que consumeixen tabac en dosis elevades. Això deixa desamparat el treballador o la treballadora de l'hosteleria que ha de desenvolupar la seva tasca en un ambient molt carregat de fum. Tanmateix, i com denuncia el nostre sindicat, als treballadors de l'hosteleria que presenten una malaltia relacionada amb la inhalació del fum del tabac en el seu lloc de treball no se'ls reconeix la malaltia professional.

Per aquesta raó, la UGT de Catalunya planteja a l'Administració pública catalana que reconsideri aquesta situació i que doni empara als cambrers i les cambreres per tal que puguin desenvolupar la seva tasca professional en el seu lloc de treball sense veure perjudicada la seva salut, com a conseqüència d'un greuge comparatiu que els converteix en l'únic col·lectiu de treballadors desprotegit per aquesta llei.IPC novembre: el preu del vestit, el transport i l'alimentació es dispara

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:46

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/mercat2.jpgLa UGT de Catalunya denuncia que són els treballadors mileuristes i els pensionistes qui més es veuen afectats per l'increment dels béns i serveis de primera necessitat

El mes de novembre, els preus s'han incrementat un 0,7% a Catalunya i a l'Estat espanyol. Com ja fa uns mesos, els preus continuen la seva escalada, de manera que l'índex interanual se situa ja en el 4,1% a Espanya i el 4,2% a Catalunya.

Vestit i calçat (3,6%), transport (1,3%) i alimentació (0,9%) han estat els béns i serveis més inflacionistes a Catalunya, és a dir, els de primera necessitat. Hem de posar especial atenció a la pujada dels preus en el transport, amb una pujada interanual del 6,7%. Fa uns dies, amb l'anunci de l'augment de les tarifes del transport públic metropolità per al 2008, el nostre sindicat ja va denunciar que la pujada està sent superior a l'increment mig de l'IPC i a l'increment salarial dels treballadors i les treballadores, de manera que es dificulta molt el seu dret i accés a la mobilitat.

Hem de dir que un any més el Govern central va revalorar a la baixa les prestacions econòmiques dels nostres pensionistes i els haurà de compensar econòmicament per la desviació de preus que ha hagut en el 2007: en total, amb aquesta mesura, el Ministeri de Treball ha retardat el pagament d'uns 1.512 milions d'euros. Des de la UGT de Catalunya denunciem que any rera any les pensions es revalorizen mínimament amb un 2% per una previsió voluntàriament errònia de previsió de l'IPC. El col·lectiu de pensionistes és un dels que més pateixen les pujades de la inflació, que a més, es produeixen especialment en aquells béns de consum de primera necessitat que les persones majors de 65 anys més consumeixen.

L'IPC del mileurista

Les despeses en alimentació, habitatge, transport i ensenyament suposen el 70% en el cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes, segons la Encuesta Contínua de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística. Per tant, els augments dels preus d'aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques.

Així ho demostra el càlcul de la UGT de Catalunya sobre l'IPC per als treballadors i les treballadores amb sous mileuristes, que el mes de novembre arriba a una taxa de variació interanual del 4,4%, més del doble dels objectius de l'autoritat econòmica europea d'assolir el 2%.

La UGT de Catalunya alerta sobre la pujada dels preus d'alguns aliments com la llet o els cereals i el continu augment del preu del cru. Aquests augments dificulten encara més la minsa capacitat d'estalvi de les famílies mileuristes. El 45,4% de les famílies es declara amb dificultats per arribar a final de mes i les fallides econòmiques familiars s'han triplicat en una any. El nostre sindicat demana que l'Administració controli els marges sobre els preus en la cadena de distribució dels productes, per evitar aprofitaments per part dels intermediaris en el procés de distribució.

D'altra banda, la UGT de Catalunya alerta de les conseqüències que un descens en la demanda, derivat dels preus creixents i baixos salaris, pot tenir sobre l'economia catalana, que ja mostra evidències d'afebliment. Catalunya no es pot permetre un afebliment de la capacitat de compra de la seva població si vol mantenir el ritme de creixement econòmic i ocupació.

Per tant, la UGT de Catalunya denuncia un cop més la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores del nostre país, especialment d'aquell conjunt de població que, amb rendes baixes, ha de suportar uns augments relatius en el cost de la vida molt superiors als de les rendes més altes. I recordem que a Catalunya són més de 1.200.000 els treballadors i les treballadores que cobren sous per sota dels 1.000 euros. Per això, el nostre sindicat s'ha compromès a no acceptar salaris submileuristes en els convenis col·lectius que negociï.

D'altra banda continuem defensant les clàusules de revisió salarial i l'IPC català a tots els convenis com un instrument efectiu per corregir la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadores i les treballadores amb la pujada constant dels preus.


Treballadors dels serveis socials de l'ajuntament de BCN reivindiquen millores

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:45
centrecivic.jpgLa UGT de Catalunya reivindica solucions urgents davant de la immediata aplicació de la Llei de Dependència i la Llei de Serveis Socials

El 20 de desembre de 2006, l'Assemblea de treballadors i treballadores dels Serveis Socials d'Atenció Primària i els Equips d'Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), vam presentar un manifest amb una sèrie de reivindicacions urgents a les quals esperàvem que l'Ajuntament de Barcelona hagués proposat alguna solució abans d'acabar l'anterior legislatura. Però gairebé un any després no hem obtingut cap resposta a aquesta greu situació, a la que ara hem d'afegir un nou i important impacte en les responsabilitats legals dels Serveis Socials amb l'aplicació immediata de la nova Llei de Serveis Socials, junt amb la Llei de la Dependència.

Si els Serveis Socials han de convertir-se amb aquestes noves lleis en el quart pilar de l'Estat de Benestar de Catalunya, els responsables de fer-les efectives dintre de l'Ajuntament de Barcelona haurien de començar a córrer per fer-les possibles.

Per tal d'aconseguir uns Serveis Socials de QUALITAT i UNIVERSALS, reiterem les nostres reivindicacions:

 • Substitució immediata de tots els perfils professionals: és totalment insuficient "l'equip itinerant" que només substitueix immediatament a les recepcionistes i treballadores socials de primera acollida. Cada dia que passa sense substituir-se un professional, molts ciutadans es queden sense atenció.
 • Ràtios de personal suficient i estable: si encara no es compleixen les ràtios que marca el Pla d'Inclusió Social, si gairebé un 50 % dels professionals són interins i ara hem d'afegir la nova Llei de Dependència i la nova Llei de Serveis Socials, com pensen que podrem assumir la plantilla actual tots aquests nous encàrrecs i les noves responsabilitats legals?
 • Infraestructura necessària: encara queden molts dèficits greus en alguns equipaments per poder atendre amb dignitat i qualitat als usuaris dels Serveis Socials.
 • Porta d'entrada: el primer contacte amb el ciutadà és la recepció i és molt urgent que l'Ajuntament es defineixi, reforci i revaloritzi a aquests professionals.
 • Reconeixement professional: exigim aquest reconeixement de les directores i directors dels Centres de Serveis Socials, de les administratives i administratius tant de l'EAIA com dels CSS i les informadores/recepcionistes dels CSS.
 • Seguretat i indefensió: encara estem esperant les solucions a totes les situacions greus que s'estan donant i com a exemple més actual les reivindicacions dels EAIA.

Els ciutadans usuaris dels nostres serveis també han recolzat aquestes reivindicacions amb les seves signatures i mereixen una resposta de l'Ajuntament. Per tot això la UGT de Catalunya exigeix:

 • Una resposta urgent a les nostres reivindicacions laborals i així poder complir amb el dret dels tots els ciutadans de Barcelona a una atenció de qualitat i digna i que sigui coherent amb el compromís polític de l'actual govern municipal de la "millora del treball amb les persones".
 • Demanem a l'alcalde Jordi Hereu i als responsables dels Plans d'Actuació Municipal que se'ns donin respostes i solucions immediates.


Delegats de la UGT havien alertat de les deficiències al centre

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:54

canruti.jpgS'havien tancat passadissos per fer magatzems sense les mesures de seguretat adequades i les mànegues d'aigua no arribaven a tot arreu

Els representants de la UGT de Catalunya a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Can Ruti) denuncien que fa més d'un any i mig que havien alertat a la Comissió de Salut Laboral del centre de les deficiències que s'estaven produint a l'hospital i que posaven en perill la seguretat a l'hospital.

Concretament, el delegat de prevenció del nostre sindicat havia denunciat reiteradament que s'havien tancat passadissos per fer-los servir com a magatzems, plens de material inflamable i sense les mesures de seguretat adequades: sense aspersors d'aigua, amb mànegues de més de 30 anys (només es van substituir per altrs de noves després del primer incendi de fa uns mesos) i amb molts espais on aquestes no arribaven. De fet, si les mànegues haguessin arribat fins al lloc del foc, el personal de manteniment l'hagués pogut extingir a temps.

Aquestes deficiències en la seguretat de l'hospital no només s'havien denunciat a la Comissió de Salut Laboral del propi centre, sinó que també s'havien traslladat a la Comissió paritària de l'ICS, on es dissenyen els procediments de riscos laborals de tots els centres. Allà, els representants del nostre sindicat també havien avisat que a Can Ruti algun dia es produiria un accident greu.

El nostre sindicat resta a l'espera de l'informe dels bombers i dels mossos, que ha d'aclarir on es va produir exactament el foc i per quines causes. Tanmateix, la UGT de Catalunya presentarà un requeriment a la Inspecció de Treball perquè avaluï la situació del sistema de seguretat i de prevenció de riscos a l'hospital.

Igualment, els delegats i delegades de la UGT de Catalunya a l'Hospital Can Ruti volen posar de manifest la professionalitat dels treballadors i les treballadores del centre -fins i tot van participar els que estaven de permís o no era el seu torn-, que amb la seva col·laboració van fer possible l'evacuació del centre i l'atenció als pacients.UGT denuncia que la pujada de tarifes del transport públic és superior a l'IPC i els salaris

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:11

carrilbus.pngL'augment mig de les tarifes per al 2008 és del 4,19%, mentre que l'IPC s'ha incrementat aquest any un 2,8% i els salaris, un 3,8%

En el passat consell d'administració de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) es van aprovar les tarifes de transport públic que regiran en el Sistema Tarifari Integrat a partir de l'1 de gener de 2008. L'augment de mitjana ponderat de les tarifes per al proper any és del 4,19% (l'any passat ja va ser del 3,65%), mentre que l'augment de l'IPC de gener a novembre ha estat del 2,8% i l'increment anual dels salaris el segon trimestre del 2007 ha estat del 3,8%.

Amb les dades que ofereix l'ATM, observem que els bitllets que més s'encareixen de mitjana són el senzill i la T-Dia, amb uns augments que ronden entre el 3,70% i el 5,41%, en els pitjors dels casos i depenent de les zones. L'encariment de la resta de tarifes es troben igualment molt allunyats de les recomanacions europees que fixen l'increment desitjat de preus en el 2%.

D'altra banda, el Pla de Mesures contra la Inflació que va presentar el Govern es comprometia a limitar les taxes de competència autonòmica a un màxim del 2%, d'acord amb l'objectiu comú de la zona euro. Per tant, per segon any consecutiu, l'ATM no està vetllant pel control inflacionari que el Departament d'Economia de la Generalitat vol mantenir. És més, aquest augment tarifari no només no ajuda al control d'un dels principals problemes de l'economia catalana, sinó que comportarà augments en el nivell d'inflació del 2008 i tindrà conseqüències negatives sobre els nivells de competitivitat de l'economia catalana i sobre el poder adquisitiu dels catalans i catalanes.

Per tant, la UGT de Catalunya denuncia un cop més la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores del nostre país, especialment d'aquell conjunt de població que, amb rendes baixes, ha de suportar uns augments relatius en el cost de la vida molt superiors als de les rendes més altes. I recordem que a Catalunya són més de 1.200.000 els treballadors i les treballadores que cobren sous per sota dels 1.000 euros. Per això, el nostre sindicat s'ha compromès a no acceptar salaris inframileuristes en els convenis col·lectius que negociï.

La UGT de Catalunya considera que la mobilitat ha de ser concebuda com un dret dels ciutadans i les ciutadanes, i en conseqüència, cal garantir una xarxa de transport públic eficient, integral, intermodal i de qualitat, que permeti l'accés a una mobilitat digne a tots els ciutadans i ciutadanes. Tot reconeixent l'esforç de les administracions catalanes i central en el finançament del sistema públic de transport, cal que l'increment del cost que han d'assumir els usuaris del servei vagi d'acord amb l'increment de la seva capacitat adquisitiva i paral·lela a les propostes de contenció en l'increment de preus aprovades pels governs. En aquest sentit, l'increment de tarifes aprovat, fora dels límits econòmics recomanats i per sobre de l'increment salarial previst, no compleix cap de les premisses que haurien de garantir un increment conseqüent.

Finalment, la UGT de Catalunya vol manifestar el seu malestar perquè la proposta de noves tarifes del Sistema Tarifari Integrat per al 2008 no s'ha portat amb antelació al Consell de Mobilitat de l'ATM, òrgan de consulta i participació cívica i social en el funcionament del sistema metropolità de transport públic col·lectiu i de la mobilitat, en l'àmbit competència de l'ATM. Volem així posar de relleu la poca disposició al diàleg mostrada per part de l'ATM en aquest cas, obviant la consulta prèvia d'una qüestió que és d'especial sensibilitat i transcendència social.UGT convoca els empleats de correus a tres jornades de vaga

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:20

buzon1.pngTot i els beneficis històrics de Correus, els seus empleats no arriben de mitja ni als mil euros al mes

UGT i el Sindicato Libre han convocat els treballadors i les treballadores de Correus a una vaga arreu de l'Estat per als propers 19, 20 i 21 de desembre, per tal de reclamar millores salarials i laborals per a la plantilla. A Catalunya, més de 10.500 treballadors i treballadores treballen a Correus.

Entre les principals reivindicacions, UGT i el Sindicato Libre reclamen:

 • La fixació d'un salari mínim de 1.000 euros nets. Actualment existeixen greus desajustos salarials provocats per un augment de la polivalència del personal que no s'ha vist recompensat per un increment salarial. El nostre sindicat considera escandalós que mentre Correus declara beneficis històrics, els seus empleats pateixen una constant i seriosa pèrdua de poder adquisitiu.
 • Restabliment del diàleg social i del dret a una negociació real, sense discriminacions ni exclusions. En els darrers anys, l'actual presidència de Correus ha ignorat el dret a la negociació i ha vulnerat els elementals principis d'informació, igualtat de tracte i la bona fe negociadora. La desídia de la presidència ha provocat el deteriorament tant de la qualitat del servei com de les condicions laborals dels seus empleats.
 • L'establiment d'un nou sistema d'accés a l'ocupació que garanteixi la lliure concurrència i la igualtat d'oportunitats a tots els aspirants, garantia que actualment és inexistent.
 • L'establiment d'un nou sistema de contractació eventual que elimini la precarietat actual en les contractacions, garantint la transparència de la seva aplicació a través de les Comissions Provincials de Contractació.
 • L'aplicació de les millores de l'Estatut de l'Empleat Públic en matèria de drets mínims de permissos i vacances.
 • Definició dels llocs de treball per processos de treball i l'assignació del personal necessari a cada procés.
 • Negociació del calendari laboral.
 • Incorporació i aplicació als empleats de Correus a la flexibilitat d'horaris i jornada derivada del Pla Concilia i de la Llei de la Igualtat.
 • Negociació d'un sistema de promoció professional.
 • Assegurar les convocatòries anuals de promoció interna.
 • Aplicació immediata de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.


Més de 200 mossos de magatzem de Caprabo passaran a ser mossos especialistes

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:53

caprabo.jpgEls delegats de la UGT de Catalunya aconsegueixen aquesta millora per als magatzems de l'Hospitalet de Llobregat i Abrera

Els mossos de magatzem que portin 5 anys o més en el magatzem de Caprabo al carrer de les Ciències de l'Hospitalet de Llobregat passaran a ser considerats "mossos especialistes" i a percebre, per tant, la retribució prevista per la mateixa en el Conveni Col·lectiu a partir de febrer de 2008.

Els delegats de la UGT de Catalunya a Caprabo mostren la seva satisfacció per la consecució d'aquesta categoria, reivindicada des de fa molt de temps pel nostre sindicat, i ja han sol·licitat extrapolar aquest acord al magatzem de la companyia a Abrera. S'espera poder tancar les negociacions aquesta mateixa setmana i que més de 200 treballadors i treballadores de la companyia passin a beneficiar-se d'aquesta nova categoria.Manifestació de delegats i delegades dels treballadors públics

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:04

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/bandera.pngLa UGT de Catalunya, CC.OO. i IAC han convocat per demà els delegats i les delegades dels treballadors públics a una manifestació davant dels representants de les Administracions central i autonòmica per exigir l'aplicació i el desenvolupament de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP), aprovat al mes d'abril. Els delegats i les delegades es concentraran demà a les 12:15 hores davant del departament de Governació i Administracions Públiques i, posteriorment, marxaran en manifestació fins a la Delegació del Govern a Catalunya.

Els sindicats denunciem l'actitud poc dialogant que ha tingut l'Administració de la Generalitat i la manca de compromís negociador i d'impuls per a l'elaboració de la Llei de la Funció Pública de Catalunya. Tanmateix, exigim a les Administracions Públiques l'aplicació immediata de la jubilació anticipada i parcial a tots els empleats i empleades de la Funció Pública, així com el compliment dels drets per a la conciliació de la vida personal i laboral recollits en l'EBEP a totes les administracions públiques catalanes.

MANIFESTACIÓ DELEGATS I DELEGADES TREBALLADORS DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
DIA:
11 de desembre de 2007.
HORA i LLOC: A les 12:15 h. concentració davant departament de Governació i Administracions Públiques (plaça Ramon Berenguer el Gran - Via Laietana, 26). Després els delegats i les delegades es manifestaran fins la delegació del Govern a Catalunya (Marquès de l'Argentera, 2).UGT condemna el tancament del repetidor de TV3 a Alacant

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:15
repetidor.jpgLa UGT de Catalunya lamenta enèrgicament el tancament del repetidor de TV3 a la Carrasqueta (Alacant) i mostra el seu profund desacord amb la mesura pressa pel govern de la Generalitat Valenciana, tal i com el nostre sindicat ha denunciat de manera reiterada (la UGT de Catalunya està col·laborant en la recaptació de fons per al pagament de la multa vegeu el següent enllaç).

Des de la UGT de Catalunya considerem que, en un món obert on les tecnologies de la informació i de la comunicació no entenen de fronteres geogràfiques, polítiques ni idiomàtiques, resulta un contrasentit que els valencians i les valencianes no puguin rebre el senyal de TV3 i que els catalans i les catalanes no puguin veure Canal9 a les seves llars. Sobretot si tenim en compte que es tracta de dos territoris amb parla i arrels històriques comunes.

Des de la UGT de Catalunya denunciem que aquesta decisió s'hagi pres en un context polític per sobre dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes, i demana als governs implicats que es posin d'acord per solventar aquest contrasentit. Per al nostre sindicat, la política ha de buscar solucions i no traslladar els problemes als ciutadans.
La UGT va rebutjar la proposta de B:SM de pagar incentius per quantiat als treballadors de la grua

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:44

gruabcn.jpgLes declaracions d'Alberto Fernández Díaz (PP) respecte al posicionament del nostre sindicat són mentides interessades

Amb motiu de les declaracions delpresident del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, on assegura que la direcció de l'empresa municipal que gestiona la grua, Barcelona Serveis Municipals (B:SM), va proposar als treballadors cobrar incentius per quantitat de vehicles retirats, i que aquesta proposta va ser recolzada per la UGT de Catalunya i rebutjada per la resta de sindicats amb representació, la nostra organització vol manifestar:

 1. Que les afirmacions d'Alberto Fernández Díaz respecte a la UGT de Catalunya són mentides interessades.
 2. Que la proposta de la direcció de B:SM d'un sistema d'incentius per quantitat i qualitat va ser radicalment rebutjada per TOT el Comitè d'Empresa, format per la UGT de Catalunya, CCOO, CGT i FESIT. Us adjuntem l'acte de la reunió amb l'empresa, signada pels representants de tots els sindicats, en què queda palès que el Comitè no vol ni valorar la proposta de l'empresa.
 3. Que la UGT de Catalunya no ha negociat mai ni negociarà incentius per quantitat per als treballadors i les treballadores de la grua de Barcelona.
 4. Que, actualment, la UGT de Catalunya negocia amb la direcció de B:SM dos aspectes.
 5. Que, amb el retorn de la base de treball a Barcelona, la direcció de B:SM no retiri a la plantilla els 4 euros diaris per trasllat de base que havia concedit quan els treballadors van ser traslladats de Plaça d'Espanya a la Zona Franca.
 6. Que amb el trasllat a les noves bases de litoral (c. de Bac de Roda), Plaça d'Espanya i Vall d'Hebron, els treballadors i les treballadores puguin escollir el dipòsit base on anar a treballar, ja que l'empresa ha repartit la plantilla sense tenir en compte la seva residència.


UGT obté la majoria absoluta a Mercadona a la província de Barcelona

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:21

mercadona.pngEl nostre sindicat ha passat de 107 a 196 delegats i delegades

La UGT de Catalunya ha guanyat les eleccions sindicals a pràcticament tots els centres de treball de Mercadona a la província de Barcelona. Mercadona té 64 comitès d'empresa, amb un total de 354 delegats sindicals.

Els 5.174 treballadors i treballadores que han acudit a les urnes han votat majoritàriament a favor de la UGT de Catalunya, que ha obtingut 196 delegats i delegades, mentre CCOO n'ha aconseguit 92, i el Sindicat Independent (SI), 66. Fins ara el nostre sindicat comptava amb 107 representants, CCOO amb 7 i SI amb 43.

L'únic procés electoral pendent és el del centre de treball ubicat a Sant Sadurní, on hi treballen 1.100 persones, que es realitzarà el mes de febrer de l'any que ve.

Per comarques, la distribució de delegats i delegades ha quedat de la següent manera:

UGT de Catalunya

CCOO

Sindicat Independent

Bages i Berguedà

5

0

5

Anoia, Penedès i Garraf

15

8

7

Barcelonès

38

20

10

L'Hospitalet de Llobregat

5

5

0

Vallès Oriental i Maresme

17

8

10

Vallès Occidental

81

41

20

Baix Llobregat

35

10

14

Total

196

92

66

Resultats com aquests estan refermant la posició de la UGT de Catalunya com a primer sindicat del sector del comerç.UGT guanya per majoria absoluta les eleccions a l'empresa de "hanling" Newco

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:57

bcnairport.pngEl nostre sindicat aconsegueix 15 dels 21 membres del Comitè d'Empresa, que representa 1.000 treballadors al Prat

Ahir es van celebrar eleccions sindicals a l'empresa de "handling" Newco. Concretament, ahir van votar els treballadors i les treballadores del col·legi de serveis auxiliars, amb el següent resultat: 6 delegats de la UGT de Catalunya, 4 de la CGT, 1 de CCOO i 1 d'USOC. A aquests resultats parcials hem de sumar els de les eleccions del col·legi de tècnics i especialistes, que es van celebrar fa dos anys i a les quals la UGT de Catalunya va aconseguir la totalitat dels 9 delegats.

Així doncs, el Comitè d'Empresa de Newco queda configurat de la següent manera:

 • UGT de Catalunya: 15 delegats.
 • CGT: 4 delegats.
 • CCOO: 1 delegat.
 • USOC: 1 delegat.
Newco dóna feina a aproximadament 1.000 treballadors i treballadores a l'aeroport de Barcelona.


CTAC-UGT denuncia que Catalunya perd el tren del treball autònom

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:46

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/currelaautonomo.gifNomés la província de Barcelona manté el creixement del Règim d'Autònoms, mentre que Girona, Lleida i Tarragona perden 759 treballadors i treballadores

Per segon mes consecutiu, el nombre de treballadors i treballadores autònoms per províncies a Catalunya es redueix i augmenta el nombre d'aturats. El passat mes de novembre, Girona, Lleida i Tarragona van perdre un total de 759 treballadors i treballadores per compte propi. Només a Barcelona es manté el creixement del Règim d'Autònoms, amb 2.260 nous treballadors i treballadores.

La situació, a més, resulta especialment preocupant si tenim en compte que durant tot aquest 2007 el Règim d'Autònoms (RETA) està experimentant un creixement sense precedents a la història, amb més de 100.000 altes netes i un creixement interanual superior al 3,6%.

És a dir, que Catalunya està patint una recessió important en un moment d'expansió del treball autònom. Des de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC - UGT de Catalunya) considerem que diversos factors poden ser causants d'aquest descens, però hi ha dos aspectes fonamentals: d'una banda, la desacceleració econòmica que estan patint sectors com la construcció i el comerç, i d'altra banda, l'aposta decidida de la resta de Comunitats Autònomes pel foment del treball autònom, mitjançant els anomenats "plans integrals" que ja han posat en marxa Madrid o Andalusia, i que encara no existeix a Catalunya.

Des de la CTAC - UGT de Catalunya denunciem la manca de mesures i de lideratge per part del Departament de Treball en matèria d'autònoms. A més, reiterem la necessitat de regular el Consell Català del Treball Autònom i la implantació d'un "pla integral" que desenvolupi totes les competències que Catalunya té en matèria de treball autònom i que posi en marxa l'Estatut del Treball Autònom que va entrar en vigor el passat 12 d'octubre.

Vaga i mobilitzacions a Castellón, S.A.

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:13

puertaautomovil.jpgLa UGT de Catalunya denuncia que des del mes passat no cobren la prima de producció

La secció sindical de la UGT de Catalunya a Castellón S.A. (Ripollet, Vallès Occidental) ha convocat avui als 400 treballadors i treballadores d'aquesta empresa de complements d'automoció, a una vaga de quatre hores, en protesta perquè han deixat de cobrar, des del dia 15 de novembre, la prima de producció acordada amb la direcció l'any 2000.

Des de les 6 hores de la matinada d'avui, els treballadors del torn de matí es troben concentrats davant la porta de l'empresa, a Ripollet, mentre fan una vaga de quatre hores. A les 14.00 hores del migdia d'avui, el personal del torn de tarda prendrà el relleu de la protesta deixant de treballar de dues a sis de la tarda, i també es concentraran a les portes de l'empresa. La vaga es repetirà al torn de nit, de 22.00 hores a les 2.00 hores.

La direcció de Castellón, S.A., va prendre la decisió, de forma unilateral i sense comunicar-ho tampoc ni al comitè d'empresa ni als treballadors, de deixar de pagar una prima de producció, d'una quantía variable que oscil·la entre els 150 i els 300 euros mensuals.

En una reunió de mediació mantinguda dijous passat, l'empresa va justificar la seva decisió dient que havia fet una relectura de l'acord de primes, i que l'aplicava segons la seva nova interpretació.

La UGT de Catalunya ha denunciat la situació d'inquietud que viu la plantilla, una part de la qual ha vist com el seu poder adquisitiu ha minvat molt des que han deixat de cobrar aquesta prima. El nostre sindicat ha ofert renegociar el pacte de primes i posar el comptador a zero, demanant a la direcció que almenys, mentre no s'arribi a un nou acord, prevalgui i s'apliqui l'acord vigent, i que el personal pugui cobrar els imports del mes passat.La UGT de Catalunya convoca una vaga de 24 hores a la sanitat privada

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:06
sanidad2.pngDesprés que la reunió de mediació del passat divendres entre l'Administració, la patronal i els representants dels treballadors i les treballadores de la Sanitat Privada no hagin arribat a cap acord, la UGT de Catalunya continua endavant amb la vaga de 24 hores convocada per a demà, 4 de desembre (concretament, de l'inici del torn de nit de la matinada del 3 al 4 de desembre, fins al final del torn de tarda del dia 4 de desembre).

Aquesta vaga se suma a les concentracions que des de fa setmanes el nostre sindicat ha convocat en diferents centres privats per denunciar la situació d'estancament en què es troba la negociació del conveni col·lectiu, degut al continu de propostes inacceptables per part de la patronal, que només malmeten encara més les ja deteriorades condicions laborals en què han de treballar els 13.000 professionals que s'hi dediquen a Catalunya.

La UGT de Catalunya ja ha denunciat reiteradament quina és la situació dels treballadors del sector de la sanitat privada al nostre país. El nostre sindicat ja no va signar l'anterior conveni perquè enteníem que perjudicava els i les professionals del sector, i el temps així ens ha donat la raó, amb un augment de la precarietat laboral, manca de personal, salaris baixos, augment de la ràtio de pacients per professional i de la càrrega assistencial, manca de reconeixement professional, etc.UGT convoca una vaga de 13 dies a Hispano-Igualadina

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:02

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/bus.pngL'EMPRESA HA INCOMPLERT LA MAJOR PART DEL PACTE QUE VA PERMETRE DESCONVOCAR L'ANTERIOR VAGA ANUNCIADA A L'OCTUBRE

La UGT de Catalunya ha convocat per als mesos de desembre i gener una vaga de 13 dies a l'empresa Hispano-Igualadina per haver incomplert l'acord a què van arribar el passat 9 d'octubre, i que va permetre desconvocar una vaga prevista per pocs dies més tard a les principals línies de la companyia. Les aturades es faran els dies 14, 17, 18, 19, 20 i 21 de desembre de 2007; i 9, 11, 14, 18, 21, 25 i 28 de gener de 2008.

En la reunió de mediació a la Generalitat, la pròpia direcció de l'empresa va fixar-se el dia 30 de novembre com a data límit per al compliment dels punts centrals de l'acord, compromís que ha incomplert :

 • L'empresa havia de presentar un quadrant de serveis, de festius anuals i de vacances. No ho ha fet.
 • L'empresa es va comprometre a complir la normativa sobre els descansos i dels temps de conducció. Continua sense respectar-la.
 • A més, l'empresa no remunera les jornades partides.

En el document signat hi havia d'altres qüestions pactades, que l'empresa tampoc ha complert, i que són les següents:

 • La direcció no respecta l'acord sobre festes anuals i retribució de festius.
 • La direcció es va comprometre a lliurar els partes mensuals per a la comprovació de les nòmines, però finalment ha presentat una documentació incompleta.

La UGT de Catalunya ha convocat novament una vaga que afectarà el servei d'autobusos a les principals línies -que transporten més del 80% del passatge de la companyia- durant les 24 hores dels dies següents:

14, 17, 18, 19, 20, 21 de desembre de 2007

9, 11, 14, 18, 21, 25 I 28 de gener de 2008

Les línies afectades són:

Línia Igualada-Barcelona, pel Bruc i per Capellades.
Línia Igualada - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
Línies urbanes d'Esparreguera i Martorell.
Línia Barcelona - Vilafranca del Penedès.
Línia Barcelona - aeroport de Reus.
Línia Barcelona - Igualada.
Línia Barcelona - Esparraguera.

La vaga també compta amb el suport del sindicat CGT.La UGT amenaça amb aturades a Durex si no hi ha un canvi substancial per part de l'empresa

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:12

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/durex.gifEl nostre sindicat convoca concentracions per demà dissabte i dilluns a Barcelona, prèvies a la reunió de dimarts que ve amb l'empresa

L'actitud de la direcció Durex (SSL Healthcare Manufacturing) a la darrera reunió amb la part sindical ha acabat de tensar la corda a les negociacions, iniciades a l'octubre, arran del tancament de la planta de l'empresa a Rubí. Ara, el nostre sindicat està disposat a convocar aturades a partir de la setmana que ve si Durex no canvia substancialment la seva oferta, molt allunyada encara de les posicions sindicals, i més partint de la premissa que el tancament de la planta respon a una deslocalització encoberta.

Així, dimecres passat l'empresa va oferir als treballadors 51 dies per any treballat, amb un màxim de 33 mensualitats, i un topall per sobre dels 91.000 euros. La UGT de Catalunya considera la oferta del tot insuficient, i demana 75 dies per any treballat, amb un màxim de 50 mensualitats, un mínim de 6.000 euros i sense topall per damunt.

En termes de prejubilacions, el distanciament de les posicions és absolut: mentre el nostre sindicat demana que siguin a partir de 52 anys i amb el 100% del sou, Durex no vol ni sentir a parlar de prejubilar plantilla.

Des de l'inici el conflicte, la UGT de Catalunya ha denunciat que la direcció no té cap motiu que justifiqui el tancament de l'empresa, ja que la fàbrica no té pèrdues, i simplement vol traslladar-se a un altre país per poder, així, incrementar els seus beneficis. Per al nostre sindicat resulta irònic que l'empresa addueixi raons econòmiques per defensar el tancament de la planta de Rubí, quan va tancar l'exercici 2006 (març 2006-març 2007) amb uns beneficis de 94.000 euros i, des del mes de març fins al moment, els beneficis ja superen els 600.000 euros.

Mentrestant, la UGT de Catalunya ha convocat els treballadors i treballadores de l'empresa a concentrar-se demà a la Plaça de Catalunya, a les 11.15 hores, i a una nova concentració dilluns 3 de desembre a les 10'15 hores davant el consolat del Regne Unit a Barcelona, prèvies a la propera reunió negociadora de dimarts que ve, 4 de desembre.

CONCENTRACIONS PLANTILLA DUREX

DIA: dissabte, 1 de desembre
de 2007
HORA
: 11'15 hores

LLOC: Plaça de Catalunya (Barcelona)

DIA: dilluns, 3 de desembre de 2007

HORA: 10'15 hores

LLOC: Davant Consolat del Regne Unit a Barcelona (Avgda. Diagonal, 477)La UGT continua endavant amb la vaga de 24 hores a la sanitat privada

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:34
/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/transportsanitari.jpgDesprés que la reunió de mediació entre l'Administració, la patronal i els representants dels treballadors i les treballadores de la Sanitat Privada no hagin arribat a cap acord, la UGT de Catalunya continua endavant amb la vaga de 24 hores convocada per al proper dia 4 de desembre (de l'inici del torn de nit de la matinada del 3 al 4 de desembre, al final del torn de tarda del dia 4).
D'altra banda, valorem molt positivament l'exitosa manifestació dels treballadors i les treballadores de la sanitat privada que ha tingut lloc aquesta tarda pels carrers del centre de Barcelona. Per al nostre sindicat, la gran afluència de manifestants demostra que els treballadors del sector ja no estan disposats a acceptar les condicions de precarietat amb les quals estan sobrevivint actualment i que veuen que el conveni que s'està negociant és l'única porta de sortida per acabar amb la precarietat instaurada en la sanitat privada catalana.


UGT AENA contra la privatització de l'aeroport

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:48
bcnairport.pngUs adjuntem la resolució de les seccions sindicals d'UGT - AENA contra la privatització dels aeroports de l'Estat i en defensa de la seva condició de servei públic. La resolució es va aprovar en unes jornades sobre canvis en el model de gestió aeronàutic i aeroportuari celebrades el passat dia 23 a Calp (Alacant).
pdf Resolució de la UGT AENA 97,09 Kb


Els metges de la UGT demanen que no es criminalitzi el col·lectiu

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:41
clinica.pngAvui hem pogut conèixer a través dels mitjans de comunicació el cas d'una doctora de l'Hospital Clínic de Barcelona que ahir va asseure's als tribunals al costat de dos joves imputats per pressumptament matar a cops un altre noi a les portes d'una discoteca. La fiscalia atribueix a la facultativa una falta d'imprudència per no haver detectat que la víctima tenia una fractura en el crani. Després de donar-li l'alta, el noi va morir.
El Grup de Facultatius de la UGT de Catalunya es mostra en contra del tracte vexatori al qual s'ha sotmés aquesta companya de professió. Creiem que s'ha equiparat un pressumpte homicidi amb un pressumpte acte d'imprudència, amb les conseqüències psíquiques i de desprestigi professional que aquest fet, de ben segur, li comportarà.

Evidentment, des del Grup de Facultatius de la UGT de Catalunya pensem que un possible error mèdic ha de ser investigat i esclarit, però mai es pot situar el professional al costat d'un pressumpte deliqüent.

El 13 de novembre, va aparèixer publicat amb nom i cognoms les dades d'una doctora que signà un informe mèdic d'una pressumpta transfussió de sang errònia a l'Hospital de Bellvitge. En aquest cas es vulnerà el principi de pressumpció d'innocència, perjudicant la relació de confiança amb els pacients i sense haver demostrat la seva implicació en els fets.

Aquest nou cas posa de manifest, una vegada més, la pèrdua total de respecte per la professió de metge. Des del Grup de Facultatius de la UGT de Catalunya reclamem que, des de tots els àmbits, es deixi de criminalitzar pressumptes errors mèdics que han de solucionar-se de manera individual i, per descomptat, mai compartint seient amb possibles homicides.

Sembla ser que manquen metges, però sent els professionals pitjor pagats d'Europa, els que suporten la ràtio de pacient més elevada de tot l'Estat i veient com comparteixen banqueta amb deliqüents comuns per un possible error mèdic, per al grup de Facultatius de la UGT de Catalunya resulta estrany que encara quedin metges col·legiats a Catalunya.Els treballadors de Frape Behr exigeixen que l'empresa accepti les baixes voluntàries

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:52
/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/airconditionin.jpg

El comitè considera una falta de respecte i una provocació que la direcció de l'empresa no es presentés ahir a la reunió de negociació

Des de fa mesos, els treballadors i les treballadores de l'empresa Frape Behr viuen la incertesa del futur de la seva planta a la Zona Franca (Barcelona), després que la filial del grup automobilístic alemany -dedicada a la fabricació de productes de transferència tèrmica- presentés un Expedient de Regulació d'Ocupació que afecta la totalitat de la plantilla, de 295 empleats.

Aquesta incertesa va viure ahir un darrer episodi, després que no s'arribés a cap acord en la negociació de l'ERO i que els representants de l'empresa ni tan sols es presentessin a la cita, tan sols enviant un advocat sense poders a instància de la mateixa Administració. Per al comitè d'empresa, l'actitud de la direcció de Frape Behr és inacceptable i suposa una falta de respecte i una provocació vers als treballadors i les treballadores i la seva representació sindical.

Després que l'advocat prengués nota de totes les reivindicacions del comitè, l'Administració torna a citar totes les parts demà, dimecres 28 de novembre, per a una nova reunió. Els representants sindicals volen trobar com més aviat millor una solució que resolgui aquest conflicte laboral, que dura des de fa mesos (des de febrer passat s'està plantejant una sortida a la viabilitat de la fàbrica). Des del comitè, estem convençuts que els posicionaments d'empresa i dels treballadors en el pla de viabilitat no són tan allunyats, i els representants dels treballadors estan disposats a acceptar algunes de les exigències de l'empresa per poder tirar endavant la planta de la Zona Franca, com l'augment de la producció en un 20% i la consecució d'un índex d'absentisme més baixa. Tot i així, el comitè no farà cap cessió en el tema de les baixes voluntàries: és indispensable que la direcció de Frape Behr accepti les baixes voluntàries amb les condicions d'indemnització que el comitè demana per als treballadors.

Com a mesura de protesta, el comitè ha decidit continuar amb les mitges jornades de vaga que estan realitzant actualment (de 9 a 12:45 h, en el torn de matí; de 14 a 17:45 h., en el torn de tarda; i de 2 a 5:45, en el torn de nit), durant els propers 27, 28 i 30 de novembre. El dia 29 de novembre, la vaga serà de 24 hores i afectarà la totalitat dels torns de treball.

Des de la UGT de Catalunya sempre hem cregut que el tancament de la planta de la Zona Franca era totalment injustificat i que l'empresa és 100% viable a Barcelona. Així mateix, hem denunciat reiteradament que la presentació d'un ERO incompleix el compromís adquirit al 2004 pel qual els treballadors van acceptar una congelació salarial de dos anys i un augment del temps de producció a canvi que l'empresa assegurés la seva permanència a la capital catalana més enllà de 2008. Els treballadors de Frape Behr se senten absolutament enganyats.La plantilla d'IMAVI denuncia el xantatge econòmic perquè accepti l'ERO

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:45

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/tornillo.jpgEls treballadors s'oposen al tancament de l'empresa i denuncien els endarreriments que se'ls hi deuen

Els treballadors de la planta de Barberà del Vallès de l'empresa Industrias Metalúrgicas Auxiliares Vives (IMAVI) rebutgen l'ERO total presentat per la direcció, ja que consideren que el grup empresarial és viable. Els representants de la UGT també denuncien la situació insostenible que està patint la plantilla, ja que l'empresa deu entre 500 i 600 euros d'endarreriments a cada treballador i ja ha els ha anunciat que no tonaran a cobrar si no accepten l'ERO. L'empresa catalana es dedica a la fabricació de cargols metàl·lics especials i dóna feina a 38 treballadors a la planta de Barberà del Vallès.

Abans de presentar l'ERO, el passat mes d'octubre una multinacional holandesa es va interessar en la compra d'IMAVI, assumint només 24 treballadors i prejubilant la resta de la plantilla a partir dels 58 anys amb una indemnització mínima. Va ser llavors, a partir de la negativa de la plantilla a aquesta venda, que IMAVI va deixar de pagar els treballadors com a mesura de pressió.
Ahir va tenir lloc la primera reunió entre sindicats i l'advocat de l'empresa a la Inspecció de Treball. L'empresa ofereix als 38 acomiadats una indemnització de 22 dies per any treballat, oferta que la plantilla rebutja. La propera reunió a la Inspecció de Treball tindrà lloc el proper dijous.

La UGT denuncia la manca de professionals de la salut i de serveis socials

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:08

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/transportsanitari.jpgEl sindicat remarca que encara no s'han assolit els objectius pactats a l'Acord Estratègic en aquests àmbits

Davant el desplegament de la Llei 39/2006 de Promoció de l'autonomia personal i d'atenció a les persones en situació de dependència, en vigor des de l'1 de gener d'enguany, la UGT de Catalunya denuncia que la situació actual a Catalunya als serveis d'atenció a les persones no és la desitjada.

El servei d'ajut a domicili esdevé el principal servei per garantir l'existència autònom ade les persones en el mitjà habitual, un dels principals objectius de la nova Llei. Tot i així, tant la seva intensitat com el seu índex de cobertura es manifesten clarament insuficients per satisfer la demanda existent. Així mateix, no s'han assolit els objectius pactats en aquest àmbit a l'Acord Estratègic (9.700.000 hores d'atenció), ja que la cobertura d'hores totals del servei d'ajut a domicili a l'any 2006 se situava en el 55% de l'objectiu pactat a l'Acord.

Tampoc s'han assolit les mesures de l'Acord Estratègic en matèria de teleassistència. L'any 2006 encara mancava el 20% de la quantitat acordada a l'Acord de 2005 (6 milions d'euros) pel que fa al pressupost a la teleassistència. Una situació especialment greu si es pren en consideració que l'índex de cobertura d'aquest servei és d'1 per cada 100 persones més grans de 65 anys.

Tenint en compte la situació descrita i la demanda generada pel desplegament de la Llei de Dependència, es constata la necessitat d'incrementar el pes del sector públic en l'àmbit dels Serveis Socials, sobretot quan a Catalunya el sector privat té molta més importància en aquest àmbit (segons el CTESC, el sector públic només representa el 17% de l'ocupació en l'àmbit dels Serveis Socials, mentre a l'Estat aquest pes és del 25%). A Catalunya, doncs, encara hi ha marge per aquest creixement.

De la mateixa manera, la UGT de Catalunya constata una manca important de professionals en el sector de la Salut i els Serveis Socials. El pes de l'ocupació d'aquests sectors respecte el total de l'ocupació és molt inferior al de la Unió Europea dels 15. Així, la cobertura a les situacions de dependència exigeix la creació sostinguda d'ocupació en els sectors esmentats i la prestació d'un servei de qualitat, que passa necessàriament per una millora de les condicions laborals dels treballadors i les treballadores i una dignificació de les professionals relacionades amb l'atenció a les persones. Així mateix, la UGT de Catalunya considera que cal resoldre la manca de formació i d'acreditació de la qualificació i l'experiència de els persones que han treballat en el sector.La UGT lamenta la mort de Francesc Candel, la veu de la gent més desafavorida

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:57
Image
Foto: ACN
La UGT de Catalunya lamenta la mort de l'escriptor i periodista Francesc Candel i transmet el seu condol a la família i amics.

La nostra organització vol destacar la figura de Candel com la d'un referent de la cultura catalana lligat sempre a la gent humil, als treballadors i les treballadores, a les famílies immigrades que, com la seva, van arribar a Catalunya empeses per la pobresa. En definitiva, a les persones més desafavorides, a les quals va donar veu.

Des de la seva obra i des de la seva activitat política, Francesc Candel va ser un gran defensor de la integració i dels drets socials. Un petit exemple va ser el suport que va donar a la UGT de Catalunya en la reivindicació d'unes pensions més justes per a la gent gran.

Una delegació del nostre sindicat visitarà aquesta tarda la capella ardent de l'escriptor.La UGT augmenta la seva representació a Robert Bosch (Castellet i la Gornal)

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:00

puertaautomovil.jpgEl nostre sindicat guanya les eleccions en nombre de vots i li treu dos delegats a CCOO

La UGT de Catalunya va ser el sindicat més votat ahir a les eleccions celebrades a l'empresa Robert Bosch, situada a Castellet i La Gornal (Alt Penedès). Tot i mantenir-se com a segona força, la UGT de Catalunya li ha arrabassat dos delegats a CCOO i ha escurçat distàncies. Així, el nostre sindicat passa de 8 a 10 delegats al Comitè d'Empresa, mentre que CCOO redueix de 13 a 11:

2003

2007

UGT

CCOO

UGT

CCOO

Total vots (taller + oficines)

240

410

273

267

Delegats

8

13

10

11

La planta de la multinacional alemanya Robert Bosch a Castellet i La Gornal, dedicada a la fabricació de components d'automoció, és l'empresa més important de la comarca de l'Alt Penedès i dóna feina a 780 treballadors i treballadores.El ministeri desmenteix que els professionals de teràpies naturals siguin un perill públic

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:36

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/naturaleza.jpgLa Sectorial de Teràpies Naturals de la CTAC-UGT demana al Ministeri que es posicioni sobre la intenció de regular el sector en l'àmbit estatal

Després de reunir-se ahir per analitzar la situació actual que està vivint el sector de les teràpies naturals a Catalunya des que es derogués parcialment el Decret que havia de regular-les, la Sectorial de Teràpies Naturals de la CTAC (Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya - UGT de Catalunya), que representa més de 3.000 terapeutes a Catalunya; Cofenat España i responsables del Ministeri de Sanitat han arribat a les següents conclusions:

 1. Davant del recurs interposat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al decret de regulació de determinades teràpies naturals, el Ministeri de Sanitat no interpreta que els professionals de les teràpies naturals siguin un perill, tot i mostrar-se caut entorn a la confusió que pot generar l'aplicació del decret.
 2. S'acorda la creació d'una comissió de treball per estudiar i fer el seguiment de la Regulació de les Teràpies Naturals, on hi estaran presents les diferents comunitats. Formaran part d'aquesta comissió la CTAC-UGT, Cofenat-UPTA i Tenacat.
 3. En breu s'informarà de la situació de les qualificacions professionals de l'Institut Nacional de Qualificacions (INCUAL) relacionades amb les Teràpies Naturals per reactivar la seva posada en marxa.
 4. Es demanarà a les diferents comunitat que creïn un registre de professionals, centres d'atenció i centres de formació.

Aquest mateix matí, la Conselleria de Salut s'ha posat en contacte amb els responsables de la CTAC-UGT perquè aquests li facilitin el dictament jurídic al voltant del desenvolupament del Decret de les Teràpies Naturales a Catalunya.Resultats de la reunió de Durex i el comitè d'empresa

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:26
/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/durex.gifDesprés de celebrar-se aquest matí la reunió entre Durex i comitè d'empresa, la UGT de Catalunya continua insistint en la necessitat que l'empresa reconegui i assumeixi que l'anunci del tancament de la planta de Rubí -on hi treballen 259 persones, el 75% de les quals són dones- respon a un procés de deslocalització i no a cap causa organitzativa, tècnica o de producció, com correspon a un expedient de regulació d'ocupació.

Després que en l'anterior reunió, l'empresa presentés una oferta econòmica de 46 dies per any treballat, amb un màxim de 30 mensualitats i un topall de 80.000 euros, el comitè ha presentat avui la seva pròpia oferta econòmica, ratificada en assemblea el passat dia 15 de novembre- de 75 dies per any treballat, amb un màxim de 50 mensualitats, un mínim de 6.000 euros i prejubilacions a partir dels 52 anys. Durex no s'ha mogut del seu posicionament i no accepta, d'entrada, les prejubilacions. Comitè i representants de Durex tornaran a reunir-se el proper dimecres al matí.

Des de l'inici el conflicte, la UGT de Catalunya ha denunciat que la direcció no té cap motiu que justifiqui el tancament de l'empresa, ja que la fàbrica no té pèrdues, i simplement vol traslladar-se a un altre país per poder, així, incrementar els seus beneficis. Per al nostre sindicat resulta irònic que l'empresa addueixi raons econòmiques per defensar el tancament de la planta de Rubí, quan l'exercici de 2005 es va tancar amb uns beneficis d'un milió d'euros, el 2006 (març 2006-març 2007) amb uns beneficis de 94.000 euros i, des del mes de març fins al moment, els beneficis ja superen els 600.000 euros.La UGT augmenta la seva representació a SERRA Soldaduras

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:15

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/soldadura.jpgEl nostre sindicat guanya 5 delegats, mentre CCOO en perd 6

En les eleccions sindicals celebrades aquesta tarda a l'empresa Serra Soldadures (Zona Franca, Barcelona), la UGT de Catalunya ha augmentat considerablement la seva representació, passant d'1 delegat -aconseguit en l'anterior procés electoral l'any 2003- a 6 representants al comitè d'empresa. Per la seva banda, CCOO ha perdut 5 delegats en aquestes eleccions, passant dels 12 que tenia fins ara, a tan sols 7 representants.

La UGT de Catalunya es mostrat molt satisfeta pel resultat, que malgrat no haver assolit la majoria absoluta -un sol vot més a favor de la UGT l'hagués situat com a primera força sindical a l'empresa-, sí que posa de manifest la bona feina feta des de la secció sindical de la UGT a Serra Soldaduras.

L'empresa, que ocupa 310 treballadors i treballadores, dedica la seva activitat a la soldadura i a l'aeronàutica.

La UGT signa el conveni col·lectiu de l'empresa d'autopistes AUCAT

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:07

autopista2.jpgAmb aquest acord, els treballadors d'AUCAT igualaran les seves condicions amb els d'Acesa al 2011

La UGT de Catalunya signarà aquesta tarda, juntament amb la CONC i la CGT, el Conveni Col·lecitu de l'empresa d'autopistes AUCAT, pertanyent al grup Abertis.

Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys (2007-2010). A partir de 2011 les condicions laborals dels seus treballadors i treballadores s'igualaran a les dels treballadors d'Acesa, també del grup. Aquest acord satisfà una de les reclamacions històriques del nostre sindicat a l'empresa: permetre la progressiva convergència amb el marc normatiu d'Acesa al llarg dels propers anys, fins materialitzar-se l'1 de gener de 2011. Així s'assolirà un àmbit de negociació supraempresarial que encara està per determinar però que resulta singular en el grup Abertis.

El nou acord suposa un increment salarial basat en:

 • l'IPC previst per als 4 anys.
 • Establiment d'una paga extraordinària en 2008, 2009 i 2010, passant de 16 pagues a 19 al final del conveni.
 • Consolidació en un plus de l'antiga prima d'objectius (45 euros al mes).
 • Augment de les aportacions al pla de pensions fins als 800 euros / any.
 • Establiment d'un preu de 3 euros per al plus de distància i transport.


La UGT aconsegueix un increment salarial del 24% per las treballadors d'Autema

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:00
autopista.jpgLa UGT de Catalunya (majoritària al comitè), juntament amb Grup Independiente, ha signat el Conveni Col·lectiu d'AUTEMA (Cintra), empresa que gestiona l'autopista Sant Cugat-Terrassa-Manresa. El Conveni Col·lectiu, que no ha estat signat per CC.OO. ni per la CGT, té una vigència de 4 anys (2007-2010) i suposa un increment salarial del 24% per a tots els treballadors, tant de peatges com de manteniment.

Aquest increment es fonamenta en els següents augments:

 • IPC real català per als primers dos anys de conveni i IPC real de Catalunya + 1% per als dos darrers.
 • Establiment d'una nova paga extra, que es consolidarà a 2008 i de la qual els treballadors percebran el 50% en 2007.
 • Augment del plus d'Activitat i Participació (PAP), que passa del 12,5% al 25% d'una paga.

Així mateix, el nou Conveni Col·lectiu ha establert una contractació mínima a temps parcial del 50%, i s'ha desenvolupat el compromís adquirit respecte a la Clàusula Social. Així mateix s'ha recollit l'acord de reconeixement de contractes eventuals per al còmput de l'antiguitat i s'ha reduït el cobrament a doble mà en els torns de matí i tarda, sistema que només romandrà en un percentatge residual del 8%.

D'altra banda el nou Conveni Col·lectiu d'AUTEMA recull una revalorització dels festiu d'un 20%. Per als festius especials (Nadal, Cap d'Any i nit de Sant Joan) s'ha fixat un plus de 90 euros.La UGT aconsegueix l'IPC català més una dècima a la negociació de l'IRSC del 2008

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:31

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/money.pngL'increment de l'IRSC per al 2008 serà 4 dècimes superior al creixement previst per l'IPREM estatal, reconeixent el major cost de vida al notre país

L'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) va ser creat el 2006 com a indicador que substituïa l'IPREM estatal per determinar l'accés a determinats serveis, prestacions o ajuts al nostre país. Per al 2008, dins de la Comissió de Seguiment de l'IRSC, la UGT de Catalunya vam marcar com a prioritari establir definitivament uns criteris de revisió de l'indicador que impedís la pèrdua de poder adquisitiu de les persones amb rendes baixes.

La UGT de Catalunya ha fet entendre al Govern que l'IRSC necessitava regular-se i aplicar uns criteris de revaloració anuals i, d'aquesta manera, els membres de la Comissió hem acordat que en les properes actualitzacions de l'indicador es tindran en compte tant l'evolució de preus, les revisions que el Govern Central faci de l'IPREM i l'efecte d'aquestes magnituds en l'evolució de les rendes baixes.

Des de la UGT de Catalunya valorem aquest fet com a molt positiu perquè, finalment, el Govern de la Generalitat ha assumit les competències que té per tal de consolidar i ampliar l'Estat de Benestar a Catalunya, i de millorar i complementar les pensions de la ciutadania a partir d'indicadors propis que avaluen de manera eficient les necessitats i el cost de la vida a Catalunya.

Hem consensuat una pujada del 2,4%, un 2% per la revisió que el Govern de l'Estat ha fet de l'IPREM per al 2008, i quatre dècimes més que reconeix que a Catalunya el cost de la vida és més alt, realitat que queda reflectida a l'IRSC i a les prestacions i serveis que es referencien en aquest indicador.

image002.gif

Així, la quantia de l'IRSC per al 2008 serà de 544,48 euros mensuals, que equival a 7.622,76 euros anuals. El percentatge d'aplicació que concretarà l'accés a determinades prestacions i serveis serà del 80%.

Fins ara, més de 90.000 persones amb rendes baixes s'han beneficiat del desplegament, tot i que tardà, de la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic, prestacions que prenen l'IRSC com a indicador de referència per a complementar rendes. S'espera que el pròxim any unes 97.000 persones puguin veure incrementades les seves rendes, el que suposarà una despesa de més de 110.000.000 euros. És per això, i tenint en compte l'estat de necessitat de les persones beneficiàries d'aquestes prestacions, que demanem al Govern de la Generalitat que agilitzi els pagaments i les resolucions pendents de rebre aquest complement.

image004.gif

Per últim, hem de destacar que un dels reptes principals de l'acció del Govern de la Generalitat ha de ser la lluita contra les situacions de pobresa i exclusió, motiu pel qual ha d'assegurar la màxima cobertura social i impedir la pèrdua de valor d'adquisició de les rendes més baixes, i l'IRSC, ha de ser una eina eficient per aconseguir-ho.La UGT aconsegueix que cap treballador de la construcció de Lleida cobri menys de 1.000 €

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:47

constructionworker2.jpgEl nostre sindicat, majoritari al sector en aquesta província, ha arribat a un principi d'acord amb la patronal

La UGT de Catalunya, sindicat majoritari en el sector de la construcció de Lleida, ha arribat a un principi d'acord en el Conveni de la Construcció d'aquesta província mitjançant el qual tots els treballadors i les treballadores del sector cobran 13.500 euros de salari mínim anual al finals de 2008.

Gràcies a aquest principi d'acord, que es convertirà en text la propera setmana, les categories de peó i peó especialista, que actualment queden per sota dels 1.000 euros al mes, assoleixen aquest llindar ja a finals de l'any vinent. D'altra banda, totes les categories rebran un increment de l'IPC previst, més l' 1,5% i la clàusula de revisió a l'IPC real.

Amb aquest principi d'acord, la UGT de Catalunya ratifica el seu compromís que cap conveni col·lectiu inclogui categories per sota dels 1.000 euros.Els treballadors del sector d'aigües cobraran un plus per toxicitat del 13%

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:27

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/griferia.pngGràcies a l'acord del Conveni Provincial d'Aigües al que han arribat la patronal i la UGT de Catalunya, sindicat majoritari al sector

A la UGT de Catalunya ens resulta incomprensible i irresponsable que CCOO no s'hagi sumat a l'acord del Conveni Provincial de Barcelona d'Aigües, però que tampoc mantinguin les mobilitzacions i la vaga que havia convocada en el sector. Com a rèplica a la campanya d'intoxicació que CCOO està realitzant, el nostre sindicat, majoritari al sector, vol manifestar que en la negociació del conveni ha defensat la totalitat dels treballadors i les treballadores del sector i no només un col·lectiu determinat i per interessos exclusivament sindicals, i ens resulta forassenyat que ho argumentin dient que aquest acord facilita les postures patronals.

Respecte al procés judicial que va propiciar la sentència favorable al cobrament del Plus de tòxics per part dels treballadors i les treballadores del sector d'Aigües, volem recordar que va ser a iniciativa de la Comissió Negociadora del Conveni l'any 2002 (amb majoria de la UGT de Catalunya), en una empresa amb un comitè amb majoria del nostre sindicat, que són els que realment impulsen el procés i el guanyen. Que circumstancialment van ser els serveis jurídics de CCOO qui ho van canalitzar per mutu acord d'ambdues organitzacions en l'esmentada Comissió Negociadora.

La sentència en qüestió determina que ha de cobrar el plus per toxicitat només el personal operari dels grups professionals 1, 2 i 3, i exclou un bon gruix de treballadors i treballadores que també estan exposats a toxicitat i a d'altres riscos mediambientals. A més, l'aplicació de la sentència, que tant defensa CCOO com a pròpia, ha suposat percebre el Plus de tòxics cinc anys després de l'inici del procés judicial i en una quantitat equivalent a l'11% i no al 20% que deia el redactat del conveni.

Des de la UGT de Catalunya considerem que el que sí que facilitava la postura patronal era caure en la seva intenció de no negociar i judicialitzar l'esmentat plus de toxicitat que, a l'igual que la patronal, defensava CCOO. En canvi, el resultat econòmic de la negociació i de l'acord signat pel nostre sindicat és una quantitat equivalent al 13%, en tres anys, i aplicable linealment a tot el personal de les empreses del sector i revaloritzable com qualsevol altre concepte de Taules de Conveni a partir del 2009. A més de la creació d'un complement lineal de 720 €/anuals el 2007 i 1.440 €/anuals el 2008, el que fa un total de 2.160€ en dos anys i supera àmpliament qualsevol expectativa de revisió salarial. Per no parlar de l'equivalència econòmica que suposa l'assoliment d'un dia de lliure disposició, ni de la nova classificació professional que incrementa la majoria dels nivells salarials entre un 0,7% i 1% més.

A més cal remarcar que la defensa de la salut de les treballadores i treballadors del sector no es pot reduir només a percebre un plus, sinó que és també la vigilància, així com l'exigència diària de l'acompliment per part de les empreses de les mesures de prevenció.

Finalment, cal afegir que l'Acord signat per la UGT de Catalunya no aboleix l'esmentat article, sinó que el substitueix per un altre que reconeix que el nou complement es per a condicions de toxicitat, perillositat i penositat, i que una cosa substituïda no és quelcom abolida.La UGT insta Durex que reconegui que el tancament de la planta de Rubí respon a una deslocalització

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:53

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/durex.gifEl nostre sindicat rebutja la nova oferta econòmica de l'empresa per insuficient

La UGT de Catalunya ha tornat a insistir avui en la reunió entre la representació de Durex i el comitè d'empresa en la necessitat que l'empresa reconegui i assumeixi que l'anunci del tancament de la planta de Rubí -on hi treballen 259 persones, el 75% de les quals són dones- respon a un procés de deslocalització i no a cap causa organitzativa, tècnica o de producció, com correspon a un expedient de regulació d'ocupació.

Des de l'inici el conflicte, la UGT de Catalunya ha denunciat que la direcció no té cap motiu que justifiqui el tancament de l'empresa, ja que la fàbrica no té pèrdues, i simplement vol traslladar-se a un altre país per poder, així, incrementar els seus beneficis. Per al nostre sindicat resulta irònic que l'empresa addueixi raons econòmiques per defensar el tancament de la planta de Rubí, quan va tancar l'exercici 2006 (març 2006-març 2007) amb uns beneficis de 94.000 euros i, des del mes de març fins al moment, els beneficis ja superen els 600.000 euros.

Per al nostre sindicat, és imprescindible que Durex reconegui que no existeixen motius per a presentar cap ERO i que el tancament de la planta es deu únicament als interessos de deslocalitzar la fàbrica per produir més econòmicament a l'Àsia.

La UGT de Catalunya posa en valor que l'empresa, després de moltes reunions, abandoni el seu posicionament inamobible i hagi presentat avui una oferta econòmica de 46 dies per any treballat, amb un màxim de 30 mensualitats, i un topall de 80.000 euros.

Tot i així, la UGT de Catalunya considera insuficient aquesta oferta econòmica, partint de la premissa de què el tancament de la planta respon a una deslocalització encoberta.Les principals entitats ecologistes i sindicals promouen una apagada contra el canvi climàtic

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:35

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/canviclimatic.pngDurant la setmana del 12 al 17 de novembre el Grup Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) de les Nacions Unides ultimarà, a València, l'Informe de Síntesi, que inclou el coneixement consolidat actual sobre el canvi climàtic. Això ha motivat que nombroses organitzacions ecologistes, sindicals i ciutadanes de l’Estat Espanyol convoquem una acció reivindicativa de polítiques decidides per la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i per la correcció dels seus impactes.

Les entitats que promovem aquesta iniciativa proposem a tota la ciutadania participar d’una nova apagada amb el lema “DAVANT EL CANVI CLIMÀTIC: ACTUA JA”, per al proper dia 15 de novembre, entre les 20 i les 20:05 hores.

La convocatòria és oberta, i consisteix en la desconnexió del consum elèctric en habitatges, centres de treball, instal·lacions i equipaments públics i privats, durant el període de cinc minuts descrit. Considerem que la transcendència del greu problema que el canvi climàtic està ja significant, amb importants repercussions socials, ambientals i econòmiques, justifica plenament aquesta acció simbòlica.

Per tot això convidem a totes les persones i entitats de Catalunya a sumar-s’hi a l’apagada, amb la intenció de cridar l’atenció sobre la necessitat de prendre mesures urgents i eficaces en relació a aquest problema global.

El bloc de l'apagada, en què hi figuren totes les organitzacions convocants, es troba a:

http://apagon15n.blogspot.com/2007/10/frente-al-cambio-climtico-actua-ya.htmlIPC octubre: Els preus tornen a descontrolar-se i augmenten un 3,8% en l'últim any

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:23

impuesto.jpgLa UGT de Catalunya denuncia que l'increment dels preus per a les famílies mileuristes és del 4%, ja que alimentació, habitatge, transport i ensenyament suposen el 70% de la seva economia

Aquest mes d'octubre la inflació s'ha tornat a desbordar, després d'un any de contenció en el creixement.

El mes d'octubre, els preus s'han incrementat un 1,2% a Catalunya i un 1,3% a l'Estat espanyol. Alimentació (1,7%), habitatge (0,6%), vestit i calçat (9,9%) i ensenyament (3,1%) presenten les taxes de variació mensual més elevades a casa nostre. Destaquem el diferencial de vestit i calçat respecte a Espanya, que és de 9 dècimes i puja fina gairebé 10 punts, fet que evidencia que la competència tèxtil internacional no ha tingut efectes sobre l'evolució del preus d'aquests productes.

Pel que fa a les taxes de variació interanual del mes d'octubre, a Catalunya s'enlairen fins arribar al 3,8%, 9 dècimes més que la taxa interanual del mes de setembre i dues dècimes per sobre de l'Estat espanyol. Per províncies, Girona presenta la taxa interanual més alta, un 3,9%. Els grups responsables d'aquest augment han estat els següents:

§ L'alimentació, com a conseqüència dels forts augments dels preus d'alguns aliments, com la llet i cereals.

§ L'habitatge, que augmenta un 4,2% respecte a l'octubre de l'any passat i evidencia l'alt i continu ritme de creixement de les despeses de la llar. La UGT de Catalunya recorda i denuncia que el percentatge de renda familiar que es dedica a l'habitatge arriba ja al 45%, segons darreres dades del Banc d'Espanya.

§ El transport, com a conseqüència directa del fort augment del preu del cru, presenta una taxa de variació interanual del 5%. Recordem que el preu del barril de Brent ha augmentat en tan sols un mes un 14,5%.

§ La taxa de variació interanual del grup de productes relacionats amb l'ensenyament és del 7,2%, davant del 4,5% estatal. Aquest diferencial evidencia l'estructura del nostre sistema educatiu, on té un gran pes l'ensenyament privat i concertat, que suposa majors esforços de pagament per a les famílies catalanes.

L'IPC del mileurista

Les despeses en alimentació, habitatge, transport i ensenyament suposen el 70% en el cistell de la compra de les famílies mileuristes o de rendes baixes, segons la Encuesta Contínua de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística. Per tant, els augments dels preus d'aquests grups de productes suposen un esforç major a les seves butxaques.

Així ho demostra el càlcul de la UGT de Catalunya sobre l'IPC per als treballadors i les treballadores amb sous mileuristes, que el mes d'octubre arriba a una taxa de variació interanual del 4%, el doble dels objectius de l'autoritat econòmica europea d'assolir el 2%.

La UGT de Catalunya alerta sobre la pujada dels preus d'alguns aliments com la llet o els cereals i el continu augment del preu del cru. Aquests augments dificulten encara més la minsa capacitat d'estalvi de les famílies mileuristes. El 45,4% de les famílies es declara amb dificultats per arribar a final de mes i les fallides econòmiques familiars s'han triplicat en una any.

El nostre sindicat demana que l'Administració controli els marges sobre els preus en la cadena de distribució dels productes, per evitar aprofitaments per part dels intermediaris en el procés de distribució.

D'altra banda, la UGT de Catalunya alerta de les conseqüències que un descens en la demanda, derivat dels preus creixents i baixos salaris, pot tenir sobre l'economia catalana, que ja mostra evidències d'afebliment. Catalunya no es pot permetre un afebliment de la capacitat de compra de la seva població si vol mantenir el ritme de creixement econòmic i ocupació.

Per tant, la UGT de Catalunya denuncia un cop més la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores del nostre país, especialment d'aquell conjunt de població que, amb rendes baixes, ha de suportar uns augments relatius en el cost de la vida molt superiors als de les rendes més altes. I recordem que a Catalunya són més de 1.200.000 els treballadors i les treballadores que cobren sous per sota dels 1.000 euros. Per això, el nostre sindicat s'ha compromès a no acceptar salaris submileuristes en els convenis col·lectius que negociï.

D'altra banda continuem defensant les clàusules de revisió salarial i l'IPC català a tots els convenis com un instrument efectiu per corregir la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadores i les treballadores amb la pujada constant dels preus.La UGT de Catalunya guanya les eleccions a Subirats de Filats

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:43

/blog/comunicacio_ugt/notes_de_premsa/filat.jpgLa nostra organització passa a ser la primera força sindical CC.OO. perd tres delegats

La UGT de Catalunya ha guanyat les eleccions sindicals celebrades a l'empresa Subirats de Filats, amb una setantena de treballadors i situada al polígon industrial Anoi-Lavernó, entre Sadurní d'Anoia i Subirats.

L'anterior comitè estava format per 7 membres: 4 de CC.OO. i tres de la UGT de Catalunya. Enguany, amb un comitè de 5 membres (ja que ara són menys de 100 treballadors), el nostre sindicat ha conseguit tres delegats en el comitè, CC.OO., un delegat; i l'Agrupació Independent per Tècnics i Administratius, un altre.

La UGT de Catalunya ha augmentat espectacularment el seu percentatge de vot ja que, amb un comitè amb menys membres, ha mantingut intactes les seves tres places i n'ha obtingut la majoria absoluta del mateix, en detriment de CC.OO., que ha perdut tres delegats.Desembre: arriba el calvari per als treballadors del comerç

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:25

mercat.jpgLa UGT de Catalunya denuncia que cada treballador del sector al nostre país farà durant el mes de desembre 25 hores extres

La Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya denuncia la situació catastròfica que suposa el mes de desembre i la campanya de Nadal per als més de 300.000 treballadors i treballadores del sector comercial al nostre país.

L'augment de la càrrega de treball -que es tradueix en un important nombre d'hores d'extres de caràcter obligatori que no sempre es poden recuperar- fa impossible la ja de per sí complicada conciliació de la vida laboral i familiar per als treballadors i treballadores d'aquest sector, a més de tenir greus efectes sobre la seva salut. Tot això en un sector caracteritzar per la precarietat, els baixos salaris i la vulneració de drets laborals, situació que s'accentua de manera alarmant el desembre.

Un sector feminitzat

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (2004), a Catalunya treballen 305.272 persones al sector del comerç, que representen el 17,6% de la població ocupada en aquest sector a l'Estat espanyol. Aproximadament el 20% de la població ocupada a Catalunya treballa al sector comercial.

El comerç és un sector molt feminitzat. Segons aquesta mateixa font, gairebé el 63% del personal d'establiments comercials és femení (191.996 dones enfront de 113.276 homes). Tanmateix, aquest percentatge es dispara en alguns centres de treball, com es pot comprovar a les dades recollides per la UGT de Catalunya a les següents empreses (Barcelona i província):

Empresa

% dones

Lidl

90%

Dia

85%

Eroski

85%

Condis

80%

Caprabo

75%

Sabeco

70%

El Corte Inglés

70%

Mercadona

70%

Carrefour

65%

Opencor

65%

Mitjana

75%

Com tots sabem, encara avui dia són les dones les que es responsabilitzen en gran mesura de les càrregues familiars, de la llar i dels infants que, durant el Nadal, a més, estan de vacances. L'augment de la jornada laboral en aquesta època suposa un greu problema afegit de conciliació horària per a les treballadores, el que incideix encara més en problemes de salut com l'augment de l'estrès i la depressió

Campanya de Nadal i hores extraordinàries

Segons l'Enquesta de Conjuntura Laboral de l'Institut Nacional d'Estadística, el desembre de 2006 cada treballador i treballadora del sector comercial va treballar una mitjana de 25 hores extres. Aquest percentatge és similar a l'obtingut per la UGT de Catalunya en un sondeig en els centres de la província de Barcelona de les següents empreses, tot i que hi ha centres on el nombre d'hores extres el desembre de l'any passat se situa molt per sobre de la mitjana:

Empresa

Mitjana hores extres / treballador

El Corte Inglés

60h

Dia

49h

Lidl

32h

Opencor

20h

Eroski

16h

Caprabo

16h

Condis

15h

Mercadona

8h

Carrefour

8h

Sabeco

7h

Mitjana

23h

Aquest volum d'hores extres es correspon amb l'increment del volum de feina que experimenta el sector durant la campanya de Nadal: segons l'INE, l'últim trimestre de l'any passat l'augment de la productivitat del sector del comerç va ser del 26%. I tot i que la contractació al mes de desembre s'incrementa al voltant d'un 20-25%, aquesta no és suficient per absorbir l'augment de feina.

Empresa

Es va contractar més personal el desembre passat?

Dia

No

Lidl

No

Opencor

No

Caprabo

No

Condis

No

Mercadona

No

El Corte Inglés

Sí (un 5%)

Carrefour

Eroski

Sabeco

S'amplia contracte al personal amb mitja jornada

Fins i tot en el cas dels comerços on es contracta personal per a la campanya de Nadal, a aquests treballadors i treballadores també se'ls farà realitzar més hores de les estipulades al seu contracte i horari laboral, el que suposa un frau en la contractació. Ni tan sols les mares treballadores amb reducció de jornada es lliuren de l'allargament de la jornada. Cal dir que, tot i que teòricament les hores extres són de caràcter voluntari, la realitat als centres de treball és que són obligatòries.

Pel que fa a la plantilla habitual, les hores extres realitzades, en el millor dels casos, es retornaran en dies de festa cap al mes de març, un cop passada la campanya de Nadal, Reis i rebaixes. Però no sempre es recuperen totes les hores treballades de més.

Evidentment, en aquesta situació també es vulneren els descansos del personal, que aquest desembre, amb els dies festius 6, 8, 16 i 23 d'obertura, treballaran 15 dies consecutius. En molts casos es doblen torns, el que significa que molts treballadors i treballadores del comerç fan jornades de 12 hores seguides.

Els efectes sobre la salut

Segons la VI Encuesta nacional de condiciones de trabajo del Ministeri de Treball i Afers Socials (2007), els principals problemes de salut que pateixen els treballadors i les treballadores del comerç són els següents:

Malalties

Treballadors del comerç

Total treballadors

Mal d'esquena

52%

57,6%

Estrès

40,6%

27,9%

Mal de coll/nuca

26,5%

28,1%

Mal de cames

19,8%

15,2%

Sensació de cansament

12,6%

12,3%

Mal de cap

9,2%

8,5%

Insomni

7,4%

6,2%

Depressió

6,6%

5,4%

L'absentisme al sector del comerç a nivell estatal se situa en el 5%; en el cas de Catalunya, en el 6%, i és un punt i mig més alt en cas de les dones. Però al mes de gener, després de la campanya de Nadal, l'absentisme per motius de salut augmenta dos punts més al sector comercial de Catalunya, un fet gens estrany si tenim en compte les llargues jornades laborals i la pressió concentrades en poques setmanes que pateixen els treballadores i les treballadores d'aquest sector.

Així doncs, des de la UGT de Catalunya reivindiquem:

 • Que les empreses facilitin la conciliació de la vida laboral i familiar dels seus treballadors i, especialment, de les dones, amb mesures de tipus socials com, per exemple, escoles bressol als centres de treball. A més, exigim a les administracions públiques que facin a les empreses complir la normativa i, concretament, la recentment aprovada Llei d'igualtat, que considerem molt positiva però, com demostren les dades, la seva aplicació a la realitat dels centres de treball serà costosa i necessitarà dels màxims esforços i atenció.
 • Que les empreses compleixin el dret al descans setmanal de 48 hores, tal com recull la normativa i han refermat diferents sentències guanyades per la UGT a nivell estatal. En aquest sentit, el nostre sindicat endegarà una campanya perquè tots els treballadors i treballadores d'empreses del sector que no respectin aquest descans ho denunciïn de manera individual davant el jutjat.


La UGT impulsa la creació de la fundació Catalunya Comerç

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:01

catalunyacomercTreballadors, patronal i Administració treballaran conjuntament pel prestigi i el reconeixement de la professió

Amb la finalitat de reunir a totes les parts implicades en el comerç català per treballar pel prestigi i el reconeixement de la professió, la UGT de Catalunya ha impulsat la creació d'una taula comuna que, sota el nom de Fundació Catalunya Comerç, pretén dignificar i que es reconegui una feina a la qual s'hi dediquen 300.000 treballadors i treballadores a tot Catalunya, un col·lectiu en el qual hi predominen les dones i els joves.

Si bé és cert que en els darrers temps s'han produït canvis importants en els hàbits de consum als quals l'oferta s'ha hagut d'adaptar, també ho és que el nivell d'exigència en el tracte personal i professional vers al client també es manté. Per això, des de la UGT de Catalunya hem reivindicat amb contundència la necessitat de què es reconegui la professionalitat del treball en aquest àmbit, oferint un model de desenvolupament basat en les relacions laborals i de treball al comerç.

La Fundació Catalunya Comerç, presidida per Jaume Angerri, exdirector general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, neix com un baròmetre de les necessitats del sector, tant pel que fa al consum com pel que fa a les reivindicacions del sector, amb la recuperació del prestigi de la professió i les necessitats formatives i d'innovació al sector com a premisses.

Qui forma part de la Fundació Catalunya Comerç

 • UGT de Catalunya.
 • Federació de Comerç, Hosteleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya.
 • PIMEC.
 • Confederació de Comerç de Catalunya (CCC).
 • Confederació d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya (CEDAC).
 • Mercadona.
 • Condis.
 • Miquel Alimentació.
 • CADCI.
 • Cortefiel.
 • PC City.
Altres entitats i empreses també han estat convidades a participar-hi.

Per part de l'Administració, estan o estaran convidades a participar-hi:

 • La Generalitat de Catalunya (Departament d'Innovació, Universitats i Empresa; Departament de Treball; i Departament d'Educació)
 • Diputacions.
 • Ajuntaments

Les entitats i persones que formem la Fundació Catalunya Comerç treballem per assolir la professionalitat i el prestigi de la professió que el sector del comerç es mereix.CTAC-UGT signa un acord amb la Caixa per facilitar el finançament de projectes d'autoocupació

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:52

moneyFacilitarà operacions de préstec d'entre 8.000 i 15.0000 euros, amb un termini de reemborsament de 4 anys

La Confederació de Treballadors de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) ha signat avui un acord amb La Caixa per al finançament de microcrèdits. Mitjançant aquest acord, la CTAC-UGT podrà facilitar a totes aquelles persones emprenedores que iniciïn un projecte per compte propi, i que sovint tenen dificultats amb els sistema tradicional de crèdit, així com aquelles persones amb dificultats per accedir al sistema creditici tradicional, puguin gaudir d'un microcrèdit d'entre 8.000 i els 15.000 euros -amb un termini de reemborsament de 4 anys- a través de Microbank.

La CTAC-UGT analitzarà la viabilitat del projecte, parant especial atenció al pla de negoci, el compromís personal del sol·licitant i la seva capacitat per contribuir amb una aportació no inferior al 5% de la inversió. Així la CTAC-UGT serà l'enllaç entre els possibles beneficiaris i l'entitat financera, a més de ser l'encarregada d'oferir assessorament i assistència tècnica al futur beneficiari final. La seva funció es desenvoluparà durant totes les fases del microcrèdit, des de la seva sol·licitud, passant per la seva constitució i fins al seu total pagament.

La CTAC-UGT considera molt important facilitar fórmules de finançament a col·lectius determinats de la societat catalana, com són immigrants, dones, persones més grans de 45 anys o aturats de llarga durada, entre d'altres, donat que a vegades es troben amb dificultats a l'hora de rebre suport a través del sistema financer tradicional.

Sobre CTAC-UGT de Catalunya

La CTAC-UGT representa més de 35.000 autònoms catalans i està dotada d'una Oficina Tècnica per tal que els treballadors autònoms tinguin totes les avantatges, assistència tècnica així com tot l'assessorament necessari.


En aquest sentit destaca la xifra actual d'afiliats al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a Catalunya que suma ja la xifra de 575.911, on esdevé el primer territori de l'Estat dels quals uns 32.000 són treballadors autònoms immigrants.L'Incasol assumeix la proposta de la UGT de crear una nova llei de polígons

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:11

poligonoEl nostre sindicat proposa un nou model de polígon industrial que garanteixi la competitivitat de la indústria i la qualitat de l'ocupació

L'Institut Català del Sòl (Incasòl) ha anunciat aquest matí en el marc de la presentació del llibre d'estil dels sectors d'activitat econòmica, celebrada al Barcelona Meeting Point, la seva voluntat de crear una nova llei i un nou pla de polígons per a Catalunya.

Precisament, aquesta iniciativa neix arran d'una proposta presentada per la UGT de Catalunya amb què instava l'Adminstració a crear un nou model integral de polígon industrial que garantís la competitivitat de la indústria, la qualitat de l'ocupació i els serveis als treballadors i a les empreses. En aquesta línia, el nostre sindicat presentà les seves propostes de gestió dels polígons, on era indispensable reformular el concepte de polígon industrial i elaborar una Llei de Polígons i Zones Industrials de Catalunya i d'un Directori de polígons i zones industrials, així com la creació dels Consorcis de Polígons.

La UGT de Catalunya es felicita per la iniciativa de l'Incasòl, amb qui continuarà col·laborant estretament per aconseguir un únic objectiu: que els polígons industrials de Catalunya garanteixin plenament la competitivitat industrial i la qualitat dels llocs de treball que hi generen.

Situació actual i proposta de model de Polígon Industrial Integral de la UGT de Catalunya

A Catalunya existeixen 884 polígons industrials on s'ubiquen 30.600 empreses. La nul·la planificació i regulació en la progressiva ubicació d'indústries i empreses a aquestes zones ha generat la creació d'uns espais de relació econòmica i humana amb unes mancances importants que afecten directament la competitivitat, la mobilitat i l'eficiència.

La proposta de model de polígon industrial de la UGT de Catalunya passa per l'augment del valor afegit de la producció, la potenciació de la mobilitat sostenible i la necessària dotació d'equipaments, serveis i recursos per a l'empresa, però també per als treballadors i les treballadores, que "viuen" més d'un terç de la seva jornada en aquestes zones industrials.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya proposa la creació del Polígon Industrial Integral, és a dir, aquell que comprén totes les parts o elements que pot i ha de tenir, englobant aspectes relatius a les infraestructures, econòmics i socials, per tal de permetre tant la competitivitat empresarial com la qualitat de l'ocupació.40% de les reduccions de jornades de les treballadores del comerç són per via judicial

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:11

supermercadoA més, en el 46,6% dels casos, les mares amb reducció de jornada per cura de fills pateixen un canvi en les funciones professionals


La UGT de Catalunya estima que en el 40% dels casos les treballadores de grans cadenes comercials que sol·liciten la reducció de jornada per guarda legal d'un menor han de recórrer a la via judicial per aconseguir-la. El nostre sindicat denuncia que si totes aquestes dones no denunciessin el seu cas a la Inspecció de Treball, l'empresa no els permetria exercir el seu dret a la reducció de jornada.

La Federació de Comerç de la UGT de Catalunya ha calculat aquesta situació a partir dels casos judicials que s'han portat des del nostre sindicat i d'enquestes a 15 empreses del sector: El Corte Inglés, Lidl, Dia, Condis, Sabeco, Eroski, Opencor, Sorli Discau, Schlecker, Caprabo, Carrefour, Carrefour Express, Ikea, Mercadona i Bon Preu. Evidentment, aquestes situacions de discriminació es donen bàsicament als grans magatzems i cadenes comercials, ja que l'estructura del petit comerç és eminentment familiar.

Però, a més, hem de dir que la discriminació d'aquestes mares treballadores és moltes vegades doble, ja que si decideixen i aconsegueixen fer la jornada reduïda, poden veure afectada la seva situació professional. El nostre sindicat calcula que al 46,6% de les treballadores del comerç amb reducció de jornada per cura de menor, l'empresa els ha canviat les seves funcions habituals, normalment per rebaixar-les a categories inferiors.

La UGT de Catalunya denuncia l'actitud d'aquestes grans empreses que, no només no faciliten la conciliació de la vida laboral i familiar de les seves treballadores amb mesures socials (només Mercadona posa a disposició dels empleats del magatzem de Sant Sadurní d'Anoia una escola bressol), sinó que a més li posen traves amb mesures absolutament il·legals. Recordem que l'article 37.5 de l'Estatut dels Treballadors recull que "qui per raons de guarda legal té directament al seu càrrec algun menor de 8 anys o una persona disminuïda física, psíquica o sensorial que no exerceix cap altra activitat retribuïda, té dret a una reducció de la jornada laboral, amb la disminució proporcional del salari, d'entre almenys una vuitena part i un màxim de la meitat de la durada de la jornada".

Per tant, des del nostre sindicat exigim a les administracions públiques que facin a les empreses complir la normativa i, concretament, la recentment aprovada Llei d'igualtat, que considerem molt positiva però, com demostren les dades, la seva aplicació a la realitat dels centres de treball serà costosa i necessitarà dels màxims esforços i atenció.La UGT de Catalunya arrabassa la majoria a CCOO al comitè d'Inoxcrom

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:57

inoxcromLa nostra organització passa de no tenir representació a l'empresa a ser la primera força sindical

La UGT de Catalunya ha guanyat les eleccions sindicals celebrades avui a Inoxcrom. El nostre sindicat ha aconseguit 7 membres del Comitè d'Empresa, mentre que CCOO esdevé el segon sindicat amb 6 delegats. L'anterior Comitè d'Empresa estava format únicament per 13 membres de CCOO.

A la planta d'Inoxcrom, situada al barri del Bon Pastor de Barcelona, hi treballen 383 persones.Valoració de la decisió del TSJC sobre el decret català de teràpies naturals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 19:51

currelaautonomoLa CTAC-UGT de Catalunya considera que així frena les intencions del Ministeri de Sanitat i CC.OO. de suspendre "definitivament i en la seva totalitat" el decret català

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit denegar l'ampliació de la suspensió cautelar que pesa sobre part del Decret Català de Teràpies Naturals i que pretenia suspendre les denominades Guies d'Avaluació.

D'aquesta manera, el TSJC deixa oberta una important via per tal que la Generalitat de Catalunya pugui dur al seu àmbit competencial la regulació dels més de 6.000 terapeutes que actualment exerceixen a l'àmbit català.

D'altra banda, els serveis jurídics de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) ha elaborat un informe jurídic que contempla tots aquells aspectes que encara estan vigents del decret, i demanarà formalment a la Conselleria que posi tots els mitjans humans i tècncis perquè siguin desenvolupats.

Demà, reunió de la Sectorial de Teràpies Naturals de la CTAC-UGT

Demà se celebrarà la reunió de la Sectorial de Teràpies Naturals de la CTAC-UGT de Catalunya, que actualment representa més del 80% dels terapeutes organitzats, per tal de marcar un calendari amb les accions a desenvolupar en les properes setmanes, entre les que destaca principalment la concentració del proper 26 de novembre a les 12:00 hores en el Ministeri de Sanitat i Consum a Madrid.

Aquesta concentració està encaminada a la retirada total de recurs que, en el seu dia, va interposar el Ministeri contra el Decret Català de Teràpies Naturals. Aquesta concentració, a més, compta amb el recolzament de pràcticament la totalitat de les organitzacions estatals de l'àmbit de les teràpies naturals, que a més se sumaran a aquesta concentració per demanar al Ministeri que compleixi les seves promeses electorals i que, d'una vegada, inicïi la regulació a nivell de l'Estat i doni, així, resposta als més de 50.000 terapeutes que cotitzen i exerceixen, però que encara es troben fora del sistema laboral.La UGT denuncia que més del 60% dels festius d'obertura comercial es concentren en dos mesos

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:30

tiendapapeleriaEl nostre sindicat reivindica el dret a la conciliació de la vida laboral i personal dels 300.000 treballadors del sector comercial a Catalunya

El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa va aprovar ahir el calendari d'obertura dels establiments comercials en diumenge i festius per a l'any 2008, que ha establert els dies 13 de gener, 20 d'abril, 6 de juliol, 12 d'octubre, 1 de novembre, i 6, 14 i 21 de desembre.

Des de la UGT de Catalunya valorem positivament la decisió de només situar tres festius durant el mes de desembre i passar un altre al primer diumenge de gener de 2009. Aquesta era la demanda del nostre sindicat, que reclamava reduir els 5 festius de desembre (que continua sent la demanda de la patronal) a 2 ó 3.

Tot i així, la nostra organització considera que no és raonable que, com a contrapart, s'hagin concentrat 5 festius (´més del 60% dels festius laborables per als treballadors del comerç) en només dos mesos (de l'1 de novembre de 2008 al 4 de gener de 2009), una decisió que no mostra cap sensibilitat vers la ja de per si difícil conciliació de la vida laboral i personal dels 300.000 treballadors i treballadores del sector del comerç a Catalunya.

Des de la UGT de Catalunya considerem molt contradictori que, d'una banda, es parli de racionalitzar els ponts del calendari laboral espaiant-los durant tot l'any perquè no afecti tant la competitivitat de l'economia catalana però, d'altra banda, no es vegi cap problema en concentrar els festius d'apertura en l'últim trimestre de l'any. Els treballadors i les treballadores del comerç reivindiquen, no només el seu dret a conciliar i a fer ponts, sinó que ells també són consumidors i han de fer les seves compres nadalenques.

A més, des de la nostra organització denunciem que l'obertura en dies festius només beneficia les grans superfícies, en detriment del petit comerç.La UGT denuncia que la Generalitat denega al seu personal els permisos de conciliació

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:23
generalitat
 • La Generalitat no permet a les seves treballadores que s'acullin a la reducció de jornada per cura de menor fins a 12 anys, com recull l'Estatut de l'Empleat Públic
 • A un treballador del parc de bombers de Girona se li ha denegat el permís per l'hospitalització de la seva filla

La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya denuncia la vulneració sistemàtica per part de la Generalitat del règim de permisos per a la conciliació de la vida laboral i familiar del seu personal, contemplats tant per la normativa bàsica estatal (Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes i Llei 7/2007, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic) com per la legislació de Catalunya (Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les Administracions Públiques de Catalunya).

Mitjançant la Instrucció 6/2007, el Departament de Governació i Administracions Públiques ha impedit als departaments de la Generalitat l'aplicació al seu personal del nou règim de permisos que estableixen tant la Llei d'igualtat com l'article 48.1 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, normes estatals que en molts casos milloren les previsions de la legislació catalana. Per exemple, el personal de la Generalitat ha estat informat per circular interna que les mares treballadores no es poden acollir a la reducció de jornada per cura de menor fins als 12 anys, tal com recull el nou Estatut Bàsic de l'Empleat Públic tot millorant la legislació per a la resta de treballadors (l'Estatut dels Treballadors, després de les modificacions introduïdes per la Llei d'Igualtat, recull el dret a reducció de jornada per cura de menor fins als 8 anys).

Aquesta interpretació de la legalitat és insostenible jurídicament i només respon a la voluntat dels responsables polítics de la Generalitat d'evitar que es posi de manifest que la darrera legislació bàsica estatal ha millorat en molts aspectes la regulació de la llei catalana i així guanyar temps per legislar de nou i poder-se atribuir aquestes millores com a pròpies de la seva acció política.

La UGT de Catalunya també denuncia la denegació arbitrària de permisos, l'exigibilitat dels quals és indiscutida per tractar-se de permisos continguts en la legislació catalana de Funció Pública. Un exemple és la denegació a un bomber afiliat a aquest sindicat, destinat al parc de bombers de Girona, del permís que estableix l'article 19 de la Llei 8/2006, per atendre l'hospitalització de la seva filla per part prematur, amb l'argument inversemblant que en tractar-se d'un part, l'hospitalització de la seva filla no donava dret al permís.

La UGT considera que exemples com aquest, més enllà de comportar una arbitrària i matussera il·legalitat, demostren una incompetència i una absoluta manca de sensibilitat per part dels responsables de la Generalitat, que neguen injustificadament el lliure exercici dels drets dels seus empleats.Aplaçada la vaga a Merck

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:10
El Comitè d'Empresa de la planta de Merck a Mollet del Vallès ha decidit aplaçar la vaga de 24 hores convocada per a demà dimarts, 6 de novembre, davant de la possibilitat d'arribar avui a un preacord amb la direcció. En aquests moments, sindicats i direcció d'empresa es troben encara reunits.

Nou càlcul de la despesa social pel caos de RENFE

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:09

renfe2El càlcul de la UGT de Catalunya correspon a les hores extres dels treballadors i als sistemes alternatius de transport que es necessitaran fins, almenys, el 30 de novembre

Després de l'anunci fet públic aquest matí pel secretari d'Estat d'Infraestructures, Víctor Morlán, on s'assegurava que les línies C-2 i C-10 de Rodalies de Barcelona i de l'àrea Metropolitana no tornaran a funcionar el proper 1 de desembre, la UGT de Catalunya ha tornat a calcular la despesa social generada pel caos ferroviari, que ascendirà a un total de 86.820.000 milions d'euros.

A més de la minva de la qualitat de vida, de salut i de possibilitat de conciliació de la vida familiar i personal, les hores dedicades pels 160.000 treballadors i treballdores afectats per tal d'acomplir amb les seves jornades laborals suposaran, a 30 de novembre, un desembors de 84.030.400 milions d'euros.

Així mateix, el dispositiu alternatiu que ha posat en marxa la operadora Renfe mentre es mantingui aquesta situació d'excepcionalitat (amb la contractació i la posada en marxa de 245 autobusos amb dos conductors per autobús que han de restar en disposició de les 5:00 hores del matí que comença el servei fins les 23:00 hores de la nit de dilluns a divendres) té un cost mig d'1.707.680 euros durant els 40 dies naturals que durarà aquest episodi. I a tot això, s'ha de sumar-hi la benzina, tant d'autobusos com de vehicles particulars, que suposa un cost d'1.081.920 euros.

Des de la UGT de Catalunya tornem a demanar que, ja que la despesa moral i econòmica que aquestes incidències han tingut per als treballadors i les treballadores afectats no els hi serà retornada, la despesa social que s'hi genera hauria de reinvertir-se en la millora dels serveis de Rodalies de Barcelona, sumant-se a les millores que per se han de materialitzar-se en les infraestructures de la capital catalana.Valoració atur octubre: denunciem que no s'estan fent les reformes per al canvi de model productiu

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 14:06

currelaautonomoLa millorar de la qualitat de l'ocupació continua sent l'assignatura pendent, que passa per una reforma de la Formació Professional

Segons les dades conegudes avui, durant el passat mes d'octubre el nombre de persones desocupades es va mantenir com el setembre, de manera que 258.012 persones al nostre país estan registrades a l'atur. Tanmateix, en termes interanuals, aquest any hi ha 1.846 persones més aturades que l'octubre de 2006.

Per territoris, l'atur ha pujat a totes les províncies catalanes excepte a Barcelona. A Girona els desocupats han augmentat un 6,6% (1.423 persones) i a Tarragona, un 4% (1.008 persones). Aquest significatiu increment de l'atur a Girona i Tarragona s'ha produït en el sector serveis, com a conseqüència clara del final de la temporada d'estiu. El cas de Tarragona és el més greu, amb un increment interanual del 5,63%.

En aquest sentit, si mirem les dades globals per sectors trobem que és al serveis on més ha augmentat l'atur, però continuem amb aquesta dicotomia entre Barcelona i la resta de províncies, ja que ha augmentat a totes excepte a Barcelona. L'explicació la podem trobar en què el turisme a Barcelona és molt més sostingut durant tot l'any i a més pot absorbir ara part del turisme que es perd a la costa.

D'altra banda, els menors de 25 anys han estat el col·lectiu on més s'ha incrementat el nombre de persones desocupades, un 5,7% (1.421 joves). De nou, els augments més pronunciats s'han produït a les províncies on ha pujat més l'atur i on els sectors serveis i turístic estan més desenvolupats: Girona i Tarragona. L'atur masculí ha augmentat un 1,16% respecte al mes anterior, mentre que l'atur femení s'ha reduït en un 1%, tot i que hem d'assenyalar que l'atur femení puja a totes les províncies excepte a Barcelona, i que és una important reducció a Barcelona el que ha fet baixat l'atur femení a Catalunya. Un altre cop tornen a ser les províncies de Girona i Tarragona les que presenten els pitjors números pel que fa a dones desocupades.

Pel que fa a la contractació el passar mes es van realitzar 306.039 contractes, un 8,1% més que a l'octubre de 2006. Tot i mantenir una contractació indefinida per sobre del 17%, l'octubre de l'any passat va ser un 1,2% superior. A més, la contractació temporal ha estat molt superior a la contractació temporal i indefinida de l'any passat.

Des de la UGT de Catalunya considerem que no s'estan realitzant ni les polítiques ni les reformes que són necessàries perquè es produeixi el canvi de model productiu pactat el 2005 per Govern i agents socials en l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana. Des del nostre sindicat considerem que s'està perdent l'oportunitat en aquesta etapa de creació d'ocupació i de quasi atur tècnic per treballar en la necessària millora de la qualitat de l'ocupació, el principal problema del nostre mercat de treball.

Per això, la UGT de Catalunya reivindiquem la Formació Professional i demanem al Departaments de Treball i d'Ensenyament la seva millora, planificació i adaptació a la realitat i a la demanda del mercat, com un element estratègic per al canvi de model productiu al nostre país, per crear més ocupació i més producció qualificada i de valor afegit, amb millors salaris i més estabilitat. En definitiva, un element clau i prou atractiu per la implantació d'empreses i l'arrelament del nostre teixit industrial, de manera que la nostra competitivitat es basi sobre l'eix de la qualitat, i no sobre els baixos salaris. Per això demanem un veritable Pacte social per la Formació Professional a partir de l'Acord estratègic.Desconvocada la vaga al sector carni

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:10

carnicaEl preacord inclou un salari mínim de 1.000 euros i la garantia del plus de soroll per als 30.000 treballadors i treballadores a Catalunya

La UGT i CCOO han desconvocat aquesta tarda la vaga prevista per als dies 5 i 6 de novembre, després d'arribar a un principi d'acord per al Conveni Col·lectiu Estatal d'Indústries Càrnies, en el que s'aconsegueixen un salari mínim de 1.000 euros, així com la garantia del plus de soroll per al conjunt dels treballadors i les treballadores.

Les fites més importants d'aquest preacord, amb vigència 2007-2010, són les següents:

- Increment salarial de l'IPC real + 0,50 punts.

- Clàusula de revisió salarial al 2,5%.

- Reducció gradual del plus soroll, partint de 0,39 €/hora en 2007, fins a 0,20 €/hora en 2011.

- Pagament lineal de 100 € anuals per a totes les categories professionals.

- Compromís que si a 31 de desembre de 2010 hi hagués alguna categoria professional amb un salari base per sota dels 1.000 €, es complementaria fins a arribar a la quantitat referenciada.

- S'amplia l'Àmbit Funcional del Conveni, per donar entrada a les activitats de Plats rreparats, precuinats, etc.

- Es revisaran els textos del Conveni relacionats amb la Salut Laboral i Prevenció, amb la Llei d'igualtat i l'apartat de llicències que tinguin a veure amb aquesta ultima qüestió.

Des del nostre sindicat, majoritari al sector carni de Catalunya, destaquem la garantia d'un salari mínim de 1.000 euros per a totes les categories professionals que no hagin aconseguit aquest estatus salarial al finalitzar l'any 2010, tenint en compte que actualment el salari d'un peó del sector és de 870 euros. Així mateix, es reduirà el plus de soroll, incorporant aquesta reducció al salari base de cadascuna de les categories professionals, el que suposa una garantia per al conjunt dels treballadors i les treballadores, uns 30.000 a Catalunya.Reacció de la UGT a l'avantprojecte del pressupost 2008 de la Generalitat

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:21

moneyEl nostre sindicat considera que els pressupostos de la Generalitat per al 2008 evidencien la necessitat d'un nou model de finançament

L'estructura dels ingressos de la Generalitat heretat de l'actual model de finançament depèn en gran part dels tributs cedits de l'Estat (en un 66%), on l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats té un gran pes, ja que suposa al voltant d'un 18% dels ingressos no financers de la Generalitat.

Per al 2008, i segons el projecte de pressupostos, s'espera que l'ingrés provinent d'aquest impost no només no creixi, sinó que es vegi minvat en un 14%. Quant als impostos especials, també cedits, es preveu un lleuger augment del 3,8%. El Govern preveu que el creixement del consum s'estanqui, degut en gran part als alts nivells d'endeutament i manca de capacitat d'estalvi de les famílies catalanes. L'evolució dels preus i moviments del mercat immobiliari també estan a la baixa. El consum i el mercat immobiliari han atorgat a les arques de la Generalitat un generós volum d'ingressos durant els darrers anys, però a partir del 2008 atorguen un marc d'ingressos poc favorable per realitzar els esforços de despesa necessaris per fer front a les grans necessitats de despesa social que llastra el nostre sistema de benestar. De fet, ja el setembre de 2007 el nivell d'execució de l'Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats és tan sols del 58%, fet que demostra l'alentiment del sector immobiliari. A més, el gener de 2008 es posa en marxa la nova Llei de serveis socials que ha de donar cobertura a situacions de pobresa i exclusió social a Catalunya. L'augment del pressupost del programa de protecció social, en canvi, és inferior a l'augment que va experimentar al 2007 que va ser de l'11,4%.

Eixos de despesa

· La UGT de Catalunya celebra l'esforç en contenció de la despesa farmacèutica, tot i que alerta de la no reducció de les llistes d'espera

Pel que fa a la distribució de la despesa, la UGT de Catalunya celebra l'èxit en la contenció de la despesa farmacèutica, capítol que tradicionalment desborda els pressupostos de salut. El 2003 la depesa farmacèutica es menjava més d'un quart del pressupost de la sanitat i la reducció ha arribat fins a suposar al 2008 un 19%. La despesa total de sanitat augmenta el 5,9% respecte l'any anterior, tot i que el creixement de despesa per targeta sanitària ho fa tan sols en un 4,7%. Tot i l'esforç efectuat, l'augment d'usuaris del sistema sanitari continua sent més gran que les dades oficials d'augment de la població. La despesa per usuari augmenta, per tant, menys del desitjable i preveiem que el col·lapse de les llistes d'espera del servei públic de salut continuï als nivells actuals. A més, la despesa pública per habitant es manté encara molt per sota dels 1.500 euros de mitjana europea, i se situa el 2008 en 1.264 euros per català. Resta encara, per tant, un llarg camí per recórrer fins arribar a la despesa desitjada.

· La concertació a través del Pacte Nacional de l'Educació fa possible l'augment de despesa educativa tot i que estem molt lluny de la mitja europea.

La UGT de Catalunya celebra l'augment de despesa del 8,5% respecte a la partida del 2007 per fer front a la incorporació dels 3.500 nous professors i professores assignades segons el Pacte Nacional de l'Educació, signat pels agents socials i Govern. La UGT de Catalunya alertem, però, que si mantenim aquest augment anual de despesa, l'objectiu del Pacte d'assolir el percentatge d'inversió en educació del 6% respecte el PIB, no arribarà fins el 2023. La UGT de Catalunya denunciem que Catalunya no es pot permetre l'espera si realment vol assolir uns nivells de despesa similars als del model social europeu.

· El present Avantprojecte de pressupostos reflecteix els acords assolits al Pacte Nacional de l'Habitatge

El Pacte Nacional de l'Habitatge, signat el dia 8 d'aquest mes d'octubre, marca un nivell de despesa que es veu reflectit en l'Avantprojecte de pressupostos presentat. La política d'habitatge suposarà, per tant, un 2,3% del total del pressupost, creixent un punt percentual en els darrers dos anys. La UGT de Catalunya celebra que els recursos destinats a l'habitatge social augmentin un 32% respecte l'any anterior però recorda que la inadequació de les polítiques que es derivin de la llei d'habitatge mantindran els problemes d'accés a l'habitatge.

· La necessitat d'invertir en infraestructures

La UGT de Catalunya valora positivament l'augment del 17% de la inversió consignada en els pressupostos. L'any 2008 es destinaran al capítol d'inversions un total de 5.906,4 milions d'euros. La inversió en infraestructures i mobilitat, amb una partida de 2.845 milions d'euros, és de les que més creix a l'Avantprojecte de pressupostos, i ho fa en un 23,7%. La UGT de Catalunya valora positivament aquest augment davant el dèficit històric que pateix el país i que aquests dies estan suposant el col·lapse de transport més gran de la història recent. En aquest sentit, la UGT recorda la necessitat del consens al voltant d'un Pacte Nacional per les Infraestructures de Catalunya.

· La UGT de Catalunya recolza el canvi de model productiu però alerta de la baixa execució d'algunes de les partides associades

La UGT de Catalunya aprova l'augment de recursos destinats a les partides de Recerca, Desenvolupament i Innovació, que és d'un 33,5%, així com al sector industrial, del 65,5%. Tal i com el nostre sindicat va ratificar amb la signatura de l'Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, considerem que la competitivitat i el reforç del sector industrial han de ser millorats per poder fer front al canvi de model productiu que sembla ja estar iniciat. Els sectors productius basats en baixos costos han de perdre pes dins l'economia a favor dels altres sectors amb alts continguts de tecnologia i que requereixin mà d'obra qualificada per garantir el canvi cap a una economia oberta, competitiva i, sobretot, que generi llocs de treball de qualitat i sous dignes als seus treballadors i treballadores. Tot i així, la UGT de Catalunya exigim que els recursos pressupostats no es perdin i siguin executats al 100%, doncs la partida dedicada a indústria el 2007 presenta una execució fins al mes de setembre de tan sols en 18%, xifra que posa en un més que fonamentat dubte la seva total execució.

Cap a un nou model de finançament autonòmic

La societat catalana, per tant, presenta unes necessitats de despesa que encara no estan cobertes i que la UGT espera que l'estiguin a partir del nou model de finançament autonòmic que s'ha d'aprovar l'any vinent.

L'estructura dels ingressos de la Generalitat de Catalunya és massa depenent d'uns impostos cedits que fluctuen segons la conjuntura econòmica. Catalunya necessita un model de finançament que li atorgui els recursos i instruments necessaris per fer front a unes despeses creixents que, a dia d'avui, no es veuen correspostes amb uns ingressos adients.

Si comparem l'estructura dels ingressos de Catalunya amb la resta de Comunitats Autònomes del Règim Comú, els ingressos de Catalunya depenen molt menys de les transferències de l'Estat i de la Unió Europea. El Fons de Suficiència és el principal instrument d'anivellament entre comunitats i s'aplica segons les necessitats de despesa estimades. Dins dels ingressos totals de la Generalitat, aquesta transferència estatal suposa un 10%, i més del doble a les altres Comunitats Autònomes. De la mateixa manera, les transferències de la UE dels Fons Europeus no arriben al 0,5% dels ingressos de Catalunya, mentre que a la resta de comunitats i de mitjana són casi un 7%.

Estructura dels ingressos de les CCAA i Catalunya

Conjunt de CCAA

Catalunya

Tributs

55,7%

66,1%

Tributs cedits

54,4%

66,0%

Tributs propis

1,4%

0,1%

Transferències de l'Estat i UE

38,3%

25,6%

Fons de Suficiència

23,6%

10,1%

Fondo de Compensació Interterritorial

0,9%

-

Transferències de la UE

6,8%

0,5%

Altres*

7,0%

15,0%

Altres ingressos

6,0%

8,3%

Deute

3,9%

7,4%

Altres

2,1%

0,9%

TOTAL INGRESSOS

100,0%

100,0%

Font: Pressupostos de la Generalitat 2007

*Participació Diputacions i municipis en impostos Estat, fons de cohesió sanitària, acord finançament sanitari, INEM i altres programes d'ocupació i formació i altres.

**2006.

Els mecanismes d'anivellament i de càlcul de necessitats de despesa de les diferents Comunitats Autònomes del règim comú hauran de ser revisats amb el nou model de finançament, perquè Catalunya pugui tenir un nivell d'ingressos associats als nivells de despesa que presenta.

La UGT de Catalunya demana l'obertura d'un debat social al voltant del conjunt del model de finançament i del model fiscal.


UGT exigeix a Durex que assumeixi la deslocalització

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:36

durexEl comitè es reunirà la setmana que ve per determinar
un calendari de mobilitzacions

Després de la reunió mantinguda aquest matí entre els representants de Durex (SSL Healthcare Manufacturing) i el comitè d'empresa, la UGT de Catalunya manté que l'anunci del tancament de la planta que l'empresa té a Rubí (Vallès Occidental) - on hi treballen 259 persones, el 75%, dones- no respon a cap causa organitzativa, tècnica o de producció, com correspon a un Expedient de Regulació d'Ocupació.

Des de l'inici el conflicte, la UGT de Catalunya ha denunciat que la direcció no té cap motiu que justifiqui el tancament de l'empresa, ja que la fàbrica no té pèrdues, i simplement vol traslladar-se a un altre país per poder, així, incrementar els seus beneficis. Per al nostre sindicat resulta irònic que l'empresa addueixi raons econòmiques per defensar el tancament de la planta, quan va tancar l'exercici 2006 (març 2006-març 2007) amb uns beneficis de 94.000 euros i, des del mes de març fins al moment, els beneficis ja superen els 600.000 euros.

Per al nostre sindicat, és imprescindible que Durex reconegui que no existeixen motius per a presentar cap ERO i que el tancament de la planta es deu únicament als interessos de deslocalitzar la fàbrica per produir més econòmicament a l'Àsia, motiu pel qual l'empresa no es mou de la proposta d'indemnitzacions de 28 dies per any treballat i amb un màxim de 15 mensualitats, proposta que des de la UGT de Catalunya considerem irrisòria i innacceptable.

La setmana vinent el comitè d'empresa es tornarà a reunir i decidirà un calendari de mobilitzacions per denunciar aquesta deslocalització encoberta.


La UGT de Catalunya augmenta la seva majoria sindical a Iberia

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:36

bcnairportEl nostre sindicat es reafirma com a primera força a l'aeroport de Barcelona i es fa amb la totalitat de la representació a Girona i Reus

La UGT de Catalunya ha guanyat les eleccions sindicals celebrades ahir a Iberia. En el còmput global de Catalunya, el nostre sindicat ha augmentat la seva representació en 3 delegats, i es reafirma com a primera força, ja que la segona, CCOO, n'ha perdut 5 delegats:

Catalunya

2007

2003

UGT de Catalunya

18

15

CCOO

7

12

USOC

1

2

CESHA

6

2 (CISA)

ASETMA

1

1

CGT

0

1

En el cas d'Iberia - aeroport de Barcelona (1.680 treballadors i treballadores), la UGT de Catalunya manté la seva representació i es distancia del segon sindicat, CCOO, que perd 2 delegats.

Iberia - Barcelona

2007

2003

UGT de Catalunya

10

10

CCOO

7

9

USOC

1

2

CESHA

6

2 (CISA)

ASETMA

1

1

CGT

0

1

En el cas de l'aeroport de Girona (50 treballadors i treballadores), el nostre sindicat s'ha fet amb la totalitat del Comitè d'Empresa (respecte al 2003, el Comitè s'ha reduït de 5 a 3 membres), mentre que CCOO s'ha quedat sense representació. Pel que fa a l'aeroport de Reus (56 treballadors i treballadores), la UGT continua sent l'únic sindicat al Comitè, que abans estava format per 3 delegats i ara, per 5.

Iberia - Girona

2007

2003

UGT de Catalunya

3

2

CCOO

0

3

Iberia - Reus

UGT de Catalunya

5

3

CCOO

0

0Reaccions a la primera reunió de negociació amb la direcció de Mercedes Benz

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:45

manifafrapemercedesLa UGT reitera la validesa del Pla de Viabilitat de Mercedes i manté que el tancament respon a raons especulatives

La plantilla manté el calendari de mobilitzacions

Després de la reunió mantinguda aquest matí entre la direcció de Daimler-Mercedes Benz i el comitè d'empresa per negociar l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO), que afecta els 420 treballadors i treballadores de la planta del Bon Pastor, a Barcelona, la UGT de Catalunya reitera:

 • La validesa dels acords a què empresa i comitè varen arribar el mes de juliol, quan es va signar el conveni col·lectiu de l'empresa, amb una vigència de quatre anys, i amb un pla industrial de durada fins al 2014.
 • Que no existeixen raons tècniques i organitzatives que justifiquin aquest Expedient de Regulació d'Ocupació.
 • Que, darrera de l'operació de tancament de l'empresa al Bon Pastor (Barcelona) s'amaga una operació d'especulació urbanística.

Davant la inflexibilitat demostrada avui per l'empresa, que ha titllat el tancament de la planta del Bon Pastor d'"innegociable", el comitè d'empresa ha decidit mantenir el seu calendari de mobilitzacions per al mes de novembre.


La UGT demana que el carril per als busos de RENFE sigui un carril V.A.O.

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:14

carrilbusEls carrils per a Vehicles d'Alta Ocupació permeten circular, en el cas dels turismes, vehicles amb un mínim de tres persones

Després de les llargues cues que s'han enregistrat en els dos darrers dies a les vies d'accés des del Baix Llobregat a Barcelona -C-31 (autovia de Castelldefels) i la C-32 (autopista del Garraf)- com a conseqüència de l'habilitació d'un carril especial per als autobusos que traslladen els usuaris de Renfe afectats pel tall de les línies, la UGT de Catalunya demana que aquesta via es converteixi en un carril especial per a Vehicles d'Alta Ocupació (V.A.O.).

Aquests carrils estan especialment habilitats per ser utilitzats per automòbils, motocicletes i vehicles mixtes adaptables destinats exclusivament al transport de persones, amb una massa autoritzada que no supera els 3.500 kg., i que estan ocupats pel nombre de persones que s'hagi fixat en la seva senyalització. En el cas dels turismes, amb un mínim de tres ocupants. Aquesta mesura hauria de ser recolzada, segons el nostre sindicat, per una campanya d'informació que permeti facilitar l'agrupació d'usuaris del transport privat per anar o tornar de la feina.

Per a la UGT de Catalunya, la posada en marxa d'aquesta proposta contribuiria a paliar els efectes contraproduents que aquestes retencions estan produïnt per als seus usuaris i usuàries, principalment treballadors i treballadores, que es desplacen per aquestes vies per anar o tornar de la feina. Als usuaris habituals del transport privat, ara s'hi sumen tots aquells que, per desconfiança als sistemes alternatius proposats per Renfe, han optat pel transport privat per a realitzar aquest trajecte.

Segons dades de Renfe, el primer dia laborable en què va funcionar el transport alternatiu, un 15% dels 160.000 passatgers afectats (24.000 usuaris i usuàries) van decidir no utilitzar-lo i emprar altres mitjans per arribar a la seva destinació. El segon dia, s'hi sumaren 12.800 usuaris i usuàries més (un 8% dels 160.000 afectats). Fonts no oficials apunten que aquesta pèrdua de passatgers podria arribar al 20% al llarg de tota aquesta setmana.

Per al nostre sindicat, la conversió del carril especial per als busos que suplementen el tram tallat en carril V.A.O. facilitaria la fluïdesa de la circulació i contribuiria a paliar els efectes que les contínues incidències ferroviàries estan comportant per aquests treballadors i treballadores.

A la nostra pàgina web podeu trobar el full informatiu de Renfe on s'explica el procediment per a la devolució de l'import de bitllet per les incidències en el servei ferroviari en la línea C-2. Només cal que clique el següent link:

www.ugt-cat.net/mesarxius/DevolucionporafectacionC2.pdfEl Corte Inglés, a judici per discriminar les seves empleades

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:04

elcorteingles.pngLa UGT de Catalunya ha denunciat la companyia per discriminació de gènere

El Jutjat Social de Barcelona ha citat a judici El Corte Inglés el proper 4 de desembre per respondre a la demanda presentada per la UGT de Catalunya per vulnerar el dret de totes les seves treballadores dels centres de tot Catalunya.

La Federació de Treballadors de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya ha demandat El Corte Inglés per discriminar les treballadores dels centres de Catalunya (pertanyents als grups d'inici, professionals i comandaments) per vulnerar el seu dret d'igualtat en matèria d'indumentària.

Segons el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, d'aplicació per a El Corte Inglés, en aquells casos on correspongui exigir una determinada indumentària o un determinat estil de vestir al personal (treballadors que realitzin les seves funcions de cara al públic), existeixen dues possibilitats. En primer lloc, que l'empresa faciliti dos uniformes de feina a l'any. I una segona, que l'empresa faciliti, bé un descompte per a la provisió del vestuari, bé una quantitat indemnitzatòria anual equivalent a 250 euros.

El Corte Inglés compleix amb els requeriments exigits pel Conveni Col·lectiu. Però ho fa de manera diferents per al col·lectiu d'homes i per al de dones. Als seus treballadors els hi paga la quantitat única anual de 250 euros, donant llibertat per a l'elecció del vestuari sense més limitació que l'establerta pels criteris del conveni i el costum de l'empresa, però podent cada treballador fer l'elecció més addient del tipus de peça, color, etc. Per altra banda, però, a les dones se'ls facilita un únic uniforme de feina, amb les peces i els colors que l'empresa determina i obligant-les, per tant, a lluir idèntica indumentària.

Així, tot i complir amb el Conveni, la UGT de Catalunya ha denunciat que El Corte Inglés incorre en una clara pràctica empresarial discriminatòria de les treballadores dels seus centres de Catalunya i vulnera, d'aquesta manera, el dret a la igualtat consagrat a l'article 14 de la Constitució. Aquest judici arriba poc temps després que el jutjat nº13 de Barcelona hagi condemnat El Corte Inglés per discriminació en el sistema de promoció professional per raó de gènere en diferents centres.Mobilitzacions dels treballadors de les indústries d'aigües

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:58
aguasindustria

La UGT de Catalunya i la CONC insten el Tribunal Laboral de Catalunya perquè la patronal es nega a pagar el plus de toxicitat


La UGT de Catalunya i la CONC han instat conflicte col·lectiu davant del Tribunal Laboral de Catalunya contra la patronal Agrupació de Serveis d'Aigua de Catalunya (ASAC) -que agrupa entre d'altres el Grupo Agbar, Aqualia i Searsa- perquè es neguen a pagar als seus treballadors i treballadores el plus de toxicitat.

Davant de l'actitud inmovilista de la patronal, els sindicats han convocat les següents concentracions:
 • 7 de novembre, d'11 a 14 hores: concentració davant de la Torre Agbar.
 • 9 de novembre, d'11 a 14 hores: concentració davant d'Aqualia.
 • 13 de novembre, d'11 a 14 hores: concentració davant de Searsa.


La UGT guanya les eleccions sindicals a Barcelona serveis municipals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:50
l nostre sindicat passa de segona a primera força sindical a l'empresa municipal

La UGT de Catalunya ha guanyat les eleccions sindicals celebrades ahir a l'empresa municipal Barcelona Serveis Municipals (B:SM), després que els resultats de les eleccions del passat febrer fossin impugnats. El nostre sindicat ha guanyar en vots i en delegats i ha passat de segona a primera força sindical.

El Comitè d'Empresa, format per 23 delegats i delegades, ha quedat conformat de la següent manera: 9 delegats de la UGT de Catalunya, 6 de CCOO, 3 de CGT, 3 de FESIT i 2 d'USOC. L'anterior Comitè d'Empresa (de 21 membres) estava format per 9 delegats de FESIT, 7 de la UGT de Catalunya, 4 de CCOO i 1 de USOC.

A les eleccions d'ahir estaven convocats 1.009 treballadors i treballadores de B:SM, de la divisió de mobilitat (grues, aparcaments subterranis, estacionament regulat -zona blava i verda- i estació d'autobusos Barcelona Nord) i de la divisió d'oci i lleure (Fòrum de Barcelona, Palau Sant Jordi, Estadi Olímpic, Barcelona Teatre Musical, Velòdrom d'Horta i Poliesportiu de la Mar Bella).EPA tercer trimestre del 2007: Valoracions de la UGT davant de la pujada de l'atur femení

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:17
constructionworker3La UGT alerta de l'alarmant precarització de l'ocupació femenina i demana que s'acceleri la posada en marxa de les mesures d'igualtat

L'atur femení s'incrementa un 1,3% en el darrer trimestre
i se situa en el 8,2%


El nombre de persones ocupades a Catalunya ha augmentat 16.600 persones en el darrer trimestre (0,47%) i 82.100 persones (2,38%) en el darrer any. Tot i aquest increment, la UGT alerta que aquest ritme d'augment en l'ocupació no resulta tan elevat com la mitjana estatal, que en aquest trimestre ha estat del 0,70% i, en el darrer any, del 3,09%. Les estadístiques també ens allunyen d'altres regions amb les quals competim directament, com Madrid, on a més de tenir un alt dinamisme també han mantingut el creixement d'aquesta ocupació.

Per contra, la taxa d'atur a Catalunya continua sent més alta que en altres regions més actives. Així, mentre a Madrid se situa en el 6,00% i al País Basc en el 6,05%, a Catalunya ha pujat en el darrer trimestre 7 dècimes i se situa en el 6,76%, taxa que supera també la de fa un any. La UGT de Catalunya mostra la seva preocupació per l'alarmant situació del col·lectiu femení, on l'atur s'ha incrementat espectacularment en aquest trimestre, amb un augment del 1,3%, que situa la taxa d'atur femení en el 8,2%, quasi tres punts més alta que la masculina (5,68%). Tarragona i Girona han estat les úniques províncies on ha baixat l'atur. A la primera, la població femenina ha tingut més èxit a l'hora d'introduir-se al mercat laboral obtenint una ocupació, tot i que segurament aprofitant els mesos d'estiu on predomina una ocupació de baixa qualitat i molt temporal. D'altra banda, però, a Girona l'atur fermení ha baixat perquè la població femenina també ha disminuït la seva presència en el mercat laboral.

Des de la UGT de Catalunya reclamem que l'Administració posi en marxa totes les mesures establertes en la seva campanya d'igualtat d'oportunitats a la feina, destinada a combatre la precarització de l'ocupació femenina. Malgrat que aquestes mesures arriben tard, el nostre sindicat demana que s'apliquin amb la màxima celeritat perquè les dones puguin tenir les mateixes condicions que els homes en el mercat laboral català.

Pel que fa a la temporalitat, la UGT de Catalunya es mostra satisfeta per la reducció, tot i que lleugera, de la temporalitat en el darrer trimestre, i alerta de la necessitat de baixar encara més aquesta taxa de temporalitat, que actualment se situa en el 23,8%.Assemblea de delegats del sector carni per la paralització de la negociació del conveni

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:52

carnicaDesprés de l'assemblea, a les 12.30 h, els delegats es manifestaran fins a la seu de la patronal FECIC


La UGT de Catalunya i CCOO han convocat demà divendres, 26 d'octubre, a les 11 hores, una assemblea de delegats i delegades del sector carni de Catalunya, després que s'hagin paralitzat les negociacions del nou conveni estatal del sector.

Entre les propostes sindicals que la patronal rebutja destaquen els increments salarials per sobre de l'IPC o la incorporació al conveni de la Llei d'Igualtat. Per la seva banda, la patronal pretén buidar de contingut la revisió salarial i suprimir l'article sobre el plus de soroll, que el darrer conveni incorporava.

Un cop finalitzada l'assemblea, a les 12.30 hores, s'iniciarà una manifestació que es dirigirà fins a la seu de la patronal Federació Catalana d'Indústries de la Carn - FECIC (Ronda de Sant Pere, 19-21, Barcelona).

A més, us recordem que els propers dies 5 i 6 de novembre hi ha convocades dues jornades de vaga al sector.


ASSEMBLEA I MANIFESTACIÓ DELEGATS SECTOR CARNI

DIA: 26 d'octubre de 2007

ASSEMBLEA: a les 11 hores, a la Sala d'actes de CCOO (Via Laietana, 16, planta baixa - Barcelona).
MANIFESTACIÓ: a les 12.30 hores, fins a la seu de la patronal FECIC (Ronda de Sant Pere, 19-21, Barcelona).Mobilitzacions de la plantila de Merck

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:23
pharmaceuticalLa plantilla farà 4 dies de vaga i demana un pla de viabilitat per a la planta de Mollet del Vallès

La UGT de Catalunya denuncia que s'està realitzant un tancament encobert de l'empresa amb l'objectiu d'especular amb el sòl

El Comitè d'Empresa de Merck ha convocat quatre dies de mobilitzacions pel que consideren està sent un tancament encobert de l'empresa. Els treballadors i les treballadores faran vaga els dies 30 d'octubre i 6, 8 i 14 de novembre, i es concentraran davant de la planta de Mollet del Vallès.

La UGT de Catalunya denuncia que, com a conseqüència de la fusió de Merck amb Serono, ja s'ha acomiadat més d'un 10% de la plantilla, i que la nova direcció de la planta de Mollet no pretén bons resultats industrials, sinó el tancament encobert per especular amb els 18.000 metres quadrats de sòl. El Comitè de Merck sol·licita d'una vegada uns interlocutors seriosos, negociadors i amb un pla clar de viabilitat.Posicionament de la secció sindical de la UGT a Roca sanitario de Gavà

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 19:01

griferiaDavant les informacions aparegudes recentment sobre l'"acomiadament" de 21 treballadors de la plantilla de la planta de Roca Sanitario de Gavà (Baix Llobregat), amb 1.455 empleats, la secció sindical de la UGT de Catalunya a la planta (majoritària en el comitè d'empresa de Roca Sanitario, amb 9 delegats; majoritària en el Grup Roca Sanitari -amb el 50% de la representació- i, per tant, principal sindicat en la Comissió Negociadora ), manifesta:

 • Que l'empresa ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) temporal, mitjançant el qual sol·licita l'autorització per a la suspensió de contracte de 46 treballadors per un període de 365 dies. La mesura es basa en raons de tipus productiu. L'empresa garanteix reincorporar aquestes persones tan bon punt sigui possible l'eliminació total o parcial de la citada suspensió.

 • Que no existeixen, doncs, acomiadaments a l'empresa, i que només es tracta d'un reajustament temporal en funció de la producció.
 • Que l'empresa ha anat reduint el nombre de treballadors afectats. Dels 46 que l'Administració va autoritzar, en aquest moment, només resten afectats 21.
 • Que aquesta mesura ha estat acordada per l'empresa i per la representació unitària dels treballadors. Així doncs, la mesura -a més d'estar autoritzada per l'autoritat laboral- compta amb el vist-i-plau de tots, inclosos els treballadors afectats.
 • Que aquesta és una mesura cautelar que intenta que no es produeixin situacions més greus on sí perillin llocs de treball de la fàbrica de Gavà.


Els treballadors afectats per RENFE faran 1.600.000 hores més de jornada laboral

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:42

renfe2El cost laboral derivat d'aquest allargament de la jornada de 160.000 treballadors i treballadores seria d'uns 29 milions d'euros

La UGT de Catalunya denuncia que l'afectació de les incidències de Rodalies Renfe augmenta la jornada laboral dels treballadors i treballadores.

A causa d'aquestes afectacions, al voltant de 160.000 treballadors i treballadores allargaran com a mitjana una hora diària la seva jornada laboral durant 10 dies. Aquestes 1.600.000 hores que els treballadors afectats faran de més, multiplicat per 18,11 euros de costos laborals (cost mig d'una hora treballada a Catalunya) farien un total de 28.976.000 euros. És a dir, que si el reestabliment de la normalitat del transport ferroviari s'efectua passades dues setmanes, tal com ha declarat el secretari d'Estat d'Infraestructures i Planificació, Víctor Morlán, el cost derivat d'aquest allargament de la jornada dels treballadors i treballadores afectats seria d'uns 29 milions d'euros.

Des del començament, les afectacions de les obres de l'AVE al servei de Rodalies Renfe i de Ferrocarrils de la Generalitat han estat ocasionant molèsties i maldecaps als treballadors i treballadores que han d'accedir a la ciutat de Barcelona i als seus serveis, ja que els desplaçaments en autobusos, les rutes alternatives i els transbordaments estan provocant un augment en la seva jornada laboral. En aquest sentit, les hores que els usuaris i usuàries destinen a la realització dels seus desplaçaments perjudiquen la seva conciliació de la vida laboral i personal per tal de complir amb l'horari de treball.

La UGT de Catalunya considera que des que s'ha generat aquesta incidència, l'empitjorament en les condicions dels usuaris i usuàries ha estat palesa. No només es veuen afectats pel major temps que han de dedicar al seu trasllat als centres de treball, sinó que això els està ocasionant una pèrdua a la seva qualitat de vida, ja que estan perdent temps que abans destinaven a altres tasques com acompanyar els fills a l'escola, els estudis, etc.

Tots aquests maldecaps suposen un augment de l'estrès que a més va acompanyat d'una davallada en les hores de són, amb la qual cosa la salut dels treballadors i les treballadores també es veu afectada.AMIC i la Unió de Consumidors signen un conveni de col·laboració

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:27

consummerAmbdues pretenen augmentar la capacitat de defensa del col·lectiu davant possibles abusos, als que es troben més exposats

L'Associació d'Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya (AMIC-UGT de Catalunya) i la Unió de Consumidors de Catalunya (UCC) han signat un acord de col·laboració per tal de donar-se suport mutu en la seva tasca diària, aportant cadascú la seva expertesa. Així, els usuaris que visitin les oficines de l'AMIC per rebre assessorament també podran satisfer les seves necessitats d'orientació i formació com a consumidors i usuaris.

Per aquesta nova part de la societat, els excessos que produeix l'economia lliure de mercat són molt més accentuats per la manca de recursos i/o informació bàsica en un país nou i desconegut per a ells: desconeixement idiomàtic, cultural, de productes, i dels seus drets. Amb aquest conveni, tant l'AMIC-UGT de Catalunya com la UCC pretenen augmentar la seva capacitat de defensa davant possibles abusos i la seva integració en la societat civil en què conviuen.

El problemes que es repeteixen amb major freqüència entre el col·lectiu immigrant són els derivats dels contractes de lloguer d'habitatges, on es produeixen exigències de fiances excessives, no lliurament del document acreditatiu del pagament de la renda, clàusules abussives del contracte, desnonament injustificats, etc. Entre altres pràctiques abussives es troben els serveis postvenda amb incompliment de garantia, el dret d'admissió a determinats locals, serveis de telefonia i d'altres subministrament.

A més de donar assessorament als usuaris de l'AMIC-UGT de Catalunya que així ho requereixin, també els proporcionarà un servei específic de gestió i tramitació de reclamacions, queixes i denúncies, tant intentant la mediació entre les parts com per la part administrativa o el sistema arbitral de consum.

Amb aquesta col·laboració, es vol incidir especialment en alguns àmbits principals, com donar a conèixer com s'ha de presentar una reclamació, informar sobre la legislació i els costums de la nostra societat, i atendre i orientar les consultes i reclamacions.

L'AMIC-UGT de Catalunya derivarà les consultes. L'atenció serà individual, però també es realitzaran un seguit de xerrades o tallers monogràfics (als locals de l'AMIC i de la UCC) que versaran sobre qüestions tals com els drets dels consumidors (on i com reclamar), el contracte de lloguer (precaucions a prendre), el comerç minorista (saldos, rebaixes), subministraments (aigua, gas, telèfon, llum...), entre altres.

Resposta a la nova realitat

Aquest conveni de col·laboració respon a una realitat que, dia rere dia, es ratifica. Catalunya, juntament amb Madrid, Múrcia i el País Valencià, és la comunitat amb l'índex de creixement més elevat de l'Estat espanyol en els darrers anys. Tot i formar part essencial de l'economia espanyola, els immigrants encara "entren per la porta del darrera". Quasi el 80% dels immigrants treballen, enfront el 58% dels espanyols. Això es tradueix en una major capacitat de consum de béns i serveis per part dels immigrants: una desena part de tota la despesa de béns i serveis es deu a la població immigrada. Però, malgrat estar plenament integrats com a mà d'obra i consumidors, els immigrants no ho estan en qualitat de subjectes amb drets laborals, socials o civils.

Amb el conveni de col·laboració signat amb la UCC, els 11.200 treballadors immigrants afiliats a la UGT de Catalunya -un 7% del total de l'afiliació del sindicat-, així com els uauris que facin ús dels serveis del sindicat, podran informar-se i assessorar-se dels seus drets com a consumidors i usuaris.Declaració de la Confederació Europea de Sindicats (CES) sobre el Tractat de Reforma de la UE

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:50

ueLa CES lamenta l'oportunitat perduda per donar un impuls a l'Europa Social
Troba preocupant que els interlocutors socials tinguin en el nou text un menor reconeixement que en l'antic text constitucional de la UE
1. La CES lamenta la falta d'ambició de la major part del Tractat de Reforma de la UE. Existia una veritable oportunitat de tornar a donar impuls a una Europa social procedint a una extensió del vot per majoria qualificada i de les competències de la UE per controlar el costat fosc de la globalització i del capitalisme financer. El que tenim en el seu lloc són una sèrie de modests ajustaments del marc legal de la UE, que han de tenir un impacte molt limitat en el procés d'aprofundiment de la capacitat d'Europa de ser decisiva en el món.

2. Comprenem la necessitat de la UE d'evitar un nou període de paràlisi institucional. Reconeixem també que, des del Tractat de Niça, s'han realitzat importants millores al text des del punt de vista sindical, com la introducció de l'objectiu de la plena ocupació i el concepte d'economia social de mercat. La Carta dels drets fonamentals serà jurídicament vinculant per als Estats membres encara que el Regne Unit i Polònia hagin renunciat a ella i es produeixin noves limitacions que afebleixin el seu valor. La CES deplora l'acció portada a terme pels governs britànic i polonès.

3. Podria també produir-se certa confusió entorn de la significació real dels termes "jurídicament vinculant" per als Estats membres. La CES desitjaria una confirmació clara sobre el fet que no existeix cap dubte sobre la força executòria de la Carta per als Estats membres una vegada que s'hagi ratificat el Tractat. Malgrat la millora pel que fa al Tractat de Niça, la CES troba preocupant que els interlocutors socials tinguin en el nou text un menor reconeixement que en l'antic text constitucional de la UE. És especialment important que la secció diàleg/interlocutors socials tingui un valor jurídic idèntic a la del precedent Tractat i que sigui abordat en profunditat, inclosa una declaració, i sigui clarament aplicable més enllà del marc de la política social.

4. Pel que fa als serveis d'interès general, la CES valora el nou protocol proposat, però subratlla la necessitat d'un nou marc reglamentari a nivell de la UE.

5. Una vegada signat el Tractat, la CES demana a la UE que segueixi avançant i que iniciï una anàlisi en profunditat d'Europa i la globalització que cobreixi la política econòmica, el funcionament dels mercats financers, la política industrial, incloent la investigació, el desenvolupament i la innovació, i que doni un nou impuls a l'Europa social per permetre als treballadors que abordin el canvi. La CES es mobilitzarà entorn d'un programa sindical per a les eleccions parlamentàries europees de 2009.

Comunicat sobre el risc de les obres de l'AVE

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:28

aveAjuntem el comunicat conjunt de la UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya en què es requereix que les obres de l'AVE es desenvolupin a un ritme adequat que eviti qualsevol tipus de risc per als treballadors. El text s'ha adreçat al secretari d'Estat d'Infraestructures i Planificació, al director general de Relacions Laborals del Departament de Treball i a la cap de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
La Federació de Metall, Construcció i Afins de la UGT de Catalunya y la Federació de Construcció i Fusta de CCOO de Catalunya, ante la necesidad de evitar una situación de grave riesgo, requieren que las obras del TAV se desarrollen en los ritmos adecuados que eviten cualquier tipo de accidente.

Hoy, día 23 de Octubre se han reunido las Federaciones de Metall, Construcció i Afins de UGT de Catalunya y la Federació de Construcció i Fusta de CC.OO. de Catalunya al objeto de estudiar la situación creada en el desarrollo de las obras del Tren de Alta Velocidad (TAV) en el tramo de acceso a Barcelona y ha tomado los siguientes acuerdos:

Primero.- La Federaciones FECOMA-CC.OO. y MCA-UGT entienden que el Ministerio de Fomento y ADIF, promotores de las obras de la línea ferroviaria del TAV, obra que ha generado numerosas interferencias en el funcionamiento normal del servicio de cercanías, está poniendo en riesgo la integridad física y la salud de los trabajadores que prestan servicios en los tajos en que se desarrolla la obra.

A los problemas generados por la indefinición de los proyectos, se suman las bajas admitidas en las licitaciones, las deficiencias en la ejecución, las interferencias entre los trabajos y el tráfico de convoys. A todo ello se ha agregado un nuevo factor de distorsión, el ritmo frenético introducido en la ejecución de las obras al fijar la finalización de las mismas, por criterios ajenos al normal desarrollo de la obra, el próximo día 21 de diciembre.

Lamentamos que sean unos promotores públicos, que debieran velar por el bien común y dar ejemplo a la sociedad, los que generen con sus decisiones un evidente riesgo para seguridad y salud de los trabajadores y los hacemos responsables de ello y de sus posibles consecuencias. Al propio tiempo, y vista la situación de emergencia creada, declaramos la existencia de una situación de riesgo grave e inminente en las obras de acceso del TAV a Barcelona generada por el promotor y requerimos que las obras se desarrollen con un ritmo adecuado que evite la producción de cualquier accidente.Manifestació conjunta a Barcelona dels treballadors de Mercedes, Frape Behr i Sysmo

Notes de premsa, Convocatòries — Enviat per premsaugt @ 10:08

fotomaniugt1En total són més de 800 treballadors i treballadores que es poden quedar sense feina

Demà dimarts, 23 d'octubre, les plantilles de Daimler - Mercedes Benz, Frape Behr i Sysmo es manifestaran conjuntament a Barcelona per protestar contra el tancament de les seves empreses. Els treballadors i les treballadores sortiran de la Plaça Universitat a les 10.30 hores i marxaran fins a la Plaça de Sant Jaume.

Daimler - Mercedes Benz (Bon Pastor, Barcelona)

La plantilla de Daimler - Mercedes Benz al poligon industrial del Bon Pastor, a Sant Andreu (Barcelona), continuen amb les mobilitzacions en protesta per l'anunci el passat 5 d'octubre del tancament de la planta, que ocupa 420 treballadors i treballadores, i l'externalització de la producció.


Fraper Behr (Zona Franca, Barcelona)

La plantilla de Frape Behr tornarà a sortir demà al carrer per lluitar contra el tancament de la planta de la filial del grup automobilístic alemany a la Zona Franca (Barcelona), dedicada a la fabricació de productes de transferència tèrmica. El 25 de setembre, l'empresa va presentar un expedient de regulació d'ocupació que afecta a la totalitat de la plantilla, de 295 empleats.


Sysmo (Abrera, Baix Llobregat)

Després de setmanes d'incertesa, finalment la direcció de Sysmo, a Abrera (Baix Llobregat) ha anunciat al Comitè d'Empresa que presentarà properament concurs d'acreedors, després que Volkswagen retirés la comanda del pont posterior del Seat Ibiza. El tancament de l'empresa deixarà sense feina 120 treballadors i treballadores.El Corte Inglés, sancionat de nou per vulnerar els descansos dels treballadors

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 14:10

elcortinglesLa Inspecció de Treball ha aixecat la corresponent acta d'infracció

La Inspecció de Treball torna a sancionar El Corte Inglés per vulnerar els descansos dels seus treballadors i treballadores, en aquesta ocasió del centre de Diagonal (Barcelona).

La UGT de Catalunya va denunciar davant la Inspecció de Treball que l'empresa incomplia en concret l'article 33 del Conveni Col·lectiu d'aplicació (el de Grans Magatzems) on s'indica que, durant els dies de preparació de rebaixes i inventari, l'empresa pot modificar o perllongar la seva jornada. En total, són 4 dies a l'any, 2 per a rebaixes i 2 més per a inventari.

A través del gabinet jurídic de la UGT de Catalunya, dos delegats del sindicat (amb jornada laboral de 9 del matí a 16 hores de la tarda) van denunciar que la direcció de l'empresa els havia obligat a realitzar aquestes hores d'inventari a partir de les 22 hores, però sense canviar el seu torn a la tarda. És a dir, després de treballar en la seva jornada habitual, els dos delegats van haver de tornar a les 22 hores, vulnerant, així, el descans entre jornades, que el Conveni Col·lectiu estipula en 12 hores.

La Inspecció de Treball ha resolt que "en la preparació de l'inventari del dia 28/7/2007, es va vulnerar el descans entre jornades d'ambdós treballadors que, finalitzada aquesta preparació (després de la mitjanit) van haver de reincoporar-se novament al seu torn de matí a les 9:00 hores. En base a aquests fets, s'ha aixecat la corresponent acta d'infracció per vulneració de descansos".

D'altra banda, la Inspecció afegeix que "queda oberta la via judicial, podent-se plantejar davant la Jurisdicció Social la correponent demanda per discriminació sindical".

La UGT de Catalunya denuncia que aquest tipus de situacions són habituals en altres centres de la companyia i espera que la direcció d'El Corte Inglés prengui nota i garanteixi el descans de 12 hores entre jornades per a tots els seus treballadors i treballadores.La UGT exigeix al govern els màxims esforços a l'atenció dels usuaris de Catalunya

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 14:03

trenrenfeEl nostre sindicat reclama la màxima celeritat en el restabliment del servei a les línies C-2 i C-10 de Renfe Rodalies

La UGT de Catalunya considera que la situació actual, després de la supressió de les línies C-2 i C-10, de Renfe rodalies, així com del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya entre l'Hospitalet de Llobregat i Plaça Espanya (Línia de l'Anoia), ha d'obligar el Govern a dedicar tots els afectats i afectades un servei alternatiu eficaç i també la màxima informació i claredat perquè la ciutadania tingui constància amb antelació dels transports de què disposa.

Per a la UGT de Catalunya és un error greu caure en el fals debat sobre si les obres de l'AVE s'han d'aturar. Ara per ara, el que cal és reforçar totes les mesures de seguretat a l'obra del traçat per garantir la total reducció de riscos per als treballadors i els viatgers, accelerar els treballs per al restabliment de les línies de rodalies interrompudes en aquest moment i garantir que les obres de l'AVE avancin de forma adequada.

D'altra banda, la UGT de Catalunya reclama una reunió urgent entre els agents socials, les intitucions i els organismes implicats, en el marc de la Comissió de clients de Rodalies Renfe, per tal de conèixer de primera mà tota la informació en relació a la situació actual.Valoració de la modificació a l'impost de donacionsimpuestoLa UGT de Catalunya s'oposa a la modificació de l'impost de donacions en els termes que recull l'avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:56

impuestoLa UGT de Catalunya s'oposa a la modificació de l'impost de donacions en els termes que recull l'avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres

El CTESC també creu que la modificació de l'impost és excessiva i el converteix en pràcticament inexisten

El CTESC, òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat avui el dictamen sobre l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals i financeres, en el que es manifesta contrari a la modificació de l'Impost de Donacions en els termes presentats.

La UGT de Catalunya valora de forma negativa el procediment a través del qual es vol aprovar la modificació d'un impost tant substancial com és aquest. Creiem que la Llei de mesures fiscals i financeres no és el marc adequat per fer-ho, i que la reforma requereix una avaluació prèvia sobre l'impacte econòmic i fiscal que aquesta modificació implicaria, tenint en compte aquesta modificaió per a la Generalitat.

La reducció de 16 a 3 trams en l'escala de gravàmen de l'Impost per donacions redueix la progressivitat de l'impost i, a més, els baixos tipus impositius del 5%, 7% i 9% i les bases a què s'apliquen afebleixen l'impacte recaptatori del mateix. La UGT de Catalunya alerta de les conseqüències d'entrar en una espiral de baixada d'impostos amb l'excusa d'evitar el "dumping fiscal" entre Comunitats Autònomes, i alerta sobre el cost fiscal que aquesta modificació pot comportar a les arques de la Generalitat, recordant que la recaptació de l'impost suposa, segons els pressupostos de la Generalitat per al 2007, 108 milions d'euros. Aquesta xifra coincideix amb la despesa del pressupost d'aquest mateix any dedicat al programa de pensions i prestacions assistencials i alertem, per tant, de la disminució progressiva d'ingressos davant de les necessitats socials presents i futures que presenta el nostre país.Reacció d'UGT-Nissan a la decisió de no fer el nou model de furgoneta a Barcelona

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:14
furgonetaUGT-Nissan no admetrà que la decisió de no fer la nova furgoneta a Barcelona esdevingui un xantatge a la plantilla

UGT - Nissan exigeix a la direcció de l'empresa que desvetlli les incògnites sobre el futur de la planta de Barcelona i que formuli una proposta que incorpori inversions, nous productes i volums de treball, ara que sembla que el nou model de furgoneta es deixarà de fabricar a la Zona Franca i es traslladarà a Tànger.

El nostre sindicat no tolerarà que aquesta decisió política i sense necessitats productives es converteixi en un xantatge de la direcció de Nissan per pressionar la plantilla.

La direcció de Nissan ha convocat avui a les 11 hores el Comitè d'Empresa per comunicar-li la nova decisió. Després de la reunió, el secretari general de la secció sindical de la UGT a Nissan podrà fer més valoracions.La UGT considera que limitar la velocitat a 80km/h és una mesura desencertada i poc efectiva

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:23

80kmhEl sindicat reclama una millora de les infraestructuers d'accés a l'àrea metropolitana i de les polítiques del canvi de model de transport

Després de l'anunci de la posada en marxa de mesures de contenció de millores ambientals a l'àrea metropolitana, la UGT de Catalunya considera que aquestes són un mesures precipitades.

En especial, el nostre sindicat creu que la proposta de reduir a 80 km./h el límit de velocitat per a vehicles a tota la xarxa de l'àrea metropolitana -la més mediàtica de totes- és una mesura desencertada, que no generarà una millora real mediambiental. Aquesta reducció de la limitació de velocitat provocarà l'efecte contrari al desitjat, provocant les cues dels treballadors i les treballadores que avançaran la seva sortida de casa per accedir als seus llocs de trebal i generin, de retruc, més saturació que la que tenim ara.

Existeixen dades que demostren que la fluïdesa en la circulació viària és la fórmula més fiable per no generar congestió, que ocasiona l'acumulació de vehicles i de gasos a l'atmosfera que no serien els mateixos si la circulació fos fluïda. I aquesta mesura anunciada per la conselleria no permetria una circulació fluïda.

A més, aquesta és una mesura que hauria de generar consens entre la resta d'institucions i no ser un punt d'inflexió i discordança, que malmet la representació del govern.

Des de la UGT de Catalunya, pensem que aquesta mesura mesura no serà efectiva sense la millora de les infraestructures d'accés a l'àrea metropolitana i d'una millora en les polítiques del canvi de mode de transport. Precisament, amb l'objectiu de fomentar l'ús del transport públic i la millora de la mobilitat en l'accés als centres de treball, amb especial incindència en el cas dels polígons industrials, la UGT de Catalunya ha llançat la campanya "A la feina, mou-te millor".El 57% dels joves catalans emancipats necessiten de l'ajuda econòmica familiar per subsistir

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:27
tupperSegons un estudi de la UGT de Catalunya, 170.000 joves al nostre país són "semiemancipats"

La UGT de Catalunya i l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya han presentant aquest matí l'informe "Semiemancipats: sortir del niu i dependre econòmicament dels pares", sobre la situació que pateixen actualment molts joves al nostre país.

I és que el nostre sindicat estima que més de 170.000 joves teòricament emancipats al nostre país necessiten de l'ajuda econòmica dels pares per poder mantenir la seva independència. La realitat de precarietat laboral, baixos salaris, dificultat per conciliar vida laboral i familiar, i elevat preu de l'habitatge provoca que moltes famílies joves, fins i tot amb fills, hagin de rebre un "salari diferit" dels pares, ja sigui econòmic o en espècie (dinars, cura dels nens, etc.) per subsistir.

Segons l'estudi del nostre sindicat, un jove d'entre 25 i 29 anys necessita una ajuda familiar "complementària" del 13% sobre el seu salari per subsistir, mentre que en el cas d'una parella jove amb un fill aquest percentatge arriba fins al 26%.

pdf Informe sobre els Semiemancipats 285,82 KbLa UGT signa el conveni pont de centres sociosanitaris i de salut mental de Catalunya

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:13

transportsanitariEls 8.700 professionals del sector veuran equiparades les seves condicions laborals amb les dels empleats de la XHUP al 2010

Després de més d'un any de negociacions, la UGT de Catalunya ha signat aquesta tarda el Conveni Pont de Centres Sociosanitaris i de Salut Mental de Catalunya, que permetrà que els treballadors del sector vegin equiparades les seves condicions laborals amb les dels treballadors de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública (XHUP).

L'equiparació total -al 100%- arribarà l'any 2010. Tot i així, a partir de l'1 de gener de 2008, els 8.700 empleats dels sectors dels centres sociosanitaris i de salut mental de Catalunya gaudiran de bona part de l'increment. Així, un auxiliar -que actualment té un sou de 980 euros bruts- veurà incrementat el seu salari al 2008 fins arribar als 1.255 euros bruts. I un infermer, que ara cobra 1360 euros bruts, cobrarà al 2008, 1910 euros bruts. A més, durant els anys 2009 i 2010, i a banda de les pujades corresponents a l'IPC, totes les categories veuran incrementats els seus ingressos depenent de les Direccions per Objectius Professionals i altres sistemes d'incentiu.

Així mateix, els treballadors d'ambdós sectors també veuran gradualment reduït el seu còmput anual d'hores de treball contemplat pel conveni. Finalment, a l'any 2010 faran 164 hores menys de les que en fan actualment.

La UGT de Catalunya valora molt positivament la consecució d'aquest conveni pont, després de 10 mesos de negociació i 15 reunions. Aquest conveni pont compleix les expectatives de la UGT de Catalunya per als treballadors i les treballadores del sector de centres sociosanitaris i de salut mental de Catalunya.UGT amenaça amb mobilitzacions dels treballadors dels CAP

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:07

cap2La UGT amenaça amb mobilitzacions si la consellera Geli no redreça a la taula sectorial la proposta d'ampliar els horaris dels CAP

Davant de les declaracions fetes avui per la consellera de Salut, Marina Geli, on assegurava que el projecte d'ampliació d'horari dels Centres d'Atenció Primària (CAP) no suposaria gaire problemes per als empleats dels centres sanitaris en la conciliació de la vida laboral i familiar, la UGT de Catalunya vol manifestar que:

 • Aquesta és una decisió presa unilateralment per l'Institut Català de la Salut (ICS).
 • Que aquesta proposta s'hauria d'haver tractat a la Taula Sectorial amb els sindicats. Oficialment, la iniciativa no ha estat tractada en aquesta taula de negociació
La UGT de Catalunya exigeix a la Conselleria de Salut que retiri aquesta proposta i que utilitzi els canals habituals de negociació amb els representants dels treballadors. Si la proposta continua endavant, la UGT de Catalunya no descarta anunciar mobilitzacions.


El Corte Inglés obliga les seves treballadores a dur uniforme, però no els homes

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:50

elcorteinglesLa UGT de Catalunya torna a portar El Corte Inglés als tribunals per discriminació de gènere

Després que el jutjat nº13 de Barcelona hagi condemnat El Corte Inglés per discriminació en el sistema de promoció professional per raó de gènere en diferents centres, la primera companyia de grans magatzems de l'Estat i una de les més importants del món torna a ser demandada per la UGT de Catalunya per vulnerar els drets fonamentals de les seves treballadores dels centres de tot Catalunya, atemptant contra el principi d'igualtat consagrat a l'article 14 de la Constitució Espanyola.

La Federació de Treballadors de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya ha demandat El Corte Inglés per discriminar les treballadores dels centres de Catalunya (pertanyents als grups d'inici, professionals i comandaments) per vulnerar el seu dret d'igualtat en matèria d'indumentària.

Segons el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, d'aplicació per a El Corte Inglés, en aquells casos on correspongui exigir una determinada indumentària o un determinat estil de vestir al personal (treballadors que realitzin les seves funcions de cara al públic), existeixen dues possibilitats. En primer lloc, que l'empresa faciliti dos uniformes de feina a l'any. I una segona, que l'empresa faciliti, bé un descompte per a la provisió del vestuari, bé una quantitat indemnitzatòria anual equivalent a 250 euros.

El Corte Inglés compleix amb els requeriments exigits pel Conveni Col·lectiu. Però ho fa de manera diferents per al col·lectiu d'homes i per al de dones. Als seus treballadors els hi paga la quantitat única anual de 250 euros, donant llibertat per a l'elecció del vestuari sense més limitació que l'establerta pels criteris del conveni i el costum de l'empresa, però podent cada treballador fer l'elecció més addient del tipus de peça, color, etc. Per altra banda, però, a les dones se'ls facilita un únic uniforme de feina, amb les peces i els colors que l'empresa determina i obligant-les, per tant, a lluir idèntica indumentària.

Així, tot i complir amb el Conveni, la UGT de Catalunya denuncia que El Corte Inglés incorre en una clara pràctica empresarial discriminatòria de les treballadores dels seus centres de Catalunya i vulnera, d'aquesta manera, el dret a la igualtat consagrat a l'article 14 de la Constitució.La UGT de Catalunya instal·la un desfibrilador a la seva seu

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:52

desfibriladorAquest aparell pot evitar la mort en molts dels casos d'aturada cardíaca

La UGT de Catalunya ha col·locat en les instal·lacions de la seva seu, a la Rambla Santa Mònica de Barcelona, un desfibrilador, aparell destinat a evitar un fatal desenllaç en la majoria dels casos d'aturada cardíaca.

El nostre sindicat, com a indret de pública concurrència, ha pres la determinació d'instal·lar aquest aparell a la planta baixa de l'edifici i formar a membres de la seva plantilla, per poder atendre de forma immediata qualsevol cas de fibrilació que es produeixi, tant entre els seus treballadors com en el cas de visitants.
Durant l'any 2006, a Catalunya es van produir 173 accidents "per causes no traumàtiques", és a dir, infarts, vessaments cerebrals, etc. D'aquests, 45 van ser mortals; 53, greus; i 75, lleus. Probablement, bona part d'aquestes morts podrien haver-se evitat si s'hagués emprat material d'emergència adequat, com els desfibriladors,

aparells que administren de forma programada i controlada una descàrrega o xoc elèctric controlat a un pacient, amb la finalitat d'interrompre una arrítmia cardíaca.

Malgrat que a Catalunya existeix una normativa que regula l'ús dels desfibriladors externs automàtics per personal no mèdic, actualment aquests aparells no formen part de l'equipament d'emergència recomanat per a les empreses. Aquest fet, juntament amb el desconeixement dels treballadors sobre com actuar davant d'un cas d'infart, agreugen les conseqüències que se'n poden derivar.

Si les empreses -sobretot aquelles que són o es troben en centres de pública concurrència- disposessin d'aquests aparells i del personal format per utilitzar-los correctament, es podria actuar a l'instant, reduïnt al màxim el temps de reacció i d'auxili a l'accidentat i, en conseqüència, evitant moltes morts.

Amb el seu exemple, la UGT de Catalunya compleix amb la Responsabilitat Social Corporativa i anima les empreses a col·locar aquests tipus d'aparells d'emergència a les seves instal·lacions i convertir-se, així, en empreses cardioprotegides.

CCOO fracasa en la seva campanya de judicialització en el sector de la hostaleria

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:38

mercatEl nostre sindicat creu els responsables del sector de CC.OO. han perdut el nord

La UGT de Catalunya ha guanyat als tribunals tres sentències diferents interposades pels responsables d'Hostaleria de CC.OO. Els jutjats han desestimat aquestes demandes per qüestions absurdes on l'altre sindicat només tracta de desprestigiar la UGT de Catalunya en lloc de treballar per la millora de les condicions sòcio-laborals dels treballadors i les treballadores que representen.

La primera prova la trobem en la denúncia contra Sodexho España i la secció sindical de la UGT de Catalunya. A finals del mes d'abril, la nostra secció sindical proposà a l'empresa aplicar un increment salarial del 2,7%, a compte del conveni de l'Hostaleria, que aleshores estava en procés de negociació. Tot i que empresa assumí la proposta i estava disposada a aplicar-la, el sindicat CC.OO. es negà a arribar a cap acord i denuncià l'empresa i la secció sindical de la UGT de Catalunya al·legant sentir-se exclosa d'una negociació que mai havia existit. Amb aquesta mesura, CC.OO. ha aconseguit paralitzar la intenció de l'empresa d'apujar els salaris i endarrerir el cobrament d'aquest augment salarial. Amb data 23/7/2007, la sentència desestima la demanda i absol a les dues parts demandades.

D'altra banda, a finals del mes d'agost, i després de la celebració del procés d'eleccions sindicals a Hotelcon 96, S.L. (Hotel Comtes de Barcelona) promogut per la UGT de Catalunya, els dirigents de CC.OO. decideixen denunciar en el Jutjat Social el laude dictat amb anterioritat i que desestimava la seva impugnació, basada en un suposat frau en les eleccions, coincidint amb què CC.OO. s'havia quedat sense candidats després d'haver renunciat 11 dels 15 membres de la seva candidatura i que la UGT de Catalunya havia guanyat la totalitat del comitè d'empresa, format per 9 delegats. La Justícia, novament, ha desestima la seva demanda.

Per últim, la denúncia presentada per CC.OO. contra Kenchic, S.L. i el comitè d'empresa, resulta encara més esperpèntica. En el mes de juliol, CC.OO. decideix presentar una denúncia contra l'empresa i els membres del comitè (que compta amb 4 membres del seu propi sindicat!) per haver signat un conveni d'empresa a l' any 2005 i que finalitza aquest any, i que, segons el seu sindicat, contenia doble escala salarial i era injust per als treballadors. Un cop més la Justícia desestima la demanda.

Per al nostre sindicat, aquestes tres resolucions demostren que alguns responsables del sector d'Hostaleria de CC.OO. han perdut el nord i estan validant un sindicalisme radical amb l'únic objectiu de guanyar les eleccions sindicals. Com a sindicat de classe, la UGT de Catalunya defensa i treballa pels interessos de la classe obrera d'aquest país, entenent el diàleg i la negociació com les úniques eines per aconseguir acords o convenis que beneficïin el treballador.La UGT aconsegueix autobusos per als 150 treballadors de correus de la Sagrera traslladats

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:06

buzon1El nostre sindicat desconvoca les concentracions de treballadors i els talls a l'entrada de l'obra de la futura estació de l'AVE

La UGT de Catalunya ha desconvocat les concentracions de treballadors i els talls a l'entrada de l'obra de la futura estació de l'AVE de la Sagrera, després d'arribar aquest matí a un principi d'acord amb la Direcció Territorial de Correus. L'empresa s'ha compromès, tal com exigia el nostre sindicat, a posar autobusos per als 150 treballadors de Correus que seran traslladats a oficines de la Zona Franca i l'Hospitalet quan s'enderroqui el centre de la Sagrera on treballen. Concretament, hi haurà dues sortides d'autobusos per torn.

De totes maneres, s'ha creat una Comissió de Seguiment i Control per acabar de negociar els temes que resten pendents i que la UGT de Catalunya reivindica: la concreció dels horaris i de la ubicació de les parades dels autobusos, la compensació als treballadors pel temps de trasllat i la garantia de manteniment de l'antiguitat de la plantilla. Els representants del nostre sindicat a Correus esperen que la direcció mantingui la voluntat de negociació.

El pavelló de Correus de La Sagrera serà enderrocat properament amb motiu de les obres de la nova estació de l'AVE. Tot i conèixer aquesta decisió des de fa temps, la direcció territorial ha mantingut la plantilla en unes dependències que no reunien els mínims requeriments per al desenvolupament de les seves tasques -situació que la UGT de Catalunya ha denunciat en nombroses ocasions davant la Inspecció de Treball- i no s'ha avingut a donar cap resposta sobre quin seria el futur dels treballadors de la planta. La setmana passada, la direcció va informar de l'abandó precipitat de les instal·lacions i del trasllat dels treballadors i les treballadores a dos centres de Correus situats en la Zona Franca i a l'Hospitalet, sense efectuar cap tipus de negociació sobre les noves condicions laborals de la plantilla.IPC setembre: UGT alerta del preu de l'alimentació i l'habitatge

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:12

supermercadoL'increment dels preus per als 'mileuristes' del nostre país ha estat del 0,3%, una dècima per sobre de l'IPC 'oficial'

El passat mes de setembre, els preus van augmentar un 0,2% a Catalunya i un 0,3% a l'Estat espanyol, el que situa la taxa interanual de l'IPC català en el 2,9%, dues dècimes per sobre de la variació interanual estatal. Catalunya presenta la taxa de variació anual més alta del conjunt de Comunitats Autònomes.

Dels grups que més han augmentat el setembre, cal destacar l'alimentació, que ha pujat un 0,8%, el que suposa l'augment mensual més alt dels darrers anys. S'han confirmat les previsions d'increment del preu de la llet (un 6,3% en només un mes) i del pa (2,2%). També s'ha incrementat el preu del vestit i calçat, amb un augment del 2,9% respecte al mes anterior degut al canvi de temporada i la fi de rebaixes.

Pel que fa a les variacions interanuals, també hem de parlar de l'alimentació, que s'ha incrementat un 3% respecte al setembre de l'any anterior. Un dels comportaments més preocupants ha estat el de la llet, que ha augmentat un 11% en només un any. També l'habitatge presenta una variació interanual del 3,7%, 7 dècimes per sobre de la variació estatal. Per últim, la variació interanual dels preus dels béns relacionats amb l'ensenyament també ha augmentat un 6,8% respecte a l'any anterior, molt per sobre de la variació a Espanya (4,5%).

Com es pot comprovar, són els productes de primera necessitat (alimentació, habitatge, vestit, ensenyament) els que pitjor comportament estan tenint i més estan pujant de preu. Pel que respecte a l'alimentació bàsica, cal alertar de les possibles pràctiques abusives en la determinació dels preus per part dels intermediaris, que podrien aprofitar-se de la situació d'augment de preus de la farina i la llet per augmentar preus de productes finals.

Evidentment, l'increment de preus en aquests productes de primera necessitat té conseqüències greus per a les famílies i les economies domèstiques, principalment pel que fa a la pèrdua de capacitat d'estalvi. Hem de recordar que la taxa d'estalvi de les llars se situa ja en un 10% de la seva renda disponible en el darrer any, segons dades de l'INE, el que suposa una caiguda d'1,3 punts respecte a l'any anterior. A més, el deute familiar ha passat del 70% al 115% de la renda familiar disponible entre els anys 2000 i 2006.

L'IPC dels 'mileuristes'

El percentatge de despesa en alimentació i habitatge respecte a la despesa total d'una família és més gran si els ingressos familiars són baixos. Així, una família mileurista, amb ingressos inferiors als 1.000 euros mensuals, dedica un 60% al pagament d'habitatge i alimentació, mentre que una família de rendes altes hi dedica tan sols el 45% dels seus ingressos.

Habitatge i alimentació són precisament dos dels grups més inflacionistes en els darrers cinc anys, com demostren les dades dels últims mesos i també de setembre. Per tant, la taxa de variació general es veu augmentada quan ponderem les taxes de variació de cada grup segons el pes relatiu de despesa dels mileuristes, on habitatge i alimentació tenen més pes.

Així, aplicant aquesta ponderació dels grups, obtenim que l'IPC del mes de setembre per als treballadors i les treballadores que cobren per sota dels 1.000 euros se situa en el 0,3%, una dècima més alt que l'increment de preus oficial. D'altra banda, la variació de preus interanual per als mileuristes s'apropa més al 2,8% que al 2,7% oficial en el cas d'Espanya, i s'apropa més al 3% que al 2,9% oficial a Catalunya, ja que l'IPC oficial només té en compte una distribució de despesa general i no de rendes baixes.

El diferencial d'inflació mileurista entre Catalunya i Espanya se situa durant el mes de setembre en 2 dècimes, però no hem d'oblidar que les taxes de creixement són acumulatives i que durant els darrers anys Catalunya, i els segments de rendes més baixes especialment, ha acumulat augments de preus superiors als de l'Estat espanyol.

Per tant, la UGT de Catalunya denuncia un cop més la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores del nostre país, especialment d'aquell conjunt de població que, amb rendes baixes, ha de suportar uns augments relatius en el cost de la vida molt superiors als de les rendes més altes. I recordem que a Catalunya són més de 1.200.000 els treballadors i les treballadores que cobren sous per sota dels 1.000 euros. Per això, el nostre sindicat s'ha compromès a no acceptar salaris submileuristes en els convenis col·lectius que negociï.

D'altra banda continuem defensant les clàusules de revisió salarial i l'IPC català a tots els convenis com un instrument efectiu per corregir la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadores i les treballadores amb la pujada constant dels preus.L'Hipercor de Girona, obligat a reduir la jornada d'una treballadora per tenir cura de la seva filla

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:56

hipercorLa sentència és ferma i no recurrible per part de l'empresa

El jutjat número 3 de Girona ha dictat una sentència ferma per la qual l'Hipercor de Girona -pertanyent al grup El Corte Inglés- ha d'atorgar a una treballadora del centre (delegada de la UGT de Catalunya) una reducció de jornada per poder satisfer la guarda legal de la seva filla, menor de 8 anys. El cas ha estat defensat davant dels tribunals pels Serveis Jurídics de la UGT de Girona.

Després de realitzar una jornada reduïda de 10 a 14:25 hores (l'equivalent al 66,25% de la seva jornada completa) pel naixement de la seva filla petita, la treballadora va sol·licitar a l'empresa realitzar una jornada de 31 hores i 15 minuts, el que suposava ampliar-la fins al 78,12% de la jornada completa, distribuïda en 6 hores diàries de dilluns a dijous, i en 7 hores i 15 minuts el divendres.

La direcció de l'Hipercor de Girona va negar la petició de la treballadora, acreditant que aquesta no podia "no treballar dissabtes i festius d'activitat laboral, els dies de més activitat comercial, llevat que s'acrediti l'existència de força major que li obliguin a atendre personalment al menor".

La treballadora demandant aporta documents que revelen que ha iniciat els tràmits de separació del seu marit, que ja no conviu amb ella, i que els seus dos fills realitzen activitats extraescolars els dissabtes que requereixen que se'ls acompanyi.

El jutjat número 3 de Girona ha entès que, al no ocupar-se el pare de portar i acompanyar els seus fills a les activitats extraescolars del dissabte, la mare és qui ha d'asumir aquesta responsabilitat, sense que hagin de fer-ho els familiars directes de la treballadora. La sentència dicta que "en definitiva, la petició de la demandant no és capritxosa, sinó que que responen a la necessitat de conciliar la vida laboral amb l'atenció deguda als seus fills". I així mateix, per al jutjat "queda acreditat que l'empresa compta en el departament de caixes amb 72 empleats, amb diferents torns, sense que s'hagi provat la impossibilitat empresarial de fer front a la petició de la demandant".

Un cop més, les empreses del grup El Corte Inglés han de ser obligades pels jutjats a atendre les demandes de conciliació de la vida laboral i familiar dels seus treballadors. Aquests fets demostren la manca de sensibilitat social i el poc valor que l'empresa dóna a les necessitats dels seus empleats.UGT arriba a un acord amb la companyia Hispano-Igualadina i desconvoca la vaga prevista

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:35

hispanoigualadinaEl sindicat no descarta tornar convocar vaga si l'empresa no compleix els acords abans del 30 de novembre.

Aquesta nit els treballadors de la companyia d'autobusos Hispano-Igualadina han ratificat l'acord al què van arribar l'empresa i la part sindical el passat dimarts, 9 d'octubre en el marc d'una reunió de mediació al departament de Treball de la Generalitat. D'aquesta manera ha quedat desconvocada la vaga que havia d'afectar el servei a les principals línies de la companyia a partir del 15 d'octubre i durant 12 dies.

L'acord preveu que la Companyia Hispano-Igualadina dóni resposta a bona part de les demandes presentades per la UGT de Catalunya, i fixa el 30 de novembre com data límit per a que la direcció compleixi algunes de les principals reivindicacions del sindicat.

Els punts centrals de l'acord són els següents:

 • L'empresa es compromet a presentar un quadrant de serveis, de festius i de vacances abans del 30 de novembre.
 • L'empresa també es compromet, també a partir del 30 de novembre, a complir la normativa sobre els descansos i dels temps de conducció.
La UGT de Catalunya considera fonamentals aquests dos punts de l'acord i està disposada a tornar a convocar mobilitzar-se si la direcció no compleix aquest termini.
Altres qüestions acordades són:
 • S'han resolt les discrepàncies sobre les festes anuals i la retribució de festius, arribant a un acord.
 • L'empresa, que es negava a lliurar els partes mensuals per a la comprovació de les nòmines, ha acceptat fer-ho ja des d'aquest mateix mes d'octubre.
 • El temps per a la posada a punt i preparació del vehicle, que els treballadors consideraven insuficient, s'ha ampliat a una hora (abans era de 40 minuts).

Les línies regulars que estaven afectades per la convocatòria de vaga eren la Línia Igualada-Barcelona, pel Bruc i per Capellades, la Línia Igualada - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), les línies urbanes d'Esparreguera i Martorell, la Línia Barcelona - Vilafranca del Penedès, la Línia Barcelona - aeroport de Reus, la Línia Barcelona - Igualada, i la Línia Barcelona - Esparraguera.La UGT critica el col·legi de metges per carregar a l'usuari la culpa dels problemes de la sanitat

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:34

capEl nostre sindicat considera que els problemes derivats de la gestió els han de resoldre l'Administració i els professionals

La UGT de Catalunya valora molt negativament les declaracions fetes ahir pel president del Col·legi de Metges de Barcelona, per carregar als ciutadans i les ciutadanes els problemes del sistema sanitari català, entre ells, la manca de professionals. En opinió de la nostra organizació, els dèficits sanitaris derivats de la gestió han de ser resolts per l'Administració i els professionals sanitaris.


D'altra banda, el nostre sindicat considera que al president del Col·legi de Metges de Barcelona, Miquel Bruguera, sembla no interessar-li que la ciutadania tingui una oferta de serveis sanitaris àmplia, pública i de qualitat, i sembla defensar més els interessos de un model privat.

Considerem que recòrrer a l'argument del copagament és recurrent però falaç, quan Espanya continua a la cua de la UE en inversió en sanitat respecte al seu PIB. És tot un acte de cinisme demanar a l'usuari que es responsabilitzi d'una part del finançament de la sanitat quan l'Administració no està fent una inversió comparable als altres països.La UGT denuncia l'augment del 7,2% en el canond de l'aigua

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:05

grifoaguaLa UGT denuncia que no està justificat que l'ACA augmenti el cànon de l'aigua un 7,2% i demana una revisió del seu contingut
El nostre sindicat exigeix la màxima transparència d'informació al consumidor i que s'augmentin els ingressos de l'Agència Catalana de l'Aigua procedents del Govern central i de la Generalitat

Avui l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat un augment del cànon de l'aigua del 7,2%. En aquest respecte, la UGT de Catalunya vol manifestar:

1. Que no hi ha una justificació clara perquè el cànon de l'aigua passi del 5,2%, tal com preveu el contracte programa (IPC 2,2% + 3%) al 7,2% (IPC 2,2% + 5%).

2. Que si s'ha d'augmentar la taxa de l'aigua, sigui sempre mantenint la màxima transparència d'informació al consumidor. En aquest sentit, la nostra organització ha sol·licitat a l'ACA una revisió de continguts del cànon de l'aigua, i l'ens s'ha compromès a obrir-ne properament un debat.

3. Que estem en contra d'augmentar la pressió fiscal dels catalans i catalanes mitjançant taxes i impostos indirectes, que no tenen en consideració les circumstàncies personals i familiars. Des de la UGT de Catalunya defensarem sempre la necessitat d'augmentar l'eficiència en l'ús de l'aigua i de gestionar racionalment els recursos hídrics, però també defensem que existeixen serveis que tenen caràcter universal i que són base de l'estat del benestar. Creiem, doncs, preocupant que el Govern de la Generalitat cerqui nous ingressos a partir de la creació de taxes que en qualsevol cas no han de ser la mesura a aplicar per sufragar les despeses de la Generalitat o bé la falta d'ingressos.

4. Que els pressupostos de l'ACA s'incrementin a partir d'un augment dels recursos provinents de l'Administració Central (amb el futur sistema de finançament, la Generalitat augmentarà la seva participació en la recaptació dels seus tributs augmentant així tant els ingressos com el poder de gestió) i dels pressupostos generals de la Generalitat, a través del Departament de Medi Ambient i Habitatge. Creiem que el programa establert entre la Generalitat i l'ACA per al període 2006-2010 va en aquesta línia, però el finançament que se'n deriva (150 milions d'euros) és una quantia no molt generosa, que anualment suposa entre un 3% i un 4% del pressupost total de l'ACA.La UGT de Catalunya participa als actes organitzats a la fira internacional del llibre de Frankfurt

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:21

cartellEl sindicat DGB ha organitzat una trobada alemanya-catalana per parlar de literatura i món laboral

Una delegació de la UGT de Catalunya i de l'USCOB han estat convidades pel sindicat alemany DGB Kreis Frankfurt per participar en unes jornades d'intercanvi cultural organitzades en el marc de la Fira Internacional del Llibre de Frankfurt.

La primera sessió, que se celebrarà demà, dimecres, 10 d'octubre, consistirà en una taula rodona de debat sobre el paper dels sindicats en la Guerra Civil espanyola i en la lluita per la recuperació de les llibertats democràtiques durant el període de la dictadura. Manel González, director del Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya (CRESC) -centre d'investigació de la UGT de Catalunya- parlarà juntament amb Hans Schwert i Arno Lustiger sobre aquesta qüestió.

Al dia següent, dijous 11, un brigadista internacional alemany explicarà la seva experiència i, per part catalana, es llegiran fragments d'obres literàries relacionades amb el món del treball. La responsable de l'Àrea de Cultura de la UGT de Catalunya, Rosa M. Puig-Serra, compararà les condicions socials i laborals que reflecteixen dues obres que han esdevingut grans èxits editorials catalans, "La ciudad de los prodigios", d'Eduardo Mendoza, i "La catedral del mar", d'Ildefons Falcones. Posteriorment es realitzarà un col·loqui amb els participants.

A més, durant aquests dies s'exposarà a la seu de la DGB una mostra de cartells de la Guerra Civil editats per la UGT de Catalunya i que actualment es troben a l'Arxiu Nacional de Sant Cugat del Vallès. El cartellisme va ser un dels mitjans de comunicació política, social i artística més important dels anys 30 i es va convertir en un dels elements de propaganda més actius que van utilitzar tots els actors socials en temps de la República i de la Guerra Civil.Sentència històrica contra el Corte Inglés per vulnerar els drets d'una delegada sindical de la UGT

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:14

elcortinglesSentència històrica contra el Corte Inglés per vulnerar drets personals, laborals i sindicals d'una delegada de la UGT
La delegada també podrà recórrer als jutjats per demanar indemnitzacions per danys i perjudicis

La Inspecció de Treball de Barcelona ha aixecat una acta d'infracció molt greu a El Corte Inglés de Plaça Catalunya (Barcelona) per l'incompliment dels articles 17.1 i 4.1 c) del Real Decret Legislatiu 1/1995, de 24 març, que aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, en relació amb allò disposat en els articles 14 i 28.1 de la Constitució i 12 de la Llei 11/1985 Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Amb aquesta resolució, la Inspecció de Treball torna a donar la raó a la UGT de Catalunya, aquest cop per la denúncia interposada pel nostre sindicat per vulneració greu de l'exercici de la llibertat sindical d'una de les seves delegades al centre de Plaça Catalunya (veure nota de premsa nº7 del 12 de març).

La Inspecció de Treball dicta que "El Corte Inglés ha produït un perjudici professional i econòmic que té relació directa, en la cronologia dels fets, amb la seva nova condició (de la delegada) de membre electe del comitè d'empresa, a través de la candidatura de la UGT de Catalunya, produïnt amb aquests fets una lesió al dret de la lliberat sindical".

És a dir, segons la Inspecció de Treball El Corte Inglés ha vulnerat els drets sindicals, laborals i personals d'aquesta delegada, qui podrà demanar indemnitzacions per danys i perjudicis al jutjat.

La UGT de Catalunya vol mostrar la seva satisfacció per la resolució de la Inspecció de Treball, una resolució que deixa al descobert les actuacions contra la llibertat sindical que, de ple al segle XXI, adopta una de les empreses considerades com a model de comerç. Aquests tipus d'actituds perjudiquen de forma greu la imatge i el prestigi del conjunt del comerç.

Per a la UGT de Catalunya és imprescindible que El Corte Inglés finalitzi amb les seves actuacions d'intromissió i vulneració de la llibertat sindical, un fet consagrat en la Constitució, i denuncia que no és admissible que una empresa vulneri aquesta llibertat aprofitant-se de la seva fortalesa econòmica i social.

Per aquests motius, el nostre sindicat fa una crida a El Corte Inglés per avançar, mitjançant el respecte a la legislació vigent i als drets individuals i col·lectius, per tal de crear un model de relacions laborals democràtic i útil per a les necessitats globals dels agents socials amb implantació en la societat en general i de l'empresa en particular.Volkswagen retira la comanda a Sysmo posant com a causa la vaga de la plantilla

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 19:00

seatL'empresa amenaça amb un ERO. Els 120 treballadors i treballadores tornaran a fer vaga de 24 hores demà i dijous, i a partir del dia 15 d'octubre serà indefinida

La direcció de Sysmo ha comunicat al Comitè d'Empresa que el passat divendres a la nit va rebre un burofax de Volkswagen informant que retirava la comanda actual del pont posterior del Seat Ibiza i al·legava com a motiu la jornada de vaga realitzada per la plantilla el passat dijous. La secció sindical de la UGT de Catalunya a Sysmo es mostra indignada per la raó adduïda per Volkswagen, ja que no només la vaga era legal, sinó que feia setmanes que el sindicat sospitava que Seat no renovaria el contracte amb la fàbrica.

Aquest matí s'ha celebrat una nova mediació al Departament de Treball i la direcció de Sysmo ha anunciat als representants dels treballadors i les treballadores que des d'avui ja no tenen feina i que el més probable és que l'empresa presenti un expedient de regulació d'ocupació. A més, la direcció de Sysmo ha assegurat que no es pot fer càrrec de les indemnitzacions de la plantilla.

Pel moment, la plantilla manté les vagues de 24 hores previstes per a demà i dijous, i la vaga indefinida a partir del dia 15 d'octubre.

Els treballadors i les treballadores de Sysmo, a Abrera (Baix Llobregat), van començar la setmana passada a mobilitzar-se davant la situació d'incertesa al voltant de la continuïtat de la planta i dels 120 llocs de feina, ja que l'empresa -que treballa principalment com a proveïdora de Seat- no volia informar a la plantilla sobre l'esperada adjudicació del nou model Ibiza, tot i que circulava la informació oficiosa que Volkswagen ja havia adjudicat la peça a l'empresa Benteler, situada a 50 metres de Sysmo.UGT denuncia la especulació urbanística en el tancament de la planta de Daimler a Barcelona

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:08

daimlierL'any passat es va signar el conveni col·lectiu de l'empresa amb un pla industrial fins al 2004

La UGT de Catalunya declara la seva sorpresa i estranyesa per l'anunci aquest matí de la direcció de Daimler (Mercedes Benz) de tancar i externalitzar la planta que té al barri del Bon Pastor, a Barcelona, i que dóna feina a 420 treballadors i treballadores. Sobretot tenint en compte que el passat mes de juliol es va signar el conveni col·lectiu de l'empresa, amb una vigència de quatre anys i amb un pla industrial de durada fins al 2014.


Per tot això, el nostre sindicat demana a Daimler que reconsideri el plantejament realitzat sobre la fàbrica de Barcelona, ja que entenem que aquesta gestió empresarial amaga una operació d'especulació urbanística.

La UGT de Catalunya no permetrà que, davant del desconeixement de les causes que motiven aquest procés, existeixin mesures traumàtiques per als treballadors i les treballadores.UGT convoca de vaga a les línies de la Hispano-Igualadina per denunciar les discrepàncies laborals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:32

sagalesLes aturades afectaran el servei a les principals línies, més del 80% del passatge de la companyia, durant 12 dies

Les aturades afectaran el servei a les principals línies, més del 80% del passatge de la companyia, durant 12 dies Els conductors de la línia d'autocars Hispano-Igualadina estan convocats a la vaga a partir del proper 15 d'octubre com a protesta per la negativa de l'empresa davant les següents reivindicacions dels treballadors:

 • Discrepàncies en les festes anuals i la retribució de festius.
 • L'empresa no presenta quadrant de serveis ni de festius ni de vacances.
 • Incompliment dels descansos i dels temps de conducció.
 • L'empresa no compleix la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
 • L'empresa es nega a lliurar els partes mensuals per a la comprovació de les nòmines.
 • El temps en el toma i dexa és insuficient i l'empresa es nega a ampliar-lo.

Com a mesura de protesta per aquesta situació, els representants dels treballadors han convocat un seguit d'aturades en les línies regulars i serveis discrecionals (transport escolar) de la província de Barcelona.

Les aturades afectaran durant 24 hores els serveis dels dies:

 • 15, 17, 19, 23, 25, 29 i 31 d'octubre.
 • 5, 7, 9, 12 i 16 de novembre.

Les línies regulars afectades seran:

 • Línia Igualada-Barcelona, pel Bruc i per Capellades.
 • Línia Igualada - Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Línies urbanes d'Esparreguera i Martorell.
 • Línia Barcelona - Vilafranca del Penedès.
 • Línia Barcelona - aeroport de Reus.
 • Línia Barcelona - Igualada.
 • Línia Barcelona - Esparraguera.
Aquestes aturades representen el 80% del passatge de les línies regulars i discrecionals de la Hispano-Igualadina.


Reacció de la UGT a la sentència de presó a un empresari per accidents laboral

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:38

placaLa UGT de Catalunya considera que la condemna de presó a un empresari suposarà un punt d'inflexió en la conscienciació de la patronal

Tant la Llei de prevenció de riscos laborals com el Codi Penal responsabilitzen l'empresari dels accidents laborals

La UGT de Catalunya considera que la sentència que condemna un empresari a tres anys de presó per la mort de dos treballadors es correspon amb l'aplicació de la llei, que és el que el nostre sindicat ve reclamant des de fa anys. La responsabilitat dels accidents laborals la té l'empresari, ja que és ell qui té la potestat d'organitzar i dirigir l'empresa i fer-hi les contractacions. Per això, tant la Llei de prevenció de riscos laborals com el Codi Penal responsabilitzen l'empresari de qualsevol conseqüència que es derivi del seu incompliment.

Des del nostre sindicat creiem que aquesta sentència suposarà un punt d'inflexió i que servirà perquè els empresaris prenguin més consciència de la importància de la prevenció de riscos a la feina.

Segons les dades del Departament de Treball, de gener a agost de 2007 s'han produït a Catalunya 198.987 accidents durant la jornada de treball, dels quals 71 van ser mortals: 28 al sector serveis, 25 a la construcció, 16 a la indústria i 2 a l'agricultura.La UGT dóna un Sí Crític a la signatura del Pacte Nacional per l'Habitatge

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:56

viviendaEl nostre sindicat desvincula la signatura del Pacte del procés encara obert de debat i consens de la Llei pel dret a l'habitatge.

El Consell Nacional de la UGT de Catalunya ha decidit aquesta tarda donar el seu vist i plau a la signatura del Pacte Nacional per l'Habitatge.

Durant la sessió s'ha desenvolupat un debat sobre les polítiques d'habitatge a Catalunya, dins del qual s'ha analitzat l'evolució del Pla pel dret a l'Habitatge 2004-2007, les darreres novetats al voltant del projecte de Llei pel dret a l'habitatge i el Pacte Nacional per l'Habitatge (PNH).

Pel que fa al PNH, el Consell Nacional de la UGT de Catalunya ha valorat que, malgrat sigui insuficient, es tracta d'un pas endavant per millorar l'accés a un habitatge digne, així com per garantir la permanència en condicions segures, especialment per als col·lectius més vulnerables. Tanmateix s'ha valorat positivament el fet que el PNH fixi els compromisos del Govern de la Generalitat, dels ajuntaments i d'altres organitzacions i entitats, estableixi els recursos econòmics i els mitjans tècnics necessaris, i faci previsió de sòl per al desenvolupament de les accions previstes, en un horitzó a deu anys.

De les mesures que inclou el pacte, la UGT ha volgut destacar: el compromís de construcció d'habitatge de protecció oficial (HPO), que encara que insuficient significa un increment respecte al realitzat; la recerca de sòl per a la construcció d'HPO; el compromís dels ajuntaments per fer complir els terminis de construcció dels HPO, així com el compromís per ampliar el sòl destinat a HPO en els nous planejaments d'ajuntaments i INCASOL; la creació d'un sistema d'avals universal al lloguer i a la compra d'HPO; la millora de la política fiscal al voltant del lloguer i dels ajuts públics per l'accés a l'habitatge, o l'impuls a les polítiques de promoció del lloguer entre propietaris, promotors i llogaters, entre moltes altres.

La UGT vetllarà pel compliment del PNH

El Consell Nacional ha fixat també la voluntat de la UGT de Catalunya de ser especialment curosa en el seguiment del compliment del PNH. En aquest sentit, la UGT elaborarà un informe periòdic en el que farà públic l'evolució del compliment de les mesures i el seguiment del calendari previst, denunciant, si s'escau, l'incompliment dels acords presos.

Continua endavant la Iniciativa Legislativa Popular presentada al Parlament

Tanmateix, considerem que amb el PNH s'ha perdut una oportunitat perquè els compromisos en alguns aspectes anessin més endavant. Així, en les seves aportacions al PNH, la UGT de Catalunya va reclamar la incorporació de la revisió de la Llei d'urbanisme per ampliar la reserva obligatòria per HPO que descriu l'article 57. També vam proposar l'augment del tant per cent de construcció d'HPO destinat al lloguer, superant en proporció el destinat a compra - venda. Pel que fa al finançament vam reclamar un augment en els recursos econòmics per fer front a l'adquisició de sòl, la construcció d'HPO i l'ampliació a més beneficiaris de les polítiques de suport als col·lectius en risc d'exclusió social. D'aquestes propostes algunes han estat recollides parcialment, i altres, definitivament no han estat incloses al PNH.

En aquest sentit, l'AVALOT - Joves UGT de Catalunya va presentar el passat abril una Iniciativa Legislativa Popular al Parlament de Catalunya, amb la finalitat d'establir una sèrie de mesures urgents que milloressin notablement l'accés a l'habitatge. Aquesta iniciativa es troba actualment en procés de recollida de signatures.

La UGT de Catalunya desvincula el PNH del Projecte de Llei pel dret a l'habitatge

La UGT de Catalunya vol manifestar clarament que el nostre sindicat en cap moment ha volgut vincular el PNH al procés de debat i consens que hores d'ara continua al voltant del projecte de Llei pel dret a l'habitatge.

El nostre sindicat, tot i considerar-ho insuficient, veu el PNH com un avanç en la concreció dels compromisos, mitjans tècnics i recursos econòmics que es posaran a disposició per facilitar l'accés a l'habitatge, i entén que cal diferenciar-ho clarament del que defineix i persegueix el projecte de Llei pel dret a l'habitatge que, entre d'altres, marca un model molt específic per a l'habitatge de protecció oficial, model al que la UGT s'oposa pel règim jurídic que defineix.

En aquest sentit, la UGT de Catalunya considera que, malgrat el nostre suport al PNH, hem de fer pública la nostra oposició a alguns aspectes del Projecte de Llei pel dret a l'habitatge.

La UGT de Catalunya , crítica amb la qualificació de 90 anys dels HPO

Pel que fa al termini de qualificació dels HPO, fixat actualment en 90 anys, cal dir que la UGT de Catalunya ha estat crítica amb els plantejaments del govern des del seu inici. El procés d'esmenes al Parlament ha canviat la proposta inicial de la llei que mantenia aquest termini en els habitatges de promoció pública i possibilitava un règim a 30 anys en el cas dels privats.

En la nova proposta (pendent d'aprovació al Parlament), el termini de qualificació dels habitatges de protecció oficial restarà subjecte a un temps variable en funció de la qualificació del sòl, la importància i tipus dels ajuts percebuts en la construcció, el fet que els terrenys o els immobles hagin estat reservats o no pel planejament urbanístic per a ser destinats a habitatge amb protecció oficial, i a la naturalesa pública o privada del promotor dels habitatges.

A la pràctica, això significa que en les promocions sobre sòl públic, el termini de qualificació serà per tota la vida en la majoria de casos. Però a més, en funció de les variables expressades anteriorment, la qualificació dels habitatges serà diferent per cada cas. És a dir, per a dues famílies que tenen el mateix nivell de renda i necessitat d'habitatge, es podria donar el cas que a una li sigui atorgat un habitatge amb una qualificació a 30 anys i a l'altre amb una qualificació per a tota la vida.

Per a la UGT de Catalunya, de prosperar aquesta proposta dins del redactat de la llei, es tractarà de forma desigual els sol·licitants dels HPO, quan a més els criteris per atorgar-los haurien de ser, al nostre parer, el màxim homogenis possibles al territori català, i en qualsevol cas amb el mateix règim jurídic, ja que tots i totes, un cop acreditada la necessitat d'habitatge i complerts els requisits exigits, som iguuals davant la necessitat.La UGT exigeix a Durex que presenti la documentació argumentant el tancament de la planta de Rubí

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:26

Image
Foto: Avui
Els representants dels treballadors de la direcció de SSL Healthcare Manufacturing, fabricant dels profilàctics Durex, no tornaran a asseure's a la taula de negociació fins que la direcció no presenti la documentació que acrediti les raons per les quals ha decidit l'immediat tancament de la planta de Rubí (Vallès Occidental), on hi treballen 230 persones, el 75%, dones.

En la reunió mantinguda aquest matí, la direcció de l'empresa no ha presentat cap tipus de documentació, ratificant, tal i com ha denunciat la UGT de Catalunya des de l'inici del conflicte, que no té cap motiu que justifiqui el tancament d'aquesta, ja que la fàbrica no té pèrdues i simplement vol traslladar-se a un altre país per poder, així, incrementar els seus beneficis.Valoració de la UGT de Catalunya de la llei de serveis socials

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:12

transportsanitariEl nostre sindicat considera que el copagament dels usuaris ha de ser només transitori i demana un acord marc del sector que reguli i dignifiqui les condicions laborals dels professionals

Tot i el llarg període d'espera, finalment avui ha estat aprovada al Parlament de Catalunya la Llei de serveis socials. Des de la UGT de Catalunya fem una valoració positiva respecte al contingut d'aquesta Llei pel que suposa en la millora de les condicions de vida de la ciutadania catalana. Tot i així el sindicat considera que aquesta Llei no equipara els serveis socials a l'educació i a la salut.

La Llei de serveis socials ha estat aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya. Aquesta Llei dóna un pas endavant en aspectes com el reconeixement dels serveis socials com a dret subjectiu; la descentralització dels serveis, aproximant-los a la ciutadania; l'assignació d'un/a professional de referència per a cada persona o família usuària dels serveis socials, i la coordinació del serveis socials amb altres sistemes del benestar com salut i educació.

Des de la UGT de Catalunya es constata, però, que encara manca molt a avançar per tal d'equiparar el sistema de serveis socials al sistema de salut o al sistema d'educació, tant pel que fa a la universalitat i l'accés als serveis com per les condicions laborals de les persones que hi treballen.

Des del sindicat ens reiterem en aspectes que ja vam apuntar en compareixença al Parlament de Catalunya, l'acompliment dels quals suposarà avançar cap a una major inclusió i cohesió social:

 • El copagament de les persones usuàries dels serveis socials ha de contemplar-se en un període transitori previ a l'assoliment del seu finançament públic, promovent així la solidaritat entre la ciutadania. En aquest sentit cal preveure un increment progressiu anual del PIB dedicat a despesa social per tal d'assolir la mitjana de despesa de la Unió Europea.
 • Cal establir un acord marc del sector dels serveis socials que reguli i dignifiqui les condicions laborals de forma igualitària tant per als i les professionals del sector públic com per als del sector privat, element clau per a oferir uns serveis de qualitat.
 • L'Administració Pública ha de gestionar i proveir un mínim de serveis socials públics que donin resposta a les necessitats més bàsiques. D'altra banda, aquells serveis que hagi d'externalitzar, ho ha de fer establint uns criteris de preferència per les entitats d'iniciativa social, aquelles que no tenen afany de lucre.
 • S'ha de impulsar una major acció social de caire comunitari i no tant individualitzada com ve desenvolupant-se actualment, en tant que genera xarxes de ciutadania i xarxes d'actors socials implicats, autònoms i responsables amb els problemes i les necessitats socials tenint en compte la seva integralitat i complexitat.
 • Cal impulsar realment una major participació dels agents socials dotant-los de més poder de decisió.

Des de la UGT de Catalunya també vam considerar que aspectes tan importants com el conjunt de serveis que contempla aquesta llei; la coparticipació de les persones usuàries en el seu finançament; les ratios de personal professional, les seves titulacions d'accés i perfils; la delimitació del treball voluntari, i els estàndards de qualitat, entre d'altres, que han d'estar contemplats en la cartera de serveis, no podien restar pendents d'un posterior decret. És per això que exigim al Govern que, un cop publicada aquesta Llei, no es demori en el seu desplegament reglamentari.UGT insta president de Correus a posar en pràctica les seves bones intencions vers els treballadors

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:54
correosDesprés de la visita inaugural del president de Correus, José Damián, a l'exposició mundial de tecnologia postal i innovació Post-Expo, que se celebra aquests dies a Barcelona, on ha qualificat d'"insubstituïble" el capital humà per a la bona marxa del sector i on ha remarcat que les empreses postals precisen de "professionals cada cop més capacitats que aporten valor afegit als productes i serveis", la UGT de Catalunya pren nota de les bones paraules del responsable de Correus i el convida a convertir-les en fets per demostrar la seva aposta pels treballadors i treballadores de l'empresa pública.

Precisament, els responsables del sector postal de la UGT de Catalunya han lliurat aquest matí a José Damián un comunicat on mostraven la seva perplexitat i malestar per la negativa per part de la direcció territorial de Correus a negociar les noves condicions laborals dels empleats que hauran de traslladar-se forçosament a la Zona Franca i a l'Hospitalet des del barri barceloní de La Sagrera, on els treballs de construcció de la futura estació de l'AVE obligaran a enderrocar les actuals oficines.

Des de la UGT de Catalunya volem recordar al president de Correus que la seva voluntat vers els treballadors no coincideix amb les relacions laborals que s'estableixen a Catalunya, on la imposició guanya el terreny a la negociació. La manca de sensibilitat i consideració de la direcció territorial de Correus queda palesa també en altres situacions que viuen els treballadors a Catalunya, com a l'oficina de Montcada i Reixac on, tot i existir oficines noves, els empleats encara no han estat traslladats, i continuen realitzant les seves tasques amuntegats en les antigues dependències.La inspecció de treball exigeix al centre hipercor de Cornellà que constitueixi un comitè de seguretat i salut laboral

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:17

Com resposta a la denúncia interposada pel delegat de prevenció de la UGT de Catalunya, la Inspecció de Treball requereix al centre Hipercor de Cornellà del Llobregat (Baix Llobregat), que:

 • El secretari i el president del Comitè de Seguretat i Salut Laboral hauran de realitzar, abans del 31 de desembre de 2007, les gestions per a la constitució del Comitè de Seguretat i Salut Laboral, si aquest no està constituït.
 • En cas de considerar oportú incorporar algun tema al Comitè, tots els membres del Comitè de Segueretat i Salut Laboral hauran de comunicar-ho a les empreses i al Servei de Prevenció. El Servei de Prevenció presentarà en el Comitè el seu informe sobre el seu estudi davant la proposta rebuda amb anterioritat. El secretari del Comitè confeccionarà l'ordre del dia amb els temes que s'hagin estudiat pel Servei de Prevenció. Si en el dia del Comitè, el Servei de Prevenció no ha acabat l'estudi, ho haurà de justificar davant el Comitè.
 • El Servei de Prevenció haurà d'assistir a la reunió, si existís algun tema en l'ordre del dia, que hauran de participar sempre amb veu i sense vot.
 • Els punts que es proposin en la reunió del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i no s'hagin presentat prèviament restaran per a la següent sessió després de l'estudi del Servei de Prevenció.
 • A l'acta ha de constar sempre el vot de cada membre del Comitè.
 • Davant una proposta en concret del Reglament realitzada per un Delegat de Prevenció, si l'empresa manifesta el seu vot contrari haurà de justificar-se adequadament el perquè del seu posicionament. Aquesta qüestió haurà de mantenir-se davant qualsevol proposta que realitzi qualsevol Delegat de Prevenció.
 • En cas que existeixi un Reglament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral haurà d'enregistrar-se a l'Administració Laboral.
 • Els representants de l'empresa en el Comitè de Seguretat i Salut Laboral de l'empresa no poden ser treballadors d'una altra empresa.


Catalunya, líder en treballadors per compte propi

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:19

currelaautonomoUn mes més, Catalunya encapçala el rànking de treballadors per compte propi de l'Estat, situant-se a 30 de setembre en 575.407 treballadors autònoms, superant en més de 100.000 a Andalusia, la segona comunitat autònoma en nombre d'empleats per compte propi.

De continuar amb aquest ritme de creixement es compliran les previsions de la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) d'arribar a 600.000 treballadros per compte propi abans de finalitzar el 2007. Per províncies, Barcelona compta actualment amb 412.087 treballadors autònoms; Girona, amb 65.252; Lleida, amb 39.546; i Tarragona, amb 58.522.

A més, a nivell estatal per primera vegada es dóna la circumstància que la taxa interanual d'afiliació d'autònoms (3,65%) supera a la de treballadors en règim general (3,51%).

La CTAC-UGT de Catalunya espera que l'adaptació de la llei a l'àmbit català superi les previsions i que les garanties que s'atorguen al treball per compte propi facin més atractiva l'autocupació de qualitat en el mercat de treball català.La inspecció obliga els centres Corte Ingles i Hipercor de Cornellà a disposar de locals adequats per eleccions sindicals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:59

elcortingles

Considera que l'empresa vulnera la llibertat sindical, tal i com ha denunciat reiteradament la UGT de Catalunya

La Inspecció de Treball de Barcelona torna a donar la raó a la secció sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés en detectar, de nou, un cas clar de vulneració de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (LOLS)

Tal i com va denunciar el nostre sindicat, els centres comercials El Corte Inglés i Hipercor de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) no disposen d'un local adequat i propi per al desenvolupament de les seves activitats a l'empresa, així tampoc diposa del material adequat per a tal finalitat. Fins al moment, i tal i com ha ratificat en la seva declaració davant la Inspecció de Treball la direcció de l'empresa, només existeix una sala del comitè d'empresa i l'ús d'aquesta dependència es distribueix segons els dies de la setmana entre el comitè d'empresa i algunes seccions sindicals (al ser una sala única tant per l'empresa Hipercor, S.A. com per a El Corte Inglés, S.A., la sala s'ha de repartir entre dos comitès d'empresa i diverses seccions sindicals).

Segons l'acta de la Inspecció de Treball, la direcció no ha aportat cap justificació raonable i ratifica que el local no és apropiat i no està condicionat, ni com a salà de comitè d'empresa ni com a sales per a les seccions sindicals. A més, segons afegeix l'acta, "segons la jurisdicció establerta, el local hauria d'estar convenientment equipat".

La Inspecció de Treball conclou que s'incompleix l'article 28 de la Constitució dels articles 8 a 10 de la Llei Orgànica de Llibertat Sindical ja que l'ús de la sala només un o dos dies no ofereix les condicions previstes en la norma. L'Inspector dictamina que "l'empresa, sense motius justificats i de manera unilateral, provoca una lesió al dret de la llibertat sindical" i requereix a la direcció que subsani aquestes deficiències i que "habiliti abans del 31 de desembre de 2007 sales per al comitè d'empresa i per a les seccions sindicals, adequades i condicionades amb mobiliari suficient, ordinador i accés adequat a un sistema informàtic".La UGT destaca la tasca realitzada pels professionals de l'Hospital Vall d'Hebron durant l'apagada

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:30

valldhebrong.064La Federació de Serveis Públics de la UGT de Catalunya vol destacar la professionalitat dels treballadors i les treballadores de l'hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, després que un incendi en la xarxa elèctrica interna deixés a les fosques l'hospital més gran de Catalunya el passat divendres 21 de setembre.

Els responsables de sanitat del nostre sindicat volen transmetre el seu reconeixement públic a la plantilla de l'Hospital de la Vall d'Hebron, que supera els 6.000 empleats, així com a la direcció del centre sanitari per la coordinació de la crisi.

Tot i que encara no s'ha restablert al 100% la normalitat al centre hospitalari, la UGT de Catalunya destaca la tasca realitzada pels professionals del centre durant aquest episodi. En moltes ocasions, els treballadors han acudit voluntàriament a l'hospital fora de les seves hores estipulades per ajudar en tot allò que podien perquè els pacients i usuaris del centre poguessin ser atesos amb la major diligència i rapidesa possibles, percebent en menor mesura les incidències elèctriques que l'hospital ha patit en els darrers dies.DUREX no dóna explicacions del tancament de la planta de Rubí

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:07

Els 230 treballadors i treballadores es quedaran sense feina en 3 ó 4 mesos, segons ha anunciat la direcció de l'empresa

SSL Healthcare Manufacturing, fabricant dels profilàctics Durex, ha anunciat avui el tancament de la seva planta a Rubí (Vallès Occidental), on treballen 230 persones, el 75%, dones.

La direcció de l'empresa, que ha fet públic l'imminent tancament sense informar prèviament el Comitè d'Empresa (que s'ha assabentat pels mitjans de comunicació), ha reunit la plantilla a mig matí per anunciar-los el seu proper acomiadament. L'única informació que s'ha ofert als treballadors i les treballadores és que s'ha decidit tancar la planta perquè "no és competitiva en el mercat" i que el tancament serà efectiu en tres o quatre mesos.

La UGT de Catalunya s'oposa al tancament i en la reunió amb la direcció de l'empresa que s'ha convocat per al proper dimecres, 3 d'octubre, exigirà informació que demostri la manca de competitivitat de la planta.

Amb aquest tancament, la companyia anglesa es quedarà sense cap fàbrica de la marca Durex a Europa.La UGT defensa salari mínim de 1000€ i formació específica per als 27000 treballadors de la dependència

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:57
geriatriaAquesta tarda té lloc al Departament de Treball la primera reunió de la taula negociadora del primer conveni català de la dependència
Aquesta tarda a les 16 hores té lloc a la seu del Departament de Treball del carrer d'Albareda, 1, de Barcelona, la primera reunió de la taula negociadora del que serà el primer conveni català de la dependència
(Primer conveni col·lectiu de Catalunya de centres de dia/nit, residències o habitatges amb servei per a les persones grans o problemàtica derivada de la dependència, teleassistència i servei d'ajuda a domicili).

La taula negociadora està formada per la UGT de Catalunya, com a sindicat majoritari al sector de la geriatria i l'atenció a la dependència, i CCOO, així com les patronals Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Confederació d'Entitats Catalanes d'Atenció a la Dependència Sense Ànim de Lucre (CECAD) i Unió Catalana d'Hospitals. La UGT de Catalunya demanarà que un representant del Departament de Treball tuteli les negociacions.

Actualment hi treballen en aquest sector a Catalunya unes 27.000 persones, tot i que el nombre de treballadors i treballadores, sobretot de teleassistència i d'ajuda domiciliària, haurà d'augmentar considerablement com a conseqüència de les inversions de l'administració arran de la Llei de Dependència.

La taula de negociació del primer conveni autonòmic que ha de regular la feina dels treballadors i les treballadores del sector de la geriatria i la dependència al nostre país es va constituir el passat 2 de juliol. Tot i que aquesta taula tècnica hauria d'haver-se constituït al mes d'abril de 2006 (llavors es parlava només del sector de la geriatria) , fins ara no hi ha hagut cap tipus d'acord pel constant boicoteig per part de la patronal. Durant més d'un any, el nostre sindicat ha reivindicat aquest conveni autonòmic, que ha de servir per dignificar laboralment un sector molt precaritzat i eminentment femení, amb salaris indignes, llargues jornades i condicions físiques i emocionals molt dures.

El nou conveni autonòmic haurà de regular el treball dels i les professionals dels serveis a la dependència: residències de persones grans i de persones dependents, centres de dia i de nit, pisos tutelats, teleassistència i servei d'ajuda a domicili. La UGT de Catalunya defensarà com a prioritàries tres qüestions: els salaris (el salarí mínim, el de la categoria laboral més baixa, no pot ser inferior a 1.000 euros), la formació (establir una qualificació específica per al sector i no contractar treballadors sense formació, com està succeint actualment) i reduir la càrrega de treball.

La UGT de Catalunya (majoritària al sector) ha estat l'únic sindicat en manifestar-se per defensar els drets dels i les professionals catalans de la geriatria i la dependència i exigir una millora substancial en les seves condicions de treball. La darrera acció convocada pel nostre sindicat va ser la concentració de treballadors i treballadores davant el Parlament de Catalunya, on van ser rebuts, entre altres, pel president de la Generalitat, José Montilla. Aquesta acció va precipitar una reunió amb el Departament de Treball, que es va comprometre a tutelar la taula negociadora.La UGT de Catalunya exigeix a Aena qualitat en l'ocupació a la nova T-Sud

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:10

bcnairportA la reunió d'aquest matí s'ha acordat la creació d'una comissió que tuteli la contractació a la T-Sud dels treballadors i les treballadores excedents de la Terminal Nord.

La UGT de Catalunya, a la reunió mantinguda amb la direcció d'AENA aquest matí, ha plantejat como una prioritats aconseguir la millora de la qualitat de l'ocupació en el conjunt de l'aeroport del Prat i, per tant, també a la T-Sud, per tal de garantir un servei de qualitat als ciutadans i les ciutadanes.

D'altra banda, el nostre sindicat ha traslladat a AENA la reflexió que les companyies amb seu a Catalunya, com és el cas de Vueling i Clickair, tinguin garantida d'entrada la seva presència a la nova terminal, així com Iberia, en tractar-se del primer operador de l'Estat espanyol. En aquest sentit, la UGT de Catalunya destaca que, tot i que moltes companyies plantegen propostes futures per tenir presència a la nova terminal, per ara només Iberia ha concretat la construcció d'un nou hangar, que suposarà la creació de dos-cents llocs de treball qualificat.

A la reunió entre AENA i la UGT de Catalunya també s'ha acordat la creació d'una comissió que s'encarregui de tutelar i garantir la contractació a la T-Sud dels treballadors i les treballadores excedents com a conseqüència de la reducció d'activitat a la Terminal Nord (botigues, cafeteries, handling,,,), així com assegurar als treballadors d'aquest sector unes condicions de treball dignes amb sous no inferiors als 1.000 euros.

Per últim, el nostre sindicat també ha traslladat a AENA que, sigui quina sigui finalment l'assignació dels espais de la T-Sud, es garanteixi per sempre una gestió pública i pròxima al territori.La inspecció torna a requerir a El Corte Inglés que lliuri la informació sol·licitada per la UGT

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 15:54

Des del nostre sindicat sospitem que l'empresa continuarà ignorant els requeriments de la Inspecció, com ho ha fet fins ara

corteinglesugtDesprés de la reunió mantinguda entre la direcció d'El Corte Inglés del centre de Diagonal i una representació de la secció sindical de la UGT de Catalunya el passat 31 de maig de 2007, la Inspecció de Treball -després d'analitzar les sol·licituds d'informació requerides per la nostra secció sindical i la documentació finalment entregada per la direcció del centre- decideix cursar un nou requeriment on s'indica que:

 • És criteri de l'Inspector que subscriu que la documentació es lliuri al comitè d'empresa, és a dir, a la representació unitària dels treballadors i les treballadores o a les comissions originades en el propi comitè d'empresa o en les constituïdes en base al Conveni Col·lectiu i independentment de la comissió de les mateixes, existeixin o no delegats de les centrals sindicals o sindicats constituïts a l'empresa, en base a allò establert en l'article 10 de la Llei Orgànica de la Llibertat Sindical.
 • S'haurà d'establir una identitat de documentació a totes les seccions sindicals constituïdes i a la representació unitària, amb la finalitat de no establir elements de discriminació sindical.
 • És criteri de l'Inspector actuant que, segons la documentació lliurada, i analitzada la documentació requerida per la secció sindical de la UGT de Catalunya, manca la següent documentació:
  • Relació nominal de les hores extraordinàries derivades d'inventari.
  • Relació de persones que han realitzat hores extraordinàries per departament trimestralment.
  • Excés de jornades realitzades.
  • Criteris de l'empresa en la recuperació de festius.
  • Obres de la cinquena planta: qualificació de l'obra, permís d'obra, mesures de seguretat, necessitat d'informar al comitè d'empresa i a les seccions sindicals abans d'iniciar les obres.
  • Paqueteria de personal, sala de descans, normes internes, com a forma del treballador i norma exigible, causa de les diferències segons plantes.
  • Abonaments: criteris de l'operativa imperant, per què no es mantenen les operatives.
  • Vacances: relació nominal del personal eventual que ha de gaudir de les vacances, així com la data en què les ha de gaudir.
  • Relació nominal d'incidències relacionades amb els canvis de torn.
  • Cursos de formació: relació de cursos i criteris de compensació.
  • Quadres d'horaris laborals, realitzats de manera explícita i intel·ligibles per als treballadors.
 • Les actes del comitè d'empresa no són de caràcter informatiu. Són respostes a qüestions plantejades pel Comitè d'Empresa i a criteri de qui subscriu no cobreixen les exigències d'informació documental requerides pel Comitè d'empresa i les seccions sindicals.


La UGT reivindica que tots els treballadors puguin accedir a la feina en transport públic

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:33
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: "A la feina en transport col·lectiu"
moute Les nostres ciutats han vist créixer de forma accelerada el nombre de desplaçament motoritzats, al mateix temps que també s'allarga la distància d'aquests desplaçaments. Des de la UGT de Catalunya pensem que la defensa del medi ambient i d'una major qualitat de vida urbana (contaminació, soroll, seguretat, congestió...) requereix canviar els nostres hàbits a l'hora de moure'ns.

El transport actualment és la principal causa de contaminació atmosfèrica i acústica, i suposa també la despesa energètica més important, de l'ordre del 40%, superant així els sectors industrials i residencials. Per aquest motiu, com cada any, recolzem i participem en la campanya de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura del 22 al 29 de setembre i que celebrem sota el lema: "A la feina, en transport col·lectiu".

La dispersió dels polígons industrials i centres de treball ens obliga, com a treballadors i treballadores, a realitzar desplaçaments cada cop més llargs i costosos. S'hi afegeix també la insuficient xarxa de transport públic col·lectiu que impossibilita en molts casos l'accés a la feina amb aquest mitjà de transport, agreujat als polígons industrials on el transport públic col·lectiu és en la majoria dels casos inexistent o simbòlic.

En aquest sentit, volem que la nostra reflexió adopti un caràcter reivindicatiu en favor d'un transport públic digne, segur, sostenible i accessible per a tots els ciutadans en funció de les seves necessitats específiques; de qualitat i ampliat a tots els polígons industrials i nuclis laborals on el vehicle privat és l'única opció per al treballador, que assumeix des del temps invertit fins a l'alt cost econòmic que el desplaçament al seu lloc de treball li comporta.

Volem que a les ciutats s'estableixi un model de mobilitat sostenible, accessible, més planificat i eficient per als treballadors que, dia a dia, es desplacen als seus llocs de treball; més estalviador de recursos i menys agressiu per l'entorn. Per això des de la UGT de Catalunya demanem a les autoritats competents, atès que l'àmbit laboral és el que més vehicles privats mou:

· Adoptar mesures concretes i permanents, que afavoreixin la mobilitat del treballador al seu centre de treball, sense la necessitat del vehicle privat.

· Millorar la qualitat dels sistemes de transport públic per tal que es conformi com una alternativa avantatjosa enfront del transport privat, sense que el treballador/a es vegi afectat per la restricció d'horaris, freqüència, cost o qualitat.

· Una veritable adaptació de l'accés al transport públic, per a totes les persones amb mobilitat reduïda.

· Demanem que arribi al conjunt del territori, tant al que és estrictament urbà com als polígons o nuclis industrials, que sovint són oblidats.

Algunes dades de l'actual sistema de mobilitat:

 • El 85,4% dels accidents de circulació amb víctimes són accidents laborals. Estudiant les dades dels darrers anys es comprova que més d'un de cada tres accidents laborals mortals han estat accidents in itinere, superant qualsevol altre dels sectors productius. Actualment a Catalunya un 55% de la població adulta no té carnet de conduir. Del 45% restant, el 12% no disposa d'accés diari al cotxe tot i tenir carnet. Per tant, existeix un 67% de la població que depèn del transport públic per anar a la feina. El 46% dels treballadors de les àrees industrials metropolitanes necessita més de 20 minuts per arribar al seu lloc de treball des de la parada de transport públic més propera. El desplaçament diari al centre de treball en vehicle privat pot suposar-nos fins a 150 euros mensuals, el que suposa una pèrdua al nostre poder adquisitiu minvant el nostre salari. L'elevat cost econòmic de l'actual model de mobilitat ens afecta a tots i totes. Els costos externs d'aquest model (accidents, sorolls, contaminació, sanitat...) van suposar durant el 2001 a Catalunya 4.744 milions d'euros.

Dossier de la campanya

L'Avalot demana un impuls més fort del lloguer per solventar el problema de l'habitatge

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:10
06-07_ilp_habitatgeDavant l'anunci del Govern d'atorgar als menors de 30 anys que lloguin el seu primer habitatge a partir de l'1 de gener 210 euros mensuals durant 4 anys, l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya manifesten que, malgrat que valorar positivament tot el que són polítiques i ajudes per al foment del lloguer, aquestes iniciatives han d'estar acompanyades d'un impuls més fort del lloguer per solventar el problema d'emancipació dels joves.

D'altra banda, l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya es mostra preocupat pels requeriments per poder beneficiar-se d'aquestes ajudes públiques, sobretot pel que fa al requisit de ser "jove ocupat", degut a l'alta precarietat de la contractació juvenil, col·lectiu que pateix un 60% de temporalitat. L'Avalot es pregunta com podran accedir a aquestes ajudes públiques aquests joves que estan entrant i sortint del mercat constament.

Així mateix, l'Avalot vol alertar del problema que pot suposar que aquestes ajudes quedin minvades per la pujada de preus.

Per aquesta raó, des de l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya reclamem a les administracions públiques una veritable aposta pel lloguer, creant habitatge social de lloguer amb una visió no temporal, que vagi més enllà dels 4 o 5 anys en què es desenvolupen aquestes ajudes i fent, d'aquesta manera, que el lloguer acabi sent una opció real de vida.

En aquest sentit, l'Avalot - Joves de la UGT de Catalunya han endegat una campanya de recollida de signatures per presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Mitjançant aquesta, l'Avalot presentarà al Parlament de Catalunya una Llei de mesures urgents per a l'habitatge, en què es proposarà que:

 • El 65% del sòl que es qualifiqui per a ús residencial de nova implantació es reservi a habitatge de protecció pública.
 • D'aquest 65%, que el 70% es reservi per a habitatge de protecció pública en règim de lloguer i el 30% en règim de compra.
 • Que la Generalitat destini una partida no inferior al 7% del seu pressupost a les polítiques d'habitatge públiques.


UGT a favor de la transferència del servei de rodalies i en contra de la segregació de RENFE

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:36

trenrenfeEl sindicat ha lliurat al Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya la seva proposta de model de gestió de Rodalies.
En aquest, Renfe hauria de ser l'empresa operadora del servei a Catalunya

La UGT de Catalunya exigeix el compliment de l'Estatut de Catalunya pel que fa al traspàs de Rodalies. I en coherència amb la legislació vigent i el nou Estatut, considerem que la Generalitat de Catalunya ha de convertir-se en l'administració gestora dels serveis ferroviaris a Catalunya.

La incertesa sobre les futures condicions laborals dels treballadors i treballadores i la desinformació als sindicats per part del Ministeri de Fomento està en la base de la convocatòria de vaga. Esperem que les converses que es produiran al llarg d'aquesta setmana entre el Ministerio de Fomento i els representants dels treballadors obriran vies de diàleg suficients que faci possible la desconvocatòria de vaga.

La UGT de Catalunya ha traslladat al Secretari d'Infraestructures, Víctor Morlán, al llarg d'una reunió en el dia d'avui el model que defensem pel que fa a la transferència de Rodalies a la Generalitat.

Davant les negociacions que s'estan produint entre el Ministerio de Fomento i el Govern de la Generalitat sobre el traspàs de rodalies, la UGT demana la constitució i convocatòria d'una comissió social de seguiment de les negociacions i les conseqüències de la transferència tant pel que fa al servei com a les condicions laborals dels i les treballadores de l'empresa RENFE Operadora.

El servei ferroviari és un servei essencial i d'interès general, i en conseqüència, els poder públics han de garantir el seu bon funcionament, assumir la qualitat i seguretat de les instal·lacions i els trens, i assegurar unes condicions laborals de qualitat dels treballadors i treballadores de les empreses ferroviàries.

La situació actual de la xarxa ferroviària de rodalies a Catalunya és producte de la falta d'inversió i la poca implicació de les autoritats competents davant un servei deficitari al llarg dels anys, tant en infrastructures i trens, com en personal.

Els usuaris i usuàries, en la seva gran majoria treballadors i estudiants, han estat patint durant els darrers anys el tancament de les estacions, la minva del personal, la massificació de la xarxa. A tot això cal sumar la falta d'informació a la qual són sotmesos els usuaris i els retards constants en el servei.

La disminució de les plantilles d'ambdues empreses (RENFE Operadora i ADIF) ha provocat un deteriorament del servei, tant pel que fa al manteniment i gestió d'infrastructures, com al d'explotació del servei, com el d'atenció al públic. Els treballadors i treballadores ferroviaris han estat víctimes, al mateix temps que els usuaris, de la manca de personal per realitzar el servei amb qualitat i garanties.

Considerem que l'empresa RENFE Operadora, adaptada a la nova situació, ha de ser l'empresa operadora dels serveis de rodalies a Catalunya.La UGT de Catalunya demana als altres sindicats d'El Corte Inglés que es posicionin

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:11

cs_1070726Per al nostre sindicat, el silenci és complicitat

Davant les reiterades sancions per part de la Inspecció de Treball i després que un jutjat hagi sentenciat que el sistema de promoció professional en, al menys, 4 centres d'El Corte Inglés a Barcelona és del tot irregular i discriminatori, la secció sindical de la UGT de Catalunya a l'empresa demana a tots els sindicats presents als diferents comitès que es manifestin clarament i evidenciïn quin és el seu posicionament davant de les males pràctiques que la companyia desenvolupa en l'àmbit de les relacions laborals.

Des de la UGT de Catalunya, entenem que el silenci és una forma inequívoca de complicitat amb les pràctiques de l'empresa i que, amb aquest silenci, els representants sindicals fomenten la vulneració dels drets dels treballadors i les treballadores dels diferents centres.

Per aquesta raó, la UGT de Catalunya demana a CC.OO. de Catalunya que, com a sindicat de classe, no sigui partícep amb el seu silenci d'afavorir les decisions arbitràries que pren l'empresa i que la Inspecció de Treball i els jutjats ja han considerat i consideren il·legals i inadmissibles.

La defensa dels drets dels treballadors i les treballadores estan per sobre de les sigles i només les organitzacions sindicals democràtiques són capaces d'afavorir i garantir les condicions laborals dels treballadors.IPC Agost: UGT es mostra preocupada per la tendència alcista i la minva de l'estalvi de les famílies

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:23

panaderiaLa pujada de les hipoteques i el possible increment de la matèria prima en l'alimentació, riscos per als propers mesos

El nivell de preus tant a Catalunya com a l'Estat han augmentat en un 0,1% durant el mes d'agost situant la variació interanual catalana en un 2,4% i l'estatal, en un 2,2, mantenint-se a dues dècimes.

El suau augment durant el mes d'agost es deu, en part, al descens puntual del preu dels carburants que ha fet decréixer la variació del transport en 6 dècimes a Catalunya. Tot i aquesta davallada cojuntural en la partida de transports, que compensa una mica la pujada dels costos de transport que porta acumulant des d'agost de l'any passat i que dóna una imatge poc real de baixada de preus, la partida continua mantenint-se alta respecte a l'interanual (4,2%).

D'altra banda, també s'esperen pujades en el preu de l'alimentació com a conseqüència de la pujada de preus dels cereals i la llet, fet que minvarà encara més la capacitat adquisitiva de les famílies catalanes, una disminució que es manifesta mes rera mes i que fa que el deute familiar arribi ja al 127% de la renda anual familiar, segons les darreres dades del Banc d'Espanya.

Les famílies amb ingressos baixos continuen sent les més perjudicades, ja que hi dediquen una major part del seu pressupost familiar a l'alimentació i, per tant, els augments en aquest grup de despesa implica un major esforç per part de les famílies amb baixos ingressos o mileuristes.

L'IPC dels mileuristes

El percentatge de despesa en alimentació i habitatge respecte a la despesa total d'una família és més gran si els ingressos familiars són baixos. Així, una família mileurista, amb ingressos inferiors als 1.000 euros mensuals, dedica un 60% al pagament d'habitatge i alimentació, mentre que una família de rendes altes hi dedica tan sols el 45% dels seus ingressos.

Tal i com demostren les dades del passat mes d'agost, habitatge i alimentació són precisament dos dels grups més inflacionistes en els darrers cinc anys. Per tant, la taxa de variació general es veu augmentada quan ponderem les taxes de variació de cada grup segons el pes relatiu de despesa dels mileuristes, on els grups d'habitatge i alimentació tenen més pes.

Així, aplicant aquesta ponderació dels grups, obtenim que l'IPC suportat del mes de juliol per als treballadors i les treballadores que cobren per sota dels 1.000 euros s'apropa més al 2,5% que al 2,2% oficial en el cas d'Espanya, i s'apropa més al 2,7% que al 2,4% oficial a Catalunya, ja que l'IPC oficial només té en compte una distribució de despesa general i no de rendes baixes.

El diferencial d'inflació mileurista entre Catalunya i Espanya se situa durant el mes d'agost en 3 dècimes. No hem d'oblidar que les taxes de creixement són acumulatives i que durant els darrers anys Catalunya, i els segments de rendes més baixes especialment, ha acumulat augments de preus superiors als de l'Estat espanyol.

Per tant, la UGT de Catalunya denuncia un cop més la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores del nostre país, especialment d'aquell conjunt de població que, amb rendes baixes, ha de suportar uns augments relatius en el cost de la vida molt superiors als de les rendes més altes. I recordem que a Catalunya són més de 1.200.000 els treballadors i les treballadores que cobren sous per sota dels 1.000 euros. Per això, el nostre sindicat s'ha compromès a no acceptar salaris submileuristes en els convenis col·lectius que negociï.

D'altra banda continuem defensant les clàusules de revisió salarial i l'IPC català a tots els convenis com un instrument efectiu per corregir la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadores i les treballadores amb la pujada constant dels preus.
La Federació de comerç de la UGT demana a la inspecció una sanció exemplaritzant a El Corte Ingles

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:55

corteinglesugtDesprés que el jutjat Social número 13 de Barcelona hagi declarat que el sistema de promoció professional aplicat per la direcció d'El Corte Inglés en quatre centres de treball de Barcelona discrimina a les seves treballadores i contravé dos articles de la Constitució, La Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya sol·licita a la Inspecció de Treball que dicti una sanció exemplaritzant per a El Corte Inglés per discriminar les possibilitats professionals de les dones en els seus centres.

Des de la Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya creiem que aquest és el moment de què la Llei d'Igualtat aprovada enguany pel Congrés dels Diputats s'apliqui al 100% en el sí de les empreses i que deixi de manifest la voluntat de crear les mateixes possibilitats per a homes i dones en l'àmbit laboral. Així mateix, la recentment anunciada aprovació de la creació de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats a la Feina, depenent del Departament de Treball, mostra la sensibilitat de l'Administració per afavorir definitivament l'assumpció de la igualtat d'oportunitats en el mercat laboral a Catalunya.

Des del nostre sindicat demanem a l'Administració que prengui mesures no simbòliques per a El Corte Inglés, per la seva importància en qualitat de primera distribuidora del mercat estatal i de líder europeu dels grans magatzems, i que converteixi aquesta sentència en exemplaritzant per vulneració dels drets de promoció de les dones en els seus centres.

Encara queda un llarg camí per recórrer en la normalització del paper de les dones en el món del treball. L'exemple d'El Corte Inglés és el més significatiu. Les treballadores dels seus centres no només veuen com es vulneren les seves possibilitats de promoció sino que, mentre que aproximadament el 70% dels empleats d'El Corte Inglés a Catalunya són dones, només un 15% dels llocs de comandament de l'empresa és ocupat per dones. Això sense tenir en compte les discriminacions salarials per raó de sexe, que fan que el salari d'una treballadora d'El Corte Inglés sigui un 30% inferior que el del seu homòleg masculí.La UGT felicita el govern per l'aprovació de la creació de la direcció general d'igualtat d'oportunitats a la feina

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:25

donatreballadoraLa UGT de Catalunya vol felicitar la iniciativa del Govern de la Generalitat per l'aprovació de la creació de la Direcció General d'Igualtat d'Oportunitats a la Feina, depenent del Departament de Treball, una Direcció General que de ben segur ha d'ajudar a afavorir definitivament l'assumpció de la igualtat d'oportunitats en el mercat laboral a Catalunya, que actualment i com reiteradament ha denunciat la UGT de Catalunya, és discriminatori envers les dones i també pel que fa a les condicions de treball de col·lectius com el de les persones joves, immigrants, amb discapacitat o en risc d'exclusió social.

La situació actual, ara per ara, està lluny de garantir veritables condicions d'igualtat en l'accés al mercat de treball, la permanència, la formació o el desenvolupament de la carrera professional. A tal d'exemple, la UGT de Catalunya va presentar el passat més de juny l'informe "La Jornada Parcial de les Dones", on, entre d'altres, es recullen dades com que la taxa d'activitat de les dones és del 52,5 %, 20 punts percentuals per sota de la taxa d'activitat masculina o que el 78 % de la població ocupada que té un contracte a jornada parcial són dones, i la proporció de dones que treballen a jornada parcial és 5 vegades superior a la dels homes. En aquest informe també es constata que, a nivell general, les dones presenten un 33,24% menys de sou que els homes. També, com a reivindicació dins de la campanya que la UGT està realitzant per garantir salaris de com a mínim 1000 euros en tots els convenis col·lectius, recordem que a Catalunya el 54% del total de dones ocupades, tenen salaris mensuals que es troben per sota d'aquesta quantitat, i que dues de cada tres persones que cobren menys de mil euros són dones.

Pel que fa al col·lectiu de persones amb discapacitats, l'any 2006 es van realitzar 8.540 contractes de persones amb discapacitat al mercat de treball ordinari segons dades del Departament de Treball. Dins de la totalitat de persones amb discapacitat contractades, la precarització segueix sent més visible a les dones (3.345 contractes enfront dels 5.195 dels homes) i de les persones majors de 45 anys i els joves. Tanmateix, ha augmentat la temporalitat d'aquest col.lectiu. Els contractes temporals bonificats minusvàlids, representen el 32.06% de la contractació total de les persones amb discapacitat. En aquets sentit, l'any 2006 la majoria dels contractes a persones amb discapacitat van ser de 6 a 12 mesos o de durada indeterminada.

Davant aquesta situació, la UGT de Catalunya vol manifestar també que, a banda de la creació de la Direcció General, és imprescindible impulsar el Consell de Relacions Laborals de recent creació (el 30 de maig d'enguany), el qual encara no ha començat el seu funcionament. Volem recordar que dins d'aquest Consell hi ha també creada la comissió d'Igualtat que, evidentment, tampoc ha començat a funcionar i a partir de la qual hem demanat a la Conselleria de Treball que s'han de consensuar entre tots els agents implicats uns mínims per la possible i efectiva aplicació dels plans d'igualtat a les empreses

És hora de passar als fets perquè realment aquestes iniciatives donin els seus fruits amb la participació de tots els agents socials i es freni definitivament la discriminació en l'àmbit laboral de Catalunya.El Corte Inglés, condemnat per discriminació de gènere

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:58

Un jutjat ratifica les conclusions de la Inspecció de Treball on es detectaven anomalies en la promoció professional a diferents centres de la companyia

El jutjat Social núm. 13 de Barcelona ha condemnat El Corte Inglés per discriminació en el sistema de promoció professional per raó de gènere en els seus centres de l'empresa al carrer Bolívia, a l'Avinguda Diagonal i a la Plaça Catalunya, a Barcelona, i al seu centre de Montornès del Vallès.

El jutjat Social núm. 13 de Barcelona ha condemnat El Corte Inglés per discriminació en el sistema de promoció professional per raó de gènere en els seus centres de l'empresa al carrer Bolívia, a l'Avinguda Diagonal i a la Plaça Catalunya, a Barcelona, i al seu centre de Montornès del Vallès.

La Inspecció de Treball va aixecar 4 actes d'infracció l'any 2005 certificant que l'empresa reconeixia l'existència de desigualtat en la promoció entre homes i dones, tot i que al·legava que "el punt de partida no era discriminatori, malgrat que després donés lloc a desigualtats". Quan la Inspecció de Treball va sol·licitar la justificació objectiva i raonable d'aquesta situació, l'empresa indica que la representació de l'empresa es deu a la situació social actual i que es pretén reorientar la solució d'aquesta situació a través de la negociació col·lectiva.

Les actes d'infracció aixecades per la Inspecció de Treball constata l'existència d'una discriminació indirecta en el sistema de promoció profesional, indicant:

 • Que els ascensos als grups superiors es porta a terme mitjançant criteris subjectius, no transparents, per part de la direcció de l'empresa i sense la participació dels representants legals dels treballadors.
 • Que el resultat és una situació de desigualtat en la participació de les treballadores.
 • Que l'empresa admet certa desigualtat, sense aportar cap justificació objectiva i raonable d'aquesta situació.
Aquestes conclusions no són admeses per la direcció d'El Corte Inglés i la Inspecció de Treball les envia al Jutjat Social perquè aquest es manifesti. La sentència, coneguda avui, condemna El Corte Inglés ratificant les conclusions a què arribà la Inspecció de Treball. La setència declara que el sistema de promoció professional seguit per l'empresa en els quatre centres a què es refereix la demanda incorren en discriminació indirecta per raó de gènere i contravé els articles 14 i 35.1 de la Constitució i, en conseqüència, condema a l'empresa El Corte Inglés.


La UGT denuncia greus deficiències en el transport sanitari del maresme

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:08

transportsanitariLa situació del transport sanitari no urgent al Maresme pateix greus dèficits. La UGT de Catalunya ha detectat greus mancances tant en les condicions laborals dels seus treballadors, com en la qualitat del servei que reben els usuaris de la zona.

El transport sanitari no urgent inclou els serveis dedicats a traslladar usuaris per a consultes externes, rehabilitació i diàlisi, entre d'altres.

Per la UGT de Catalunya, alguns dels problemes més greus del sector es produeixen a la comarca del Maresme, i més concretament a la base de Malgrat. En detallem alguns:

 • No hi ha prou dotacions per a cobrir els serveis programats a la zona, on un vehicle pot arribar a realitzar més de 14 serveis diaris, la qual cosa implica un mínim de tres pacients per trasllat.
 • Els pacients pateixen retards d'entre 4 i 6 hores d'espera per servei.
 • Els treballadors reben diàriament les queixes directes dels usuaris. Juntament amb l'excés de feina, la falta de personal, i el material deficient, fa que patixin l'estrès psicològic i físic.
 • La seguretat dels vehicles adaptats és dubtosa. La majoria dels vehicles de la flota no disposa d'un anclatge reglamentari, ni subjecció per als usuaris. A tot això cal afegir-hi l'antiguitat dels vehicles, que no disposen d'un seient en condicions.
 • En determinades zones del Maresme, el personal es veu obligat a estar a l'escolta en llocs molt poc adients per a descansar, sovint a l'interor dels mateixos cotxes, cobrint torns de fins a 12 hores.
 • No se'ls facilita un horari específic per als menjars; hi ha dies que no poden fer l'àpat durant tota la jornada.

 • No disposen d'aigua potable per a beure, una situació que és encara més greu a la temporada d'estiu, amb les altes temperatures.

 • En consequència de tot plegat, la rotació de treballadors és constant per les condicions laborals precàries que pateixen.

La UGT de Catalunya exigeix que es resolguin de forma immediata aquests problemes, per ser insostenible per a tots els treballadors i treballadores del sector. El sindicat destaca que la zona de Malgrat triplica la seva població en èpoques estivals, mantenint-se les mateixes plantilles que en la resta d'èpoques de l'any.Comunicat de la secció sindical de la UGT a Nylstar Blanes en referència a la informació apareguda a

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:32

banderaDavant la informació apareguda en algun mitjà de comunicació avui, dia 6 de setembre de 2007, on es fa referència a què la secció sindical de la UGT de Catalunya a l'empresa tèxtil Nylstar de Blanes (Girona) va rebutjar el pla de viabilitat i on es dóna a entendre que és la culpable de la situació actual de l'empresa, la nostra secció sindical vol manifestar que:

 • El pla de viabilitat va ser rebutjat en votació pel 90% de la plantilla, ja que no garantia la continuïtat de l'empresa.
 • Allò que ha portat al grup Nylstar a la situació actual és la mala gestió empresarial, en què la direcció de Blanes també té la seva responsabilitat.
 • Gràcies a l'acció sindical, i en especial a l'exercida per la UGT de Catalunya que va iniciar el procés, es va aconseguir aturar la venda de terrenys, i existeix un patrimoni que pot garantir la continuïtat de Nylstar Blanes.
 • A data d'avui, les negociacions del conveni estan aturades, els preacords als quals s'ha arribat no s'apliquen i ni tan sols s'ha abonat la previsió del 2% de l'IPC que marca el govern per al 2007.
 • La informació que facilita la direcció de Nylstar Blanes al comitè d'empresa sobre el procés que estan vivint els treballadors de la fàbrica és mínima.
 • La secció sindical de la UGT de Catalunya continua apostant per la unitat sindical i lamenta els intents de la direcció de Nylstar Blanes per desunir i enfrontar els treballadors i les treballadores del centre.


Catalunya s'apropa als 600.000 treballadors autònoms

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:45

autonomsjornadaCatalunya continua al capdavant en el nombre de treballadors autònoms de l'Estat, amb 574.196 empleats per compte propi, apropant-se cada cop més als 600.000 que la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) preveu per a finals d'any. A més, l'augment en el nombre de treballadors per compte propi també queda palès en el creixement interanual del 3,58%.

La recent aprovació de l'Estatut del Treball Autònom ha ofert una major seguretat jurídica i protecció social per al col·lectiu. Per províncies, cal destacar el paper de Lleida, on el nombre de treballadors per compte propi està a punt d'arribar als 40.000 (els treballadors en règim general a finals de l'agost eren 142.591).

La CTAC-UGT de Catalunya espera que l'adaptació de la llei a l'àmbit català, que s'ha de posar en marxa en les properes setmanes, superi les previsions i que les garanties que s'atorguen al treball per compte propi facin més atractiva l'autocupació de qualitat en el mercat de treball català.Atur agost: exigim un replantejament de la política d'ocupació després de les alarmants dades d'atur

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 14:30

treballadortelemarketingL'estiu acaba amb unes nefastes dades de nivell d'ocupació a Catalunya, on des del maig l'atur ha crescut en un 9,3%, sumant a les borses d'atur 22.660 persones, la meitat -11.898- durant el mes d'agost, quan l'atur ha augmentat en un 4,66%. Des de la UGT de Catalunya denunciem la mala qualitat de l'ocupació que es genera durant la temporada estiuenca, quan les persones que, per la seva poca qualificació o experiència, aprofiten per fer-se lloc en el mercat de treball. És aleshores quan el mercat els ofereix llocs de feina poc qualificats, especialment en el sector serveis.

A més de ser el tercer més consecutiu en què puja l'atur, les dades d'aquest agost són especialment preocupants, ja que són les més elevades dels darrers 5 anys, fent trontollar el que podia semblar un bon any en quantitat -que no pas en qualitat- pel mercat de treball de català: l'increment interanual ha estat de 3.148 persones, el que suposa un augment de l'1,2%. Mentrestant, altres motors econòmics de l'Estat, com el País Basc, s'ha aprofitat la bonança econòmica per reduir l'atur en un 4,25%.

Per províncies, les comarques de Tarragona i a Girona concentren el major increment de l'atur, amb un augment del 8,13% i del 7,44%, respectivament. Aquestes xifres ratifiquen la radiografia de la qualitat de l'ocupació en les zones on el desenvolupament de la infraestructura turística és més desenvolupada. Especialment alarmant és el cas de Tarragona on s'ha patit més augment de la desocupació en un any (6,83%) en comparació amb altres províncies, com la de Barcelona, on només ha augmentat l'atur en un 0,07%.

Per sectors, els serveis i la construcció -amb un increment de 7.192 i 2.414 persones, respectivament- han estat els sectors que més pèrdua de llocs de treball han ocasionat durant el mes d'agost. Novament, des de la UGT de Catalunya volem alertar sobre l'excessiva dependència d'ambdós serveis per part de l'economia catalana, una dependència que no aporta estabilitat a l'ocupació.

D'altra banda, els menors de 25 anys, que intenten trobar feina i començar a prendre experiència durant els mesos d'estiu han estat un dels col·lectius principalment afectats per un mercat de treball poc qualificat i molt precari que no els hi ofereix l'estabilitat d'ocupació que busquen.

Des de la UGT de Catalunya volem mostrar la nostra preocupació per aquesta situació alarmant. Des del sindicat exigim un replantejament de la política d'ocupació perquè la situació no vagi a més i que s'apliqui, sense més dilació, el Pla General d'Ocupació de Catalunya, aprovat l'any passat i signat pels sindicats i la patronal. Així mateix, creiem que la preocupant situació que vivim necessitat una aposta molt clara per l'ocupació indefinida. L'agost ha estat també, pel que fa la contractació, un mes nefast i tornen a obsrevar-se els mateixos números que abans de la Reforma Laboral (dels 184.299 contractes que s'han signat durant aquest mes, només 13,5% han estat indefinits). Des de la UGT de Catalunya creiem que la Reforma Laboral que tants bons fruits ha donat comença a dessaccelerar-se i que cal revifar-la per garantir l'estabilitat de l'ocupació catalana.La UGT exigeix a El Corte Inglés que anul·li totes les clàusules dels contractes on figuren torns no pactats en els acords signats

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:18

L'empresa imposa arbitràriament clàusules irregulars amb horaris de 6 hores de dilluns i dijous i de 8 hores els divendres i dissabtes

La UGT de Catalunya ha sol·licitat a El Corte Inglés la nul·litat de les clàusules dels contractes realitzats amb distribució irregular de la jornada. És a dir, aquells contractes realitzats amb un horari de 6 hores de dilluns a dijous i de 8 hores els divendres i els dissabtes.

Entenem que aquestes clàusules amb aquesta distribució de la jornada són una imposició arbitrària de l'empresa, i que va contra els acords signats per El Corte Inglés i la UGT de Catalunya, entre altres.

En punt nº1 dels criteris d'aplicació de l'acta del comitè intercentres amb data 31 d'octubre de 1995, on es recullen els horaris que es poden realitzar en els centres d'El Corte Inglés, diu textualment que "el quadre general de torns pactat en el present acord recull els diferents torns que poden ser aplicats en cada centre de treball, així com els percentatges mínims o màxims d'adscripció als mateixos". I en el punt nº2 s'afegeix: "els torns que s'apliquen en cadascun dels centres de treball s'ajustaran necessàriament als establerts en el quadre general de referència".

En aquest acord no es recull cap torn de 6 hores de dilluns a dijous i 8 hores els divendres i dissabtes, raó per la qual aquests horaris no poden aplicar-se als treballadors i les treballadores dels centres d'El Corte Inglés.

Tot i mantenir el diàleg i la negociació com a principal sistema de mediació per solucionar els conflictes que es generen dins de l'empresa, la secció sindical de la UGT de Catalunya no pot obviar l'incompliment dels acords signats. Per aquest motiu, i després de la sol·licitud feta arribar per escrit a la direcció de l'empersa, si El Corte Inglés no anul·la aquestes clàusules contractuals amb distribució irregular de la jornada, la UGT de Catalunya denunciarà davant el Jutjat Social aquesta clàusula il·legal que s'està aplicant.Comunicat de la UGT de Catalunya en relació a la situació de la Mútua Universal

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:50

En relació a les diferents informacions aparegudes sobre la Mútua Universal la UGT de Catalunya- que hi té la majoria sindical-, vol expressar el següent:

En tot moment, aquest sindicat separa el que és la institució -la Mútua Universal, de les accions que pugui haver dut a terme la persona o persones d'aquesta Mútua. Sedes de l'àmbit judicial des d'on es dirà si hi ha o no delicte, o bé si s'arxiven les actuacions de la fiscalia, ja que ara mateix es troben sota secret de sumari.

La UGT de Catalunya considera que ara és moment de deixar treballar a la fiscalía, i que les persones o agents interessats en què s'intervingui la Mútua Universal fan un mal favor a la institució, facilitant la pèrdua de clients o altres tipus de conseqüències -com ara la fusió o l'absorció per part d'una altra entitat- que poden perjudicar a aquesta Mútua ja centenària.

El nostre sindicat també vol enviar un missatge de tranquilitat a tots els treballadors de Mútua Universal, i fer-los saber que els llocs de treball d'aquesta institució no corren cap perill. Igualment, cal recordar que treballen per la tercera Mútua d'accidents de treball del país, que l'any 2006 ha obtingut uns beneficis de de 139 milions d'euros. Els seus treballadors, treballen doncs, per una empresa sanejada des del punt de vista financer, i amb una projecció de futur.

Els representants de la UGT de Catalunya que varen assistir ahir a la Comissió de control i seguiment de la Mútua Universal, varen rebre informació al igual que la resta dels membres d'aquesta comissió, tant de l'Auditoria realitzada per la Seguretat Social, com de les alegacions presentades per aquesta Mútua a la Seguretat Social. Durant la reunió, aquesta informació es va posar a disposició de consulta de tots els membres de la comissió. La UGT de Catalunya ja ha fet les gestions oportunes per a que experts en auditories financeres del sindicat analitzin aquesta documentació.

També volem recordar que el control sindical en les comissions de control i seguiment de les Mútues d'Accidents de Treball es recull i està regulada per llei en el RD 1993/1995 de 7 de novembre. Tal i com aquest RD estipula, les Mútues estan obligades a facilitar la informació.

Des de la UGT de Catalunya considerem, i així ho hem manifestat reiteradament, que el paper dels sindicats en aquest òrgan de control és insuficient, per la qual cosa fa temps que reclamem al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales una participació major en els òrgans de direcció, i en conseqüència, una modificació de la Llei.El Corte Inglés: bons resultats econòmics, baixos salaris

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:37

La UGT de Catalunya vol felicitar El Corte Inglés pels excel·lents resultats aprovats ahir en la junta general d'accionistes. Segons l'empresa, líder en el sector de la distribució a l'Estat i en el rànking dels grans magatzems europeus per volum de negoci, l'exercici de 2006 es va tancar amb una facturació total de 17.093 milions d'euros (un 7,8% més que en 2005) i uns beneficis de 711 milions (un 9,3% més que en 2005).

Tot i congratular-se per la bona marxa de la companyia, el nostre sindicat vol denunciar que un any més -i ja en van molts- els beneficis de l'empresa creixen molt per sobre de l'increment que tenen els salaris dels seus treballadors i treballadores. El personal humà dels diferents centres d'El Corte Inglés a l'Estat, que són en definitiva aquells que fan possibles els excel·lents resultats de la companyia, són els grans oblidats en la repercussió d'aquests bons resultats.

Així, mentre els beneficis de l'empresa han augmentat un 9,3% en el darrer exercici; els salaris dels consellers, un 6,25%; i un 5,5% els salaris dels caps/pedra (veure nota nº29, on s'explica que la pedra és una retribució econòmica amb què l'empresa compra voluntats i controla la plantilla en tots els sentits); els treballadors només han vist augmentat el seu sou en un 2,3%.

Des de la UGT de Catalunya ens preguntem si els treballadors i les treballadores d'El Corte Inglés són un valor important per a l'empresa. De ben segur, els responsables creuen que sí, i que els empleats són el valor més important de la companyia. Si és així, ¿per quina raó els treballadors són els únics que no reben millores dels resultats tan exitosos que generen?

Des de la UGT de Catalunya considerem que El Corte Inglés ha de desenvolupar una política salarial adequada a les necessitats dels treballadors i les treballadores i al repartiment equilibrat dels beneficis que generen. Per aquesta raó, el nostre sindicat proposarà els 1.000 euros com a salari mínim mensual, que milloraria substancialment les condicions laborals dels empleats (actualment, el salari base del grup d'inici -durant 2 anys- és de 784,59 euros al mes, i el del grup de professionals, de 808,13 euros)La UGT denuncia que correus d'Abrera acumula cartes des d'abans de les eleccions municipals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:52

LA DIRECCIÓ PROVINCIAL DE CORREUS IGNORA LA SITUACIÓ DE DESBORDAMENT -57 CONTENIDORS PLENS DE CARTES I 200 PAQUETS ACUMULATS-, I NO REFORÇA LA PLANTILLA

La situació de Correus a Abrera és caòtica, i així ho han advertit els representants de la UGT de Catalunya a la Jefatura provincial de Correos y Telégrafos. L'oficina d'Abrera acumula un total de 57 contenidors plens de correspondència i 200 paquets que no hi caben a l'oficina i arriben fins al carrer. Tot i l'informe remès per la UGT de correus a la direcció, aquesta no ha donat cap mena de resposta ni aportat cap solució per a resoldre la situació lamentable del servei a Abrera.

L'amuntegament de cartes afecta totes les seccions, però molt especialment a la nº1(casc antic), amb 5 contenidors plens, a la nº 3 (zona Polígon Barcelonès, Sant Armengol i Urbanització Can Amat), amb 12 contenidors, i la secció 4 (Zones de les Carpes, Can Villalba, Santa María de Villalba, carretera d'Olesa i polígon industrial), amb 40 contenidors, 15 dels quals són plens de correspondència d'abans de les eleccions.

La UGT de Catalunya denuncia la deixadesa constant que pateix la carteria d'Abrera. A més d'aquests grans acumulacions, la manca de personal fa que durant tot l'any l'oficina només pugui repartir la correspondència de totes les seccions cada dos o tres dies. En aquest sentit, el sindicat recorda que la Directiva de la Comunitat Econòmica Europea referida a la prestació dels serveis de correus exigeix que el repartiment de la correspondència es faci diàriament.

Davant d'aquesta situació, la UGT de Catalunya ha exigit a la direcció provincial de Correus que dimensioni la plantilla que treballa a l'oficina d'Abrera el més aviat possible, a fi que els seus habitants puguin tenir un servei digne.Catalunya, primera comunitat autònoma en nombre de treballadors autònoms estrangers

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:45

La CTAC-UGT de Catalunya demana al Govern que compleixi el compromís electoral de posar en marxa el projecte EMPRENDENOU

Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball i Afers Socials d'afiliació d'estrangers a la Seguretat Social, Catalunya continua sent la primera Comunitat Autònoma en nombre d'autònoms estrangers, amb 37.711 treballadors i treballadores (de mitjana durant el mes de juny del 2007), el que suposa un augment de 6.164 persones des de l'1 de gener de 2007.

Del total de treballadors autònoms estrangers, el 48,53% procedeixen de països de la Unió Europea i el 51,46 de països extracomunitaris. Respecte a la UE, els principals països d'origen són Itàlia (3.453), França (3.252), Romania (2.863) i Alemanya (2.075), mentre que dels extracomunitaris trobem el Marroc (4.574), la Xina (3.831), Argentina (1.335) i Paquistan (1.224).

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC - UGT de Catalunya) valora el creixement dels autònoms estrangers com una via important d'estabilitat de part de la nostra immigració i la seva participació en la creació de riquesa al nostre país. A més, considerem que aquest procés es veurà facilitat pel conveni signat entre la UPTA (en el cas de Catalunya, la CTAC) i la Secretaria d'Estat d'Immigració i Emigració el passat 29 de juny, amb l'objectiu d'assessorar els ciutadans i ciutadanes estrangers que vulguin obrir un negoci per compte propi, avaluant la viabilitat i la solvència econòmica dels projectes (obligacions fiscals, qualificació del treballador, possibilitats de crear ocupació, situació regularitzada del treballador, etc.), així com simplificant el procés i dotant-lo de seguretat jurídica.

D'altra banda, la CTAC demana al Govern de la Generalitat que compleixi el compromís electoral de posar en marxa el projecte EMPRENDENOU, proposat pel nostre sindicat i dirigit a integrar els autonòms estrangers al nostre país i assessorar-los amb eines de gestió empresarial perquè tirin endavant el seu negoci.

(Segueix)

La UGT denuncia que un dels sindicats d'empresa d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya grava les reunions del comitè sense consentiment

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:59

La UGT de Catalunya denuncia que el sindicat minoritari a El Corte Inglés de Plaça Catalunya (Barcelona), sindicat afí a l'empresa, ha gravat les reunions del comitè d'empresa sense consentiment, tal i com s'ha reconegut en la reunió celebrada aquest matí amb els diferents portaveus sindicals, a més de la presidenta i del secretari del comitè del centre, per signar l'acta que torna a donar validesa als drets dels delegats sindicals, tal i com reconeix la Llei Orgànica de Llibertat Sindical (veure nota nº53).

Novament, aquest "departament sindical" d'El Corte Inglés deixa de manifest la seva manca d'ètica, agreujada per l'ús immoral que ha fet d'aquestes gravacions en presentar-les davant del cap de personal del centre de Plaça Catalunya.

Per a la UGT de Catalunya, aquest escandalós cas torna a demostrar la connivència entre El Corte Inglés i els sindicats d'empresa que treballen dia a dia per garantir els beneficis de la companyia i no els drets dels treballadors, com constitucionalment tenen establert. Des de la UGT de Catalunya ens preguntem si aquest és el marc de relacions laborals que vol el cap de Recursos Humans d'El Corte Inglés de Catalunya.

El nostre sindicat estudiarà prendre les mides legals oportunes per evitar que aquest tipus accions tornin a repetir-se.Enhorabona de la UGT de Catalunya a Isidoro Àlvarez: La medalla d'or al mèrit del treball és un èxit per a l'empresa

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 14:22

El nostre sindicat condidera, però, que aquest reconeixement posa encara més en evidència la necessitat d'un canvi de rumb de les polítiques de personal que El Corte Inglés aplica als centres de Catalunya


La Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya valora positivament el reconeixement que el Ministeri de Treball ha fet al president d'El Corte Inglés, amb la concessió de la Medalla al Mèrit del Treball, perquè representa un èxit per a l'empresa.

El nostre sindicat considera, però, que aquest èxit per a la imatge d'El Corte Inglés i per a la del seu president queda desvirtuat pel conflicte enquistat que té lloc als centres de treball de Catalunya. Per a la UGT de Catalunya, la tasca dels "executors" de la política de personal (encapçalada per la Direcció de Recursos Humans de Catalunya), incapaços de trobar solucions que no passin per la pressió antisindical i l'amenaça laboral; incapaços d'entendre el rol reivindicatiu del sindicalisme, i incapaços d'establir processos de negociació efectiva que permetin arribar a acords acceptables per a les parts fan un mal favor a la imatge pública d'una de les empreses més fortes i amb més projecció de l'economia espanyola i catalana.IPC juny: Els transports, un dels principals elements que generen més inflació a Catalunya que a Espanya

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:46

L'increment de preus per als 'mileuristes' s'apropa més al 2,9% que al 2,7% oficial a Catalunya

Els preus van pujar el passat mes de juny un 0,2% a Espanya i un 0,3% a Catalunya. De nou, el nostre país pateix un diferencial d'inflació superior a la mitjana de l'Estat i a les Comunitats Autònomes més competitives: a Madrid l'increment ha estat de dues dècimes i al País Basc i al País València, d'una dècima. Les partides que més han augmentat de preu aquest mes han estat el parament de la llar (0,7%) i les típiques d'un mes estiuenc, com hotels, cafès i restaurants (0,6%), i transports (0,4%).

Així, la inflació interanual a Catalunya queda situada en un 2,7%. No només no s'aconsegueix reduir el diferencial que ens situa tres dècimes per sobre de la resta de l'Estat espanyol, sinó que som la Comunitat Autònoma amb l'IPC interanual més elevat, amb els efectes que això genera sobre la nostra economia (redueix la competitivitat) i sobre les economies domèstiques (redueix el poder adquisitiu). Els grups que més s'han incrementat en el darrer any han estat l'ensenyament (6,4%), begudes i tabac (6,3%), i hotels, cafès i restaurants (5,8%).

Els preus del transport

Aquest mes de juny, el cost del transport ha tornat a augmentar en 4 dècimes respecte el mes anterior, un comportament degut a l'augment dels preus dels carburants. Aquest és precisament, un dels fets diferencials que fan que el nivell d'inflació a Catalunya sigui més elevat que a la resta d'Espanya, i que repercuteix directament sobre els costos mitjans de transport.

Els costos mitjans de transport a Catalunya són més alts que a l'Estat espanyol per dues raons: la primera, per la major existència de peatges en el transport per carretera, i la segona, pels majors costos de congestió, deguts a una intensitat de trànsit força més alta a Catalunya (especialment en l'àmbit metropolità) que a la mitjana espanyola, a causa de la manca de dotació d'infrastructures de transport públic i privat.

Els problemes que la mobilitat ineficient comporta per a la nostra economia han estat denunciats reiteradament per la UGT de Catalunya. La manca d'infraestructures (vials, ferroviàrias, aeroportuàries) comporta greuges en la distribució de mercaderies i sobrecostos per als treballadors i les treballadores en l'accés al seu lloc de treball, on moltes vegades no arriba el transport públic (polígons industrials). Per una altra banda, els canals de distribució de béns van ser objecte d'estudi en la comissió en què va participar el nostre sindicat, que ja va apuntar-hi com una de les causes del diferencial d'inflació.

L'IPC dels 'mileuristes'

El percentatge de despesa en alimentació i habitatge respecte a la despesa total d'una família és més gran si els ingressos familiars són baixos. Així, una família mileurista, amb ingressos inferiors als 1.000 euros mensuals, dedica un 60% al pagament d'habitatge i alimentació, mentre que una família de rendes altes hi dedica tan sols el 45% dels seus ingressos.

Habitatge i alimentació són precisament dos dels grups més inflacionistes en els darrers cinc anys. Per tant, la taxa de variació general es veu augmentada quan ponderem les taxes de variació de cada grup segons el pes relatiu de despesa dels mileuristes, on habitatge i alimentació tenen més pes.

Així, aplicant aquesta ponderació dels grups, obtenim que l'IPC suportat del mes de juny per als treballadors i les treballadores que cobren per sota dels 1.000 euros s'apropa més al 2,6% que al 2,4% oficial en el cas d'Espanya, i s'apropa més al 2,9% que al 2,7% oficial a Catalunya, ja que l'IPC oficial només té en compte una distribució de despesa general i no de rendes baixes.

El diferencial d'inflació mileurista entre Catalunya i Espanya se situa durant el mes de juny en 3 dècimes. El seu comportament des de començaments d'any ha estat a l'alça, sent nul al mes de gener i amb tendència a l'alça fins a arribar a les 3 dècimes de diferencial.

No hem d'oblidar que les taxes de creixement són acumulatives i que durant els darrers anys Catalunya, i els segments de rendes més baixes especialment, ha acumulat augments de preus superiors als de l'Estat espanyol.

Per tant, la UGT de Catalunya denuncia un cop més la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores del nostre país, especialment d'aquell conjunt de població que, amb rendes baixes, ha de suportar uns augments relatius en el cost de la vida molt superiors als de les rendes més altes. I recordem que a Catalunya són més de 1.200.000 els treballadors i les treballadores que cobren sous per sota dels 1.000 euros. Per això, el nostre sindicat s'ha compromès a no acceptar salaris submileuristes en els convenis col·lectius que negociï.

D'altra banda continuem defensant les clàusules de revisió salarial i l'IPC català a tots els convenis com un instrument efectiu per corregir la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadores i les treballadores amb la pujada constant dels preus.Els treballadors de correus de Montcada i Reixac estan classificant les cartes al carrer com a protesta per les condicions laborals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:23

Cinc mesos després, la direcció de Correus no ha complert el seu compromís de traslladar els treballadors a la nova oficina ni de redimensionar la plantilla per les noves necessitats del municipi


Com ja vam anunciar ahir, els delegats i les delegades de la UGT de Catalunya a Correus han ocupat l'oficina de Correus de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), com ja van fer durant dos dies el passat mes de febrer, fins que la Direcció Territorial de Correus no es comprometi per escrit i amb una data concreta al trasllat de la plantilla a la nova oficina, enllestida des de fa 11 mesos i situada al mateix carrer de Montiu. També com a senyal de protesta, els treballadors i les treballadores de l'oficina han tret les taules i el correu al carrer i estan fent allà la seva feina de classificació de les cartes.

La plantilla de Correus i el nostre sindicat porten anys demanant un nou local, ja que l'actual (situat al carrer de Montiu, 12) és molt petit i no permet als 26 treballadors i treballadores oferir un correcte servei i desenvolupar la seva feina en condicions de salut laboral òptimes. Des de l'estiu de l'any passat, la nova oficina està enllestida i té els permisos municipals, però la direcció de Correus es nega a posar-la en funcionament. Després de les protestes de la plantilla i de la UGT de Catalunya el mes de febrer, amb el suport de l'alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, la Direcció Territorial de Correus es va comprometre a obrir la nova oficina i traslladar els treballadors i les treballadores en el termini màxim d'un mes, però han passat cinc mesos i la plantilla continua treballant en una carteria on les condicions en matèria de salut laboral són inexistents.

D'altra banda, els treballadors i les treballadores també protesten per l'incompliment de Correus de redimensionar la plantilla a Montcada i Reixac, ja que hi ha noves zones urbanitzades al municipi on no es reparteix el correu per manca de personal, com és el cas de Mas Duran, tot i les reiterades queixes de l'Ajuntament.El Corte Inglés i els seus sindicats reconeixen haver vulnerat drets fonamentals dels delegats sindicals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:16

Cinc mesos després, la direcció de Correus no ha complert el seu compromís de traslladar els treballadors a la nova oficina ni de redimensionar la plantilla per les noves necessitats del municipi


Com ja vam anunciar ahir, els delegats i les delegades de la UGT de Catalunya a Correus han ocupat l'oficina de Correus de Montcada i Reixac (Vallès Occidental), com ja van fer durant dos dies el passat mes de febrer, fins que la Direcció Territorial de Correus no es comprometi per escrit i amb una data concreta al trasllat de la plantilla a la nova oficina, enllestida des de fa 11 mesos i situada al mateix carrer de Montiu. També com a senyal de protesta, els treballadors i les treballadores de l'oficina han tret les taules i el correu al carrer i estan fent allà la seva feina de classificació de les cartes.

La plantilla de Correus i el nostre sindicat porten anys demanant un nou local, ja que l'actual (situat al carrer de Montiu, 12) és molt petit i no permet als 26 treballadors i treballadores oferir un correcte servei i desenvolupar la seva feina en condicions de salut laboral òptimes. Des de l'estiu de l'any passat, la nova oficina està enllestida i té els permisos municipals, però la direcció de Correus es nega a posar-la en funcionament. Després de les protestes de la plantilla i de la UGT de Catalunya el mes de febrer, amb el suport de l'alcalde de Montcada i Reixac, César Arrizabalaga, la Direcció Territorial de Correus es va comprometre a obrir la nova oficina i traslladar els treballadors i les treballadores en el termini màxim d'un mes, però han passat cinc mesos i la plantilla continua treballant en una carteria on les condicions en matèria de salut laboral són inexistents.

D'altra banda, els treballadors i les treballadores també protesten per l'incompliment de Correus de redimensionar la plantilla a Montcada i Reixac, ja que hi ha noves zones urbanitzades al municipi on no es reparteix el correu per manca de personal, com és el cas de Mas Duran, tot i les reiterades queixes de l'Ajuntament.El comitè d'empresa exigeix a Merck que desvetlli quin serà el futur dels seus treballadors i la viabilitat de les seves plantes

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:21

Els treballadors i les treballadores de la planta de Merck Farma y Química, situada a Mollet del Vallès, s'han manifestat novament avui davant de la fàbrica per protestar per la incertesa que viuen com a resultat de la fusió amb l'empresa suïssa de biotecnologia farmacèutica Serono i de la venda de la divisió de genèrics a la farmacèutica nord-amerciana Mylan. Les mobilitzacions continuaran de 12 a 15 hores fins al proper divendres 13 de juliol.

Els representants dels treballadors han presentat avui a la direcció de l'empresa les seves exigències. Per a la UGT de Catalunya resulta inadmissible la situació d'incertesa que es viu actualment. El nostre sindicat ha exigit a la direcció que negociï amb els representants dels treballadors i les treballadores la fusió amb Serono i les seves conseqüències per a la plantilla de Mollet del Vallès, així com que l'empresa presenti un pla de viabilitat de la planta catalana que confirmi si es mantindrà la producció i, per tant, els llocs de treball.

El procés de fusió de l'alemanya Merck amb la suïssa Serono comportarà el trasllat de tres departaments de la planta de Mollet del Vallès a Madrid, concretament el d'oncologia, el d'ètics (medicaments amb marca) i el d'investigació i anàlisi clíniques. En aquests departaments -de recerca i d'alt valor afegit- treballen 14 professionals, que seran traslladats. L'empresa ha comunicat aquesta decisió als treballadors i les treballadores sense oferir cap tipus de negociació amb els sindicats.

A més, Merck ha venut la seva divisió de medicaments genèrics, Genéricos Merck, a l'empresa farmacèutica nordamericana Mylan. Aquest fet ha despertat els temors de la plantilla, ja que el 45% de la producció total de Merck anava destinada a Genéricos Merck.Delegats de CCOO agredeixen sindicalistes de la UGT de Catalunya

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:29
La UGT de Catalunya exigeix a la direcció de CC.OO. que demani disculpes per les agressions dels seus delegats a sindicalistes de la UGT

La UGT de Catalunya es planteja denunciar els agressors en els tribunals

La UGT de Catalunya considera de màxima gravetat les agressions que els representants del nostre sindicat han rebut aquesta tarda en l'acte de la signatura de la pròrroga del Conveni d'Hostaleria de Catalunya, que la UGT de Catalunya considera altament satisfactori ja que suposa un increment salarial del 2,7%.

Des de la UGT de Catalunya, exigim a CC.OO que desterri aquest tipus d'actituds i als seus protagonistes, ja que aquestes lamentables imatges contribueixen a crear una mala imatge del sindicalisme.

L'actitud d'amenaces i agressions demostren el nerviosisme i la incoherència d'alguns dels delegats de CC.OO. de Catalunya.La UGT demana a CCOO coherència de no signar el conveni de l'Hotel Juan Carlos I

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:13
La pròrroga del Conveni d'Hostaleria de Catalunya, que el nostre sindicat signarà aquesta tarda, suposa un increment salarial del 2,7%, mentre que el preacord del Conveni de l'Hotel Juan Carlos I inclou un increment del 2,1%

Des de la Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya no entenem que CCOO ens demani públicament "coherència" i que no signem la pròrroga del Conveni d'Hostaleria de Catalunya, que suposa un increment salarial del 2,7%, segons ells, molt insuficient. Tanmateix, CCOO ha arribat a un principi d'acord en solitari per signar el conveni de l'Hotel Juan Carlos I, amb un increment salarial del 2,1%, sis dècimes per sota de l'increment del conveni d'hostaleria que rebutgen.

La UGT de Catalunya, com a sindicat majoritari al sector amb 1.400 delegats i delegades, defensa i signarà una pròrroga del Conveni d'Hostaleria de Catalunya, que tindrà vigència de l'1 de maig al 31 de desembre de 2007 perquè tots els treballadors i treballadores amb contractes temporals, fixes-discontinus, etc., puguin beneficiar-se de l'increment salarial del 2,7% que s'ha pactat per a enguany.

La signatura de la pròrroga del conveni, que afecta 250.000 treballadors i treballadores a tot Catalunya, va ser aprovada per unanimitat en l'assemblea de delegats i afiliats de la UGT de Catalunya del sector de l'hostaleria el passat dijous, 5 de juliol.

La UGT de Catalunya signa aquesta pròrroga del conveni perquè suposa un avenç important en la millora de les condicions salarials dels treballadors i les treballadores del sector. Amb aquest augment del 2,7%, ja hem aconseguit que els treballadors de l'Hostaleria a la província de Barcelona, un gruix de treballadors estables de gairebé 100.000 professionals, cobrin un sou per sobre dels 1.000 euros, quedant només per sota d'aquesta quantitat les categories 5a bis (els treballadors que accedeixen a la primera feina al sector i els que no tenen cap experiència professionals, amb 953,14 euros) i 6a (els aprenents menors de 18 anys, amb 836 euros).

Tanmateix, aquesta pròrroga ha estat només el primer pas. L'increment salarial i les millores s'hauran de revisar, consolidar i ampliar a la resta de províncies catalanes amb la signatura del nou conveni, a començaments de l'any vinent, ja que amb la pròrroga que se signa demà s'ha acordat la creació d'una comissió que durant els propers mesos de 2007 haurà de negociar la reagrupació de categories i grups professionals que fins ara existien a nivell català per adaptar-los a l'Acord laboral estatal d'hostaleria.

pdf Taula de salaris de l'Hotel Juan Carlos I 1,13 MbLa UGT interposa una demanda contra El Corte Inglés per vulnerar els drets sindicals dels seus delegats

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:50

Tal i com ja vàrem anunciar, la UGT de Catalunya ha portat davant la justícia ordinària El Corte Inglés de Plaça Catalunya (Barcelona) per la vulneració dels drets sindicals dels seus representants al centre.

El nostre sindicat va interposar la demanda el passat 5 de juliol al Jutjat Social de Barcelona. En ella, la UGT de Catalunya denuncia que l'empresa i els seus "departaments" sindicals s'han mantingut en la seva negativa de fer possible un model de Relacions Laborals basat en el diàleg i el respecte, limitant als portaveus de la UGT de Catalunya la seva participació als òrgans de representació dels treballadors de l'empresa i excloent-los de les funcions i dels drets que li són propis.

L'actitud de l'empresa i dels seus "departaments" sindicals continua sent d'assetjament i de discriminació sindical als delegats sindicals de la UGT de Catalunya. La discriminació sindical vers als nostres delegats es manifesta mitjançant l'assetjament i la manca d'informació que es proporciona als delegats sindicals de la UGT, limitant greument la seva capacitat d'actuació sindical i de la seva pròpia activitat, és el detonant d'una discriminació sindical que es produeix dia rera dia vers els delegats de la UGT de Catalunya.

La UGT de Catalunya exigeix:

 • Que, de forma immediata, acabin les instruccions que l'empresa dóna als seus sindicats (FETICO i FASGA) de limitació de l'activitat sindical.
 • El cessament immediat de qualsevol actuació que tendeixi a condicionar l'activitat dels delegats sindicals de la UGT de Catalunya.
 • El reconeixement del Comitè d'Empresa aprovat en la primera reunió del 17 de gener com l'únic vàlid i la derogació de les posteriors modificacions imposades.

És per això que a la UGT de Catalunya no li queda més remei que buscar l'empara dels tribunals de Justícia per fer valer els seus drets com a representació dels treballadors i les treballadores del centre.La UGT aconsegueix un sou mínim de 1000€ per als treballadors d'hostaleria de Barcelona

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:46

L'increment salarial per a aquest any que se signa demà suposa un avenç molt important que es consolidarà i ampliarà a la resta de Catalunya en el Conveni d'Hostaleria de Catalunya de l'any vinent


La UGT de Catalunya, com a sindicat majoritari al sector amb 1.400 delegats i delegades, signarà demà dimarts, 10 de juliol, a les 17 hores, a la seu de Foment del Treball, una pròrroga del Conveni d'Hostaleria de Catalunya, que tindrà vigència de l'1 de maig al 31 de desembre de 2007. Aquesta pròrroga del conveni 2004-2007 se signa perquè tots els treballadors i treballadores amb contractes temporals, fixes-discontinus, etc., puguin beneficiar-se de l'increment salarial del 2,7% que s'ha pactat per a enguany.

La signatura de la pròrroga del conveni, que afecta 250.000 treballadors i treballadores a tot Catalunya, va ser aprovada per unanimitat en l'assemblea de delegats i afiliats de la UGT de Catalunya del sector de l'hostaleria el passat dijous, 5 de juliol.

La UGT de Catalunya signa aquesta pròrroga del conveni perquè suposa un avenç important en la millora de les condicions salarials dels treballadors i les treballadores del sector. Amb aquest augment del 2,7%, ja hem aconseguit que els treballadors de l'Hostaleria a la província de Barcelona, un gruix de treballadors estables de gairebé 100.000 professionals, cobrin un sou per sobre dels 1.000 euros, quedant només per sota d'aquesta quantitat les categories 5a bis (els treballadors que accedeixen a la primera feina al sector i els que no tenen cap experiència professionals, amb 953,14 euros) i 6a (els aprenents menors de 18 anys, amb 836 euros).

Tanmateix, aquesta pròrroga ha estat només el primer pas. L'increment salarial i les millores s'hauran de revisar, consolidar i ampliar a la resta de províncies catalanes amb la signatura del nou conveni, a començaments de l'any vinent, ja que amb la pròrroga que se signa demà s'ha acordat la creació d'una comissió que durant els propers mesos de 2007 haurà de negociar la reagrupació de categories i grups professionals que fins ara existien a nivell català per adaptar-los a l'Acord laboral estatal d'hostaleria.

D'altra banda, des de la UGT de Catalunya no entenem que CCOO s'hagi negat a signar aquesta pròrroga del conveni d'hostaleria criticant la seva insuficiència, però que en canvi hagi arribat a un principi d'acord en solitari per signar el conveni de l'Hotel Juan Carlos I, amb un increment salarial del 2,1%, sis dècimes per sota de l'increment del conveni d'hostaleria que rebutgen.El Corte Inglés vulnera els drets de dues mares treballadores

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:19

La UGT de Catalunya porta l'Hipercor de Girona als tribunals per negar a dues treballadores el dret a concretar l'horari de la jornada reduïda per cura de menors


El Corte Inglés continua posant traves a les mares treballadores i vulnerant el seu dret a reduir la jornada per cura de menor i a concretar aquest horari de jornada reduïda. En un nou cas de vulneració de drets i de persecució sindical, l'Hipercor de Girona a negat a una delegada sindical de la UGT de Catalunya, Anna Pujolar, i a una afiliada al nostre sindicat la sol·licitud per concretar l'horari de la jornada reduïda de dilluns a divendres. El nostre sindicat presentarà una demanda als tribunals per aquests dos casos.

Les dues treballadores van sol·licitar en abril i maig, respectivament, a la direcció de l'Hipercor de Girona una ampliació d'horari dins de la seva jornada reduïda: tenen una reducció d'1/3 de la jornada i sol·liciten una reducció d'1/8, tal com permet la nova Llei d'Igualtat. A més, les dues treballadores van sol·licitar una nova concreció horària, de dilluns a divendres (actualment treballen de dilluns a dissabte).

Passat el termini en què l'empresa està obligada a donar resposta, la direcció va denegar la sol·licitud a les dues treballadores i els va demanar més informació que justifiqués el nou horari. En el cas de la delegada de la UGT de Catalunya, a més, Hipercor li va imposar un altre horari diferent del que està fent i del que demana.

El passat 15 de juny, l'empresa va denegar novament la sol·licitud de les dues treballadores, argumentant que no són "raons excepcionals" i "per causes organitzatives del departament". Respecte a les raons organitzatives del departament que addueix Hipercor, hem de dir que la delegada treballa en la línia de caixa, on hi ha aproximadament 40 treballadores més, i que l'afiliada rota diàriament de departament en funció de les necessitats de personal que s'han de cobrir.

Paradoxalment, mentre nega a les mares treballadores els seus drets més bàsics reconeguts a l'Estatut dels Treballadors, El Corte Inglés ha sol·licitat a l'Instituto de la Mujer (Ministeri de Treball i Afers Socials) que li reconegui com a "Entitat col·laboradora en la igualtat d'oportunitats" dins del Programa Óptima.Els delegats i afiliats de la UGT aproven per unanimitat el preacord del conveni d'hostaleria

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:08

El conveni, que afecta 250.000 treballadors i treballadores a Catalunya, se signarà el proper 10 de juliol


Aquest matí, l'assemblea de delegats i afiliats de la UGT de Catalunya al sector de l'hostaleria ha aprovat per unanimitat el principi d'acord del Conveni Col·lectiu d'Hostaleria de Catalunya, que afecta 250.000 treballadors i treballadores al nostre país. A l'assemblea han participat 150 treballadors i treballadores procedents de 100 empreses, més de la meitat de les quals són grans cadenes d'hostaleria.

Aquest conveni, que tindrà vigència de l'1 de maig al 31 de desembre de 2007, és una pròrroga de l'anterior (2004-2007) que s'ha fet perquè tots els treballadors i treballadores amb contractes temporals, fixes-discontinus, etc., puguin beneficiar-se de l'increment salarial del 2,7% que s'ha pactat per a enguany.

El nou conveni sectorial s'haurà de signar l'any vinent, ja que s'ha creat una comissió que durant aquests mesos haurà de negociar la reagrupació de categories i grups professionals que fins ara existien a nivell català per adaptar-los a l'Acord laboral estatal d'hostaleria.

El preacord el van signar el passar 26 de juny la UGT de Catalunya i les patronals Confederació d'Hostaleria, Gremi de Restauració i ACERCO. El conveni se signarà finalment el proper dia 10 de juliol a les 17 hores a la seu de Foment del Treball.

La UGT de Catalunyá és el sindicat majoritari al sector, amb 1.400 delegats i delegades.Constituïda la taula de negociació del primer conveni català de la geriatria

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:12
Aquesta taula, esperada durant més d'un any, s'ha pogut constituir gràcies a la pressió exercida per la UGT de Catalunya, l'únic sindicat que s'ha mobilitzat per assolir el conveni català del sector

El conveni català dels treballadors i les treballadores del sector de la geriatria va donar ahir un dels primers passos: la constitució de la taula de negociació del conveni col·lectiu que ha de regular el sector a nivell autonòmic.

Tot i que aquesta taula tècnica hauria d'haver-se constituït al mes d'abril de 2006, fins al moment no hi ha hagut cap tipus d'acord pel constant boicoteig per part de la patronal. Durant més d'un any, el nostre sindicat ha reivindicat aquest conveni autonòmic, que ha de servir per dignificar laboralment el sector de la Geriatria català, centrant el futur d'aquest conveni català en tres qüestions principals: els salaris, la càrrega de treball i la formació.

La UGT de Catalunya (majoritària en el sector) ha estat l'únic sindicat en manifestar-se per defensar els drets dels professionals catalans de la Geriatria i exigir una millora substancial en les seves condicions de treball.

La darrera acció convocada pel nostre sindicat va ser la concentració de treballadors i treballadores davant el Parlament de Catalunya, on van ser rebuts, entre altres, pel president de la Generalitat, José Montilla. Aquesta acció va precipitar una reunió amb el Departament de Treball, que es va comprometre a tutelar la taula negociadora que ahir, finalment, es va iniciar.

La precarietat laboral en el sector

Els 22.000 treballadors i treballadores (el 90% són dones) de residències i centres de dia per a gent gran estan emparats actualment per un conveni estatal de la Geriatria, que la UGT de Catalunya considera totalment insuficient. Els i les auxiliars de geriatria dels centres privats i concertats cobren un salari que no arriba als 800 euros bruts al mes per una jornada de 40 hores setmanals, cobren només 7 euros per treballar un dia festiu sencer i tenen l'antiguitat congelada. Aquests treballadors i treballadores demanen l'equiparació salarial amb els treballadors dels centres públics, que cobren 1.168 euros bruts al mes. A Catalunya hi ha només 17 centres geriàtrics públics, dels 1.046 centres que hi ha a tot Catalunya.

Amb aquests salaris i les dures condicions físiques i emocionals que suposa la cura de la gent gran (18 de cada 25 malalts de fibromiàlgia són treballadores de la geriatria), les empreses no troben personal que s'hi vulgui dedicar. Això suposa, d'una banda, una sobrecàrrega de feina per a la gent amb experiència que treballa en aquests centres, així com que es contracti personal sense formació adequada, en molts casos persones immigrades (representen ja el 20% del personal) a qui es paga menys o a qui, en alguns pisos-residències, es lloga un llit a canvi de "vigilar" els residents. El nostre sindicat calcula que actualment la meitat dels treballadors i les treballadores de centres geriàtrics no tenen una formació adequada. És evident que, en aquestes condicions, és impossible oferir un servei de qualitat a la ciutadania. D'altra banda, la UGT de Catalunya també demana a l'Administració una acreditació de centres.

pdf El Conveni de Geriatria 514,90 Kb

Catalunya arribarà als 600.000 autònoms abans de finalitzar l'any

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:54
La CTAC-UGT de Catalunya preveu la progressió de les altes al RETA després de l'entrada en vigor de la Llei del Treball Autònom

El creixement en el nombre de persones que s'han donat d'alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) continua una marxa ascendent mantenint-se en un percentatge interanual del 3,3%, superant a tot l'Estat els tres milions de treballadors per compte propi.

Catalunya continua al capdavant en el nombre de treballadors autònoms de l'Estat, amb més de 570.000, una xifra que la Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) preveu que creixi fins arribar als 600.000 treballadors per compte propi abans que finalitzi el 2007.

Per a la CTAC-UGT de Catalunya, la recent aprovació de l'Estatut del Treball Autònom, que ofereix una major seguretat jurídica i protecció social al col·lectiu, així com l'àmplia incorporació d'immigrants, són les bases que sustentaran aquest augment en els propers mesos. Així mateix, també tenen gran importància els increments en les ajudes en matèria de foment de l'autocupació aprovades recentment pel Ministeri de Treball que està animant a un sector cada cop més jove a incorporar-se al mercat laboral a través d'aquest sistema de treball independent.

La CTAC-UGT de Catalunya espera que l'adaptació de la llei a l'àmbit català, que s'espera iniciar després de l'estiu, superi les previsions i que les garanties que s'atorguen al treball per compte propi facin més atractiva l'autocupació de qualitat en el mercat de treball català.Atur juny 2007: vinculem la qualitat del mercat laboral a la millora de la formació professional

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:34

El canvi de model productiu al nostre país s'ha de basar en la qualitat de la producció i no en els baixos salaris

Després de dos anys en què el juny l'atur es reduïa, el passat mes ha augmentat en 677 persones, tot situant-se el nombre total de persones desocupades en 245.490. Aquesta dinàmica és molt diferent a la de l'Estat Espanyol, on l'atur ha baixat en 7.362 persones (-0,37%). També a Madrid ha descendit en un 0,69% i al País Basc un 2,67%, de manera que tornem a perdre possibilitats de generar tanta ocupació com la resta dels motors de l'Estat.

Per sectors, el que més persones desocupades ha registrat ha estat la construcció (351 persones), un sector que, com sempre hem avisat, genera molta ocupació però sempre inestable, amb baixos salaris i poca qualificació.

Per territoris, Barcelona i Lleida han estat les províncies que han influenciat en l'augment de persones registrades a l'atur, ja que a Girona i a Tarragona l'atur ha disminuït, segurament per l'activació de la temporada d'estiu en ser províncies costeres i molt turístiques. Hem d'alertar de l'atur a Lleida, en especial en el sector agrícola, ja que dels 124 nous desocupats en aquesta província, 56 són del sector.

També hem de donar un toc d'alerta, com és habitual, respecte a la desocupació femenina. Mentre que l'atur masculí ha disminuït un 1% respecte al mes de maig (1.021 homes menys), les dones registrades a l'atur han augmentat en un 1,2% (1.698 dones més). Com ha passat a les dades de l'atur general, a les úniques províncies on no han augmentat les dones aturades han estat Tarragona i Girona. De nou es fa palès la necessitat de polítiques personalitzades per a col·lectius amb necessitats específiques per a la entrada i manteniment en el mercat laboral, com és el cas de les dones.

Pel que fa a la contractació, Aquest juny s'han realitzat 249.011 contractes, gairebé 7.400 contractes menys que el mateix mes de l'any passat. Tot i que la contractació indefinida ha augmentat enguany (un 15,7% el juny del 2007 davant del 13,2% el juny del 2006), detectem una petita desacceleració respecte als primers mesos de l'any, símptoma que esperem que s'arregli per continuar amb l'empenta i l'evolució positiva que estava registrant l'ocupació estable. Girona és la província amb la contractació indefinida més elevada (18,8%), mentre que a Lleida, no tan dinàmica, els contractes indefinits només han representat el 12,8%.

Pel que fa a la contractació indefinida acumulada en el que portem d'any, aquesta és del 17,89%, un 2,62% més elevada que en el mateix període del 2006, tot i que encara creiem que els efectes de la Reforma Laboral podem incrementar aquests resultats positius en l'ocupació de qualitat.

Des de la UGT de Catalunya considerem que aquesta etapa de creació d'ocupació i de quasi atur tècnic és el millor moment per treballar en la necessària millora de la qualitat de l'ocupació, el principal problema del nostre mercat de treball. Des del nostre sindicat creiem que aquesta millora passa ineludiblement per la millora de la formació, no només dels treballadors que ja estan en actiu, sinó també dels i de les joves que encara no han entrat al món laboral.

Per això reivindiquem la Formació Professional, la seva millora, planificació i adaptació a la realitat i a la demanda del mercat, com un element estratègic per al canvi de model productiu al nostre país, per crear més ocupació i més producció qualificada i de valor afegit, amb millors salaris i més estabilitat. En definitiva, un element clau i prou atractiu per la implantació d'empreses i l'arrelament del nostre teixit industrial, de manera que la nostra competitivitat es basi sobre l'eix de la qualitat, i no sobre els baixos salaris.La UGT obté importants èxits en les eleccions sindicals a empreses públiques de la Generalitat

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:34

La UGT de Catalunya s'ha imposat en les eleccions sindicals celebrades recentment a diferents empreses públiques depenents de la Generalitat de Catalunya.

Així al Laboratori General d'Assajos i Investigacions (LGAI), el nostre sindicat manté la majoria absoluta que fins ara tenia (13-0). A la COPCA, el Consorci de la Promoció Comercial de Catalunya, on no s'havien convocat mai eleccions sindicals, la UGT de Catalunya ha obtingut la totalitat del comitè d'empresa (9 delegats dels 9 que formen el comitè). I el nostre sindicat també ha aconseguit els 9 membres del comitè del CIDEM, el Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial, format anteriorment per 9 delegats independents.

D'altra banda, al CIRE - Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, partint d'un comitè on la CCOO gaudia de la majoria absoluta (5-0), la UGT de Catalunya capgira el resultat i obté 4 dels 5 membres del comitè d'empresa. A l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques, el resultat també ha estat favorable al nostre sindicat, que ha aconseguit els 5 membres del comitè; així com a Promotor d'Exportacions Catalanes, S.A., on es feien eleccions sindicals per primera vegada i on la UGT de Catalunya ha aconseguit 1 membre d'1.

Aquests excel·lents resultats demostren el suport que rep la UGT de Catalunya en el seu objectiu de dur un sindicalisme plural i proper als treballadors i les treballadores de la Generalitat de Catalunya i de les seves empreses públiques.La UGT de Catalunya portarà el Corte Inglés als tribunals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:14

El sindicat opta per la via judicial després que les denúncies presentades a la Inspecció de Treball no hagin fet canviar l'actitud discriminatòria de l'empresa vers els delegats i afiliats de la UGT

En els propers dies, la UGT de Catalunya denunciarà El Corte Inglés de Plaça Catalunya (Barcelona) davant la justícia ordinària per discriminació laboral, salarial i sindical contra els delegats i afiliats del nostre sindicat.

Malgrat que la UGT de Catalunya ha intentat trobar les vies que fessin possible un model de Relacions Laborals basat en el diàleg i el respecte on cadascuna de les parts jugués el paper que la legislació li dóna, denunciant les actituds clarament antisindicals de l'empresa davant la Inspecció de Treball (El Corte Inglés ha rebut ja 6 sancions per part de la Inspecció), cap acord ha estat possible.

L'actitud de l'empresa i dels seus "departaments" sindicals continua sent d'assetjament i de discriminació salarial, laboral i sindical als delegats i els afiliats de la UGT de Catalunya. La discriminació salarial queda manifesta en les diferències salarials que existeixen entre els delegats dels "departaments" sindicals d'El Corte Inglés i els de la UGT de Catalunya. D'altra banda, la discriminació laboral es produeix amb els canvis de secció, departament o funcions que es produeixen amb els representants del nostre sindicat. Per últim, l'assetjament i la manca d'informació que es proporciona als delegats de la UGT, limitant greument la seva capacitat d'actuació sindical i de la seva pròpia activitat, és el detonant d'una discriminació sindical que es produeix dia rera dia vers els delegats de la UGT de Catalunya.

És per això que a la UGT de Catalunya no li queda més remei que buscar l'empara dels tribunals de Justícia per fer valer els seus drets com a representació dels treballadors i les treballadores del centre.La UGT de Catalunya al sector postal demana el cessament del responsable de comunicació de correus a Catalunya

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:02

Pel que fa a les declaracions realitzades en diversos mitjans pel responsable de Comunicació de Correus a Catalunya, Vicenç Ibáñez, criticant que els representants del nostre sindicat denunciessin "una setmana abans de l'obertura" de la nova oficina de Matadepera els riscos per a la seguretat dels treballadors que s'havien de traslladar al nou local, la UGT de Catalunya - Sector Postal volem manifestar:

 • Amb data 30 de març de 2006, els treballadors i les treballadores de l'oficina de Correus a Matadepera van realitzar les oportunes al·legacions respecte al projecte de la nova oficina.
 • Amb data 21 de febrer de 2007, des de la UGT de Catalunya vam sol·licitar per escrit a la Direcció Territorial de Correus informació sobre si en el projecte s'havien tingut en compte aquestes al·legacions presentades pels treballadors i les treballadores.
 • Amb data 11 de juny de 2007, mitjançant escrit presentat a la Direcció Territorial de Correus, vam sol·licitar que una vegada concloses les obres de la nova oficina i en compliment de la normativa de seguretat i salut laboral (Llei 31/1995 de 8 de novembre i normativa de desenvolupament) s'hauria de realitzar l'avaluació inicial de riscos amb la finalitat de poder quantificar i detectar els riscos per a la seguretat de la plantilla, per posteriorment adoptar les actuacions necessàries.

Les "queixes sindicals" a què es refereix per tant el responsable de Comunicació de Correus a Catalunya no són més que absurdes mentides amb la fi una vegada més d'intentar posar en sospita les actuacions d'aquest sindicat.

Per aquest motiu, la UGT de Catalunya ha sol·licitat a la Direcció Territorial Zona V de Correus l'immediat cessament del responsable de Comunicació, per faltar una vegada més a la veritat i difondre falses informacions, i tot amb l'únic objectiu de confondre i danyar l'acció sindical de la UGT de Catalunya en defensa dels drets dels treballadors i les treballadores.

Tot i que els treballadors i les treballadores són obligats a traslladar-se a la nova oficina de Correus a Matadepera, sense que se'ns hagi lliurat l'informe d'avaluació de riscos laborals realitzat pels Serveis de Prevenció com a conseqüència de les protestes de la plantilla, la UGT de CatalunyaLa UGT de Catalunya aconsegueix la majoria absoluta a estampaciones Martínez

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:10

La UGT de Catalunya ha aconseguit la majoria absoluta en les eleccions sindicals celebrades a l'empresa de components per a l'automòbil Estampaciones Martínez - Esmar, dedicada a les tasques de xapisteria per a les firmes Nissan i Volvo. Esmar compta amb una fàbrica a la Zona Franca (Barcelona) que ocupa 190 treballadors.

En els passats comicis, el nostre sindicat va obtenir 6 delegats, CCOO, 5; i la CGT, 2. En les eleccions sindicals celebrades enguany, i on s'han escollit 9 delegats, la UGT de Catalunya tindrà la majoria absoluta del comitè amb 5 delegats, mentre CC.OO. n'obté 3 i la CGT, 1.La UGT promourà un conveni català dels prefabricats i derivats del ciment si no s'arriba a un acord estatal

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:03

El sector ocupa 10.500 treballadors a Catalunya, més del 10% dels que hi ha a l'Estat

Després de finalitzar novament sense acord la 18a. reunió de negociació del conveni estatal (i, per extensió, dels convenis provincials) del sector de prefabricats i derivats del ciment, la Federació del Metall, Construcció i Afins de la UGT de Catalunya manifesta la manca de seriositat de la patronal estatal i anuncia que, en cas de no signar-se en breu un conveni digne, promourà tot tipus d'accions i mobilitzacions necessàries per promoure un conveni d'àmbit català, on es tinguin en compte totes les reivindicacions dels treballadors del sector a Catalunya, uns 10.500 dels 100.000 que ocupa el sector a nivell estatal.

Les principals reivindicacions del sector a Catalunya són les diferències salarials entre l'IPC català i l'IPC estatal dels darrers 15 anys de conveni estatal i el compliment de la jornada de 8 hores (ara es realitzen entre 9 i 14 hores diàries), posant en coneixement de la Inspecció de Treball aquests abusos.

El conveni estatal (i, per extensió, els convenis provincials) del sector de prefabricats i derivats del ciment va finalitzar la seva vigència el 31 de desembre de 2006 i, des d'aleshores, la UGT mantè les reunions de negociació amb la patronal per aconseguir un conveni digne.

Tot i així, fins a la data, no s'ha arribat a cap acord satisfactori per als treballadors. Des de la MCA-UGT lamentem la intransigència empresarial i la manca d'interès en arribar a un acord i en concretar una proposta vàlida per als interessos dels treballadors i les treballadores del sector.Principi d'acord en el conveni d'hostaleria de Catalunya, que afecta 250.000 treballadors al nostre país

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:48

La UGT de Catalunya, sindicat majoritari al sector, sotmetrà el preacord a la votació dels seus afiliats i delegats


Ahir es va arribar a un principi d'acord en el Conveni Col·lectiu d'Hostaleria de Catalunya, que afecta uns 250.000 treballadors i treballadores al nostre país. El preacord l'han signat els sindicats UGT de Catalunya i CONC, i les patronals Confederació d'Hostaleria, Gremi de Restauració i ACERCO.

La UGT de Catalunya, sindicat majoritari al sector amb 1.400 delegats i delegades, sotmetrà el preacord a la votació dels seus delegats i afiliats en una assemblea el proper dijous, 5 de juliol.

Aquest conveni, que tindrà vigència de l'1 de maig al 31 de desembre de 2007, és una pròrroga de l'anterior (2004-2007) que s'ha fet perquè tots els treballadors i treballadores amb contractes temporals, fixes-discontinus, etc., puguin beneficiar-se de l'increment salarial del 2,7% que s'ha pactat per a enguany.

El nou conveni sectorial s'haurà de signar l'any vinent, ja que s'ha creat una comissió que durant aquests mesos haurà de negociar la reagrupació de categories i grups professionals que fins ara existien a nivell català per adaptar-los a l'Acord laboral estatal d'hostaleria.Port Aventura i els sindicats UGT i CCOO han signat el nou conveni colectiu

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:46

El acuerdo tiene una vigencia de 4 años y afecta a más de 4.500 empleados

Sindicatos y empresa rubricaron ayer el nuevo convenio colectivo considerado por todas las partes como “un buen convenio”. El acuerdo regulará la situación laboral de los 4.500 trabajadores de PortAventura y los alrededor de 6.000 que tendrá en el futuro y su vigencia será de cuatro años, el más largo de la historia de la compañía.

Entre los puntos a destacar del documento está el incremento salarial de 1,5% por encima del IPC anual, para el 85% de la plantilla. Esto significa que en el último año de vigencia del convenio, el trabajador habrá acumulado un crecimiento mínimo del salario del 14%. Estos incrementos triplican la media de las subidas salariales firmadas en convenio colectivo durante este año, en todo el Estado. En esta misma línea, las partes acordaron que ningún empleado del resort puede cobrar, por todos los conceptos retributivos, menos de 1.000 euros brutos mensuales, en el último año de vigencia.

Además de esta parte salarial, el nuevo convenio introduce un código de conducta laboral y un apartado referido a medio ambiente, también se incluye el compromiso de elaborar un plan de igualdad entre sexos

El nuevo convenio fue firmado por Mercedes de Pablo, directora general de PortAventura, Enrique Fontecha, directo de Recursos Humanos y los representantes de UGT, Francisco López y CC.OO Mari Luz Guillamón. Tras la rúbrica De Pablo felicitó a todos los negociadores y se congratuló que tanto empresa como trabajadores tengan un objetivo común “seguir creciendo como lo hemos hecho en los últimos años, y seguir aportando, no sólo a PortAventura, sino al territorio, como motor económico que somos

Por su parte, Francisco López, representante de UGT, sindicato mayoritario en la compañía, resaltó su felicitación por el resultado de las negociaciones que han cristalizado en este convenio “que va a mejorar sustancialmente las condiciones de los trabajadores”.

(...)


La UGT denuncia de nou El Corte Inglés per no reconèixer la secció sindical del centre de diagonal

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:26

L'empresa atempta una altra vegada contra la llibertat sindical i ignora les ordres de la Inspecció de Treball, que ja l'ha obligat en dues ocasions a lliurar documentació a la Secció Sindical


La UGT de Catalunya ha presentat avui la tercera denúncia davant de la Inspecció de Treball contra l'empresa El Corte Inglés i el cap de Personal del centre de Diagonal per no reconèixer la nostra Secció Sindical i vulnerar el seu dret a la informació.

Els representants de la Secció Sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés de Diagonal es van personar ahir, 25 de juny, al despatx del cap de Personal per lliurar l'escrit on se sol·licitava informació sobre les vacances anuals, els quadres horaris, les hores extraordinàries per inventari i els cursos de formació de la plantilla. El cap de Personal no va acceptar l'escrit, ni tan sols justificar la recepció del mateix, argumentant que no reconeix la Secció Sindical, només els delegats sindicals. A continuació, va fer fora del despatx els representants de la Secció Sindical.

El cap de Personal del centre de Diagonal torna d'aquesta manera per tercera vegada a vulnerar el dret a la informació de la Secció Sindical de la UGT de Catalunya. I torna, per tercera vegada, a ignorar la Inspecció de Treball, que ja el va obligar a lliurar la informació sol·licitada en les dues ocasions anteriors. A més, El Corte Inglés, en no voler recòneixer la Secció Sindical de la UGT de Catalunya, està atemptant contra la llibertat sindical i contra l'ordenament jurídic, que estableix que els treballadors i les treballadores d'un centre de treball afiliats a un mateix sindicat poden crear una Secció Sindical, amb personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar.

De nou queda palès quin és el marc de negociacions que vol la Direcció de Recursos Humans d'El Corte Inglés.La UGT denunca que El Corte Inglés utilitza la demagògia en els mitjans per rentar la seva imatge

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:47

La informació de compra, reforma i annexió de l’edifici del número 5-7 del carrer de Fontanella apareix després de la sanció d’Inspecció de Treball per l’ús indegut com a magatzem del número 9 del mateix carrer

La UGT de Catalunya denuncia que les informacions publicades avui sobre les intencions d’El Corte Inglés de comprar l’edifici annex al carrer de Fontanella (núm. 5-7) i ampliar el centre comercial de Plaça Catalunya no és més que un missatge demagògic per rentar la seva imatge després de la multa de 120.000 euros imposada per la Inspecció de Treball.

Com ja vam informar el passat 1 de juny Inspecció de Treball, arran de diferents denúncies presentades per la UGT de Catalunya, va multar El Corte Inglés amb 120.000 euros per posar en risc la salut dels seus treballadors i treballadores.

Una de les sancions es refereix a una relació extensa d'insuficiències i riscos laborals a què s'exposa el personal que treballa a l’edifici del carrer Fontanella, núm. 9 (l’antic edifici del Banco Atlántico), que El Corte Inglés porta anys utilitzant indegudament com a magatzem. La llista de dèficits inclou un risc important d'incendi, el mal estat de conservació de l'immoble, riscos derivats de la falta de revisió dels ascensors i la falta de revisions i manteniment de les instal·lacions elèctriques, entre d'altres. A més, la Inspecció de Treball ja havia obert el mes de març un requeriment perquè l'empresa iniciés immediatament les reformes d’aquell edifici o que el clausurés.

Tal com va denunciar el nostre sindicat, El Corte Inglés va comprar l’edifici de l’antic Banco Atlántico fa tres anys, sense fer cap tipus de reforma ni incloure’l en el centre de treball de Plaça Catalunya. Tot i així, aprofitant que l'edifici està connectat amb el celobert del centre comercial, la companyia porta tot aquest temps fent-ne ús com a magatzem, sense que aquest estigui subjecte ni tan sols estigui inclòs en el pla d'evacuació i emergència.

Casualment, després de la sanció per utilitzar indegudament aquest edifici del carrer de Fontanella, El Corte Inglés anuncia com un projecte real i concret la possibilitat de comprar l’edifici dels números 5-7, per reformar i annexionar al centre comercial tant l’actual edifici de Caixa Catalunya com el que ja tenia del Banco Atlántico. Tanmateix, les negociacions amb Caixa Catalunya es van iniciar fa tres anys, quan es va comprar l’edifici del número 9, sense arribar a cap acord, i El Corte Inglés no ha informat ni als representants dels treballadors ni a la Inspecció de Treball (en les recents reunions per tractar la situació del “magatzem” del número 9) que aquesta possibilitat sigui factible a curt termini.

La UGT denuncia irregularitats en el pagament de la borsa de vacances d'El Corte Inglés

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:16

El nostre sindicat ha rebut diverses denúncies per part de treballadors amb contracte eventual

La UGT de Catalunya denuncia l'existència d'irregularitats en el pagament de la borsa de vacances d'El Corte Inglés.

Segons l'article 37è del Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, que correspon a les vacances anuals, els treballadors i les treballadores gaudiran entre els mesos de juny a setembre, d'almenys 21 dies naturals ininterromputs del seu període vacacional, llevat que ingressin a l'empresa després de l'1 de setembre, o la seva part proporcional.

Així mateix, l'empresa estableix una borsa de vacances, que es fixa en una quantitat de 350 euros, i que s'abona a aquells treballadors als quals, per necessitat de servei o organització del treball, no se'ls pugui concedir les vacances indicades de juny a setembre. Si, degut a la data d'ingrés del treballador, corresponguessin menys de 21 dies, s'abonarà la part proporcional d'aquesta borsa. A més, el conveni col·lectiu explicita que el dret a percebre aquesta borsa de vacances no està subjecte a la naturalesa temporal o no del contracte, mentre el contracte de treball estigui "viu i en actiu".

Malgrat l'obligatorietat del conveni col·lectiu, molts treballadors i treballadores amb contracte eventual han presentat les seves queixes a la secció sindical de la UGT de Catalunya, ja que sovint, en finalitzar el contracte fora del període de vacances se'ls hi resten els dies de vacances que els hi pertoquen (fora del període de vacances, de juny a setembre) i no se'ls abona la part proporcional de la borsa d'hores que els hi correspon.

Per aquesta raó, la secció sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés ha sol·licitat informació sobre:

 • El tractament que es dóna a aquells treballadors amb contracte eventual, amb data d'ingrés a l'empresa anterior a l'1 de setembre, que per diverses raons no han pogut realitzar la part proporcional dels dies de vacances dins del període de gaudiment de les mateixes (de juny a setembre), en relació amb el cobrament de la borsa de vacances pels dies gaudits fora del període establert.
 • En el suposat de finalització de contracte, i que com en el cas anterior li correspongui el cobrament de la part proporcional de la borsa de vacances, si aquesta queda inclosa en la liquidació.


La UGT augmenta la seva majoria absoluta a componentes Vilanova (CIE Automotive)

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:10

El nostre sindicat ha aconseguit 9 dels 13 membres del Comitè d'Empresa, un delegat més que a les anteriors eleccions

La UGT de Catalunya ha ampliat la seva majoria absoluta a l'empresa Componentes Vilanova, pertanyent al grup basc Cie Automotive, en les eleccions sindicals celebrades avui.

El nostre sindicat ha aconseguit 9 delegats dels 13 que conformen el Comitè d'Empresa, mentre que CCOO ha aconseguit els 4 restants. D'aquesta manera, la UGT de Catalunya ha augmentat un delegat respecte a les eleccions de 2003.

Dels 9 delegats de la UGT de Catalunya, 3 corresponen al Col·legi de tècnics i administratius i 6 al Col·legi d'especialistes i no qualificats. Pel que fa als 4 delegats de CCOO, 1 correspon al Col·legi de tècnics i administratius i 3 al Col·legi d'especialistes i no qualificats.

Componentes Vilanova, situada a Vilanova i la Geltrú (Garraf), dóna feina a 374 treballadors i treballadores i es dedica a la fabricació de components de motors.La inspecció de treball torna a citar El Corte Inglés per discrimació a un delegat de la UGT

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:12

Els representants d'El Corte Inglés i de la Federació de Comerç de la UGT de Catalunya tornaran a comparèixer demà davant la Inspecció de Treball per prestar declaració arran de la denúncia presentada per un delegat del nostre sindicat al centre d'El Corte Inglés de Diagonal (Barcelona) per incompliment del Conveni Col·lectiu de Grans Superfícies i per persecució sindical.

El delegat de la UGT de Catalunya al centre va denunciar que l'empresa incomplia l'article 33 del conveni col·lectiu d'aplicació, que indica que durant els dies de preparació de rebaixes i inventari, l'empresa pot modificar o perllongar la seva jornada. En total, es tracta de 4 dies a l'any, dos per a rebaixes i dos més per a inventaris. El delegat en qüestió, que té una jornada laboral compressa entre les 9 hores del matí i les 16 hores de la tarda, ha denunciat que la direcció de l'empresa l'ha obligat a complir aquestes hores d'inventari o rebaixes a partir de les 22 hores de la nit, però sense canviar el seu torn a la tarda. És a dir, que va haver de treballar de 9 a 16 hores i tornar a les 22 hores, un cop finalitzada la seva jornada habitual.

Per a la secció sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés, l'empresa ha quebrantat novament la bona fe contractual, dictant ordres abusives i contràries als drets dels treballadors. Aquest no és un fet aiïllat a l'empresa. Les males pràctiques sindicals contra els delegats i delegades del nostre sindicat són habituals des de les darreres eleccions sindicals. Fins ara, cinc delegats de la UGT de Catalunya a diferents centres d'El Corte Inglés han denunciat l'incompliment del Conveni Col·lectiu de Grans Superfícies.La UGT aconsegueix que cap treballador de Port Aventura cobri menys de 1000€ gràcies al nou conveni

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:50
El nou conveni, que tindrà una vigència de 4 anys, s'aplica a una plantilla de més de 4.000 treballadors.

La UGT de Catalunya ha fet valer la seva iniciativa "Posa't a 1.000: cap salari per sota" per donar un impuls important en la negociació del nou conveni de Port Aventura, que s'ha signat avui i que tindrà una vigència de quatre anys.

El nou conveni de Port Aventura, que s'aplica sobre una plantilla de 4.000 empleats, garanteix que quan aquest finalitzi la seva vigència a l'any 2010, cap treballador o treballadora del parc temàtic cobri menys de 1.000 euros bruts al mes. Una fita molt important, sobretot si tenim en compte que, fins ara, els salaris bruts rondaven la mitja dels 760 euros al mes.

El nou conveni inclou, entre altres, les següents clàusules:

 • Increment salarial un 1,5 per sobre de l'IPC real per a cada any.
 • Reclassificació professional de 500 treballadors durant la vigència del conveni.
 • S'augmenta el nombre de treballadors que percebran plus de vinculació, complement d'antiguitat del qual, fins ara, quedaven exclosos alguns col·lectius.
 • S'incorpora un codi de conducta laboral.
 • S'incorpora un compromís per negociar el pla d'igualtat de Port Aventura.
 • S'ha ampliat la prestació laboral dels fixes discontinus.
 • S'incorpora un compromís de gestió mediambiental.
La UGT de Catalunya compta amb la majoria absoluta del comitè d'empresa de Port Aventura, amb un total de 18 delegats, mentre la CONC, segona força sindical, en té 8.


Correus avaluarà demà els riscos laborals a l'oficina de matadepera, com ho ha exigit la UGT

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:49

La direcció de Correus ha acceptat finalment, tal com ha exigit la UGT de Catalunya, realitzar l'avaluació de riscos laborals del nou local de Correus a Matadepera (Vallès Occidental), demà dimarts, 19 de juny, a les 11 hores.

La decisió de Correus s'ha produït després que dimecres passat els treballadors i les treballadores de l'oficina de Correus a Matadepera, així com els delegats i delegades de la UGT al Sector Postal, protestessin per les greus deficiències que presenta el nou local en matèria de seguretat i salut laboral.

La UGT de Catalunya vetllarà per l'estricte compliment de la Llei de prevenció de riscos laboral i la seva normativa de desenvolupament, per tal de garantir als treballadors i les treballadores la seva salut i seguretat en el lloc de treball.La UGT és força majoritaria a MC Mutual en les primeres eleccions sindicals electròniques de l'estat

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:30

La mútua d'accidents de treball, resultat de la fusió de Midat i Cyclops, compta amb 2.000 treballadors a l'Estat, 800 a Catalunya

La UGT de Catalunya s'ha imposat a les eleccions sindicals que s'han celebrat en les darreres hores a la mútua d'accidents de treball i malalties professionals, MC Mutual. La mútua, que és el resultat de la fusió entre les mútues Midat i Cyclos al 2006, compta amb 2.000 treballadors i treballadores, uns 800 a Catalunya. En total, als diferents centres de Catalunya, la UGT ha obtingut 24 delegats; CCOO, 13; i la USOC, 5. Destaca especialment el comitè de la central de la mútua a Barcelona, on el nostre sindicat ha obtingut els 13 delegats que s'escollien per al comitè. A l'estat, la UGT de Catalunya també ha aconseguit un ampli avantatge, situant-se en primera posició amb 44 delegats, mentre CCOO se situa en segon lloc amb 28 delegats.

Però al marge dels excel·lents resultats aconseguits pel nostre sindicat, les eleccions de MC Mutual tenen també un gran significat perquè es tracta de les primeres eleccions sindicals d'arreu de l'Estat que s'han realitzat via electrònica. Aquesta iniciativa, impulsada per la UGT de Catalunya, facilita als treballadors que no hagin de desplaçar-se per triar els seus representants i evita que se sentin coartats a l'hora d'exercir el seu vot.La UGT signa el primer pla de prevenció de riscos laborals al grup Banc Sabadell

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:17

El nostre sindicat continuarà reivindicant que els atracaments siguin considerats accidents laborals i el seu risc es contempli en els plans d'emergències


Finalment, després d'unes negociacions que es van iniciar el setembre del 2005, la UGT ha signat el primer Pla de prevenció de riscos laborals en el Grup Banc Sabadell. Es tracta d'un acord pioner en el sector de banca, i la seva aplicació garantirà la seguretat i salut dels treballadors i treballadores del Grup Banc Sabadell.

Què és el Pla de prevenció?

El Pla de prevenció de riscos laborals és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de l'empresa en el seu sistema general de gestió i s'estableix la seva política de prevenció de riscos laborals.

Què suposarà la seva implantació a l'empresa?

La integració de la prevenció en tots els nivells jeràrquics de l'empresa implica l'atribució a tots ells, i l'assumpció per aquests, de l'obligació d'incloure la prevenció de riscos en qualsevol activitat que realitzin o ordenin i en totes les decisions que adoptin.

Podrà incomplir-lo el banc?

El Pla de prevenció de riscos laborals ha de ser aprovat per la direcció de l'empresa, assumit per tota la seva estructura organitzativa, en particular per tots els seus nivells jeràrquics, i conegut per tots els seus treballadors i treballadores.

No obstant això, la UGT no està totalment satisfeta, ja que no s'han incorporat en el text algunes de les nostres reivindicacions, tals com:

 • Que els atracaments siguin considerats accidents laborals i el seu risc es contempli en els plans d'emergències.
 • Que la formació de riscos laborals s'actualitzi permanentment.

No obstant això, i atès que entenem que es tracta d'un Pla de prevenció dinàmic, és a dir, que es podran incorporar en el futur aspectes que la prevenció de riscos laborals exigeixi, des de la UGT vam considerar que les llums són més importants que les ombres en aquest acord, i per la responsabilitat que ens confereix ser el segon sindicat en el Grup Banc Sabadell, vam ratificar amb la nostra signatura el treball realitzat per millorar el projecte inicial.

En conseqüència, des de la UGT treballarem perquè els temes que han quedat fora d'aquest pla es vagin incorporant i vigilarem perquè s'apliqui el contingut de l'acordat. Finalment, la UGT ha sol·licitat a Banc Sabadell que per fer efectiva la integració dels principis preventius de l'esmentat pla, aquests siguin assumits públicament pel banc.La consellera Mar Serna dóna el seu suport al "carnet de la construcció" per als treballadors autònoms

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:01

El nou carnet acreditarà l'experiència de l'autònom i que els seus comptes amb Hisenda i la Seguretat Social estan al dia

La Confederació de Treballadors Autònoms de Catalunya (CTAC-UGT de Catalunya) s'ha reunit aquesta tarda amb la consellera de Treball, Mar Serna, per tractar diferents temes d'interès sobre el desplegament de l'Estatut del Treball Autònom a Catalunya.

Entre aquests temes, la CTAC-UGT de Catalunya ha presentat la seva porposta de Carnet de la Construcció per a Treballadors Autònoms, un carnet que espera poder posar en funcionament després de les vacances de l'estiu i que ha de servir per certificar la feina dels treballadors autònoms en la construcció, tal i com exigeix la nova Llei de la Subcontractació a la Construcció, en vigor des del 19 d'abril de 2007. La consellera Serna ha avalat la iniciativa de la CTAC-UGT de Catalunya, entenent-la com una iniciativa molt important sobretot en matèria de prevenció de riscos laborals, on els autònoms són el col·lectiu més desprotegit.

Amb el nou carnet que expedirà la CTAC-UGT de Catalunya vol que els treballadors autònoms puguin certificar:

 • Que estan al corrent de pagament d'Hisenda.
 • Que estan al corrent de pagament de la Seguretat Social.
 • Que tenen experiència acreditada.
 • Que han superat un curs bàsic de Prevenció de Riscos Laborals.

Simultáneament, la CTAC-UGT de Catalunya realitzarà una campanya entre els contratistes per donar a conèixer aquest carnet i perquè, conjuntament, aquest prengui validesa amb el seu ús.

D'altra banda, en la reunió d'aquesta tarda amb la consellera Mar Serna, la CTAC-UGT de Catalunya també ha posat damunt de la taula altres temes d'especial interès per al col·lectiu de treballadors i treballadores per compte propi. Així, el Departament ha anunciat la primera reunió de la Taula de Diàleg dels Autònoms, tal i com demanava la CTAC, que permetrà el desplegament de l'Estatut del Treball Autònom a Catalunya.

En matèria de formació, un altre dels fronts importants per al col·lectiu, la CTAC-UGT de Catalunya establirant properament contactes per tal de formar en els àmbits de la prevenció de riscos laborals, gènere i joves.La comissió instructora per al tractament de situacions d'assetjament d'El Corte Inglés nega que la treballadora insultada per un cap de personal fos assetjada

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:03
Spdf Sentència judicial 124

Aquesta Comissió, formada per membres escollits a dit per la direcció d'El Corte Inglés, només és un instrument de la companyia per rentar la seva imatge

No existeix assetjament laboral en el cas de la treballadora a qui un cap de personal d'El Corte Inglés va cridar i insultar anomenant-la "guarra" i proferint frases de l'estil "tens l'encefalograma pla". Així ho conclou l'informe emès per la Comissió Intructora per al Tractament de Situacions d'Assetjament (CITSA) de la mateixa empresa. Una conclusió paradoxal si tenim en compte que el jutjat d'Instrucció número 28 de Barcelona ja ha condemnat aquest cap de personal d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya denunciat per la treballadora com autor d'una falta d'insults (veure nota de premsa número 15).

La secció sindical de la UGT de Catalunya ha fet saber per escrit a la Inspecció de Treball la seva perplexitat en conèixer la resolució de la CITSA, que considera que no s'ha acreditat que el comportament de l'acusat hagi de ser qualificat com a assetjament laboral. El nostre sindicat també fa constar a la missiva que la CITSA està integrada exclusivament per personal de l'empresa El Corte Inglés, triats a dit, i que, per tant, la valoració del cas no garanteix l'objectivitat i imparcialitat de les seves conclusions. La UGT de Catalunya posa com a exemple que alguns membres d'aquesta Comissió són càrrecs i accionistes de l'empresa.

Des de la nostra secció sindical al centre tampoc s'entén com la Justícia, mitjançant sentència del Jutjat núm.28 (judici de faltes 71/07), constata com a fet provat els insults i comentaris despectius cap a la persona de la treballadora per part de l'acusat i que l'informe de la Comissió dictamini tot el contrari.

En darrer lloc, però no per això menys important, la secció sindical de la UGT de Catalunya posa de manifest a la manifestació que aquesta Comissió ha vulnerat el propi codi d'actuació establert en el "Procediment de Prevenció i Tractament de situacions d'Assetjament Moral i sexual per a l'empresa El Corte Inglés", que estableix aquest protocol només pot ser iniciat a través de la sol·licitud d'intervenció per part de la víctima. En aquest cas, el procés ha estat iniciat a instàncies de l'empresa, ja que la treballadora afectada no ha sol·licitat la intervenció del CITSA.La UGT denuncia davant la inspecció els riscos per la salut que pateixen els treballadors d'Hipercor Meridiana

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 09:55

La UGT de Catalunya torna a la Inspecció de Treball per denunciar El Grup Corte Inglés per una altra vulneració de les normes de seguretat i salut laboral amb què han de protegir els seus treballadors i les seves treballadores.

Aquest cop, el nostre sindicat ha denunciat que en la zona del moll del centre de treball d'Hipercor Meridiana (Barcelona) s'utilitzen portapalets manuals per transportar els palets que són descarregats dels camions. Segons la nota tècnica de prevenció núm. 319 elaborada per l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene, aquests portapalets manuals suposen una sèrie de riscos evidents per al treballadors que els utilitza, com sobreesforços i lesions múscul-esquelètiques, el perill de quedar atrapats i de rebre cops, així com la possibilitat de caigudes al mateix nivell. A més, aquests riscos es veuen incrementats degut a què el sòl del moll és irregular i presenta importants desnivells.

El delegat de prevenció de la UGT de Catalunya al centre d'Hipercor Meridiana ha sol·licitat a l'empresa l'avaluació dels llocs de treball que es realitzen en el moll. Tot i així, aquesta documentació encara no li ha estat facilitada i, per tant, encara desconeix si els riscos de treballar amb portapalets manuals han estat recollits per l'empresa en aquesta avaluació.

L'1 d'abril de 2005, els representants dels treballadors del centre van sol·licitar per escrit a l'empresa el canvi d'aquests portapalets per uns d'elèctrics. No va haver-hi cap resposta.

El delegat de prevenció de la UGT de Catalunya també ha comunicat per escrit al Departament de Personal del centre la presència d'aquests riscos, a través del Comitè de Seguretat i Salut, i ha sol·licitat l'ús de portapalets elèctrics per tal d'eliminar els actuals. El Departament de Personal del centre ha comunicat verbalment que no té cap intenció de facilitar els portapalets elèctrics en aquest moll.

A més, s'hi sumen altres deficiències en matèria de salut laboral en aquesta zona, com el fet d'usar una manivela manual per apujar les portes del moll (es triga una mitja de 30 minuts per poder-ho fer manualment), que el centre de recollida d'escombraries no té ni ventilació ni desguàs, i que la temperatura ambient és molt elevada.

Per aquesta raó, el nostre sindicat ha presentat tota la informació a la Inspecció de Treball, instant-la a visitar el centre de treball d'Hipercor Meridiana per verificar els fets denunciats i sancionar-los, si s'escau.Els preus han pujat un 0,3% més per als treballadors mileuristes que per a les rendes més altes

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:42

La UGT de Catalunya denuncia la polarització dels salaris que s'està produint al nostre país


El passat mes de maig els preus a Catalunya i a l'Estat van pujar tres dècimes, el que situa l'IPC interanual a Espanya en el 2,3%, i al nostre país, en el 2,6%. Per tant, e
l diferencial entre Catalunya i Espanya, de tres dècimes, es torna a consolidar, amb la qual cosa constatem que la diferència del comportament en l'evolució dels preus entre Catalunya i Espanya continua sense rebre resposta per part del Govern i que el Pla de mesures contra la Inflació aprovat el 2006 no està mostrant els resultats esperats. De fet, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb la variació interanual més elevada, després de Múrcia (2,7%).

Els grups que han patit les variacions mensuals de preus més altes a Catalunya que a Espanya són alimentació (Espanya 0,1% i Catalunya 0,3%), vestit i calçat (1,3% Espanya i 1,8% Catalunya) i hotels (0% a Espanya i 0,2% a Catalunya). Pel que fa a les variacions interanuals, continuen marcant la diferència ensenyament (4,5% Espanya i 6,4% Catalunya), hotels (4,9% Espanya i 5,5% Catalunya), habitatge (3% Espanya i 3,4% Catalunya) i vestit i calçat (1,1% Espanya i 1,4% Catalunya).

L'IPC dels "mileuristes"

El percentatge de despesa en alimentació i habitatge respecte a la despesa total d'una família és més gran si els ingressos familiars són baixos. Així, una família "mileurista", amb ingressos inferiors als 1.000 euros mensuals, dedica un 60% al pagament d'habitatge i alimentació, mentre que una família de rendes altes, hi dedica tan sols el 45% dels seus ingressos.

Habitatge i alimentació són precisament dos dels grups més inflacionistes en els darrers 5 anys, i així ha estat també el passat mes de maig i si observem les variacions interanuals. L'impacte de l'augment dels preus d'habitatge i alimentació incideix més sobre l'economia de les rendes baixes que sobre la de rendes altes, ja que aquests grups representen un percentatge més alt en la seva despesa total. Per tant, la taxa de variació general es veu augmentada quan ponderem les taxes de variació de cada grup segons el pes relatiu de despesa dels "mileuristes", on habitatge i alimentació tenen més pes.

Així, aplicant aquesta ponderació dels grups, obtenim que l'IPC suportat del mes de maig per als treballadors i les treballadores que cobren per sota dels 1.000 euros s'apropa més al 2,6% que al 2,3% oficial en el cas d'Espanya, i s'apropa més al 2,9% que al 2,6% oficial a Catalunya, ja que l'IPC oficial només té en compte una distribució de despesa general i no de rendes baixes.

D'una altra banda, el diferencial entre Espanya i Catalunya torna a repuntar, sent el passat mes de maig de tres dècimes. No hem d'oblidar que les taxes de creixement són acumulatives i que durant els darrers anys Catalunya, i els segments de rendes més baixes especialment, ha acumulat augments de preus superiors als de l'Estat.

Per tant, la UGT de Catalunya denuncia un cop més la pèrdua de capacitat adquisitiva dels treballadors i treballadores del nostre país, especialment d'aquell conjunt de població que, amb rendes baixes, ha de suportar uns augments relatius en el cost de la vida molt superiors als de les rendes més altes. I recordem que a Catalunya són més de 1.200.000 els treballadors i les treballadores que cobren sous per sota dels 1.000 euros. Per això, el nostre sindicat s'ha compromès a no acceptar salaris "submileuristes" en cap dels convenis col·lectius que negociï.

D'altra banda continuem defensant les clàusules de revisió salarial i l'IPC català a tots els convenis com un instrument efectiu per corregir la pèrdua de poder adquisitiu dels treballadores i les treballadores amb la pujada constant dels preus.La UGT denuncia que el Corte Inglés no permet que els seus treballadors domiciliïn la seva nòmina

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:43

Han de fer-ho a través d'una entitat finacera pròpia

La UGT de Catalunya denuncia públicament que el sistema de pagament de nòmines que utilitza El Corte Inglés beneficia a l'empresa i perjudica greument els treballadors, en obligar-los a cobrar a través d'una entitat financera que pertany a la mateixa empresa.

Cada mes, els treballadors poden accedir al seu salari exclusivament a través d'uns caixers que es troben a l'àrea de personal dels diferents centres de treball o a les oficines de la Caixa Central, acreditant-se com a treballador.

L'empresa no realitza cap domicialització bancària. Per això, l'única possibilitat dels treballadors és fer una transferència d'una quantitat determinada a la seva entitat bancària externa o extreure els diner per ingressar-los posteriorment al seu compte extern.

Aquesta pràctica comporta una sèrie de prejudicis i greuges per als treballadors i les treballadores d'El Corte Inglés, com:

 • Al no tenir domiciliada la nòmina, els treballadors no poden gaudir de cap dels beneficis que ofereixen habitualment les entitats bancàries, com les condicions hipotecàries.
 • Els treballadors han d'estar pendents de fer la transferència o l'ingrés corresponent per quan arribin els diferents càrrecs a principi de mes.
 • L'horari dels caixers on poden extreure els diners es limita a l'horari comercial.

Tots aquests greuges sense tenir en compte el més important: la vulneració dels drets dels treballadors i les treballadores d'El Corte Inglés a decidir lliurement l'entitat bancària que volen que gestioni la seva nòmina.

La UGT de Catalunya denuncia públicament aquesta política de pagament de salaris i anuncia que el Gabinet Jurídic del sindicat es troba en aquests moment estudiant la base legal d'aquests tipus d'accions.La UGT defensa una gestió pública i de proximitat del servei ferroviari a través de la Generalitat

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:50

doc Document sobre el futur del sector ferroviari 224,00 Kb

El nostre sindicat considera que, en el futur, la Generalitat també podria gestionar una part de les infraestructures ferroviàries que ara gestiona ADIF


El debat sobre les infraestructures del transport a Catalunya ha estat de permanent actualitat en l'agenda política i socioeconòmica del país. Atès el caràcter estratègic que tenen les infraestructures per al desenvolupament de Catalunya i l'impacte de la presa de decisions, el nostre sindicat considera imprescindible generar un ampli acord social en aquest àmbit. La UGT de Catalunya ha sol·licitat al Govern de la Generalitat que defineixi la Taula d'Infraestructures de l'Acord estratègic com el millor àmbit de concertació possible per formalitzar un pacte nacional en aquesta matèria.

En aquest context, el sindicat està celebrant un cicle de debats per analitzar la situació actual de les infraestructures a Catalunya, i aquest matí ha estat el torn de "El futur del sistema ferroviari català: infraestructures, competències, serveis i finançament", on han participat el secretari de Mobilitat del Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal; el director general de Serveis de Rodalies i Mitjà Recorregut de RENFE Operadora, Juan Javier Pérez Sanz; el director tècnic d'IFERCAT, Jordi Julià; el president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Joan Torres, i el delegat del Ministeri de Foment per coordinar les actuacions ferroviàries en l'àmbit metropolità de Barcelona, Jordi Prat, entre d'altres.

 • El servei ferroviari és un servei essencial i d'interès general, i en conseqüència, els poder públics han de garantir el seu bon funcionament, una àmplia cobertura en el territori tot creant una xarxa de transport intermodal, assumir la qualitat i seguretat de les instal·lacions i del material mòbil, i vetllar per unes òptimes condicions laborals dels treballadors i treballadores de les empreses ferroviàries, tant si són de caràcter públic com privat.
 • En qualsevol cas, i sigui quin sigui el model de gestió, les infraestructures ferroviàries han de mantenir-se sempre sota titularitat pública. El servei ferroviari ha de ser un servei orientat als usuaris finals. Ha de tenir un caràcter públic, amb visió de servei, amb preus moderats, actuant com element d'equilibri territorial, connectant les ciutats, apropant les persones i garantint la mobilitat a tots els ciutadans.
 • Per a la UGT de Catalunya, davant del nou model de gestió dels serveis ferroviaris, RENFE operadora ha de ser l'empresa que continuï donant el servei per a rodalies i regionals a Catalunya.
 • Per a la UGT de Catalunya, els canvis que es produiran en la gestió del sistema ferroviari català, han de revertir necessàriament en l'augment i millora substancial dels serveis de transport per ferrocarril, tant de mercaderies com de persones. D'altra forma, la demanda d'assumir les competències, perdria el seu sentit primordial.
 • El nostre sindicat considera que, en coherència amb la legislació vigent i el nou Estatut d'Autonomia de Catalunya, la Generalitat de Catalunya ha de convertir-se en l'administració gestora dels serveis ferroviaris a Catalunya, i contemplem que en el futur pugui assumir la gestió d'algunes de les infraestructures ara per ara gestionades per ADIF. De cara al futur, en el cas que pogués canviar l'operador de serveis ferroviaris que en aquell moment tingui assignat l'explotació dels serveis gestionats per la Generalitat, caldrà complir allò que disposa la legislació vigent en referència a la subrogació de drets i obligacions laborals i de seguretat social.
 • Creació d'un ens mixt Generalitat - Estat - ADIF. Dintre de les seves funcions, aquest ens haurà de redactar els plans de serveis i inversions, aplicar-los i finançar-los, i a la vegada, serà el punt de trobada per coordinar les actuacions que desenvolupin el Ministeri de Foment, l'ADIF i la Generalitat de Catalunya.
 • Participació sindical en l'ens coordinador. La definició d'estratègies, plans d'actuació, millora de la qualitat, seguretat, inversions i configuració dels serveis ferroviaris a Catalunya, requereixen també de la participació dels sindicats, entenent que els representants dels treballadors actuen també en defensa dels interessos de tota la ciutadania. Tanmateix, per les diferents situacions que es poden produir en la coordinació i actuació de les diferents empreses i administracions, en la gestió dels serveis, la participació dels treballadors en aquests acords serà imprescindible.
 • Finançament a través de convenis plurianuals Generalitat - Estat i traspàs a la Generalitat de Catalunya de la subvenció que l'Estat atorga a RENFE Operadora per la realització dels serveis de rodalies i la compensació del dèficit d'explotació.
 • Augmentar la plantilla d'ADIF i RENFE Operadora a Catalunya. La Federació Nacional de Transports, Comunicacions i Mar de la UGT de Catalunya va xifrar en 900 persones l'increment de personal necessari a RENFE Operadora i ADIF, per millorar tant l'atenció a l'usuari com per garantir la màxima eficiència en la gestió i el manteniment de la xarxa.
 • Acordar, definir i posar en marxa amb la participació dels treballadors, plans de seguretat en la circulació i plans en la prevenció de riscos i seguretat en el treball a RENFE Operadora, així com establir plans de formació continua per als treballadors i les treballadores de l'empresa, aportant valor a les feines desenvolupades i amb l'objectiu d'oferir un millor servei als usuaris.
 • La Generalitat de Catalunya, sent el gestor, ha de responsabilitzar-se de les condicions en les que les empreses ofereixen els serveis ferroviaris, i en conseqüència, haurà de vetllar també per les condicions laborals de les empreses contractades, exigint una ocupació estable i de qualitat.


Desconvocada la vaga en el sector del fred industrial en aconseguir un preacord del conveni col·lectiu

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:07

S'aconsegueix un increment salarial del 0,8% i un plus de penositat per als treballadors en temperatures per sota dels 14ºC, entre d'altres aspectes


La UGT de Catalunya i la CONC han desconvocat la vaga en el sector del fred industrial (igual que a la resta de l'Estat) prevista per als dies 14 i 15 de juny i 5 i 6 de juliol, en aconseguir-se un preacord amb la patronal per al conveni col·lectiu. Les principals fites han estat les següents:

 • Increment salarial del 0,8% per a cadascun dels tres anys de vigència del conveni.
 • Creació d'un plus de penositat de 250 euros anuals per al personal que treballa en la franja per sota dels 14ºC.
 • 8 hores anuals retribuïdes perquè els treballadors puguin anar al metge (fins ara se'ls descomptava del sou).
 • Els treballadors i les treballadores de les empreses distribuïdores de glaçons i de gelats podran fer 15 dies de vacances en el període juny-setembre (fins ara no podien fer cap dia de vacances durant l'estiu).
 • Compromís de la patronal d'aplicar a partir de l'any vinent les recomanacions en matèria de salut laboral d'un estudi sobre les condicions d'aquests treballadors i treballadores, posat en marxa el gener i que es finalitzarà el desembre. S'ha de tenir en compte que aquests professionals treballen en unes condicions extremes, de fins a 30ºC sota zero.

Està previst que patronal i sindicats signin el conveni sectorial el proper 20 de juny. El sector del fred industrial dóna a feina a 8.000 treballadors en 250 empreses a nivell estatal; a Catalunya, són unes 35 empreses amb 2.000 treballadors.El Corte Inglés es veu obligat a reincorporar al seu lloc de treball una delegada de la UGT de Catalunya

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:01

La Inspecció de Treball entén que si no es donen les causes que argumentava l'empresa per apartar-la del seu lloc de treball, ha de tornar-la a reincorporar

La Inspecció de Treball ha comunicat a El Corte Inglés que haurà de reincorporar al seu lloc de treball una delegada de la UGT al seu centre de Plaça Catalunya (Barcelona) que va ser canviada de departament per evitar que representés el sindicat al Col·legi de Tècnics i Administratius.

Després de 20 anys treballant en el Servei d'Atenció al Client del centre comercial, l'any 1992, la denunciant, R.M.M., va passar a formar part del departament de caixes del supermercat, enquadrat en el col·legi electoral de Tècnics i Administratius. Al 2006, d'altra banda, decideix abandonar la seva afiliació sindical a Fetico per passar a afiliar-se a la UGT de Catalunya. Fruit de les eleccions sindicals celebrades el 17 de novembre del mateix any, R.M.M. és escollida delegada del col·legi electoral de Tècnics i Administratius, convertint-se en l'única delegada de la UGT de Catalunya en el comitè d'aquest col·legi.

D'altra banda, a mitjans del mes de febrer, la treballadora visita el servei mèdic de l'empresa afligida per un dolor en el canell dret. En aquesta visita, el metge li diagnostica una tendinitis i li diu que "amb una bena i una pomada" la tendinitis se solucionaria. Tot i així, uns dies més tard, el metge li comunica que vol proposar-li a l'empresa que la canvïi de departament, adduint, en aquesta ocasió, que la treballadora no pot agafar pes. El dia 27 de febrer, Personal li diu que, seguint el consell del comunicat mèdic, hauran de canviar-la de lloc de treball i que, a partir de l'endemà, haurà d'incorporar-se a la parafarmàcia.

La UGT de Catalunya va denunciar en el seu moment que, a més de no voler facilitar una còpia de l'informe mèdic a la treballadora, R.M.M. no havia estat canviada de departament per millorar la seva situació de tendinitis, sinó per apartar-la del col·lectiu pel qual va ser escollida membre del comitè d'empresa, tal i com demostra el fet que exisiten altres departament i funcions que podria haver dut a terme sense deixar de pertànyer al col·legi de Tècnics i Administratius.

Ara, la Inspecció de Treball insta El Corte Inglés a repetir el reconeixement mèdic corresponent a aquesta treballadora i, si ja està recuperada de la seva tendinitis, l'obliga a reincorporar-la al seu antic lloc de treball, ja la raó que va adduir l'empresa per fer aquest canvi hauria desaparegut. Així mateix, la Inspecció de Treball també obliga a l'empresa a lliurar el corresponent informe mèdic a la treballadora.

Després del posicionament emés per la Inspecció de Treball, la delegada de la UGT de Catalunya ha vist reconeguts els seus drets davant la política antisindical d'El Corte Inglés contra els representants de la UGT de Catalunya als diferents centres de la companyia.Nova sanció a El Corte Inglés, aquest cop per l'incompliment del calendari laboral i de la normativa en matèria de descansos a l'hipercor de Girona

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:00
  • La Inspecció de Treball obre la possibilitat de què els treballadors afectats presentin una demanda davant el jutjat Social

La Inspecció de Treball ha tornat a sancionar El Corte Inglés per la trangressió de la normativa laboral. Aquest cop, el centre Hipercor de Girona ha estat sancionat arran de la denúncia presentada per la secció sindical de la UGT de Catalunya davant la Inspecció de Treball de Girona, on es manifestava que el grup de comandaments d'aquest centre veia suprimit el seu descans setmanal en períodes de rebaixes i campanyes (com la del Nadal) sense rebre cap tipus de compensació a canvi, i que el descans entre jornades (que hauria de ser de 12 hores) es veia reduït en cas de guàrdies i pre-guàrdies.

La Inspecció de Treball va requerir la documentació pertinent a la direcció del centre. Un cop revisada aquesta va trobar una sèrie de deficiències. Entre elles destaca el fet que no s'estableix un període d'antel·lació mínim de preavís als comandaments en el cas d'haver de realitzar guàrdies i pre-guàrdies (requerint-se que com a mínim aquest període ha de ser de 7 dies) i no s'estableixi cap sistema de garantia de les 12 hores entre jornades (descans que es veia afectat per aquestes guàrdies i preguàrdies), així com del descans setmanal que aquests treballadors i treballadores han deixat de gaudir en períodes de campanyes i de rebaixes.

Tot i que els representants de l'empresa van adduir que el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems estableix específicament la flexibilitat horària dels comandaments, la Inspecció de Treball ha derminat finalment que aquesta flexibilitat horària no pot afectar de cap manera els supòsits en què pugui afectar el descans, tant entre jornades com el descans setmanal dels treballadors.

Segons la Inspecció de Treball, aquests supòsits en què els comandaments realitzen guàrdies o pre-guàrdies o vegin suprimits el seu descans setmanal per raons de l'activitat pròpia de l'empresa, haurien de ser compensats mitjançant un sistema que garantís a tots els treballadors que la reducció o supresió d'aquells no serà en va i que el mecanisme propi per recollir aquest sistema seria el calendari laboral, en què participarien els representants dels treballadors i l'empresa per arribar a un acord al respecte. D'aquesta manera, cada comandament podria conèixer en quin període de referència compensar els descansos deixats de gaudir o reduïts sense veure violats els seus drets bàsics de descans que en cap cas poden ser compensats econòmicament.

Per aquesta raó, la Inspecció de Treball de Girona ha sancionat el centre Hipercor de Girona per la transgressió de la normativa laboral en matèria de descansos i del calendari laboral, sense que per la Inspecció de Treball això signifiqui que, si els treballadors consideren que els seus drets en aquest àmbit segueixen sent suprimits per la transgressió de la normativa, puguin interposar la corresponent demanda davant el Jutjat Social competent.La inspecció de treball dóna la raó a la UGT, i sanciona El Corte Inglés amb 120.000€ per quatre infraccions greus

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:20

L'EMPRESA ACUMULA JA 21 DENÚNCIES PRESENTADES PER LA UGT DE CATALUNYA

La Inspecció de Treball de Barcelona ha donat la raó a la UGT de Catalunya en 4 de les 21 denúncies que el sindicat ha fet contra El Corte Inglés en diferents centres de treball d'aquesta empresa. Així, la Inspecció ha multat amb 120.000 euros a aquesta empresa per quatre infraccions per posar en risc la salut dels seus treballadors.

Una de les sancions es refereix a una relació extensa d'insuficiències i riscos laborals a que s'exposa el personal que treballa a un edifici annex del carrer Fontanella, nº9, que El Corte Inglés utilitza indegudament com a magatzem. La llista de dèficits inclou un risc important d'incendi, el mal estat de conservació de l'immoble, riscos derivats de la falta de revisió dels ascensors, i la falta de revisions i manteniment de les instal·lacions elèctriques, entre d'altres.

Les altres tres infraccions s'atribueixen al centre de treball de Plaça Catalunya, 14. Una d'elles assenyala un risc important de patir descàrregues elèctriques. Es dóna el cas que el dia de la visita d'inspecció, el propi inspector de treball va rebre una descàrrega elèctrica en tocar un cable solt per comprobar si existia aquest risc. El representant de l'empresa present en el moment de la inspecció va qualificar, però, el fet de "puntual"; a continuació, per demostrar el suposat caràcter "fortuït" de l'accident, va tornar a tocar el cable i va resultar també afectat per una descàrrega.

Una tercera infracció es refereix a la manca de senyalització de les vies d'evacuació, que implica un risc en la seguretat del personal que hi treballa.

Finalment, la quarta acta d'infracció de la Inspecció s'ha aixecat per haver negat a una delegada de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya l'accés a la documentació en matèria preventiva que havia sol·licitat en reiterades ocasions. Entre aquesta documentació es troben les informacions referents a avaluacions de riscos i planificació en matèria preventiva, entre altres.La inspecció de treball aixeca una nova acta d'infracció a El Corte Inglés per negar als delegats de la UGT l'accés a la documentació en matèria preventiva

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:49

A les tres actes d'infracció que ha aixecat la Inspecció de Treball en la seva visita a El Corte Inglés per l'ús indegut d'un edifici annex al centre de Plaça Catalunya com a magatzem, se'n suma una altra per haver negat a una de les delegades de prevenció de riscos laborals de la UGT de Catalunya l'accés a la documentació en matèria preventiva que la delegada havia sol·licitat en reiterades ocasions. Entre aquesta documentació es troben les informacions referents a avaluacions de riscos i planificació en matèria preventiva, entre altres.

Segons va informar la Inspecció de Treball als representants d'El Corte Inglés, la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals requereix que l'empresa faciliti als delegats de prevenció la informació i la documentació relativa a les condicions de treball, en especial la documentació corresponent a matèria preventiva, entenent com "accés" a aquesta informació no només el fet de permetre la consulta d'aquesta documentació, sinó també el lliurament dels originals o de còpies de la mateixa perquè els delegats de prevenció puguin examinar-la detingudament i facilitar així l'exercici de les seves funcions.

Com a sanció per l'incompliment de les disposicions recollides en aquesta llei, la Inspecció de Treball ha aixecat una nova acta d'infracció a El Corte Inglés. Per la UGT de Catalunya, aquesta és una nova mostra de la política antisindical que du a terme la direcció d'el Corte Inglés cap als representants dels seus treballadors i treballadores.Nou requeriment de la inspecció de treball a El Corte Inglés

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:25
La Inspecció de Treball dóna 15 dies a El Corte Inglés perquè lliuri a la Secció Sindical de la UGT la informació sol·licitada

En la reunió mantinguda avui entre la Inspecció de Treball, els representants d'El Corte Inglés i els responsables de la Federació de Comerç de la UGT de Catalunya, la Inspecció de Treball ha requerit a l'empresa que, en un termini de 15 dies, complementi la informació sol·licitada per la secció sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés de Diagonal (Barcelona) i a la qual té dret segons la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Així mateix, la Inspecció de Treball ha comunicat a la secció sindical d'aquest centre que, si en el termini previst no li ha estat lliurada aquesta documentació, ho notifiqui immediatament.

Un cop més, la Inspecció de Treball ha pogut comprovar la discriminació sindical a què es veuen sotmesos els delegats i les delegades de la UGT de Catalunya en els centres d'El Corte Inglés.

Aquest nou requeriment per part de la Inspecció de Treball se suma als nombrosos requeriment i sancions que ha rebut El Corte Inglés per l'incompliment dels drets dels treballadors i treballadores i dels seus representants en el centres.Els treballadors del sector de la perfumeria exigeixen un conveni col·lectiu digne

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:08

Demà, els delegats sindicals de la UGT de Catalunya repartiran informació als centres comercials on operen les principals
firmes del sector

Després de cinc mesos de negociacions amb Stanpa, la patronal del sector de la perfumeria (que compta amb empreses de marques tan conegudes com L'Oreal, Coty Astor, Puig, Myrurgia, Kinesia, Nivea, Chanel i Estee Lauder, entre altres) continua negant als seus treballadors i treballadores un conveni digne que s'adigui als beneficis que aquestes empreses guanyen any rera any mentre els empleats veuen reduït el seu poder adquisitiu.

Demà els delegats i les delegades del sector de la perfumeria de la UGT de Catalunya participaran en una acció informativa als diferents centres comercials on operen aquestes firmes i distribuiran als clients i clientes d'aquests productes octavetes on s'explica la realitat dels treballadors i les treballadores del sector.

A Catalunya, el sector de la perfumeria ocupa uns 15.000 treballadors, la meitat dels que s'hi dediquen arreu de l'Estat.

Les negociacions entre sindicats i patronal s'encallen principalment en els següents punts:

 • Mentre els sindicats exigeixen que l'augment del sou sigui del 0,7 sobre la massa salarial, la patronal del sector només ofereix un 0,4 sobre les taules del salari mínim garantit.
 • Els sindicats demanen una reducció de jornada per aquells col·lectius que treballen en nocturnitats i torns rotatius.

A més, la UGT de Catalunya demana una millora de la llei d'igualtat, aprovada recentment, en la seva aplicació al text del nou conveni col·lectiu, una aplicació de gran importància per a un sector on més de la meitat dels treballadors i treballadores són dones.La UGT de Catalunya valora molt positivament la "cartilla" per als treballadors de la construcció que crearà el ministeri de treball

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:41

La mesura és similar al carnet que va proposar el nostre sindicat per reduir la sinistralitat laboral al sector

La UGT de Catalunya considera molt positiva la mesura anunciada pel ministre de Treball, Jesús Caldera, de crear una "cartilla" per als treballadors de la construcció que acrediti la seva formació per desenvolupar la feina. Es tracta d'una proposta similar a la que va fer el nostre sindicat el passat 18 de maig per reduir la sinistralitat en aquest sector, que entre gener i abril ja ha registrat 15 morts.

En concret, el nostre sindicat va proposar al Departament de Treball que condicionés la contractació de les empreses del sector de la construcció a què els treballadors tinguessin la formació adequada. Per això, el sindicat va demanar que s'activés un carnet que acredités al treballador o treballadora una formació mínima sobre la feina que ha de desenvolupar, i coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció.

Aquesta fórmula ja existeix en altres sectors, com el de l'alimentació -carnet de manipulador d'aliments-, o el del transport -carnet de conduir-, i considerem, per tant, del tot raonable i pertinent que s'implanti també al sector de la construcció; més encara quan els índexs d'accidentalitat laboral, amb resultat de mort, són molt elevats en aquest sector (un 15,4% més que entre gener i abril de 2006).

El carnet, hauria d'estar homologat, i hauria de garantir uns coneixements en la manipulació de la maquinària especialitzada, coneixements sobre prevenció de riscos laborals, salut i seguretat en el sector, i facilitar així que el personal que treballa al ram ho faci en les condicions de normalitat, legalitat, seguretat i coneixent els seus drets.

Aquest carnet hauria d'introduir-se deixant el marge de temps necessari per a implantar-se de forma efectiva, i facilitant els mecanismes adients per a que els treballadors/es, siguin de l'origen que siguin, i parlin la llengua que parlin, puguin fer la formació especialitzada per a obtenir-lo.

D'altra banda, la UGT de Catalunya considera que cal una política de sanció a les empreses que encara no compleixen la normativa en prevenció de riscos laborals. I per això és necessari triplicar el nombre d'inspectors fins assolir les ràtios europees d'inspector/treballadors. Més inspecció significa salvar més vides.

A més, la UGT de Catalunya torna a reivindicar la creació dels delegats de prevenció territorials i sectorials. A les grans empreses, els Comitès d'Empresa ja incorporen el delegat de prevenció de riscos laborals, però a les empreses petites, moltes sense sindicació (sobretot a les de menys de 6 treballadors, on no és possible la representació sindical), és necessària una figura sindical que visiti diferents empreses (ja siguin les d'un mateix territori o les d'un mateix sector) per assessorar tant els treballadors com els empresaris i vetllar per la seguretat de la plantilla.UGT Presons demana al departament de justícia que s'endarrereixi la inauguració de Brians2

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:28

El sindicat de presons de la FSP-UGT de Catalunya, majoritari a les presons catalanes, ha demanat al departament de Justícia que endarrereixi l'arribada d'interns a la nova presó de Brians2, donat que encara no està ni de lluny preparada per acollir-los.

Ara per ara, manquen aspectes bàsics per entrar en funcionament, tant de qüestions de seguretat com d'habitabilitat dels mòduls, únicament l'electoralisme a l'hora d'anunciar de tancament de la Model inexistent, ha fet que es programés un calendari d'obertura clarament irreal. No entenem com falten elements de confort bàsics a les cel·les i en canvi la piscina ja està entregada fa dies. Tampoc s'entén com a tants pocs dies de l'arribada d'interns només treballin un mínim percentatge de funcionaris, el que farà que la improvisació i la manca d'adaptació al nou centre presideixin els primers temps de funcionament.

Així mateix, és inexplicable com després de retirar els 1.600 coberts metàl·lics de la presó de Brians pels incidents ocorreguts al centre i les agressions als treballadors del centre, ara de nou el departament s'entesti en què a Brians2 els interns tinguin ganivets metàl·lics al seu abast amb el risc implícit que representa.

UGT PRESONS expressarà la seva oposició a la inauguració precipitada i de cara a la galeria de Brians2, demà divendres 1 de juny a l'acte previst amb presència del president de la Generalitat, José Montilla, a la consellera de Justícia, Montserrat Tura, i a la resta de responsables polítics de les presons catalanes.El Corte Inglés és sancionat amb tres infraccions per l'ús indegut d'un local com a magatzem

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:49

Després de visitar el centre de treball d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya i revisar la situació de l'edifici annex, l'antic edifici del Banco Atlántico del carrer Fontanella (propietat actual de la companyia), la Inspecció de Treball ha ratificat la denúncia presentada per la UGT de Catalunya en què acusava El Corte Inglés d'emprar aquest edifici indegudament com a magatzem i dipòsit provisional de mercaderies del centre comercial.

El Corte Inglés va comprar aquest edifici ara fa uns anys. No ha fet cap tipus de reforma ni l'ha inclòs en el centre de treball de plaça Catalunya. Tot i així, aprofitant que l'edifici està connectat amb el celobert del centre comercial, la companyia porta tot aquest temps fent-ne ús com "magatzem", sense que aquest estigui subjecte ni tan sols estigui inclòs en el pla d'evacuació i emergència.

La Inspecció de Treball ha determinat deficiències notables en matèria de prevenció de riscos laborals, deficiències a què s'exposen diàriament els 114 treballadors i treballadores que formen la plantilla de cadascuna de les seccions que accedeixen o poden accedir a aquest edifici.

La Inspecció de Treball ha aixecat fins a tres actes d'infracció:

 • Acta d'infracció per l'incompliment de les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball: risc de caiguda de persones pel mal estat del terra; risc de caigudes d'objectes per desplomament; risc d'incendi, incrementat pel fet que no té ni tan sols dispositius del sistema contraincendis; inexistència de sistema de climatització i absència d'il·luminació.
 • Acta d'infracció per l'incompliment de les disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball: no existeixen ròtuls de senyalització de les vies d'evacuació.
 • Acta d'infracció per risc elèctric. La Inspecció de Treball ha determinat com a infracció greu les condicions en què es troba la instal·lació elèctrica de l'edifici emprat indegudament com a magatzem. En aquest, la majoria de plaques de guix del sostre van ser extretes o s'han trencat, quedant així els conductes elèctrics suspesos i exposats a un major deteriorament per l'efecte de la humitat o del calor. Durant la visita, el mateix Inspector va rebre una petita descàrrega elèctrica a l'introduir la seva mà en un forat d'una de les parets de la primera planta de l'annexe.
L'aixecament de les tres actes d'infraccció dóna la raó a la UGT de Catalunya, que havia denunciat que aquest local no reunia les condicions mínimes per treballar-hi i que això podia perjudicar l'activitat laboral diària dels seus treballadors i treballadores. A més, l'aixecament de les actes d'infracció comporta una sanció econòmica per a El Corte Inglés, la quantitat de la qual no ha estat facilitada.


La UGT de Catalunya considera el consell de relacions laborals la pedra angular del marc català sociolaboral

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:50

Entre les primeres actuacions del Consell, el nostre sindicat situarà la necessitat d'un acord de recomanacions mínimes en plans d'igualtat a les empreses

El Parlament de Catalunya aprovarà avui la llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, un òrgan col·legiat de participació institucional i de diàleg i concertació social en matèria de relacions laborals que respon a una demanda històrica dels agents socials de Catalunya. La UGT de Catalunya considera que la constitució d'aquest organisme, prevista a l'Acord estratègic per la internacionalització, la qualitat de l'ocupació i la competitivitat de l'economia catalana, presenta una fita fonamental en la consolidació del marc català de relacions laborals, del qual n'haurà de ser la pedra angular.

El Consell serà paritari i estarà integrat per un president o presidenta i 24 persones membres designades per l'Administració de la Generalitat (8), les organitzacions sindicals (8) i empresarials (8) més representatives del país.

Tanmateix, la constitució d'aquest organisme suposa una continuació necessària en la construcció d'un marc institucional propi en l'àmbit sociolaboral, després que la reforma del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) va configurar aquesta institució amb un caràcter eminentment tècnic, desprovist de les funcions de participació i diàleg que també exercia en el seu origen.

A diferència del CTESC, doncs, les principals funcions del Consell de Relacions Laborals seran el de vehicular el diàleg i de participació institucional entre organitzacions sindicals, empresarials i Administració. Amb aquest objectiu, el nou Consell integra comissions que fins ara tenia el CTESC (relacions laborals, seguretat i salut laboral, i ocupació), però també d'altres que fins ara estaven directament vinculades al Departament de Treball, com la comissió de seguiment de la contractació laboral i les taules de prevenció de riscos laborals existents (ara comissions de contractació i de seguretat i salut laboral, respectivament). A més, se n'afegeixen tres de noves: una en matèria d'igualtat i no discriminació, l'altre del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS) i una de negociació col·lectiva.

Aquesta darrera és especialment significativa, ja que respon a una llarga reivindicació de la UGT de Catalunya, i converteix el nostre país en la primera Comunitat Autònoma en disposar d'una Comissió de Convenis Col·lectius, com a òrgan especialitzat, amb l'objectiu d'impulsar, orientar i millorar l'estructura i els continguts de la negociació col·lectiva.

Entre les primeres actuacions a desenvolupar en l'àmbit del nou Consell, la UGT de Catalunya situarà la necessitat de negociar un "Acord de recomanacions mínimes en matèria de plans d'igualtat" en el sí de la Comissió d'Igualtat.

La pretensió d'aquest acord seria assolir que a totes les empreses catalanes s'apliqui un pla d'igualtat amb unes disposicions mínimes comunes i homogènies, sense perjudici que aquest acord es pugui millorar susbtancialment mitjançant la negociació col·lectiva o per acord d'empresa.Preacord a Rauschert per reduir l'ERO de 43 a 30 treballadors

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:26
La plantilla ha aprovat aquest matí en assemblea el principi d'acord entre la direcció i el Comitè d'Empresa

El Comitè d'Empresa i la direcció de Rauschert España, empresa de ceràmica industrial situada a Lliçà de Vall (Vallès Oriental) van arribar ahir a un principi d'acord en la Mediació de Treball. Finalment seran 30 els treballadors i les treballadores afectats per l'expedient de regulació d'ocupació, i no 43, com volia inicialment l'empresa. Aquesta trentena de treballadors rebrà d'indemnització 36 dies per any treballat, amb un màxim de 51.500 euros. La plantilla ha aprovat per majoria el principi d'acord en l'assemblea que s'ha celebrat aquest matí. Per tant, s'ha desconvocat la vaga de 24 hores prevista per al proper 31 de maig.

Aquest dijous, 31 de maig, direcció i Comitè d'Empresa es tornaran a trobar a la Inspecció de Treball (16.30 hores) per ratificar el preacord.Inspecció cita de nou el Corte Inglés per no lliurar la informació sol·licitada per la secció sindical de la UGT

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:34

La Inspecció de Treball ha citat per a demà, dimecres 30 de maig, els representants d'El Corte Inglés i de la Federació de Comerç de la UGT de Catalunya després que el nostre sindicat denunciés que l'empresa es negava a lliurar a la secció sindical la informació sol·licitada, com:

 • Excés de jornada (el conveni col·lectiu estableix l'obligació del seu lliurament).
 • Calendari laboral (el conveni col·lectiu estableix l'obligació del seu lliurament).
 • Recuperació de festius (forma en què els treballadors recuperen els diumenges i festius que s'estableixen com a jornada laboral).
 • Obres (conèixer la situació de les obres que es realitzen en el centre).
 • Canvis de departament primera planta (conèixer els motius dels canvis de departament que s'han produït en aquesta planta).
 • Paqueteria de personal (informació).
 • Escrit normes internes primera planta (conèixer el document que es lliura per signar als treballadors i les treballadores i saber quin és l'objectiu).
 • Abonaments: criteri i normativa (conèixer la normativa reguladora davant de les diferents interpretacions que s'estan realitzant).
 • Uniformitat (sol·licitar el dret a escollir pantalons o faldilla, tal i com es va expressar en la comissió permanent el 19 de juliol de 2006).
La no facilitació d'aquestes informacions, a què com a sindicat representatiu i amb representació en el centre tenim dret, vulneren la Llei Orgànica de la Llibertat Sindical. Amb aquesta actitud l'empresa demostra, una vegada més, l'intent d'El Corte Inglés de limitar la capacitat i els drets d'ació sindical de les organitzacions democràtiques dins dels seus centres.


El Corte Inglés continua posant traves a les mares que treballen en els seus centres

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:24

La secció sindical de la UGT farà d'intermediària en el cas d'una treballadora a qui no se li concedeix la reducció de jornada

El Corte Inglés continua posant tot tipus de dificultats a les treballadores dels seus centres, sobretot si a més de ser dones són mares, tal i com ha denunciat la UGT de Catalunya en reiterades ocasions.

El nostre sindicat representarà davant l'empresa els drets d'una treballadora del centre de Plaça Catalunya que, des de fa una setmana, vol sol·licitar la reducció de jornada i que encara no ha pogut ni tan sols formalitzar la seva sol·licitud. La treballadora ha intentat en diverses ocasions parlar amb la persona encarregada del personal, però sempre ha rebut com a resposta que "està ocupada". Per aquesta raó, la treballadora ha intentat que les secretàries d'aquest encarregat signessin un resguard que confirmés que havia desat la seva sol·licitud, però aquestes s'han negat adduint que havia de ser lliurat directament a la persona responsable. En un últim intent, la treballadora ha fet enviar un burofax però, un cop rebut, no s'ha acceptat adduint errors en l'adreça.

Davant la impossibilitat de rebre cap resposta a la seva petició de reducció de jornada, la UGT de Catalunya intentarà mediar amb l'empresa per buscar una resposta per aquesta treballadora. Un cop més, la nostra secció sindical es veu obligada a fer d'intermediària per aconseguir que els treballadors dels centres d'El Corte Inglés puguin gaudir dels seus legítims drets en el seu de lloc de treball, en particular en el cas de les mares treballadores que veuen com l'empresa vulnera en nombroses ocasions els seus drets com a treballadores.SAP-UGT es felicita perquè finalment SPC i CAT-ME s'uneixin a la manifestació del proper dia 6 de juny

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:17

Els agents dels Mossos d'Esquadra reivindiquen el reconeixement social de la seva tasca

SAP-UGT, el sindicat majoritari al cos dels Mossos d'Esquadra, es felicita perquè finalment els sindicats SPC i CAT-ME hagin decidit unir-se a la manifestació del proper dia 6 de juny, convocada aquesta mateixa setmana pel SAP-UGT, SME-CCOO i APPAC.

La manifestació unitària tindrà com a objectiu la reivindicació del reconeixement social de la tasca dels agents del cos de la policia autonòmica. Els manifestants iniciaran la seva marxa a la Plaça Catalunya i baixaran per Via Laietana. A l'arribar a la Conselleria d'Interior, llegiran un manifest on es resumeixen les seves demandes. Acte seguit, continuaran la manifestació fins arribar a la Plaça Sant Jaume.La UGT de Catalunya aconsegueix equiparar els sous dels treballadors del transport sanitari privat amb els del transport sanitari públic

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:25

AHIR ES VA PACTAR EL NOU CONVENI DEL SECTOR, QUE RECULL LES PRINCIPALS REIVINDICACIONS DEL NOSTRE SINDICAT.

Els treballadors del transport sanitari privat cobraran el 2010 els mateixos sous que els del transport sanitari públic. Així es va acordar ahir al vespre en una reunió de mediació al Tribunal Laboral de Catalunya entre l'Associació Catalana d'Empresaris d'Ambulàncies (ACEA), la UGT de Catalunya (sindicat majoritari), i Comissions Obreres.

Es posa així punt i final a les llargues negociacions del conveni que han durat 18 mesos, i a les mobilitzacions plantejades per la UGT, que preveien una vaga indefinida a partir del proper 26 de maig.

El nou conveni, que tindrà una vigència fins el 2010, recull les dues principals reivindicacions de la UGT de Catalunya: l'equiparació salarial i de condicions laborals del treballadors d'empreses privades de transport sanitari amb els treballadors del sistema públic, i un seguiment i garanties del bon funcionament de les empreses adjudicatàries del nou concurs públic de data 1 de juliol de 2006.

L'equiparació salarial serà gradual, i preveu un increment de 500 euros fins al 2010. Així, un conductor del transport sanitari, que cobra actualment 1.283 euros, el 2010 cobrarà un sou de 1.783 euros; en el cas d'un ajudant de tècnic de transport, passarà de cobrar els 1.170 euros mensuals actuals a 1.670 euros/mes, el mateix sou que un treballador de la mateixa categoria del Servei públic d'Emergències Mèdiques (SEM)

La UGT de Catalunya fa una valoració molt positiva de l'acord, i considera que resol les principals causes de precarietat laboral que patien els treballadors del sector, uns 4.000 a Catalunya.La UGT de Catalunya espera que la investigació de treball aclareixi l'accident produït a Quality Chemicals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:53

El pla d'emergència i evacuació de l'empresa no va funcionar i els serveis mèdics d'emergència van trigar mitja hora


Després de la fuita química que es va produir ahir a Quality Chemicals d'Esparreguera (Baix Llobregat), el representants de la UGT de Catalunya a l'empresa espera que la investigació oberta aclareixi les possibles causes de l'accident, en què van resultar ferits de gravetat dos treballadors i cinc més de caràcter lleu, a més d'un policia.

Actualment, la investigació apunta la fuga d'una vàlvula o una concentració de gasos com a possibles causes de la fuita. Tot i així, la UGT de Catalunya espera que la investigació aclareixi els fets per tal que accidents com aquest no es tornin a produir i que es depurin les responsabilitats pertinents, ja que el pla d'emergència i evacuació no va funcionar i els serveis mèdics d'emergència van trigar mitja hora en arribar al lloc dels fets.La UGT es planteja interposar als jutjats una demanda contra el Corte Inglés per discriminació salarial

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 14:00

La UGT de Catalunya s'està plantejant interposar davant els jutjats una demanda contra El Corte Inglés per la discriminació salarial que pateixen els seus delegats i delegades als diferents centres de la companyia.

El nostre sindicat vol denunciar així que els increments econòmics que es realitzen per part de l'empresa van dirigits a representants de determinades opcions sindicals, mentre que els delegats i les delegades de la UGT de Catalunya perden poder adquisitiu any rera any.

Aquests increments es realitzen, habitualment, a través del complement personal. Un complement amb una definició molt àmplia en el propi conveni, ja que va en funció de les característiques individuals del treballador, i que acaba sent utilitzat per l'empresa per fer pujades salarials individuals amb criteris que no venen determinats per la negociació col·lectiva ni es fan públics.

Per tant, és una realitat en l'empresa que la representació sindical determina en molts casos la desigualtat salarial. L'exemple el trobem en delegats que han format part de la UGT de Catalunya des de fa més de 20 anys i que veuen el seu poder adquisitiu mermat any rera any.El sindicat USD'A denuncia al Congrés de la CES la manca de drets sindicals a Andorra

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:25

Mercè Ros, secretària de Política Internacional de la USd'A, defineix el Projecte de Llei de Llibertat Sindical del Govern andorrà com una "llei orgànica de llibertat empresarial"


La secretària de Política Internacional del sindicat andorrà USd'A, Mercè Ros, ha intervingut avui a l'11è Congrés de la Confederació Europea de Sindicats (CES) que s'està celebrant a Sevilla per denunciar la manca de llibertat sindical que pateixen els treballadors i les treballadores del seus país i demanar el suport del sindicalisme europeu.

Ros ha explicat que l'abril d'aquest any el Govern andorrà va presentar als sindicats un Projecte de Llei Orgànica de Llibertat Sindical que, entre d'altres, no reconeix el dret a vaga ni planteja els conflictes col·lectius com accions que puguin abordar els sindicats i ni tansols esmenta la representació sindical a l'empresa. A més, segons aquest projecte de llei, els sindicats estaran regulats mitjançant la Llei d'Associacions i per crear-ne un serà necessari un mínim de 120 fundadors, i s'ha eliminat l'article en què es considerava com una lesió greu a la llibertat sindical la ingerència de l'empresari a les activitats sindicals. D'altra banda, el Projecte de Llei del Codi de Relacions Laborals preveu que únicament estiguin legitimats per promoure eleccions sindicals els treballadors de l'empresa, sense tenir en compte els sindicats.L'Hotel Grand Marina acomiada tres treballadors i trasllada una treballadora per ser candidats de la UGT a les eleccions sindicals

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:23

Davant la negativa de l'empresa a readmetre els treballadors, el sindicat convoca una manifestació el proper dia 29 de maig


La UGT de Catalunya denuncia que la direcció de l'Hotel Grand Marina (5 estrelles, gran luxe), situat al World Trade Center de Barcelona i propietat del grup Hotusa, està realitzant pràctiques antisindicals contra els treballadors i treballadores que sospita que es presentaran a les properes eleccions sindicals del 29 de maig en la llista del nostre sindicat. La direcció ha arribat a l'extrem d'acomiadar tres treballadors, creant tota una trama de falses acusacions, amenaces, coaccions i montatges per desprestigiar aquests professionals.

Després d'aquests acomiadaments, i en el seu afany per trobar els promotors de la creació d'un Comitè d'Empresa, la direcció va començar a perseguir i pressionar una altra treballadora, i li va oferir que escollís entre negociar l'acomiadament o el trasllat a un altre centre. Davant la negativa de la treballadora d'acceptar les coaccions, l'empresa li va comunicar d'un dia per l'altre que la traslladava a un altre hotel del grup Hotusa a Barcelona. Actualment aquesta treballadora es troba en situació d'incapacitat temporal i en tractament per depresió, degut a la situació viscuda.

Des de la Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya, i després de la negativa de l'empresa a readmetre els quatre treballadors, considerem que aquestes pràctiques no són permisibles ni acceptables, i prenem les mesures tant jurídiques com sindicals oportunes per garantir els drets dels treballadors i les treballadores afectats. Hem convocat una manifestació el proper dimarts, 29 de maig, des de la seu de la UGT de Catalunya (Rambla de Santa Mònica, 10, Barcelona) fins l'Hotel Grand Marina (World Trade Centre).La UGT de Catalunya demana el recolzament del sindicat internacional de serveis UNI en el conflicte d'El Corte Inglés

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:31

El nostre sindicat detalla en una carta les actuacions d'assetjament que realitza l'empresa, amb el suport del sindicalisme 'groc'


El secretari general de la Federació de Comerç, Hostaleria, Turisme i Joc de la UGT de Catalunya, Óscar López, ha adreçat una carta a la responsable de l'Oficina Regional Europea de la Union Network International (UNI), la Federació Internacional de Treballadors de Serveis, Bernadette Segol, per posar en el seu coneixement la situació de persecució sindical que els representants de la UGT estan patint a l'empresa El Corte Inglés. Óscar López demana a UNI -que agrupa 900 sindicats de tot el món, un total de 15,5 milions de treballadors i treballadores- el seu recolzament i solidaritat en la defensa de les llibertats sindicals i dels valors democràtics pels quals la UGT de Catalunya treballa.

A la carta, el secretari general de la Federació de Comerç explica que El Corte Inglés ha iniciat, des de l'últim procés d'eleccions sindicals, una campanya de persecució i assetjament contra la UGT de Catalunya i els seus delegats i delegades, amb el suport del sindicalisme "groc" instal·lat a l'empresa. A la missiva s'indiquen les actuacions de l'empresa, que han portat el nostre sindicat a interposar 19 denúncies davant d'Inspecció de Treball. Entre d'altres:

 • Intents de què representants de la UGT de Catalunya abandonin el seu lloc de feina.
 • Canvis de departament de representants de la UGT de Catalunya, amb el conseqüent perjudici econòmic.
 • Negativa a lliurar documentació referent a temes laborals (l'empresa està obligada per la legislació) a representants de la UGT de Catalunya.
 • Limitacions en el repartiment de fulls informatius en els centres de treball per part de representants de la UGT de Catalunya.
 • Modificació de torns de treball i horaris laborals de representants de la UGT de Catalunya.
 • Incompliment dels requeriments de l'autoritat laboral, etc.
Com diu Óscar López en el seu escrit, "en aquesta reivindicació i lluita ens juguem que el sistema democràtic s'implanti a totes les empreses espanyoles, on els imperis econòmics estiguin sotmesos al respecte de les normes laborals i de la convivència ciutadana. No consentirem que existeixin dues classes de treballadors, els que poden exercir la llibertat i els que la tenen comprada; en aquest país només ens val una: que totes les persones siguin lliures per decidir per sí mateixes".


La discriminació sindical a la UGT posa en perill la seguretat als centres d'El Corte Inglés

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 17:43

La UGT de Catalunya ha denunciat diferents centres per no tenir lliures les sortides d'emergència i per perill d'incendi als magatzems

La UGT de Catalunya considera que la discriminació sindical que pateix per part d'El Corte Inglés posa en perill la seguretat als seus centres tant dels propis treballadors i treballadores com de la clientela, ja que la direcció no pren en consideració les advertències i les demandes dels delegats i delegades de prevenció de riscos laborals per l'únic fet de ser del nostre sindicat.

El nostre sindicat ha hagut de denunciar diferents centres d'El Corte Inglés davant de la Inspecció de Treball en consonància amb el Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, de disposicions mínimes de seguretat i salut als centres de treball, que diu al seu article número 3: "El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se reduzcan al mínimo. En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros auxilios."

Des del nostre punt de vista, el Corte Inglés incompleix la normativa en prevenció de riscos laborals en diferents centres, on les sortides d'emergència no estan lliures d'obstacles, s'acumulen mercaderies a zones no habilitades i els magatzems corren risc d'incendi, també per l'excés de mercaderies i el seu incorrecte emmagatzematge.

En el cas d'El Corte Inglés de Plaça Catalunya, la Inspecció de Treball va obrir el passat mes de març un requeriment perquè l'empresa iniciés immediatament les reformes per adequar l'antic edifici del Banc Atlàntic del carrer Fontanella que portava anys fent servir indegudament com a magatzem, o que el clausués. La Inspecció de Treball va visitar aquest "magatzem" arran d'una denúncia de la UGT de Catalunya. A més, la Inspecció de Treball obrirà un acta d'infracció -amb la corresponent sanció econòmica- per haver-ne fet un ús indegut durant anys.

El Corte Inglés havia comprat aquest edifici (les instal·lacions de l'antic Banco Atlántico del carrer Fontanella) feia uns anys. No havia fet cap tipus de reforma ni l'havia inclòs en el centre de treball de Plaça Catalunya. Tot i així, aprofitant que l'edifici està connectat amb el celobert del centre comercial, la companyia porta tot aquest temps fent-ne ús com magatzem, sense que aquest estigui subjecte ni tan sols estigui inclòs en el pla d'evacuació i emergència.

D'altra banda, el nostre sindicat resta pendent que la Inspecció Treball actuï i visiti altres centres d'El Corte Inglés també denunciats per la UGT de Catalunya.

Els delegats i delegades de la UGT de Catalunya han hagut d'interposar les denúncies davant d'Inspecció de Treball després de constatar reiteradament a les reunions dels Comitès de Seguretat i Salut Laboral que la direcció dels diferents centres no mostren la voluntat de solucionar els problemes plantejats pel nostre sindicat. El perill que aquestes situacions suposen per a la plantilla i per als clients d'El Corte Inglés en obliga a fer-les públiques davant de l'administració responsable.Conveni entre el consorci de la Zona Franca, UGT i CCOO per promoure habitatge protegit al futur barri de la Marina

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 14:13

El delegat de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Manuel Royes, i els secretaris generals de la UGT de Catalunya i la CONC, Josep M. Àlvarez i Joan Coscubiela, respectivament, han signat avui un conveni de col·laboració gràcies al qual aquests dos sindicats promouran habitatge de protecció pública al futur barri de La Marina que es desenvoluparà al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona.

La modificació urbanística de l'àmbit La Marina-Zona Franca implicarà la creació d'un nou barri que transformarà el sòl actualment industrial en sòl d'equipaments, zones verdes, sòl per a activitats econòmiques i més de 8.000 habitatges, un percentatge molt gran dels quals correspondran a diverses modalitats de protecció oficial, segons es determini en un futur pla de millora urbana.

El conveni subscrit avui també està en consonància amb el Pla de la Vivenda 2004-2010 que preveu destinar entre un 35% i un 50% de les noves construccions a habitatge de protecció en les zones de la ciutat que estiguin subjectes a un nou planejament urbanístic.

L'acord estipula que els dos sindicats, mitjançant les seves cooperatives de vivenda Llar Unió Catalònia (UGT) i Habitatge Entorn (CCOO), adquiriran al Consorci de la Zona Franca de Barcelona sòl disponible en La Marina per l'edificació d'habitatges de protecció oficial a través d'un procediment d'alienació directa.La UGT dóna ple suport a la mesura de treball de publicar les llistes d'empreses insegures

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:43

el nostre sindicat demana que s'implanti un carnet per a poder treballar a la construcció

La UGT de Catalunya vol expressar el seu ple suport a la iniciativa anunciada pel Departament de Treball, de publicar les llistes de les empreses insegures i/o sancionades per no complir la normativa en prevenció de riscos laborals. Per al sindicat, tant el grau de contundència tant d'aquesta mesura, com el de la campanya recent al metro contra la sinistralitat laboral, es correspon i justifica plenament el grau de duresa que implica la pèrdua de vides en el lloc de treball.

La UGT de Catalunya demana però, que al marge de les campanyes de sensibilització, empreses i administració prenguin mesures contundents contra els accidents en aquest sector i al conjunt de les empreses.

En concret, el nostre sindicat proposa a la Conselleria de Treball que condicioni la contractació de a les empreses del sector de la construcció, que per a contractar el seu personal tingui coneixements del sector de la construcció. Per això, el sindicat demana que s'activi un carnet que acrediti al treballador o treballadora una formació mínima sobre la feina que ha de desenvolupar, i coneixements en matèria de prevenció de riscos laborals en el sector de la construcció.

Aquesta fórmula ja existeix en altres sectors, com el de l'alimentació -carnet de manipulador d'aliments-, o el del transport -carnet de conduir-, i considerem, per tant, del tot raonable i pertinent que s'implanti també al sector de la construcció; més encara quan els índexs d'accidentalitat laboral, amb resultat de mort, són molt elevats en aquest sector.

El carnet, hauria d'estar homologat, i hauria de garantir uns coneixements en la manipulació de la maquinària especialitzada, coneixements sobre prevenció de riscos laborals, salut i seguretat en el sector, i facilitar així que el personal que treballa al ram ho faci en les condicions de normalitat, legalitat, seguretat i coneixent els seus drets.

Aquest carnet hauria d'introduir-se deixant el marge de temps necessari per a implantar-se de forma efectiva, i facilitant els mecanismes adients per a que els treballadors/es, siguin de l'origen que siguin, i parlin la llengua que parlin, puguin fer la formació especialitzada per a obtenir-lo.

D'altra banda, i davant les properes eleccions municipals, de una de les 10 mesures que proposa la UGT de Catalunya, adreçades a la contractació que fan les administracions, és que excloguin les empreses infractores de les seves obligacions en relació a la seguretat i la salut en el treball, i que contractin, en canvi, les empreses que compleixen la normativa de prevenció de riscos laborals.

La UGT de Catalunya considera que a més de les accions de conscienciació, cal una política de sanció a les empreses que encara no compleixen la normativa en prevenció de riscos laborals. I per això és necessari triplicar el nombre d'inspectors fins assolir les ràtios europees d'inspector/treballadors. Més inspecció significa salvar més vides.

A més, la UGT de Catalunya torna a reivindicar la creació dels delegats de prevenció territorials i sectorials. A les grans empreses, els Comitès d'Empresa ja incorporen el delegat de prevenció de riscos laborals, però a les empreses petites, moltes sense sindicació (sobretot a les de menys de 6 treballadors, on no és possible la representació sindical), és necessària una figura sindical que visiti diferents empreses (ja siguin les d'un mateix territori o les d'un mateix sector) per assessorar tant els treballadors com els empresaris i vetllar per la seguretat de la plantilla.

Per la UGT de Catalunya, l'empresariat hauria de saber encaixar les crítiques de manca de mesures de prevenció i d'alta sinistralitat, doncs són els reponsables directes de la pèrdua de vides en els accidents a la feina. Dífícilment hi ha empreses que sancionin algun treballador per a no complir la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. En tant que responsables de l'organització i la seguretat en el treball, són els primers responsables de l'accidentalitat laboral.La UGT demana accions gratuïtes de CaixaHolding per als empleats de "La Caixa"

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 14:04

La UGT de Catalunya ha sol·licitat a la Direcció de "La Caixa" que els treballadors i clients puguin participar de les accions de CaixaHolding en condicions preferents. Aquesta proposta inclou un número d'accions gratuïtes per als empleats.

La UGT considera que la creació de Caixaholding, que forma part del Pla Estratègic de "La Caixa" per als anys 2007-2010, destaca tant per la seva novetat, en ser la primera operació d'aquest tipus per part d'una Caixa d'estalvis, com per la seva quantia econòmica.

La UGT espera que la creació del Holding, que formarà part de la gestió financera de l'entitat, sigui respectuosa amb la naturalesa jurídica de "La Caixa", amb els clients, amb l'obra social i amb els treballadors. Igualment, el nostre sindicat espera que sigui compatible amb l'"Obra Social", ja que aquesta és l'eix fundacional de l'entitat i la que justifica la seva naturalesa jurídica en la societat.

Per al sindicat, el Pla Estragègic 2007-2010 ha de servir als interessos dels clients, que aporti solvència per als seus depòsits, amb productes més competitius i un millor servei. Un projecte estratègic per als pròxims anys ha de comptar també amb els empleats i ha de corregir aspectes que l'anterior pla estratègic no ha millorat. Segons la opinió dels empleats expressada en la darrera enquesta de la direcció, la seva satisfacció ha empitjorat respecte l'any 2000 en temes com "l'aclaparament per al treball habitual", "no disposar de temps suficient per a fer bé la feina", o "considerar insuficient la dotació de plantilles a les oficines".

Altres aspectes que demana la UGT davant el futur de "La Caixa" és el manteniment del poder adquisitiu dels salaris, ja que des de fa anys perden poder adquisitiu els sous de nivell VII en amunt. Així mateix, el nostre sindicat sol·licita paràmetres objectius per a l'assignació del salari variable o "Bonus".

Altres indicadors que utilitarà la UGT per a valorar fins a quin punt la direcció vol la implicació i col·laboració dels treballadors són la concil·liació de la vida laboral amb la familiar, i la igualtat entre homes i dones en la promoció dels càrrecs.

Per a la UGT és important que la direccó consensui aquests temes laborals amb els sindicats en el marc del Pla Estratègic i es comprometi a solucionar l'escassedat de plantilla, eliminant definitivament la prolongació horària."La Piedra", l'instrument de compra de voluntats del Corte Inglés

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:57

La UGT de Catalunya denuncia que l'increment salarial i el repartiment de beneficis per vendes entre el personal és clarament discriminatori

Segons el Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, l'increment salarial de què es veuen beneficiats els treballadors i les treballadores aquest 2007 és d'un 2,3%, que s'aplica des de l'1 de gener. Tot i així, en el cas d'El Corte Inglés aquest increment "només" afecta el personal base (vendedors i venedores, caixeres, mossos de magatzem, etc.), és a dir, que els comandaments (els responsables de seccions, sectors i plantes) queden fora. El sistema d'increment salarial per als comandaments és molt diferent. A El Corte Inglés es tracta de tot un clàssic, conegut com "la piedra".

Entre el 15 i el 30 de maig de cada any, es produeix una reunió entre la direcció del centre i els comandaments, on es tracten les vendes i els beneficis aconseguits en el darrer any, l'evolució de cada planta, etc. A aquesta reunió li segueixen les reunions personals, en què la direcció del centre es troba amb cadascun dels comandaments per valorar la seva tasca i comunicar els possibles ascensos i quina serà la quantitat de la seva "piedra", és a dir, com se'l pensa premiar (o castigar). Aquesta retribució econòmica que reben els comandaments serà enguany entre 3 i 4 vegades superior a l'increment salarial del 2,3% que reben la resta dels treballadors i les treballadores d'El Corte Inglés.

Des de la UGT de Catalunya denunciem que:

1) "la piedra" és l'instrument més clar que utilitza la direcció d'El Corte Inglés per comprar voluntats i controlar la plantilla en tots els sentits, inclosos el laboral i el sindical, a través dels comandaments.

2) D'altra banda, aquesta estratègia de treure una part de la plantilla del conveni per oferir-los millores per sobre d'aquest és clarament antisindical i contrària als interessos i drets generals dels treballadors, ja que aquesta part de la plantilla no només no se sent implicada en la negociació col·lectiva, sinó que a més interfereix i serveix de contrapés a favor de l'empresa.

3) El Corte Inglés està realitzant un repartiment de beneficis discriminatori entre els treballadors i les treballadores dels seus centres. Si l'empresa està augmentant les vendes i obtenint beneficis gràcies a la tasca de la seva plantilla, no considerem just que no premiï econòmicament a tots els venedors i venedores de manera tan generosa com ho està fent amb els comandaments.La UGT de Catalunya considera totalment justificada la campanya de treball contra la sinistralitat

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:27

El nostre sindicat també considera que per acabar amb les morts a la feina és necessària una política de sancions a les empreses que no compleixen la normativa

La UGT de Catalunya considera -davant de les crítiques vessades per la patronal- que la campanya publicitària del Departament de Treball contra la sinistralitat a la construcció està totalment justificada, si tenim en compte les morts que encara s'estan produint al sector. Tot i que no considerem que sigui incompatible, salvar vides ha de ser sempre prioritari a fer negoci, i les empreses que estan presentant les seves innovacions a Construmat així ho han d'entendre. Un altre tipus d'actitud empresarial no pot tenir cabuda a la nostra societat.

Des del nostre punt de vista, les xifres d'accidentalitat han arribat a tal punt que la nostra societat ha assimilat com a inevitables les morts a la feina, quan en realitat, si s'investiguen les causes, queda palès que tots els accidents són evitables. Per això considerem que, més enllà de l'estètica, campanyes com aquestes són necessàries, perquè cal remoure la consciència de la societat en general i dels empresaris (els principals responsables) en particular. Si aconseguim que socialment no s'admeti la sinistralitat laboral, els empresaris que encara no tenen en compte la prevenció de riscos tindran menys marge de maniobra.

Des del nostre sindicat aplaudim la valentia del Departament de Treball en afrontar el tema de la sinistralitat laboral sense complexos i mostrant la realitat. Tot i així, només amb campanyes publicitàries no posarem fi a aquesta xacra. A més de les accions de conscienciació, és necessària una política de sanció a les empreses que encara no compleixen la normativa en prevenció de riscos laborals. I per això és necessari triplicar el nombre d'inspectors fins assolir les ràtios europees d'inspector/treballadors. Més inspecció significa salvar més vides.

A més, la UGT de Catalunya torna a reivindicar la creació dels delegats de prevenció territorials i sectorials. A les grans empreses, els Comitès d'Empresa ja incorporen el delegat de prevenció de riscos laborals, però a les empreses petites, moltes sense sindicació (sobretot a les de menys de 6 treballadors, on no és possible la representació sindical), és necessària una figura sindical que visiti diferents empreses (ja siguin les d'un mateix territori o les d'un mateix sector) per assessorar tant els treballadors com els empresaris i vetllar per la seguretat de la plantilla.

Per últim, considerem que és necessari un pacte social contra la sinistralitat, entre administració, patronal i sindicats, ja que tots hem d'assumir la nostra part de responsabiliat en els accidents laborals.La UGT de Catalunya amenaça amb noves mobilitzacions si no hi ha un canvi d'actitud en la patronal

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:16

La Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA) de la UGT de Catalunya i el sindicat comarcal de Tarragona agraïm la gran participació i la manca d'incidents demostrada pels treballadors i les treballadores del sector metal·lúrgic de la província de Tarragona que van seguir de manera massiva la vaga del passat 11 de maig.

La situació de bloqueig en què es troba actualment la negociació del Conveni del Metall de la Província de Tarragona està provocada per la manifesta irresponsabilitat i la nul·la voluntat d'acord d'una part de la patronal, que pretén justificar el seu dèficit de gestió a costa del just increment salarial dels seus treballadors i treballadores. Per als sindicats és irrenunciable la implantació de la nova escala salarial al conveni.

Les organitzacions sindicals continuarem la lluita per les legítimes reivindicacions i per un conveni provincial digne per als treballadors i les treballadores de Tarragona del sector, i per això continuarem amb les mobilitzacions. Si no es produeix un important canvi d'actitud en aquesta part de la patronal que no vol negociar, ells seran els únics responsables de la situació que provoquen.La inspecció de treball considera necessària una mediació del departament en el conflicte d'el Corte Inglés

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:43

La UGT de Catalunya ja ha interposat 19 denúncies a Inspecció de Treball contra els grans magatzems

El passat divendres, 11 de maig, va tenir lloc la citació de la Inspecció de Treball als representants de la direcció d'El Corte Inglés i de la UGT de Catalunya per tractar les diferents denúncies del nostre sindicat contra la direcció del centre de Plaça Catalunya. Davant l'evidència que el conflicte laboral i sindical a El Corte Inglés té una dimensió més gran i en assabentar-se de les ja 19 denúncies que la UGT de Catalunya ha interposat a Inspecció de Treball per discriminació sindical a diferents centres d'El Corte Inglés i Hipercor a Catalunya, la inspectora ha aconsellat a les dues parts que sol·licitin una mediació de Treball.

Des de la UGT de Catalunya sol·licitarem la mediació de Treball tal i com ha recomanat la Inspecció, ja que la nostra voluntat és posar fi a les situacions de discriminació i persecució que pateixen els i les representants del nostre sindicat a diferents centres d'El Corte Inglés i d'Hipercor. Esperem que la voluntat de la direcció d'El Corte Inglés, pel bé dels seus treballadors i treballadores, sigui també la de buscar una solució als problemes que s'estan produint als seus centresLa UGT obté el compromís de la Generalitat de tutelar la taula negociadora del conveni català de la geriatria

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:04

EL SINDICAT valora positivament l’acord, assolit aquest migdia en una reunió amb totes les parts a la conselleria de Treball

Representants de la UGT de Catalunya s’han reunit avui al departament de Treball, en el marc d’una reunió convocada per la consellera Mar Serna, amb les patronals i la resta de sindicats representatius de les residències i centres de dia per a la gent gran. L’objectiu de la reunió era tractar la problemàtica del sector de la Geriatria, el personal del qual no disposa encara de d’un conveni català que reguli les seves condicions de treball.

En la trobada, el Departament s’ha compromès a tutelar una taula negociadora del conveni, que s’activaria d’aquí a una setmana si totes les parts ratifiquen l’acord assolit avui. Per la UGT, aquest compromís suposa un pas endavant i el valora de forma molt positiva per avançar en la regulació del sector a nivell autonòmic.

En la reunió d’avui, a més, s’ha donat llum verda perquè el futur conveni autonòmic de la Geriatria reguli les tres qüestions centrals que preocupaven la UGT, i per les quals s’ha mobilitzat des d’un bon inici: els salaris, la càrrega de treball i la formació.

La consellera de Treball, Mar Serna, es va comprometre a convocar aquesta reunió el passat 2 de maig, en la concentració de treballadors i treballadores convocada per la UGT de Catalunya davant del Parlament de Catalunya per reivinidicar, un cop més, la constitució de la taula negociadora del futur Conveni Català de la Geriatria. Durant el recés del Ple del Parlament també va sortir a parlar amb els manifestants la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i els representants de la UGT de Catalunya van ser rebuts pel president de la Generalitat, José Montilla.

La UGT de Catalunya porta més d'un any reivindicant aquest conveni autonòmic, que ha de servir per dignificar laboralment el sector de la Geriatria. Dies abans, els treballadors i les treballadores de geriàtrics també s'havien mobilitzat davant de les seus de les dues principals patronals del sector, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i la Unió Catalana d'Hospitals.

El passat 5 d'abril de 2006 es va signar un acord entre el llavors Departament de Benestar i Família, els sindicats majoritaris i les patronals del sector amb el compromís –mai dut a terme- de constituir en el termini màxim d'un mes la taula negociadora del futur conveni català de la Geriatria.

La precarietat laboral en el sector

Els 22.000 treballadors i treballadores (el 90% són dones) de residències i centres de dia per a gent gran estan emparats actualment per un conveni estatal de la Geriatria, que la UGT de Catalunya considera totalment insuficient.

Els i les auxiliars de geriatria dels centres privats i concertats cobren un salari que no arriba als 800 euros bruts al mes per una jornada de 40 hores setmanals, cobren només 7 euros per treballar un dia festiu sencer i tenen l'antiguitat congelada. Aquests treballadors i treballadores demanen l'equiparació salarial amb els treballadors dels centres públics, que cobren 1.168 euros bruts al mes. A Catalunya hi ha només 17 centres geriàtrics públics, dels 1.046 centres que hi ha a tot Catalunya.

Amb aquests salaris i les dures condicions físiques i emocionals que suposa la cura de la gent gran (18 de cada 25 malalts de fibromiàlgia són treballadores de la geriatria), les empreses no troben personal que s'hi vulgui dedicar. Això suposa, d'una banda, una sobrecàrrega de feina per a la gent amb experiència que treballa en aquests centres, així com que es contracti personal sense formació adequada, en molts casos persones immigrades (representen ja el 20% del personal) a qui es paga menys o a qui, en alguns pisos-residències, es lloga un llit a canvi de "vigilar" els residents. El nostre sindicat calcula que actualment la meitat dels treballadors i les treballadores de centres geriàtrics no tenen una formació adequada. És evident que, en aquestes condicions, és impossible oferir un servei de qualitat a la ciutadania. D'altra banda, la UGT de Catalunya també demana a l'Administració una acreditació de centres.

(Segueix)

Els drets dels professors interins, en perill per l'objecció de consciència d'alguns inspectors d'educació

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:13

Davant de la situació de discriminació creada, la UGT de Catalunya ha sol·licitat una entrevista urgent amb els màxims responsables del Departament d'Educació

La negativa d'alguns inspectors d'Educació a seguir les instruccions donades per la Conselleria ha ocasionat un greu perjudici per als docents interins que havien sol·licitat un informe de valoració de la seva pràctica docent. Aquest informe, amb el que els docents interins poden substituir una part de la prova d'oposició, està regulat per la normativa del Departament d'Educació. Tot el professorat interí que té nomenament per a tot un curs escolar pot optar a l'informe, sense que el fet d'estar de baixa sigui una condició recollida en la normativa publicada en el DOGC. A la UGT de Catalunya ens consta que en alguns casos, i en particular en casos de professores que estan de baixa per maternitat, alguns inspectors s'han negat a elaborar el mencionat informe.

El Departament d´Educació ha convocat 6.856 places d'oposicions per a l'any 2007. Aquesta convocatòria, la més nombrosa que s'ha fet mai, té com objectiu reduir les places d'interins i fer front a la insuficiència de personal, provocada tant per jubilacions com pel creixement de la població escolar i per la implantació de la sisena hora a primària. En els dos últims cursos, aquestes dues qüestions han comportat un augment de 8.054 docents, xifra que ha suposat un 16% de creixement de plantilla.

L'excepcionalitat de la convocatòria no està només en el nombre de places. Aquest any serà el primer en que s'apliqui la Disposició transitòria dissetena de la LOE, que estableix un procediment excepcional, que es mantindrà durant els anys d'implantació de la Llei Orgànica, per absorbir com funcionaris a un elevat percentatge de l'actual professorat interí. S'ha de recordar que a Catalunya el nombre d'interins docents, més de 20.000, està molt per sobre de la mitjana estatal.

Les expectatives que havia generat aquest context legal per al professorat interí eren molt altes. La Resolució que convocava las proves -publicada en el DOGC el 27 de març- satisfeia en gran mesura aquelles expectatives. El text publicat en el DOGC, i prèviament negociat en la Mesa sectorial, contempla que els docents interins poden substituir una part de la prova de l'oposició per un informe elaborat per l'administració educativa i en el que es tractaria de "comprovar l'aptitud pedagògica de l'aspirant i el domini de les tècniques de treball docent". L'informe, que substitueix a la prova en la que els aspirants defensen davant el tribunal una unitat didàctica de l'especialitat a la que es presenten, val fins a un 30% de la nota final de la fase d'oposició. S'ha de recordar, en fi, que la introducció d'un informe sobre la pràctica docent com element fonamental en el procés de selecció del professorat era justament el compromís al que s'havia arribat en el Pacte Nacional: "Els diferents agents socials i el Govern", diu aquest document al tractar d'aquesta qüestió, "es comprometen a impulsar els canvis normatius necessaris perquè siguin valorats adequadament aspectes qualitatius de caire didàctic i de pràctica educativa".

Els inspectors d'Educació han de presidir les comissions avaladores encarregades d'elaborar aquells informes (en les comissions participen, a més, el director del centre educatiu i un professor del mateix). A dia d'avui existeix el risc de que els drets reconeguts al professorat interí en relació al mencionat informe quedin compromesos per una certa revolta d'alguns inspectors. N'hi ha que han arribat fins i tot a al·legar "objecció de consciència", negant-se a realitzar el treball que els assigna la normativa publicada en el DOGC. Alguns inspectores s'han negat a realitzar l'informe a professores que estan de baixa per maternitat. El fet d'estar de baixa no és un impediment, d'acord a les instruccions donades per la Conselleria, per tenir dret a l'informe. Prova d'això és que no totes les persones en aquesta situació han estat tractades de la mateixa manera. A algunes professores de baixa per maternitat se les hi ha fet l'informe, a altres, no.

Davant la situació de discriminació creada, la UGT de Catalunya ha sol·licitat una entrevista urgent amb els màxims responsables del Departament d'Educació per trobar una solució al problema. La solució per a aquests casos, tal com l'entén el nostre sindicat, passa per nomenar a altres inspectors per substituir als que s'han negat a realitzar la tasca que se'ls havia assignat. Així mateix, plantejarem que, si en el centre en el que està actualment destinada la professora no es té suficient informació sobre la seva pràctica docent, s'obri l'opció a que l'informe es realitzi a partir de la informació de que disposi el centre en el que va treballar l'any anterior.La inspecció de treball requereix a El Corte Inglés que lliuri de forma immediata a un delegat de la UGT de Catalunya la documentació sol·licitada

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:52

Queda patent la política antisindical que El Corte Inglés manté vers al nostre sindicat

La Inspecció de Treball ha tornat a convocar novament els representants de la UGT de Catalunya i d'El Corte Inglés arran d'una denúncia presentada pels nostres delegats el passat 23 de març i que posava de manifest l'incompliment que la companyia fa del conveni col·lectiu de Grans Magatzems.

Segons recull expressament aquest Conveni, els treballadors i les treballadores han de disposar del seu calendari laboral en el primer trimestre de l'any, i que aquest calendari ha d'incloure els diumenges i festius d'obertura comercial en què el treballador o la treballadora està obligat a treballar. Així mateix, però, el Conveni redueix aquests dies a un 70% dels dies d'obertura autoritzada. És a dir, que si a Catalunya es permet l'obertura de 8 festius l'any, l'empleat no pot treballar-ne més de 6.

No obstant això, El Corte Inglés, sense informar als representants dels treballadors, ha fet treballar en diumenges i festius a empleats que tenen contracte de dilluns a dissabte d'obertura comercial durant el mes de desembre de 2006 i de gener de 2007.

En la reunió mantinguda avui, la UGT de Catalunya ha tornat a manifestar que l'empresa no vol lliurar la informació requerida pels delegats (calendari laboral individual, relació de treballadors amb contracte de dilluns a dissabte, etc.), vulnerant així la Llei Orgànica de Llibertat Sindical.

Per aquesta raó, la Inspecció de Treball ha requerit formalment que El Corte Inglés lliuri de manera immediata aquesta documentació als delegats de la UGT de Catalunya, donant la raó al nostre sindicat.La secció sindical de la UGT de Catalunya a la tèxtil Nylstar (Blanes) amenaça amb la vaga si l'empresa no canvia el posicionament adoptat en les negociacions del conveni

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:40
L'empresa, que dóna feina a 280 treballadors, ha bloquejat les negociacions i no voler tractar més temes que els "econòmics"

La secció sindical de la UGT de Catalunya a l'empresa tèxtil Nylstar, situada a Blanes (Girona), podria proposar als 280 treballadors i treballadores la convocatòria de vaga si l'empresa es continua mantenint en un posicionament de difícil retorn en les negociacions del conveni.

La direcció de Nylstar es nega a tractar altres temes que els estrictament "econòmics" en les negociacions del nou conveni, deixant de banda altres temes inexcusables per al nostre sindicat i que afecten també la butxaca i la qualitat del treball dels empleats:

 • L'empresa vol ampliar en dos dies més el calendari laboral.
 • L'empresa vol pagar les hores extres com a normals, amb el nou conveni.
 • L'empresa no vol incloure al nou conveni la previsió de l'increment de l'IPC.
 • L'empresa pretén abolir la paga variable.
 • L'empresa vol que tot canvi de lloc de treball per raons organitzatives, en cas de què el nou lloc sigui de categoria inferior, no garanteixi, tal i com reconeix la llei, el salari anterior.
 • L'empresa vol que a les noves persones contractades no se li reconegui el 100% del salari del lloc de treball fins que passin 5 anys.

En assemblea, els treballadors i les treballadores de Nylstar han acordat aquesta setmana un primer paquet de mesures urgents:

 • Deixar de fer hores extres (ara molt sol·licitades ja que hi ha molta demanda, sobretot de filatures, i hi manca personal).
 • Deixar d'acceptar els canvis de torn d'un dia per l'altre. A partir d'aquest moment, els treballadors s'acullen al conveni vigent, que recull que qualsevol canvi de torn haurà de ser comunicat amb cinc dies d'antelació.

Així mateix, la secció sindical de la UGT de Catalunya ha sol·licitat la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya (TLC) en aquest conflicte. En cas que l'empresa continuï amb la seva postura de manca de diàleg amb els representants del treballadors, la secció sindical de la UGT de Catalunya a Nylstar es planteja convocar jornades de vaga.IPC abril 2007: La UGT alerta que l'economia catalana perd competitivitat i els treballadors, poder adquisitiu

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:55

L'IPC del mileurista del mes d'abril se situaria més a prop del 3,1% que del 2,7% oficial a Catalunya

Els preus a Catalunya van pujar el passat mes d'abril un 1,4% -igual que al conjunt de l'Estat, la qual cosa situa la inflació interanual al nostre país en un 2,7 %, a tres dècimes més que l'estatal i que la de Madrid (2,4%), i dues dècimes per damunt del País Basc (2,5%).

Aquest percentatge d'augment és habitual en el mes d'abril, degut a la fi de la temporada de rebaixes. Així, els preus del grup de productes de vestit i calçat se situa a Catalunya un 10,1% per sobre del mes anterior i és 8 dècimes superior a la taxa registrada a Espanya.

També respecte al mes anterior, l'habitatge mostra un comportament més inflacionari a Catalunya que a Espanya: els preus registrats són 5 dècimes superiors als d'Espanya, sent la taxa d'augment d'un 0,8% a Catalunya i d'un 0,3% a Espanya.

Pel que fa a la variació interanual, habitatge i ensenyament són els grups de béns i serveis on els diferencials entre Espanya i Catalunya presenten xifres superiors. Així, el diferencial al grup d'habitatge és de 8 dècimes -els preus a Espanya creixen un 3,2% mentre que a Catalunya ho fan un 4%-. Els preus del grup de productes que s'inclouen a l'apartat d'ensenyament presenten quasi dos punts de diferencial: mentre a Espanya creixen un 4,5%, a Catalunya ho fan en un 6,4%.

L'IPC dels "mileuristes"

Els catalans i les catalanes continuem perdent capacitat adquisitiva respecte d'altres comunitats i Espanya en general, però a més, no hem d'oblidar que són els treballadors i les treballadores amb les rendes més baixes aquells que continuen patint de manera més acusada l'evolució alcista dels preus; els augments en els preus suposen un esforç major per a les seves butxaques, alhora que dediquen una proporció major dels seus ingressos en la compra de productes bàsics -que són precisament els que presenten un comportament més inflacionari-. En aquesta línia, l'IPC del mileurista del mes d'abril, se situaria més aprop del 3,1% que del 2,7% oficial a Catalunya.

En conjunt, doncs, per a la UGT de Catalunya l'evolució dels preus mostra una pèrdua de competitivitat de l'economia catalana i provoca que catalans i catalanes -especialment els que perceben les rendes més baixes-, continuin perdent capacitat adquisitiva respecte d'altres comunitats i de l'Estat en general.La UGT de Catalunya guanya les eleccions a AENA als aeroports de Barcelona i Reus

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:31

Ahir es van celebrar les eleccions sindicals entre el personal d'AENA dels aeroports de Barcelona i Reus, amb els següents resultats (són tres comitès d'empresa):

Personal dels aeroports de Barcelona i Reus (us adjuntem un pdf amb les dades desglossades):

 • UGT de Catalunya: 8 delegats. 207 vots (42,68%)
 • CCOO: 7 delegats. 160 vots (39,18%)
 • USOC: 2 delegats. 48 vots (9,9%)
Personal de navegació aèria - Torre de control del Prat
 • UGT de Catalunya: 3 delegats
 • CCOO: 4 delegats
 • USOC: 1 delegat
 • CSPA: 1 delegat
Personal de navegació aèria - Torre de control de Reus
 • UGT de Catalunya: 2 delegats
 • CCOO: 1 delegat
 • USOC: 1 delegat
 • CSPA: 1 delegat
pdf Dades de les eleccions 304,91 Kb

La consellera de treball convoca els sindicats i la patronal de geriatria per tractar la problemàtica del sector

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 18:08

La consellera Mar Serna es va comprometre amb la UGT de Catalunya a convocar aquesta reunió durant la concentració de treballadors davant del Parlament el passat 2 de maig


La consellera de Treball, Mar Serna, ha convocat les patronals i els sindicats representatius de les residències i centres de dia per a la gent gran el proper dilluns, 14 de maig, a les 13 hores, per tractar la problemàtica del sector de la Geriatria.

Serna es va comprometre a convocar aquesta reunió el passat 2 de maig, en la concentració de treballadors i treballadores convocada per la UGT de Catalunya davant del Parlament de Catalunya per reivinidicar, un cop més, la constitució de la taula negociadora del futur Conveni Català de la Geriatria. Durant el recés del Ple del Parlament també va sortir a parlar amb els manifestants la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i els representants de la UGT de Catalunya van ser rebuts pel president de la Generalitat, José Montilla.

La UGT de Catalunya porta més d'un any reivindicant aquest conveni autonòmic, que ha de servir per dignificar laboralment el sector de la Geriatria. Abans de la concentració al Parlament, els treballadors i les treballadores de geriàtrics s'havien mobilitzat davant de les seus de les dues principals patronals del sector, l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA) i la Unió Catalana d'Hospitals.

A la reunió de dilluns amb la consellera assistiran per part de la UGT de Catalunya Manuel Royo, responsable del sector de Sanitat; Rosa Moreno, responsable del sector de Geriatria; Juan Cobacho, responsable de negociació col·lectiva al sector de Sanitat, i Sergio Martínez, també del sector de Sanitat del sindicat.


El futur Conveni Català de la Geriatria

Després d'un any de reunions boicotejades per la patronal, la UGT de Catalunya té molt clar que únicament les entitats sense ànim de lucre, l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS) i nosaltres volem posar fi a la precarietat laboral i assistencial i apostem per un conveni català que reguli aquest sector. El passat 5 d'abril de 2006 es va signar un acord entre el llavors Departament de Benestar i Família, els sindicats majoritaris i les patronals del sector amb el compromís de constituir en el termini màxim d'un mes la taula negociadora del futur conveni català de la Geriatria. Encara avui no s'ha constituït la taula.

Actualment els 22.000 treballadors i treballadores (el 90% són dones) de residències i centres de dia per a gent gran estan emparats per un conveni estatal de la Geriatria, que la UGT de Catalunya considera totalment insuficient. Els i les auxiliars de geriatria dels centres privats i concertats cobren un salari que no arriba als 800 euros bruts al mes per una jornada de 40 hores setmanals, cobren només 7 euros per treballar un dia festiu sencer i tenen l'antiguitat congelada. Aquests treballadors i treballadores demanen l'equiparació salarial amb els treballadors dels centres públics, que cobren 1.168 euros bruts al mes. A Catalunya hi ha només 17 centres geriàtrics públics, dels 1.046 centres que hi ha a tot Catalunya.

Amb aquests salaris i les dures condicions físiques i emocionals que suposa la cura de la gent gran (18 de cada 25 malalts de fibromiàlgia són treballadores de la geriatria), les empreses no troben personal que s'hi vulgui dedicar. Això suposa, d'una banda, una sobrecàrrega de feina per a la gent amb experiència que treballa en aquests centres, així com que es contracti personal sense formació adequada, en molts casos persones immigrades (representen ja el 20% del personal) a qui es paga menys o a qui, en alguns pisos-residències, es lloga un llit a canvi de "vigilar" els residents. El nostre sindicat calcula que actualment la meitat dels treballadors i les treballadores de centres geriàtrics no tenen una formació adequada. És evident que, en aquestes condicions, és impossible oferir un servei de qualitat a la ciutadania. D'altra banda, la UGT de Catalunya també demana a l'Administració una acreditació de centres.

També en el aspecte de la formació, el futur conveni català hauria de regular el sector i reconèixer quina ha de ser la formació reglada i exigible. La UGT de Catalunya considera que s'hauria d'establir la figura del Tècnic Sociosanitari, amb 2.000 hores lectives de formació, que s'afegiria als Auxiliars d'Infermeria.Copisteria miracle sol·licita el tancament i l'acomiadament dels 60 treballadors i treballadores

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:57

La UGT de Catalunya denuncia la mala gestió de la direcció de l'empresa i sol·licita l'aclariment de les possibles irregularitats que hi ha en els exercicis comptables dels últims anys


L'empresa de Barcelona Copisteria Miracle, referència i emblema durant més de cent anys dins del sector d'arts gràfiques i concretament de la reprografia, ha recorregut al procediment concursal per a la seva liquidació i l'acomiadament col·lectiu de la totalitat dels 60 treballadors i treballadores.

Després de declarar-se insolvent per plantar cara al pagament dels creditors de l'empresa, el Jutjat Mercantil núm. 1 de Barcelona ha declarat el concurs de la mateixa, dictant així mateix providència per a l'extinció dels contractes de treball.

La UGT de Catalunya denuncia la mala gestió per part de la direcció de l'empresa i a més sol·licita l'aclariment de les possibles irregularitats que hi ha en els exercicis comptables dels últims anys.

Per altra banda, els treballadors i les treballadores d'aquesta companyia no arriben a comprendre com una empresa tan emblemàtica i amb capacitat de mercat ha pogut arribar a aquests extrems.

L'actual període de negociació d'extinció de contractes i la possibilitat d'arribar a un acord entre empresa i Comitè està pràcticament trencat per la passivitat de l'Administració Concursal, que té una visió massa mercantilista del tema i no s'està mostrant sensible a les repercussions socials que comporta el tancament de l'empresa.

Davant aquests fets, la UGT de Catalunya anuncia mobilitzacions a través de la convocatòria de vaga per a la pròxima setmana si la situació de les negociacions no canvia radicalment.Mor Tino Rodríguez, dirigent històric de la UGT de Catalunya al sector de la construcció

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 12:28

Florentino Rodríguez, secretari de la Construcció de la MCA-UGT de Catalunya, ha mort avui després de patir una llarga malaltia

Florentino "Tino" Rodríguez va saber de ben petit a la seva Astúries natal, la duresa de les condicions de treball. Fill de miner, de molt jove va entendre la necessitat d'organitzat-se per defensar els drets dels treballadors i les treballadores. Es va afiliar a la UGT en clandestinitat i ja a Barcelona, on va arribar l'any 1971, va impulsar la presència del sindicat a l'empresa Dragados i després al sector de la construcció.

Va ser secretari general de la FEMCA (Federación de Madera, Construcción y Afines) de Catalunya abans de la fusió amb la Federació del Metall. I després de la unió de les dues federacions va ser membre de la direcció de la nova Federació del Metall, Construcció i Afins (MCA).

Tino va mostrar des de sempre una especial sensibilitat per la denúncia de la inseguretat a les empreses. S'havia destacat per la lluita contra la sinistralitat i per la reclamació constant de les mesures que evitessin els riscos i els accidents que patien els treballadors de la construcció.

Tino Rodríguez, que ha mort a Barcelona als 54 anys, ha estat un exemple de sindicalisme íntegre, de dedicació apassionada al combat per la justícia i de solidaritat amb els més desfavorits.

El funeral se celebrarà demà a les 11.30 hores al Tanatori de Sant Gervasi (Barcelona).El Corte Inglés declara davant de la inspecció de treball arran de les denúncies de la UGT de Catalunay per incompliment del conveni col·lectiu i persecució sindical

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 11:09

La Inspecció de Treball va citar a declarar el passat dilluns als representants d'El Corte Inglés i al secretari general de la Federació de Comerç de la UGT de Catalunya, Óscar López, arran de les denúncies presentades pel sindicat el passat mes de març per incompliment del Conveni Col·lectiu de Grans Superfícies i per persecució sindical.

La Inspecció de Treball va requerir explicacions i informació a El Corte Inglés sobre la denúncia de diferents delegats de la UGT de Catalunya de què l'empresa incompleix l'article 33 del conveni col·lectiu d'aplicació, que indica que durant els dies de preparació de rebaixes i inventari, l'empresa pot modificar o perllongar la seva jornada. En total, es tracta de 4 dies a l'any, dos per a rebaixes i dos més per a inventari. Els delegats, tots ells amb una jornada laboral que va de les 9 hores del matí a les 16 hores de la tarda, havien denunciat que la direcció de l'empresa els va obligar a realitzar aquestes hores d'inventari o rebaixes a partir de les 22 hores de la nit, però sense canviar el seu torn a la tarda. És a dir, que van haver de treballar de 9 a 16 hores i de tornar a les 22 hores, un cop finalitzada la seva jornada habitual. Això vulnera, a més, el descans entre jornades, que el conveni col·lectiu estipula en 12 hores. A més, l'empresa es va negar a fer constar aquesta ordre per escrit.

En les denúncies presentades es va fer constar que són ordres "abusives, contràries als drets dels treballadors i que quebranten la bona fe contractual". A més, també es va posar de manifest que els afectats són delegats de la UGT de Catalunya que han estat escollits recentment com a tals, entenent que existeix persecució sindical cap als representants del sindicat en aquesta companyia.

Aquest no és un fet aïllat a El Corte Inglés. Les males pràctiques sindicals contra els delegats i delegades de la UGT de Catalunya són habituals des de les darreres eleccions sindicals. I ho demostra una altra de les denúncies del nostre sindicat, per la qual també va demanar la Inspecció de Treball a la reunió de dilluns, en aquest cas per vulneració del desenvolupament de les tasques sindicals.

En concret, la secció sindical al centre Hipercor-Meridiana (formada per 6 delegats de la UGT de Catalunya) va denunciar que la direcció del centre impedís la distribució d'un full informatiu on s'informava sobre la reunió del comitè celebrada el dia 2 de març. En la denúncia presentada a la Inspecció de Treball, la secció sindical posa de manifest que els fets denunciats vulneren els drets establerts per la legislació vigent i que atempten clarament el dret a informar els treballadors i les treballadores.

Ara, la secció sindical de la UGT de Catalunya a El Corte Inglés resta a l'espera de les resolucions que prengui la Inspecció de Treball en ambdós casos.Els treballadors de Rauschert España anuncien 4 dies de vaga per l'ERO que afecta 43 persones

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 10:33

La UGT de Catalunya a l'empresa de ceràmica industrial Rauschert Espanya, situada a Lliçà de Vall (Vallès Oriental), ha convocat la plantilla a 4 jornades de vaga com a protesta per l'expedient de regulació d'ocupació presentat per la direcció dijous passat i que podria afectar 43 persones. Els 110 treballadors i treballadores faran vaga de 24 hores els dies 15, 17, 22 i 24 de maig. El dia 15, la plantilla es concentrarà a les portes de l'empresa durant tot el dia.

Tal com estava previst, l'empresa deixarà Lliçà de Vall el juny i es traslladarà a una nova planta a Les Franqueses del Vallès, però els plans de la multinacional alemanya inclouen ara l'acomiadament de 43 treballadors i treballadores. El proper divendres, 11 de maig, direcció i sindicats es trobaran a la primera mediació de treball. Tot i així, i davant la negativa de l'empresa a negociar l'ERO, la UGT de Catalunya ha decidit convocar els 4 dies de protesta.Els delegats i delegades de la UGT de Catalunya aproven en referèndum la signatura del conveni del metall de Barcelona

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 16:00
El nostre sindicat, l'únic que sotmet la signatura de convenis provincials a la votació dels delegats i delegades, destaca molt positivament l'alta participació (72%)

Els delegats i les delegades de la UGT han aprovat amb el seu vot la signatura per part del nostre sindicat del Conveni del Metall de la Província de Barcelona. La UGT ha realitzat 8 referèndums, un a cadascuna de les comarques de la província de Barcelona i aquest matí s'ha realitzat l'escrutini de les votacions. En total, el 64,49% dels vots han estat favorables a la signatura del conveni, el 34,51% han estat contraris i l'1% dels vots han estat en blanc.
El nostre sindicat es mostra molt satisfet per l'alta participació dels nostres delegats i delegades, que ha estat del 72%, per sobre del mínim del 70% marcat a les resolucions congressuals de la Federació del Metall, Construcció i Afins de la UGT de Catalunya (MCA).
La UGT de Catalunya és l'únic sindicat que recull a les seves resolucions congressuals (12è Congrés Nacional, juny de 2005) que la signatura d'un conveni provincial ha d'estar aprovada prèviament dels delegats i delegades del nostre sindicat afectats per aquell conveni. La participació i la transparència, com demostra aquest fet, són dos dels principals valors que la UGT de Catalunya defensa i practica en la seva activitat diària.La UGT de Catalunya demana un salari mínim interprofessional Europeu

Notes de premsa — Enviat per premsaugt @ 13:00
França està reclamant un S.M.I de 1.500 euros,
més del doble del S.M.I. espanyol net (570,6 euros)

Coincidint amb la celebració del Dia d'Europa, demà 9 de maig, la UGT de Catalunya vol posar l'accent en què les polítiques socials, aquelles que toquen més d'aprop als ciutadans europeus, han quedat en un segon terme.

Des de la UGT de Catalunya volem reivindicar un Salari Mínim Interprofessional europeu. Creiem que, de la mateixa manera que ha existit una convergència econòmica i monetària, és imprescindible també una convergència salarial. Només cal que donem una ullada a la quantitat dels S.M.I. dels altres països membres de la Unió Europea per adonar-nos de les diferències salarials entre els treballadors i les treballadores europeus.

Salari Mínim UE - Euros bruts / mes - Font: Eurostat

Luxemburg

1503

Irlanda